» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Bülbül, T. (2021). Socio-economic Status and School Types as the Determinants of Access to Higher Education (Yükseköğretime Erişimin Belirleyicileri Olarak Sosyoekonomik Durum ve Okul Türü). Education and Science, 46(205), 303-333. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8755. (Ocak 2021)
 • Karakütük, K., Tunç, B. Bülbül, T., Özdem, G., Taşdan, M., Çelikkaleli, Ö. ve Bayram, A. (2014). Examining the relationship between school size and school climate in public high schools. Education and Science, 39 (171), 304-316. (Ocak 2014)
 • Bülbül, T., Tunç, B., Özdem, G. ve İnandı, Y. (2013). Okul temelli değerlendirme algısı: Öğretmen görüşlerine dayalı betimsel bir analiz çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (4), 2105-2124. (Ekim 2013)
 • Bülbül, T. (2012). Yükseköğretimde okul terki: Nedenler ve çözümler. Eğitim ve Bilim, 37 (166), 219-235. (SSCI)
 • Bülbül, T. (2012). Okullarda yenilik yönetimi ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (1), 157-175. (SSCI)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dündar, Ö. ve Bülbül, T. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Örgütsel İmaj Algıları, Okula Yabancılaşma Düzeyleri ve Okul Terki Eğilimleri Arasındaki İlişki. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 522-541. (Temmuz 2022)
 • Bülbül, T. & Acar, M. (2014). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin yükseköğretim yaşamına uyum düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 4 (1), 397-418.
 • Aşıgülü, D. & Bülbül, T. (2017). The School Administrators’ Technology Acceptance Status And The Effects On Education Process. Yearbook Of The Faculty Of Education -Trakia University - Stara Zagora, ХIV, 99-110.
 • Işginöz, R. & Bülbül, T. (2012). Okulda diyalog: Okul yönetiminin rolü. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 2 (1), 125–146.
 • Bülbül, T. & Acar, M. (2012). A pair-wise scaling study on the missions of education supervisors in Turkey. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi- International Journal of Human Sciences, 9 (2), 623-640.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Çuhadar, C., Özgür, H. & Bülbül, T. (2018). Eğitimde Teknoloji Kullanımının Olumlu ve Olumsuz Etkileri. 13. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 6-8 Eylül 2018. Edirne/ Türkiye. ss..196.
 • Bulut, F. & Bülbül, T. (2018). Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Örgütsel Güç Kaynaklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. 13. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 6-8 Eylül 2018. Edirne/ Türkiye. ss.202.
 • Dönmez, M. ve Bülbül, T. (2017). Örgütsel öğrenme engelleri ile öğrenen okul algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. 7th. International Congress of Research in Education. 27-29 April 2017. Çanakkale, Türkiye. pp.190-203.
 • Sevil, E. ve Bülbül, T. (2017). Eğitim Çalışanlarının Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri. 7th. International Congress of Research in Education. 27-29 April 2017. Çanakkale, Türkiye. pp. 753-761.
 • Silistreli, S. & Bülbül, T. (2018). Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 12-14 Eylül 2018. Edirne. ss. 417-423.
 • Bülbül, T. & Özkan, G. (2015). Uluslararası Politik Etkinin Eğitim Politikalarına Yansımaları. 5th International Conference of Research in Education. Trakya University Education Faculty. 8-10 October 2015. Edirne, Türkiye. ss. 19.
 • Çokluk, B., Ö. & Bülbül, T. (2004). Correlation between levels of commitment and burnout of teachers. 2 nd International Balkan Education Congress. Searching Excellence in Education. Trakya University Education Faculty. 8-10 October 2004. Edirne, Türkiye. ss. 511-516.
 • Bülbül, T., Tunç, B. & Başaran, T. (2005). The future of the university and academics. The Third International Balkan Scientific Congress. Interculturality in the Educational Process Shtip. 22-24 September 2005. Macedonia. ss. 203-207.
 • Tunç, B., Bülbül, T. & Özdem, G. (2008). The public aids to the students of higher education in Turkey. IV. International Scientific Conference " Contemporary Intentions in Education”. 13 – 15 June 2008. Ohrid, Macedonia. ss. 151-159.
 • Bülbül, T., Tunç, B. & Özdem, G. (2008). Financing education in Turkey. IV. International Scientific Conference “Contemporary Intentions in Education”. 13 – 15 June 2008. Ohrid, Macedonia. ss. 133-141.
 • Bülbül, T. & Acar, M. (2009). Yönetici ve öğretmenlerin e-okul yönetim bilgi sistemine ilişkin görüşleri. 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 1-3 Ekim 2009. Edirne/ Türkiye. ss. 553-557.
 • Karakütük, K. & Bülbül, T. (2009). Türkiye’de öğretim üyesi yetiştirme. 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 1-3 Ekim 2009. Edirne/ Türkiye. ss.308-313.
 • Bülbül, T. & Çuhadar, C. (2011). Evaluation of policies related with technology use Turkish Educational System. VI.Balkan Education and Science Conference. 29 September-1 October 2011. Skopje, Macedonia. pp. 423-428.
 • Bülbül, T. & Göl, E. (2011). Structure and function of supervision subsystem in Turkish Education System. VI.Balkan Education and Science Conference. 29 September-1 October 2011. Skopje, Macedonia. pp.429-436.
 • Yücel, M., Çuhadar, C., Bülbül, T. & Arıcak, T. (2011). Entwurf und Entwicklung von mit Blog unterstützten seminaren in der Deutschlehrerausbildung [Improving blog asissted course in German Language Teaching]. Blickpunkt: Germanistik Conferens. 26-29 April 2011. Krasnodar, Russia. pp.246-254.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Bülbül, T. (2014). Inequality and Education. 9 nd International Balkan Education Congress. Searching Excellence in Education. Trakya University Education Faculty. 16-18 October 2014. Edirne, Türkiye. ss. 19. (Ekim 2014)
 • Kuru, N., Bülbül, T. & Saka, M. (2001). An investigation of the reletionship between the students’ communication gap attending to the facilities of education and their participation in social activites. National Conferance with International Participation. “Anthropology- Pedagogy- Ergonomics. Shumen University. 7-8 June 2001. Varna- Bulgaria.
 • Bülbül, T., Çuhadar, C. & Göl, E. (2012). The Teachers’ opinions related technology leadership roles of school administrators. Education in the Modern European Environment Arts and Science in Education Conference. 17-18 September 2012, Opatija, Croatia.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Bülbül, T. (2017). Factors influencing access to higher Education in Turkey. In Susan (Sue) L. Renes (Ed). Global Voices in Higher Education. Publisher: InTech, ISBN 978-953-51-3229-5. 159-171. (Thomson Reuters Book Citation Index) (Ocak 2017)
 • Karakütük, K., Tunç, B., Güngör, S., Bülbül, T. & Özdem, G. (2006). The effect of school size on the sense of belonging, attendance, discipline and communatication in school. In J.K. Richards (Ed.) International Perspectives on Education and Training. (p. 457-472) Published by Athens Institute for Education and Reserarch. Athens, Greece. ISBN: 960-6672-03-4.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sevil, E. ve Bülbül, T. (2019). Okul Yöneticilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri İle Kişisel İnisiyatif Alma Durumları Arasındaki İlişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (3), 700-719.
 • Ercan, Y. ve Bülbül, T. (2019). Uzaktan Eğitim Ortamlarında İletişimci Biçimlerinin Sosyal Buradalığa Etkisi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (2), 909-928.
 • Yordam, F. M. ve Bülbül, T. (2018). Öğretmenlerin Özyeterlilik Algılarının Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşlulukları İle İlişkisi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), 447-470.
 • Çetin, D. ve Bülbül, T. (2017). Okul Yöneticilerinin Teknostres Algıları İle Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1241-1264
 • Yılmaz, S. ve Bülbül, T. (2017). Merkezi Sınavların Okul Kültürüne Yansımalarının Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 578-617.
 • Türkmenoğlu, G. & Bülbül, T. (2015). Okul Yöneticilerinin Göreve Geliş Biçimlerinin Okul Kültürüne Yansımaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 526-549. DOI: 10.17860/efd.26254
 • Bülbül, T., Güvendir Acar, M., Tunç, B. & Özem, G. (2015). Yönetim Uygulamaları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 121-141.
 • Bayrak, A. Ö. ve Bülbül, T. (2013). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yükseköğretim yaşamına uyum düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 3 (2), 6-20.
 • Ilgaz, G., Bülbül, T. ve Çuhadar, C. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, 13(1), 50-65.
 • Çuhadar, C., Bülbül, T. ve Ilgaz, G. (2013). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri ile teknopedagojik eğitim yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 12 (3), 797-807.
 • Tunç, B., Bülbül, T. ve Özdem, G. (2012). Okul temelli yönetim girişimlerinin niteliğini anlamaya yönelik bir çalışma. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12, 25-42.
 • Tunç, B., Bülbül, T. ve Özdem, G. (2012). Okul temelli yönetim girişimlerinin niteliğini anlamaya yönelik bir çalışma. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12, 25-42.
 • Bülbül, T. (2012). Okul yöneticilerinin yenilik yönetimine ilişkin yeterlik inançları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1), 45-68.
 • Karakütük, K., Tunç, B., Bülbül, T., Özdem, G., Taşdan, M., Çelikkaleli, Ö. & Bayram, A. (2012). Türkiye'de genel ortaöğretim okullarının büyüklüğüne göre fiziksel koşulların yeterliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(2), 183-204.
 • Göl, E. & Bülbül, T. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterliklerine ilişkin öğretmen algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 97-109.
 • Bülbül, T. (2006). Akademik ve idari işgörenler için özendirme araçları. Verimlilik Dergisi, 2, 41-60.
 • Bülbül, T. (2004). Bilimsel yayınlarda etik. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 72-92.
 • Bülbül, T. (2003). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde görev yapan öğretim üyelerinin lisansüstü öğretime öğrenci seçme sürecine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36 (1-2), 167-174.
 • Celep, C. & Bülbül, T. (2003). Öğretmenlerin okul dışına kendini adama odakları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 28 (127), 37-44. (YÜKSEK LİSANS TEZİNDEN ÜRETİLMİŞTİR)
 • Celep, C., Bülbül, T. & Tunç, B. (2000). Aday öğretmenlerin adanma odakları. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 79-86
 • Bülbül, T. & Çuhadar, C. (2012). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlik algıları ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kabulleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 474-499.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Türkmenoğlu, G. & Bülbül, T. (2015). Türkiye'de Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesine Yönelik Politikaların Okul Kültürüne Yansımaları. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Gaziantep Üniversitesi. 7-9 Mayıs 2015. Gaziantep. 206-207.
 • Celep, C., Bülbül, T. & Tunç, B. (1999). Aday öğretmenlerin adanma odakları. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi. 1-3 Eylül 1999. Trabzon. ss.240.
 • Özdem, G., Bülbül, T. & Güngör, S. (2002). EYTEP Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğretmen ve okul yöneticilerinin programa ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. 21. Yüzyılın Eğitim Yöneticilerini Yetiştirme Sempozyumu. A.Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, 16-17 Mayıs 2002. Ankara. ss. 165-177.
 • Sayılan, F., Aksoy, H. H., Yıldız, A., Bülbül, T., Özdem, G., İlgan, A. & Soydan, T. (2005). Eğitim Bilimlerinde metodoloji sorunları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 28-30 Eylül 2005. Denizli. ss. 179-184.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Güven, İ., Adıgüzel, Ö. & Bülbül, T. (2012). Sosyo-kültürel etkinlik olarak halk oyunlarının üniversite öğrencilerinin sosyal uyumuna etkileri. 1. Uluslararası Türk Halk Oyunları Kongresi. İnönü Üniversitesi. 10-12 Mayıs 2012. Malatya
 • Tunç, B., Bülbül, T. & Özdem, G. (2012). Okul temelli yönetim (OTY) girişimlerinin niteliğini anlamaya yönelik bir çalışma. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. İnönü Üniversitesi. 24-26 Mayıs 2012. Malatya.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Bülbül, T. (2021). Bir istihdam sorunu: Aşırı eğitimlilik. Prof. Dr. Ali Balcı’ya Armağan. (Edt: İ. Aydın). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını. Yayın no: 235. ss. 449-478. (Mart 2021)
 • Bülbül, T. ve Kurum, G. (2021). Eğitimde İstihdam Sorunsalı. Eğitim Perspektifinden Planlama, Ekonomi ve Politika (Edt: Ş. Sezgin Nartgün & T. Argon). 1. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. ss. 227-265. (Ocak 2021)
 • Bülbül, T. (2021). Denetim, Değerlendirme ve Geliştirme. Eğitim Yönetimi Kuram ve Uygulama (Edt: K. Yılmaz & K. Demir). 1. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. ss. 169-207. (Ocak 2021)
 • Bülbül, T. (2018). Sınıfta Zaman Yönetimi. Sınıf Yönetimi (Edt: Y. İnandı). 1. Baskı. Adana: Karahan Kitabevi. ss. 309-339.
 • Bülbül, T. & Göl, E. (2018). Kaos Kuramı. Yönetim ve Eğitim Yönetimi Kuramları (Edt: K. Demir & K. Yılmaz). 1. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. ss. 473-489.
 • Bülbül, T. (2018). Klasik Yönetim Kuramları. Yönetim ve Eğitim Yönetimi Kuramları (Edt: K. Demir & K. Yılmaz). 1. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. ss. 17-40.
 • Bülbül, T. (2017). Eğitimin politik temelleri. Eğitim Bilimine Giriş (Edt: H.B. Memduhoğlu & K. Yılmaz). Geliştirilmiş 8. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. ss. 147-169.
 • Bülbül, T. (2016). Okul yönetiminde öğrenci işleri. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Edt: H.B. Memduhoğlu & K. Yılmaz). Geliştirilmiş 6. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. ss.218-241.
 • Bülbül, T. (2016). Yükseköğretimde Eşitsizliği Anlamak. Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları. (ED. Kürşad Yılmaz). Ankara: PegemA Yayıncılık. ss. 241-274.s.
 • Bülbül, T. (2015). Türkiye eğitim sisteminde aşılamayan bir sorun: Eşitsizlik. Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Alanına Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Mahmut Âdem'e 80. Yaş Armağanı. (Yay. Haz: K. Karakütük). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını. Yayın no: 214. ss. 449-478.
 • Tunç, B. & Bülbül, T. (2014). Öğretmen değerlendirmesinde paradigma dönüşümü: Okul Temelli Değerlendirme. Prof. Dr. Haydar Taymaz’a Armağan Kitabı. Eğitim Yönetimi, Denetimi ve Politikası Yazıları. (Edt: İ. Aydın & K. Yılmaz). 1. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. ss. 120-133.
 • Bülbül, T. & Tunç, B. (2011). “Yeni” Üniversite” Akademik Kimlik. Akademik Yükseltmeler. Çalışma Koşulları ve Ücretler. İstanbul: Kriter Yayıncılık.
 • Bülbül, T. (2010). Yenilik yönetimi. Yönetimde Yeni Yaklaşımlar (Edt: H. B. Memduhoğlu & K. Yılmaz). Ankara: Pegem A Yayıncılık. ss. 31-51.
 • Bülbül, T. & Erdoğan, S. (2009). Amerika Birleşik Devletleri’nde lisansüstü öğretim. Avrupa Asya ve Amerika’da Lisansüstü Öğretim Reformu (Edt: K.Karakütük). Ankara: Pegem A Yayıncılık. ss. 399-441.
 • Bülbül, T. (2009). Avustralya lisansüstü öğretim sistemi. Bazı Ülkelerin Lisansüstü Öğretim Sistemleri (Edt: K. Karakütük). 2. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. ss. 49-65.
 • Bülbül, T. (2009). Kanada lisansüstü öğretim sistemi. Bazı Ülkelerin Lisansüstü Öğretim Sistemleri (Edt: K. Karakütük). 2. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. ss. 429-442.
 • Bülbül, T. (2008). Sınıfta iletişim. Sınıf Yönetimi (Edt: B. Yiğit). İstanbul: Kriter Yayınevi. ss. 187-203.
 • Karakütük, K., Tunç, B., Özdem, G. & Bülbül, T. (2008). Eğitim Fakültelerinin Öğretim Elemanı Profili. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayın No: 205.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Özkan, G. (2016). Tarihsel Kırılmaların Eğitim Politikalarına Etkisi: Türkiye ve Polonya Örnekleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Mayıs 2016)
 • Türkmenoğlu, G. (2015). Türkiye’de eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ve çalışma koşullarına yönelik politikaların okullara yansımasıyla ilgili yönetici görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldız Yılmaz, B. S. (2015). Okul Yöneticilerinin Esnek Liderlik Davranışları İle Örgütsel Vatandaşlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Edirne İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, S. (2017). Merkezi Sınavların Okul Kültürüne Yansımalarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çetin, D. (2017). Okul Yöneticilerinin Teknostres Algıları İle Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Edirne İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Özkan, G. (2016). Tarihsel Kırılmaların Eğitim Politikalarına Etkisi: Türkiye Ve Polonya Örnekleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • İşgingöz, R. (2012). Okulda diyalog: Okul yöneticilerinin rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Proje Çalışması. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Koç, G. (2010). Eğitim yönetiminde paradigmalara ilişkin resmi ve özel orta öğretim kurumu yöneticilerinin görüşleri (Bursa İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Proje Çalışması. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Borozan, G. (2010). İlköğretim okulu müdürlerinin finansal kaynak bulmada karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerin okula etkilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Proje Çalışması. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Atmaca, S. (2010). Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bulunan resmi ilköğretim okullarındaki yöneticilerin teknolojiye karşı görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Proje Çalışması. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bayrak Aladağ, Ö. (2012). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin akademik ve sosyal uyumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Göl, E. (2012). İlköğretim okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterliklerine ilişkin öğretmen algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Okul, Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Araştırma ve Geliştirme Derneği (EYEDDER)

Editörlük / Yayınlama

 • Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi Bölüm Editörlüğü (2010 - )

Projeler

 • Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) (2018). “Sosyoekonomik Köken ve Öğrenim Görülen Ortaöğretim Okul Türünün Yükseköğretim Kararına Etkisi” Proje No: 2017/69” Proje Yürütücüsü.
 • AB-T TEDP Avrupa Birliği & Türkiye Temel Eğitime Destek Projesi (2006). “Pilot İller İletişim Bileşeni Başlangıç Araştırması Temel Eğitime Destek Projesi Başlangıç Araştırması” (CB/SV/01). Proje Araştırmacısı.
 • MEB EARGED & Okul ve Eğitim Yöneticileri Deneticileri Araştırma ve Geliştirme Derneği (2006). “Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin Değerlendirilmesi Araştırması” Proje Araştırmacısı.
 • TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG). (2007). 1002 - Hızlı Destek Programı. “Öğretim Elemanı Ücretlerinin Akademik Yaşama Etkileri. Proje NO: 106K-104” Proje Yürütücüsü.
 • TÜBİTAK SOBAG (2008). 1002 - Hızlı Destek Programı. “Eğitim Fakültelerinin Öğretim Elemanı Profili. Proje NO: 106K-228.” Proje Araştırmacısı.
 • TÜBİTAK SOBAG (2011). 1001 - Destek Programı. “Türkiye'deki Genel Ortaöğretim Kurumlarının (Liseler) En Uygun (Optimal) Büyüklüğünün Belirlenmesi Araştırması. Proje NO: 109K553.” Proje Araştırmacısı.
 • Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) (2011). “Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirmede Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Blog Destekli Bir Yaklaşım Proje No: 2009/158” Proje Araştırmacısı.

Diğer

 • Bülbül, T. (2020). Sanal Sınıfların Yönetimi. Trakya Üniversitesi Rumeli Köprüsü Dergisi Covid-19 Özel Sayısı, 22-29.

» Verdiği Dersler

Eğitim Finansmanı Teorileri (Yüksek Lisans)

Eğitim Politikası (Yüksek Lisans)

Sınıf Yönetimi (Lisans)

 • Sınıf Yönetimi Dersi

  Çerçeve Programı

  Dersin Adı

  Sınıf   Yönetimi

  Ders İçeriği:

   

  Öğrenci   davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup   etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve   uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon,   iletişim,  olumlu ve öğrenmeye uygun   bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara   karşı geliştirilecek önlemler.

  Dersin Amacı

  Bu dersin amacı, öğretmen   adaylarına, etkili öğretimin gerçekleştirilebilmesi için sınıf yönetimine   ilişkin bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. 

  Yöntem

  Sınıf Yönetimi dersi bir   öğretim yarıyılı boyunca her hafta iki ders saati olarak aşağıda haftalık   programda yer aldığı gibi sürdürülecektir.

  Haftalık Program

   

           1. Hafta:

  Dersin tanıtımı ve dersle   ilgili kuralların belirlenmesi 

           2. Hafta:

  Sınıf Yönetiminin Temelleri

           3. Hafta:

  Sosyal Bir Sistem Olarak   Sınıf

  4. Hafta:

  Sınıf Yönetimi Modelleri-   Sınıfın Fiziksel Düzeni

           5. Hafta:

  Sınıfta İstenmeyen   Davranışlar ve Baş Etme Stratejileri

           6. Hafta:

  Sınıf Kuralları

           7. Hafta:

  Sınıfta Motivasyon

           8. Hafta:

  Ara Sınav

           9. Hafta:

  Sınıfta Zaman Yönetimi

          10. Hafta:

  Sınıfta İletişim Süreci

          11. Hafta:

  Sınıfta Öğrenme-Öğretme   Sürecinin Yönetimi

          12. Hafta:

  Sınıfta Sorunlu ve Özel   Öğrencilerin Yönetimi

          13. Hafta:

  Sınıfta Lider Olarak   Öğretmen

          14. Hafta:

  Okul Çevre İlişkileri -   Öğretmen Veli Görüşmeleri

  Yararlanabilecek Kaynaklar

     
  • Yiğit, B. (Ed). (2008). Sınıf Yönetimi.        İstanbul: Kriter Yayıncılık.
  •   
  • Aydın, A. (2005). Sınıf Yönetimi. Tekağaç Eylül        Yayıncılık, Ankara: 2005
  •   
  • Celep, C. (2000). Sınıf Yönetimi ve Disiplini.        Ankara: Anı Yayıncılık.
  •   
  • Erden, Münire (2001). Sınıf Yönetimi. İstanbul:        Alkım.
  •   
  • Kaya, Z. ve Diğerleri. (2003). Sınıf Yönetimi. Ankara:        Pegem A Yayıncılık.

  Öğrenci Yükümlülükleri

   

  Öğrenciler düzenli olarak   derslere katılmakla ve tartışmalarda (örnek olay incelemeleri)  yer almakla yükümlüdürler. 

  Grup Ödevleri:

  Her grup sınıf yönetimi ile   ilgili olarak, bir sınıf bir de branş öğretmeni ile görüşerek elde edilen   verileri sınıfla paylaşmakla yükümlüdür.

   

  Öğretim Üyesi

  Prof. Dr. Tuncer Bülbül

  İletişim

   

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Lisans)

 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Dersi

  Çerçeve Programı

   

  Dersin Adı

  Türk Eğitim   Sistemi ve Okul Yönetimi

  Ders İçeriği:

   

  Bu derste Türk Eğitim Sistemi bütün boyutlarıyla ve yasal   temelleriyle betim­lendikten sonra, yönetim bilimi ve örgüt kavramı bağlamında   okul yönetimi teorik ve uy­gulamalı yönleriyle ele alınacaktır.

  Dersin Amacı

  Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına, içinde görev   yapacakları sistemi tanıtmak ve okul yönetimine ilişkin bilgi ve beceri   kazandırmaktır.

  Yöntem

  Türk Eğitim   Sistemi ve Okul Yönetimi dersi bir öğretim yarıyılı boyunca her hafta   iki ders saati olarak aşağıda haftalık programda yer aldığı gibi   sürdürülecektir.

  Haftalık Program

   

   

             1. Hafta:

  Dersin tanıtımı ve dersle ilgili kuralların   belirlenmesi 

           2. Hafta:

  Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

  (Amaçlar, Temel İlkeler ve Okul Sistemi)

             3. Hafta:

  Türk   Eğitim Sisteminin Yasal Temelleri - Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim   Yapısı

  4. Hafta:

  Yönetim   Bilimine Giriş ve Örgüt Kavramı

           5. Hafta:

  Yönetim   Teorileri

             6. Hafta:

  Yönetim   Süreçleri

             7. Hafta:

  Okul   Örgütü ve Yönetimi

             8. Hafta:

  Ara Sınav

             9. Hafta:

  Okul Yönetiminde Çalışan   Hizmetleri

            10. Hafta:

  Okul Yönetiminde Öğrenci   İşleri

          11. Hafta:

  Okul Yönetiminde   Eğitim-Öğretim İşleri

            12. Hafta:

  Okul İşletmesinin   Yönetimi

            13. Hafta:

  Türk Eğitim Sisteminde   Güncel Tartışmalar

   

   

   

   

  Yararlanabilecek   Kaynaklar

  Memduhoğlu,   H. ve Yılmaz, K. (2009). Türk Eğitim   Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

  İ.   Ethem Başaran.(2008). Türk Eğitim   Sistemi ve Okul Yönetimi - Ekinoks

  Taymaz,   H. (2008). Okul Yönetimi. Ankara:   PegemA Yayıncılık.

  Şişman,   M. ve Taşdemir, İ. (2008). Türk Eğitim   Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

  Öğrenci Yükümlülükleri

   

  Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve   tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler. 

  Öğretim Üyesi

  Prof. Dr. Tuncer Bülbül

  İletişim

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar (Yüksek Lisans-Doktora)