» Biyografi

Resim

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Demiralay, T. ve F. Lorcu, Hekimlerde Örgütsel Sessizliğin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi,International Journal of Business and Social Science, Vol.6, No. 9(1), ISSN 2219-1933 (Print), 2219-6021 (Online) (Ekim 2015)
 • Özgür, H., T.Demiralay ve İ. Demiralay, “Uzaktan Eğitim Öğrencilerinde Sorunlu İnternet Kullanımı ve Yalnızlığın Araştırılması-Exploration of Problematic Internet Use and Loneliness among Distance Education Students”, Turkish Online Journal of Distance Education, v15 n2 p75-90 Apr 2014. (Nisan 2014)
 • Gürkan Ç. G. ve T. Demiralay, “İlişki ve Görev Çatışması İle İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Araştırılması: Konaklama İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2013, 14(2), 59-79. (Aralık 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Demiaralay, T. ve İ. Demiralay, “The Role of Organizational Silence on Academicians’ Loneliness in Working Life”, VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences Belgrade, Serbia September 3-6, 2015 (Eylül 2015)
 • Yavaş, Ö. ve T. Demiralay; Gelişmekte Olan Ülkelerde Hizmet Sektöründe Girişimcilik Potansiyeli: Türkiye İle Seçilmiş Ülke Gruplarının Karşılaştırılması, 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi & Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ss.139-147, 2012 (Basım Yılı 2013)
 • Demiralay, T., O. Kaya, “Erkek Egemen İş Alanlarına Yönelen Kadınlar Bir Örnek Model Olarak Yüzü Gülen Operatörler Projesi”, Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, sf.199-207, Sakarya, 2009
 • Yumuk, G., T. Demiralay, “Küreselleşme Sürecinde Çok Uluslu İşletmelerin Negatif Etkisi Ve Stk’lar” V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, sf.183-192,Çanakkale, 2008.
 • Demiralay, T., O. Kaya, “Sivil Toplum Kuruluşlarının Stratejik Çalışma Alanlarının Belirlenmesinde Küresel Isınmanın Yeri Ve Önemi”, IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, sf.233-242, Çanakkale, 2007
 • Demiralay, T., İ. Demiralay, “Küreselleşme Bağlamında STK’ların Güçlendirilmesinde Yönetim Bilişim Sistemlerinin Uygulanabilirliği” III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, sf.93-100, ISBN 975-8100-57-2, Çanakkale, 2006

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Demiralay, T, S.Karalar “Clean Energy Investments and Effective Governance in Terms of Sustainable Development”, 3rd International Student Conference on Fovernance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, 7-11 June 2011, Kapadokya.
 • Karalar, S., T.Demiralay, “Employment of Educated Woekforce and Female Employee in Sustainable Development”, 3rd International Student Conference on Fovernance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, 7-11 June 2011, Kapadokya.
 • Yavaş, Ö., T.Demiralay, “Sustainable Development and Sevice Sector”, 3rd International Student Conference on Fovernance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, 7-11 June 2011, Kapadokya

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gürkan, G.Ç., D.Polat ve T.Demiralay. Turistlerde Çevre Bilincinin Çevreye Duyarlı Müşteri Davranışı ve Çevreye Duyarlı Konaklama İşletmelerinde Kalma Tercihleri Üzerindeki Etkisi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. (Haziran 2015)
 • Talih D., T. Demiralay, Online Alışveriş Sitelerinde E-Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 2146-0817 (Online), 2012.

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (TÜBAP)

Hekimlerde Örgütsel Sessizliğin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

Araştırma Yöntemleri

Finansal Matematik

Finansta Kantitatif Teknikler

İşletme Matematiği

İşletme Yönetiminde Paket Programlar

İstatistik I

İstatistik Paket Programlar

Matematik 111-112

Sosyal Bilimlerde İstatistik

Stokastik Süreçler

Veri Analizi