» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Semiha Kartal, Ömer Chousein "Utilization of Renewable Energy Sources in Bioclimatic Architecture in Greece". World Journal of Engineering,Vol. 13 Iss 1 pp. 18 - 22, 2016. http://dx.doi.org/10.1108/WJE-02-2016-002- ESCI kapsamında (Ağustos 2016)
  2
  ATIF
 • GÖKSAL, Ö, T., KARTAL, S., “Heat Gain Through Trombe Wall Using Solar Energy in a Cold Region of Turkey” Scientific Research and Essays Vol. No:18, pp. 2768 – 2778, 18 September 2010 (Eylül 2010)
  26
  ATIF
 • DİLMAÇ, Ş., GÜNER A., ŞENKAL, F., KARTAL, S., "Simple Method For Calculation Of Heat Loss Through Floor/Beam-Wall Intersections According To ISO 9164" Energy Conversion and Management, Vol. 48, Issue 3, March 2007 (Mart 2007)
  14
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Semiha Kartal, Türker Keskin "Effects of Airtightness and Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) on Heating Energy Performance of Building Envelope with Trombe Wall" International Journal of Application or Innovation in Engineering and Management, 5(4), 188-193, 2016.
 • Semiha Kartal, Şule Yılmaz Erten "A Case Study on Lighting Energy Efficiency: Sample of Industrial Buildings".International Refereed Journal of Engineering And Sciences,Issue: 7 Year: 2016, ID:68 K:155 (ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880) Doi: 10.17366/UHMFD.2016723067
 • Şule Yılmaz Erten, Semiha Kartal "The Evaluation of Natural Lighting Methods in Buildings Shell in Terms of Energy Efficiency” Academic Journal of Science, ISSN:2165-6282::3(1): 151-160, 2014.
 • Kartal, S., Göksal, Ö, T., Özbalta, N., "Greenhouse Application in Energy Efficient Design Example of Edirne" Rehva Journal, Vol. 44, 17-23 ,March 2007 (Mart 2007)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Atik, D., Arabulan, S., Benian, E., Kartal, S., “Effect of Structure on Facade” International Conference On Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University, p: 34-40, 13-15 September 2012. (Eylül 2012)
 • Benian, E., Kartal, S., Arabulan, S., Atik, D., “Structural Developments In Archıtecture Sınce The Begınnıng” International Conference On Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University, p:214-220, 13-15 September 2012. (Eylül 2012)
 • Umaroğulları, F., Mıhlayanlar, E., Kartal, S., “Development And Nowadays Usage Of Double-Skin Facade Systems” International Conference On Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University, p:406-411, 13-15 September 2012. (Eylül 2012)
 • Kartal, S., Benian, E., Chosien, Ö.,“Climate Conditions For The Use Of Renewable Energy Resources In Europe Opportunities In Architecture” International Conference On Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice), Varna Free University, p:, 79-85, September 2012. (Eylül 2012)
 • GÖKSAL, Ö, Türkan., KARTAL,Semiha., "Mimaride Kış Bahçeleri İle Farklı Derece-Gün Bölgelerinde Güneşten Enerji Eldesi " Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, 111, 22-25 Ekim 2009, Antalya (Ekim 2009)
 • KARTAL, Semiha., GÖKSAL, Ö, Türkan., ÖZBALTA, Necdet., " Simulation Of Building With Transparently Insulated Walls In Edirne/Türkiye " International Scientific Conference European Dımensıons Of The Educatıon And Scıence” 261-265, 11 May 2009 Technical College – Yambol (Mayıs 2009)
 • GÖKSAL, Ö, Türkan., KARTAL, Semiha., ÖZBALTA, Necdet., "Architecture And Technology-Photovoltaic Applications In Buildings "International Scientific Conference European Dımensıons Of The Educatıon And Scıence” 256-260, 11 May 2009 Technical College – Yambol (Mayıs 2009)
 • GÖKSAL, Türkan., KARTAL, Semiha., ÖZBALTA, Necdet " Farklı Derece-Gün Bölgelerinde Saydam Yalıtım İle Güneş Enerjisi Kazancının Hesaplanması "TTMD VIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, İstanbul (Mayıs 2008)
 • KARTAL,Semiha., GÖKSAL, Ö, Türkan., "Binalarda Güneş Enerjisi Kullanımı ve Enerji Tasarrufu" III. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu, 135-140, Edirne, 12-13 Nisan 2007 (Nisan 2007)
 • KARTAL, Semiha., GÖKSAL, Türkan., ÖZBALTA, Necdet "Enerji Etkin Tasarımda Kış Bahçesi Uygulaması-Edirne Örneği "TTMD VII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, İstanbul, 8-10 Mayıs 2006 (Mayıs 2006)
 • UMAROĞULLARI, Filiz., KARTAL,Semiha "Edirne Tarihi Kagir Yapılarında Kullanılan Metal Elemanların Sorunları ve Koruma Önerileri" 195-204, II. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu, Edirne, 13-14 Nisan 2006 (Nisan 2006)
 • MIHLAYANLAR, Esma., UMAROĞULLARI, Filiz., KARTAL,Semiha "Isı Yalıtım Sistemlerinin Maliyet Hesapları Açısından Karşılaştırılması" 433-438, 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Konya, Eylül 2005 (Eylül 2005)
 • KARTAL,Semiha., UMAROĞULLARI, Filiz., MIHLAYANLAR, Esma "Gazbeton ve Tuğlanın Isıl Atalet Davranışları ile İlgili Bir Araştırma" 1154-1159, 4. Uluslar arası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Konya, Eylül 2005 (Eylül 2005)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Tanrıverdi, Ç., Kartal, S., Shakıbaeı, S., “An Estimation of Utility of Solar Energy in Developing Countries, Case Study: Turkey” First International Conference on Architecture and Urban Design, Epoka University, Tirana-Albania, April 2012, Poster (Nisan 2012)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Esma MIHLAYANLAR, Semiha KARTAL, Şule YILMAZ ERTEN.,"Yükseköğretim Yapılarında Isıl Konfor Şartlarının Araştırılması: Mimarlık Fakültesi Örneği"Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,Cilt **, Sayı * , **-**, 20**, DOI: http://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.83626 (Haziran 2017)
 • Semiha KARTAL, Sedef IŞIK ÜSTÜNDAĞ "Yapılarda su yalıtım uygulamalarının önemi ve maliyeti" Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi,Cilt:7, Say:3,Say:399-408. (Eylül 2016)
 • Sabit OYMAEL, Esma MIHLAYANLAR, Semiha KARTAL, Filiz UMAROĞULLARI, Mustafa Kemal BOZACI, Seçkin PUYAN "Türkiye’de Kamu Binalarının Deprem Riski ve Yapısal Hasar Durumlarının İncelenmesi: Edirne Örneği"Trakya University Journal of Engineering Sciences,Cilt:15, Sayı:2
 • MIHLAYANLAR, Esma., KARTAL, Semiha., UMAROĞULLARI, Filiz " Isı Kayıpları Açısından Isı Köprülerinde Uygulanan Yalıtım Sistemlerinin Değerlendirilmesi ",Yalıtım Dergisi, Sayı: 116 (Kasım 2013)
 • UMAROĞULLARI, Filiz., KARTAL,Semiha., "Binalarda Kullanılan İleri Teknoloji Ürünü Saydam Elemanların Isıl Ve Optik Özellikleri" T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Aralık 2005 (Aralık 2005)
 • DİLMAÇ, Şükran., CAN, Ahmet., KARTAL, Semiha., "Ara Kat Döşemelerinin Isıl Davranışı Üzerine İklim Şartlarının ve Yalıtım Sistemlerinin Etkisi" Tesisat Mühendisliği Süreli Teknik Yayın,82, 66-76 Temmuz Ağustos 2004 (Ağustos 2004)
  3
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • MIHLAYANLAR, Esma., KARTAL, Semiha., UMAROĞULLARI, Filiz " Isı Kayıpları Açısından Isı Köprülerinde Uygulanan Yalıtım Sistemlerinin Değerlendirilmesi ", 107-114, Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, 4-5 Mart 2010, İstanbul (Mart 2010)
 • KARTAL, Semiha., GÖKSAL, Ö. Türkan., " Türkiye’de Farklı Derece-Gün Bölgelerinde Güneş Mimarisi Elemanlarının Uygulanabilirliği Ve Enerji Kazancı", 89-96, Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, 4-5 Mart 2010, İstanbul (Mart 2010)
 • KARTAL, Semiha., GÖKSAL, Ö. Türkan., ÖZBALTA, Necdet "Trombe Duvarı Uygulamasının Enerji Kazancına Katkısı– Edirne İli Örneği " 161-169, III. Ege Enerji Sempozyumu, Muğla, 24-26 Mayıs 2006 (Mayıs 2006)
 • KARTAL, Semiha., DİLMAÇ, Şükran "Gazbetonun Su Karşısındaki Davranışı" 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, 331-340, İstanbul, Ekim 2004 (Ekim 2004)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • MIHLAYANLAR, Esma., UMAROĞULLARI., Filiz., KARTAL, Semiha.,“Binalarda Enerji Verimliliği Açısından Isı Yalıtımının Hava Kirliliğine Etkisi – Edirne Örneği“ X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13-16 Nisan 2011, İzmir-poster sunumu (Nisan 2011)
  1
  ATIF

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Semiha KARTAL "Drina Köprüsü", Edebiyatta Mimarlık, Kollektif çalışma, Yem Yayınevi,Bölüm Yazarlığı. (Eylül 2016)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Gökhan, Umaroğulları., Erken Dönem Osmanlı Yapılarında Kullanılan Trakya Bölgesi Küfeki Taslarının Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Sonuçları Üzerine Bir Model Önerisi (Şubat 2015)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Sedef, Işık Üstündağ., Su Yalıtımının Yapı Maliyetindeki Yeri ve Uygulanmasının Önemi (Ocak 2016)
 • Şule, Yılmaz Erten., Aydınlatmada Enerji Verimliliğinin İncelenmesi: Endüstri Yapısı Örneği (Eylül 2014)
 • Chousein, Ö., "Biyoklimatik Mimari Uygulamaların İncelenmesi-Yunanistan Örneği" T.Ü, FBE, 2013 (Haziran 2013)
 • Keskin, T., “Yapı Kabuğunda Enerji Etkin İyileştirmeye Yönelik Güneş Isı Kazanç Faktörü Ve Hava Sızdırmazlık Parametrelerinin İncelenmesi-Edirne Örneği”, T.Ü, FBE, 2012. (Eylül 2012)

Editörlük / Yayınlama

 • Benian, Esin., Kartal, Semiha., 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Sınırla-ma, Edirne, Türkiye (Nisan 2015)
 • Benian, Esin., Kartal, S., VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Farkındalık, 25-26 Nisan 2013, Edirne, Türkiye (Nisan 2013)
 • Küçükkaya, A.G., Minez, B., Arabulan, S., Ataç, B., Çakır, H., Kartal, S., III. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Tarihsel Kent ve Yöresel Mimaride Konut, Edirne, Türkiye. (Nisan 2007)
 • Küçükkaya, A.G., Ataç, B., Ovalı P., Arabulan, S.,Kartal, S., Minez, B.,Yenidünya, D., II. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Mekanın Ruhu, Edirne, Türkiye. (Nisan 2006)

Projeler

 • “Trakya Üniversitesi Tematik Teknopark Fizibilite Raporu” TR21/16/DFD/0023, Trakya Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destekli Proje, Danışman (Nisan 2017)
 • "Egitim Yapılarında Iç Ortam Konfor Sartlarının Arastırılması" TÜBAP 2014/102, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı (Eylül 2016)
 • “Edirne Anıtları Serisi: 1 Dini Yapılar” Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Araştırmacı, 2015 (Ağustos 2015)
 • “Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Bağlamında Edirne’de Birinci Derece Öneme Sahip Olan Yapıların Deprem Riskleri Ve Yapısal Hasar Durumlarının İncelenmesi” Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Araştırmacı
 • "Binaların Isı Kaybı Hesaplarında Isı Köprülerinin Dikkate Alınması" konulu TÜBİTAK Araştırma Projesinde görev alma, 2002-2004 (Araştırma projesi-tamamlanmıştır)
 • "Ergene Havzası Çevre Düzenleme" Araştırma projesinde görev alma, 2001-2002 (Araştırma Projesi-tamamlanmıştır)
 • Başarık Mahallesi - Beş Katlı Apartman Projesi (Mimari çizim ve uygulaması)
 • Niyazi Mahallesi Leblebici Sokak Cami Karşısı - Üç Katlı Apartman Projesi (Mimari Proje çizim ve uygulaması)
 • İstiklal Mahallesi 5. Ara Sokak No: 7 - Dört Katlı Apartman Projesi (Mimari Proje çizim ve uygulaması )
 • Başarık Mahallesi 37. Sokak No: 7 - Dört Katlı Apartman Projesi (Mimari Proje çizim ve uygulaması)
 • Sivas yolu 7.km Aydoğan Petrol yanı No: 137 - Villa Projesi (Mimari Proje çizim ve uygulaması)

Diğer

 • Çagdas Strüktürler ve Detaylari Maket Sergisi, KIRKLARELI ÜNIVERSITESI Mimarlik Fakültesi, SERGILER/Grup Sergiler /, , Semiha KARTAL,Sule YILMAZ ERTEN,Dinçer AYDIN, Kirklareli-TÜRKIYE, 10.10.2016-14.10.2016
 • Çagdas Strüktürler ve Detaylari Maket Sergisi, TRAKYA ÜNIVERSITESI Mimarlik Fakültesi, SERGILER/Grup Sergiler /, , Semiha KARTAL,Sule YILMAZ ERTEN,Dinçer AYDIN, Edirne-TÜRKIYE, 30.05.2016-04.06.2016
 • Manufacturing, design and thermal analysis of a solar collector under the conditions in Iraqi& Study the effect on the mass air flow rate of useful energy gain and overall loss coefficient - African Journal of Agricultural Research - www.academicjournals.org/ajar- 2012 (hakemlik)
 • Vakıf Eserlerinde Kullanılan Doğal Taşlarda Görülen Biyolojik Organizmaların Ve Hayvanların Oluşturduğu Alterasyonlar - Trakya University Journal of Engineering Sciences (TUJES)- Dergi Internet adresi: http://fbe.trakya.edu.tr/tujes/- 2012 (hakemlik)
 • Experımental Analysıs Of The Thermal Behavıour Of Mezzanıne Floors In Buıldıngs Wıth Cavıty Wall Insulatıon – Scientific Research and Essays- www.academicjournals.org/SRE-2010 (hakemlik)

» Verdiği Dersler

Çağdaş Yapım Tekniklerinde Gelişmeler (Doktora)

Diploma Projesi

Mimari Proje 2-3

Mimari Proje 4-5

Mimari Proje 6

Mimaride Güneş Enerjisi (Lisansüstü)

Taşıyıcı Sistemler

Uygulama Projesi

Yapı Bilgisi