» Biyografi

Agah Sinan Ünsar, 1.Murat Orta Okulu ve Edirne Lisesi'ndeki öğreniminin ardından 1986 yılında kazandığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  İş İdaresi bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Askerlik görevini 1991-1992 yılları arasında  yedeksubay olarak tamamladı.

Ardından Trakya Üniversitesinin açmış olduğu memurluk sınavını kazandı. Trakya Üniversitesinde 1992-1998 yılları arasında memur olarak görev yaptı. 1998 yılında T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin  İşletme bölümü öğretim görevliliği sınavını  kazandı.1998-2004 yılları arasında fakültede Öğretim Görevlisi olarak dersler verdi.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1998 yılında başladığı  Doktora eğitimini 2003 yılında tamamladıktan sonra 2004 yılında  Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F.'nde  Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Fakültede 2004-2010 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak dersler verdi. Ü.D.S. İngilizce dili notu 70 dir. 2010 yılında girdiği Doçentlik sınavında başarılı olarak  "Yönetim ve Organizasyon" bilim alanında Doçent ünvanı aldı.
2011 yılında Doçent kadrosuna atandı. 08.06.2015 Tarihinde İşletme Bölümü "Yönetim ve Organizasyon"  A.B.D. Profesör kadrosuna atanmıştır. Kendisi Fakültede 26 yıldır ders vermektedir. Halen İ.İ.B.F. işletme bölümünde öğretim üyeliği görevine devam etmekte olup, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminde çeşitli dersler vermektedir.
Ünsar' ın ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmış bir çok makalesi ve tebliği bulunmaktadır. Kendisi İşletme A.B.D.'na bağlı Yönetim ve Organizasyon bilim dalında yüksek lisans ve Doktora programlarının açılmasına ve öğrenci kabulüne katkı sağlamıştır. 
Yüksek lisans ve doktora eğitiminde bir çok öğrenciye tez danışmanlığı yapmıştır ve halen öğrencilere danışmanlık görevi devam etmektedir. Ünsar, evli ve 2 çocuk babasıdır. 
*12 Haziran 2014 tarihinde Almanya'da Springer Yayınevi tarafından  "Leadership and Communication"  başlıklı bilimsel araştırma kitabı yayınlanmıştır.  
web adresi: http://www.springer.com/gp/book/9783319052472
* Eylül 2015 tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Eylül 2016 Tarihinde "Dikiş Makinesi" başlıklı kişisel gelişim kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır. Kitabın 2. Baskısı Eylül 2017'de yayınlanmıştır.
* Aralık 2016 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Liderlik Üzerine Güncel Yazılar" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Eylül 2017 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Genel İşletme" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Ekim 2018 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Girişimcilik Üzerine Yazılar başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Temmuz 2019 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Organizasyonel Davranış" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Kasım 2019 Tarihinde Öğr. Gör. Yasin Akkuşla birlikte yazdığım "Toksik Liderlik" başlıklı bilimsel araştırma Kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
* Temmuz 2020 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Yönetimde Güncel Konular" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
Ağustos 2021 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Davranış Bilimleri" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
 * Haziran 2022 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Bilgi Yönetimi" başlıklı kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.
 * Mayıs 2022 Tarihinde Editörlüğü'nü yaptığı "Yönetim ve Organizasyon Bilimsel Araştırma Yazıları 1" başlıklı makale kitabı Paradigma Akademi tarafından yayınlanmıştır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Hakan GÖKGÖZ "Örgütsel Öğrenme ve Eleştirel Düşünmenin Örgüt İçi girişimciliğe Etkisi" (Ekim 2021)
 • Semih KOÇMAR, Örgütsel kimlik algısının Örgütsel muhalefet ile ilişkisi; kişilik özelliklerinin Düzenleyici rolü (Haziran 2019)
 • Feyza Çağla ORAN, Liderlik Davranışlarının Örgütsel Güven ve Etik Dışı Davranışların İfşasına (Whistblowing) Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma (Temmuz 2018)
 • Akan B. "Personel Güçlendirme ve Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Yaratıcılığa Etkisi: Konu ile İlgili Bir Araştırma" (Mayıs 2017)
 • Usta I., Liderlik Davranışının Çalışanların Öznel İyi Oluşları ve İşe Yabancılaşmaya Etkisi: Bir Alan Araştırması (Mayıs 2016)
 • Engin E., İşgörenlerin Örgütsel Destek Algılamalarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri: Sanayi ve Hizmet Sektörlerine Yönelik Bir Alan Araştırması (Aralık 2015)
 • Ayan A., "Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Düzeyi Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması", T.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü (Aralık 2013)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Aylanç Mihriban. Psikolojik sermayenin örgütsel intikama etkisinde liderlik tarzlarının aracılık rolü (Aralık 2022)
 • Filiz Safiye Nur. Entelektüel sermaye ve yetenek yönetiminin kariyer yönetimi üzerine etkisi: Sosyo-demografik değişkenlerin aracı rolü. T.Ü.SBE (Aralık 2022)
 • Ayduğ Çağla, İşgücü farklılıklarının kariyer yönetimine etkisinde etik değerlerin aracı rolü T.Ü.SBE (Aralık 2022)
 • Çamur Özlem, Covıd-19'un yerel yönetim çalışanlarının yaşam kalitelerine ve kaygı düzeylerine olan etkileri, Trakya Üniversitesi SBE (Aralık 2022)
 • Başargan Özer, , Örgütsel destek ve tükenmişlik arasındaki ilişkide liderlik türlerinin aracılık rolü. T.Ü.SBE (Eylül 2021)
 • Konak Ahmet. Covid-19 sürecinde KOBİ'lerin karşılaştığı sorunlar ve çözümlerine yönelik bir model önerisi (Haziran 2021)
 • Özçetin Özge, Sağlık çalışanlarının duygusal emek davranışlarının öznel iyi oluşlarına etkisi: Edirne Devlet Hastanesi örneği. T.Ü.SBE (Mayıs 2021)
 • Garip Emel. Etik liderliğin işgörenler üzerindeki psikolojik güçlendirmeye etkisi: Sektörler arası bir araştırma (Ekim 2019)
 • Akın Burcu. Çalışma yaşamında liderlik davranışlarının motivasyon ve iş tatmini üzerine etkisi: Bir alan araştırması. T.Ü.SBE (Ağustos 2019)
 • Rençber Muammer. Lisans ve ön lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimi ve etik değerlere bakış açısı: Trakya Üniversitesi örneği.T.Ü.SBE (Temmuz 2019)
 • Islattı Merve. İş kazaları ve meslek hastalıklarının bazı değişkenler açısından analizi: Türkiye Cumhuriyeti örneği. T.Ü.SBE (Temmuz 2019)
 • Bölür Sezen. Algılanan liderlik davranışının örgütsel sinizm ve presenteizm üzerine etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. T.Ü.SBE (Nisan 2019)
 • Öztürk Merve. İnsan kaynakları yönetiminin hukuki boyutları: İş gören seçimi ve iş ilişkisinin sonlandırılması üzerine bir değerlendirme. T.Ü.SBE (Nisan 2019)
 • Nalbur Rukiye. Örgütsel iletişimin, örgütsel sinizm ve yabancılaşma üzerindeki etkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma. T.Ü.SBE (Mart 2019)
 • Akar Necdet. Kişilik profilinin ve örgüt kültürünün bireysel yenilikçilik üzerine etkisi: KOBİ'ler üzerinde bir alan araştırması (Mart 2017)
 • Dinçer D., İşgörenlerin algıladıkları liderlik tarzlarının örgütsel değişim ve yaratıcılık üzerine etkisi: bir alan araştırması.T.Ü.SBE (Haziran 2014)
 • Saltık B. “Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılığa Olan Etkisi: Bir Alan Çalışması” Trakya Üniversitesi S.B.E. (tezsiz yüksek lisans) (Eylül 2013)
 • Akcan G. “Liderlik Davranışlarının Çalışanların Stres Düzeylerine Etkisi: Bir Alan Araştırması” Trakya Üniversitesi S.B.E. (tezsiz yüksek lisans) (Ağustos 2013)
 • Telli E. “Liderlik Davranış Tarzlarının Çalışanların Örgütsel Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerine Etkisi: Konuyla İlgili Bir Uygulama” Trakya Üniversitesi S.B.E. (Ağustos 2012)
 • Engin G. “Mobbingin Örgütsel Bağlılığa Ve İşten Ayrılmalara Etkisi: Konuyla İlgili Bir Araştırma” Trakya Üniversitesi S.B.E. (Temmuz 2012)
 • Koçmar S. “Liderlik Davranışı ve Duygusal Zeka: Bir Alan Çalışması, Trakya Üniversitesi” S.B.E. (tezsiz yüksek lisans) (Mayıs 2012)
 • Bülbül, A.”Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının, Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Yapılan Bir Çalışma”, Trakya Üniversitesi S.B.E. (Haziran 2010)
 • Özdemir, E. “İşyerlerinde Psikolojik Yıldırma (Mobbing ) ve İş Tatminine Etkisi: Bir Alan Araştırması” Trakya Üniversitesi S.B.E. (Mayıs 2010)
 • Çakal, Ö. “Özel ve Kamu Hastane İşletmelerinde Görev Yapan Yöneticilerin Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” Trakya Üniversitesi, S.B.E. (Temmuz 2009)
 • Kavoğlu, S. “Örgüt Kültürünün Çalışanlarda Tükenmişlik Duygusuna Etkisi ve Örnek Bir Uygulama” Trakya Üniversitesi, S.B.E. (tezsiz yüksek lisans) (Haziran 2009)
 • Dığın, Ö., “İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Güvencesi ve Konuyla İlgili Yapılan Bir Araştırma” Trakya Üniversitesi, S.B.E. (Temmuz 2008)
 • Çapkın, N. “Personelin Kaygı Düzeylerinin İş Doyumu Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Yapılan Bir Araştırma” Trakya Üniversitesi S.B.E., 2011. (tezsiz yüksek lisans)

Ödüller

 • * Trakya Üniversitesi Yıllık Yayın Performans Başarısı (Teşekkür Belgesi). (Haziran 2014)
 • * Trakya Üniversitesi Yıllık Yayın Performans Başarısı (Teşekkür Belgesi). (Haziran 2012)
 • * Trakya Üniversitesi Yıllık Yayın Performans Başarısı (Teşekkür Belgesi). (Haziran 2010)
 • * Trakya Üniversitesi Yıllık Yayın Performans Başarısı (Teşekkür Belgesi). (Mayıs 2008)

Diğer

 • * Doçentlik eser inceleme ve sözlü sınav jüri üyelikleri, Çeşitli tarihlerde yapılan öğretim görevlisi alımı sınavlarında jüri üyeliği, Çeşitli tarihlerde yapılan Doktora ve Yüksek lisans öğrenci alımı sınavlarında jüri üyeliği, Çeşitli tarihlerde yapılan yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavlarında jüri üyeliği,
 • * 22 Şubat 2011 Tarihinde Edirne Vergi Dairesi personeline yönelik olarak Moral ve Motivasyon arttırıcı ile zaman ve stres yönetimi konusunda kişisel gelişim seminerine ders görevlisi olarak katıldım.
 • * Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında 30-31 Ocak 2010 tarihleri arasında “Halkla İlişkiler” konulu 12 saatlik seminere ders görevlisi olarak katıldım.
 • 18 Mayıs 2009 Tarihinde Trakya Üniversitesinin çeşitli birimlerinde 657 sayılı kanuna tabi olarak görev yapan personele “Motivasyon ve Özgüven Geliştirme” konulu hizmet içi eğitim programına ders görevlisi olarak katılım.
 • * Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okul müdürlerine yönelik olarak 27 Haziran 2006 – 30 Haziran 2006 tarihleri arasında verilen çatışma yönetimi, etik ve değişim yönetim konulu seminerde ders görevlisi olarak katılım.
 • * Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünde 28 Şubat – 18 Mart 2005 Tarihleri arasında Amir ve Polis memuru rütbesindeki personele yönelik olarak verilen “Genel Geliştirme Eğitimi” ne ders görevlisi olarak katılım.
 • Tunca meslek Yüksek Okulu İşletme program dosyasını hazırlamak için 2010 yılında oluşturulan komisyonda Başkanlık görevi yaptım.
 • Trakya Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem planı içerisinde yer alan performans değerlendirme yönergesi ve performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi amacıyla 2010 yılında oluşturulan komisyonda komisyon üyeliği görevinde bulundum.
 • 27-28 Kasın 2010 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce Düzenlenen “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Strateji Çalıştayında” Raportör olarak görev yaptım.

» Verdiği Dersler

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, ORGANİZASYONEL DAVRANIŞ, LİDERLİK, DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ, MOTİVASYON, GENEL İŞLETME (LİSANS)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL GELİŞMELER (YÜK.LİSANS)

İŞLETME YÖNETİMİNDE LİDERLİK VE MOTİVASYON (DOKTORA)

İŞLETMELERDE İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL PSİKOLOJİ (DOKTORA)

İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE İŞ AHLAKI (YÜK.LİSANS)

LİDERLİK KURAMLARI VE ANALİZİ (DOKTORA)

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (DOKTORA)

YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR (LİSANS)

» Duyurular

10 Mayıs 2023 » (TUZEM) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERSİ FİNAL VE BÜTÜNLEME KONULARI

18 Şubat 2021 » (ÖNEMLİ) PROJEYE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHLERİ HAKKINDA

23 Temmuz 2020 » (yeni ilan) YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIK KAYNAK LİSTESİ

02 Haziran 2020 » (YENİ) YÖNETİM VE ORGANİZASYON UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DANIŞMAN LİSTESİ

02 Haziran 2020 » DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIM PROJE ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

02 Haziran 2020 » DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIM DOKTORA VE TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE