» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Yüksel Topaloğlu, Ayşe Nur Özdemir, "İstanbul’dan Edirne’ye: Nahit Sırrı Örik’in 'Bir Edirne Seyahatnamesi'”, 3. Edirne Araştırmaları Sempozyumu, “İstanbul Edirne Arasındaki İletişim, Etkileşim ve Karşılaştırmalar”, 11-13 Mayıs 2023, İstanbul.
 • Yüksel Topaloğlu, Ayşe Nur Özdemir, "Safiye Erol'un Romanlarında Edirne", Edirne Araştırmaları Sempozyumu "Şehir Kültürü", 12-14 Mayıs 2022, Edirne.
 • Yüksel Topaloğlu, "Güney Azerbaycan Türk Şiirinde Vatan Tasavvuru", INCSOS VII Karabağ Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Azerbaycan, 2-4 Haziran 2022.
 • Yüksel Topaloğlu, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Edirne'de Edebiyat Çalışmaları ve Sorunları", Edirne Araştırmaları Çalıştayı, Edirne 2021.
 • Yüksel Topaloğlu, “Servet-i Fünûn Edebiyatı Neslinin Hatıralarında II. Abdülhamid Tasavvuru”, Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İstanbul 22-24 Ekim 2018.
 • Yüksel Topaloğlu, "Batı Trakya Türklerinin Çocuk Dergisi Arkadaş Çocuk", I. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, 4-7 Mayıs 2016, Edirne.
 • Yüksel Topaloğlu, "İkinci Yeni Karşısında Attilâ İlhan", Vefatının 10. Yılında Uluslararası Attila İlhan Sempozyumu ve 10. Kristal Lale Ödül Törenleri, 13-15 Mayıs 2015, İstanbul.
 • Yüksel Topaloğlu, "Modern Türk Edebiyatının İnşasında Şemseddin Sami’nin Tavrı ve Rolü", Vefatının 110. Yılı Münasebetiyle Uluslararası Şemseddin Sami Bilgi Şöleni, 23-25 Ekim 2014, Kosova.
 • Yüksel Topaloğlu, “Yeni Lisan Hareketinin Öncülü: Şemsettin Sami”, Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş Hatırasına Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, İstanbul Üniversitesi-Türk Dil Kurumu, 30 Mayıs-1 Haziran, İstanbul.
 • Yüksel Topaloğlu, “Bir Töre Oyunu: Besa yahut Ahde Vefa”, Edebiyatın Büyüsünde Barışa Kanat Çırpmak: Çağdaş Balkan Edebiyatlarında Barış ve Kardeşlik Teması” konulu uluslararası sempozyum, Edirne Valiliği, TC. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Trakya Üniversitesi, 02-03 Kasım 2012.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yüksel Topaloğlu, "Peyami Safa'nın Millî Mücadele Konulu Hikâyeleri", Millî Mücadele Zaferi'nin 100. Yılı-Türk Edebiyatında Millî Mücadele Hatıra Kitabı, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2022, s. 155-180.
 • Yüksel Topaloğlu, "Safahat'ta Irk, Kavmiyet, Ümmet, Millet ve Milliyet Kavramlarının Tezahürü", Mehmet Akif Ersoy Hayatı-Düşünceleri ve Eserleri, TBMM Basımevi, Ankara 2022, s. 569-589.
 • Yüksel Topaloğlu, "Servet-i Fünûn Neslinin Hatıralarında II. Abdülhamid Tasavvuru", Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı Modernleşmesi Cilt I, Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul 2022, s. 185-204.
 • Yüksel Topaloğlu, "Reşat Nuri Güntekin'in Tiyatroları Üzerine", Reşat Nuri Güntekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2021, s. 379-393.
 • "Tevfik Fikret'i 'Sabah Ezanında' Müşahede Etmek", Prof. Dr. S. Mahmut Kaşgarlı Armağanı (Ed. Prof. Dr. Ali İhsan Öbek vd.), Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale 2021, s. 389-396.
 • “Türkiye ile Kuzey Makedonya Millî Marşları”, 100 Ülke 100 Marş İstiklal Marşı, Birol Emil ve Zeki Taştan (Ed.), Kesit Yayınları, İstanbul 2021, s. 465-474.
 • Yüksel Topaloğlu, “Budist Bir Türkçü: Aydemir”, Vahit Türk Armağanı, Kesit Yayınları, İstanbul 2020, s. 613-636.
 • Yüksel Topaloğlu, “Prof. Dr. Vahit Türk Hayatı, İlmî Şahsiyeti ve Eserleri”, Vahit Türk Armağanı, Kesit Yayınları, İstanbul 2020, s. 15-43.
 • Yüksel Topaloğlu - Recep Duymaz, Ölümünün 100. Yılında Ömer Seyfettin Balkan Hikâyeleri, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2020.
 • Yüksel Topaloğlu, Reşat Nuri Güntekin ve Tiyatro, Kesit Yayınları, İstanbul 2017.
 • Millî Mecmua'daki Edirne Abideleri Yazıları, (Haz. Recep Duymaz, Yüksel Topaloğlu), Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2015.
 • Yüksel Topaloğlu, Anka Kuşunun Gördükleri Romancı Yönüyle Adalet Ağaoğlu, Kesit Yayınları, İstanbul 2012.
 • Yüksel Topaloğlu, "Yazmak Sanatı ve Yazıda Plan", Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Nobel Yayınları, Ekim 2006.
 • Yüksel Topaloğlu, "Yazılı Anlatım Türleri", Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Nobel Yayınları, Ekim 2006.
 • Yüksel Topaloğlu, "Sözlü Anlatım Türleri", Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Nobel Yayınları, Ekim 2006.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Zehravî", İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri 9 -Tıp-, Zehra Gençel Efe (Ed.), Mana Yayınları, İstanbul 2021, s. 68-74.
 • Yüksel Topaloğlu, “Münevver Ayaşlı ve Edirne”, Prof. Dr. Birol Emil Armağanı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2020, s. 681-691.
 • Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu – Arş. Gör. Ayşe Nur Özdemir, “Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı Hayatı ve Eserleri”, Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı Hatıra Kitabı, Kerkük Vakfı Yayınları, İstanbul 2019, s. 15-29.
 • Yüksel Topaloğlu, “Hep Kerkük’ü Yaşamak…”, Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı Hatıra Kitabı, Kerkük Vakfı Yayınları, İstanbul 2019, s. 63-66.
 • Yüksel Topaloğlu, “Batı Trakya Türk Çocuklarının Çıkardıkları İlk Çocuk Dergisi: Çocuk Dünyası/Genç Kalemler”, Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı Hatıra Kitabı, Kerkük Vakfı Yayınları, İstanbul 2019, s. 420-433.
 • Yüksel Topaloğlu, "Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hayatı, İlmî, Edebî Şahsiyeti ve Eserleri", Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2017, s. 11-57.
 • Yüksel Topaloğlu, “Akif ve Fikret Davasına 'Nazifane' Bir Bakış”, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2017, s. 539-551.
 • Muhyiddin Yeni Edebiyat, (Haz. Yüksel Topaloğlu, Recep Duymaz), Akademik Kitaplar, İstanbul 2015.
 • Av. Atâ Terzibaşı Kerkük Şairleri 4. Cilt, (Haz. Yüksel Topaloğlu vd.), Ötüken Yayınları, İstanbul 2013.
 • Av. Atâ Terzibaşı Kerkük Şairleri 3. Cilt, (Haz. Yüksel Topaloğlu vd.) Ötüken Yayınları, İstanbul 2013.
 • Yüksel Topaloğlu, Şemsettin Sami Süreli Yayınlarda Çıkmış Dil ve Edebiyat Yazıları, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2011.
 • Raif Necdet Kestelli Edebiyat Hayatı (Hayat-ı Edebiye), (Haz. Recep Duymaz, Yüksel Topaloğlu, Özcan Aygün), Akademik Kitaplar, İstanbul 2012.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Haz. Ayşe Sümeyye Kolakoğlu, Türk Romanında Kadına Yönelik Şiddet (1950-2000), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2023, 465 s.
 • Haz. Ayşe Şener, Sovyet Dönemi Kırgız Romanında İdeolojik Tipler, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2022, 338 s.
 • Haz. Seda Çetin, Türk Romanında Bilinçdışı ve Rüya, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2020, 590 s.
 • Haz. Barış Berhem Acar, Türk Romanında Antikahramanlar, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2020, 432 s.
 • Haz. Ayşe Nur Özdemir, Türk Romanında Kutsal Metinler Bağlamında Metinlerarasılık, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2020, 576 s.
 • Haz. İsmail Alperen Biçer, Tezkire Geleneğinin Son Temsilcisi: İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2019, 233 s.
 • Haz. Yasemin Ulutürk, Türk Edebiyatında Tarihî Roman, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2018, 560 s.
 • Haz. Musa Topkaya, 12 Mart 1971 Muhtırası'nın Türk Romanına Yansımaları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2015, 487 s.
 • Haz. Sibel Bayram, Türk Romanında Değişen Kadın İmgesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2013, 815 s.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Haz. Ebrunur Öztürk, Hasan İzzettin Dinamo'nun Eserlerinde Millî Mücadele ve Cumhuriyet, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2023, 207 s.
 • Haz. Hazal Abacı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Eserlerinde Millî Mücadele ve Cumhuriyet, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2023, 212 s.
 • Haz. Neslişah Buğan, Reşat Nuri Güntekin'in Hikâyelerinde Kadın ve Aile, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2022, 205 s.
 • Haz. Derya Çoban, Adnan Binyazar Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2022, 247 s.
 • Haz. Derya Bedir Bayramoğlu, Salim Şengil'in Hikâyeleri ve Hikâyecliği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2022, 376 s.
 • Haz. Rukiye Gürel, Yusuf Niyazi'nin Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2021, 219 s.
 • Haz. Buğse Dinçar, Reşat Nuri Güntekin'in Romanlarında Kadın, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2021, 257 s.
 • Haz. Elif Altın, Attilâ İlhan'ın Eserlerinde Millî Mücadele ve Cumhuriyet, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2020, 235 s.
 • Haz. Selenay Usta, İlhan Tarus'un Eserlerinde Millî Mücadele ve Cumhuriyet, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2020, 204 s.
 • Haz. Neslişah Bayramoğlu, Durali Yılmaz'ın Romanları Üzerine Bir İnceleme, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2019, 322 s.
 • Haz. Füsun Aygün, Çiçek Mecmuası (İnceleme-Metin), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2019, 600 s.
 • Haz. Kübra Kazkaldıran, Töre Dergisi Üzerine Bir İnceleme, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2019, 385 s.
 • Haz. Canan Ergün, Ayfer Tunç'un Hikâye ve Romanlarında Kadın, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2018, 186 s.
 • Haz. Büşra Ay, Nesirlerine Göre Peyami Safa'nın Düşünce Dünyası, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2018, 241 s.
 • Haz. Hüsniye Çelik, İsmail Safa'nın Edebiyat Nazariyesine Dair Çalışmaları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2017, 284 s.
 • Haz. Chousein Mechmet, Trakya'da Yayımlanan Çocuk Dergileri Üzerine Bir Araştırma, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2016, 389 s.
 • Haz. Güler Uğur, Eleştirmen Yönüyle Doğan Hızlan, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2016, 218 s.
 • Haz. Rıza Oylum, Türk Sinemasında Necati Cumalı Uyarlamaları, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2016, 118 s.
 • Haz. Seda Çetin, Halide Edib Adıvar'ın Eserlerinde Millî Mücadele ve Cumhuriyet, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2014, 348 s.
 • Haz. İsmail Alperen Biçer, Sabahat Emir'in Hikâyeleri ve Hikâyeciliği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2013, 175 s.
 • Haz. Dinçer Atay, Vasfi Mahir Kocatürk Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2012, 374 s.
 • Haz. Yasemin Olur Çeker, Cumhuriyet Dönemi Fantastik Türk Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2011, 145 s.
 • Haz. Cem Yılmaz Budan, Jack London’ın Romanları Üzerine Bir İnceleme, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2011, 197 s.
 • Haz. Yasemin Ulutürk, Meşale Dergisi (İnceleme-Metin), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2011, 414 s.
 • Haz. Tayfun Barış, Resimli Kitap Dergisinin İncelenmesi (9-16. Sayılar),Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Edirne 2010, 557 s.

Editörlük / Yayınlama

 • Millî Mücadele Zaferi'nin 100. Yılı-Türk Edebiyatında Millî Mücadele Hatıra Kitabı (Ed. Prof.Dr. Yüksel Topaloğlu, Dr. Ayşe Nur Özdemir), Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2022.
 • Vefatının 700. Yılında Yunus Emre Hatıra Kitabı, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2021, 318 s.
 • Prof. Dr. Vahit Türk Armağanı, (Ed. Prof. Dr. Ali İhsan Öbek vd.), Kesit Yayınları, İstanbul 2020.
 • Prof. Dr. Hidayet Kemal Bayatlı Hatıra Kitabı, (Ed. Prof. Dr. Ali İhsan Öbek, Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, Dr. Öğr. Üyesi F. Sibel Bayraktar, Arş. Gör. Ayşe Nur Özdemir), Kerkük Vakfı Yayınları, İstanbul 2019.
 • Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, (Ed. Prof. Dr. Ali İhsan Öbek, Doç. Dr. Yüksel Topaloğlu, Doç. Dr. Oğuzhan Durmuş), Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2017.
 • Uluslararası İki Toplumun Aydını: Şemsettin Sami Sempozyumu Bildiriler, (Ed. Yüksel Topaloğlu, Ayşe Nur Özdemir, Barış Berhem Acar), Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2017.
 • Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2014-2016.
 • Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu Bildiriler, (Ed. Yüksel Topaloğlu, Barış Berhem Acar, Ayşe Nur Özdemir, Seda Çetin), Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2016.

Diğer

 • Yüksel Topaloğlu, "Kāmus-ı Arabî (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/kamus-i-arabi-semsettin-sami
 • Yüksel Topaloğlu, "Kāmusu’l- A’lâm (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/kamusu-l-a-lam-semsettin-sami-tees-1715
 • Yüksel Topaloğlu, "Usûl-i Tenkid ve Tertîb (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/usul-i-tenkid-ve-tertib-semsettin-sami-tees-1383
 • Yüksel Topaloğlu, "Kamus-ı Fransevî (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/kamus-i-fransevi-semsettin-sami-tees-1459
 • Yüksel Topaloğlu, "Letâif (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/letaif-semsettin-sami
 • Yüksel Topaloğlu, "Emsal (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/emsal-semsettin-sami
 • Yüksel Topaloğlu, "Esâtir (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/esatir-semsettin-sami-tees-1863
 • Yüksel Topaloğlu, "Gave (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/gave-semsettin-sami-tees-1512
 • Yüksel Topaloğlu, "Besa Yahud Ahde Vefa (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/besa-yahud-ahde-vefa-semsettin-sami-tees-1804
 • Yüksel Topaloğlu, "Vicdan (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/vicdan-semsettin-sami-tees-1673
 • Yüksel Topaloğlu, "Lisân (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/lisan-semsettin-sami
 • Yüksel Topaloğlu, "Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/taassuk-i-talat-ve-fitnat-semsettin-sami-tees-1930
 • Yüksel Topaloğlu, "Seydi Yahya (Şemsettin Sami)", TEES Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2022, Erişim Linki: http://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/seydi-yahya-semsettin-sami-tees-1344
 • "Recep Duymaz, Mehmet Akif Ersoy'un Edirne Yılları, T.C. Edirne Valiliği Yayınları, Edirne, 2019, 270 s." [Tanıtım], Balkanistik Dil ve Edebiyat Dergisi, 3(1), Haziran 2021, s. 138-143.
 • Yüksel Topaloğlu, "Türkçemiz ve Sadeleşme Arayışları", Rumeli Köprüsü Dergisi, 21 Aralık Makedonya Türkçe Eğitimi Bayramı Özel Sayı 3, Aralık 2020, s. 14-18.
 • Yüksel Topaloğlu, “Ahmet Kutsi Tecer ve Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Edirne”, Edirneli Şairler ve Şiirlerde Edirne Paneli, Tarih ve Saat: 19.04.2007, 14:00, Yer: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sanat ve Eğitim Merkezi, Düzenleyen: T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
 • Yüksel Topaloğlu, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romana Dair Görüşleri”, Ahmet Hamdi Tanpınar Paneli, Tarih ve Saat: 09.04.2002, 14.00, Yer: Trakya Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi, Düzenleyen: T.Ü. Dil, Eğitim ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü.

» Verdiği Dersler

TDE 218 Yeni Türk Edebiyatı IV

TDE 219 Yeni Türk Edebiyatı III

TDE 328 Yeni Türk Edebiyatı VI

TDE 329 Yeni Türk Edebiyatı V

TDE 414 Yeni Türk Edebiyatı VIII

TDE 415 Yeni Türk Edebiyatı VII

TEB 733 Roman Teorisi I (Yüksek Lisans Programı)

TEB 734 Roman Teorisi II (Yüksek Lisans Programı)

TEB 808 Cumhuriyet Döneminde Tenkit II (Doktora Programı)

TEB 847 Tanzimat Edebiyatı Temel Metinleri (Doktora Programı)