» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Taş İlmek, Seda. 2020. “Translation Decisions and Methods in Paratranslation of Textless Back Translations”. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, (29), 188-209.
 • Taş İlmek, Seda. 2020. “Readers’ Voices for “Complete Retranslations”: A Case Study of Agatha Christie’s Murder Mysteries in Turkish”. AGATHOS: An International Review of the Humanities and Social Sciences, Volume 11, Issue 2 (21):161-175.
 • Taş, Seda. 2019. “Çeviribilimde İkili Karşıtlıkları Yeniden Değerlendirmek: Çevirmenin “Görünürlüğü”/“Görünmezliği” ve “Yerlileştirme”/“Yabancılaştırma”. Tarih Okulu Dergisi. Sayı XXXVIII, ss. 94-121 Doi Number :http://dx.doi.org/10.14225/Joh1505
 • Taş, Seda. 2019. “Çeviri İntihalini Açığa Çıkarmak: Türkçede Sultan II. Abdülhamid’in Hayatı Üzerine Bir Çalışma.” Turkish Studies Volume 14 Issue 1, 2019, p. 695-712. DOI: 10.7827/TurkishStudies.1489.1
 • Taş, Seda. 2018. “August Bebel’in Kadın ve Sosyalizm’i Bağlamında Yeniden Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Bir Üst-Eleştiri Çalışması”. RumeliDe Journal of Language and Literature Studies, 2018 Special Issue 4 (August). s. 292-306. (Ağustos 2018)
 • Taş, Seda. 2018. “Kadın Çevirmenlerin Çeviri Grupları ve Kolektif Çeviri Çalışmaları Aracılığıyla Türkçede Feminist Kadın Yazarlar ve Eserleri”. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 16, Temmuz 2018, s. 108-124. (Temmuz 2018)
 • Taş, Seda. 2018. “Going Beyond the Paratextual Presence: Translators’ Different Roles in Target Texts”. International Journal of Language Academy. (ISSN: 2342-0251 DOI Number: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3862). Volume 6/1 March 2018 p. 148 / 160 (Mart 2018)
 • Taş, Seda. 2017. “Kültürel Unsurların Çevirisi ve Çeviri Stratejileri”. Humanitas. Cilt:5. Sayı 10. Aralık 2017. (ss.1-14). (Aralık 2017)
 • Taş, Seda. 2017. “Orhan Kemal’in 72. Koğuş Adlı Eserinde Deyim Çevirisi ve Metnin Yeniden Anlatanı Olarak Çevirmen”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 19 Sayı:1 Haziran 2017. (ss.247-259).
 • Taş, Seda. 2015. “Rewriting a Literary Work through Translation: A Case Study of İstanbullu”. The Journal of Academic Social Science Studies. s. 36 (Ağustos 2015): 489-497
 • Taş, Seda. 2015. “Yeniden Çevirilerin Kaynak Metne Dönüşü: Fahrenheit 451’in Farklı Çevirileri”. The Journal of Academic Social Science Studies. s. 37 (Eylül 2015): 387-398.
 • Taş, Seda. 2015. “Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’te (1949) “Yenisöylem” Adlı Dil Kullanımının “Yeniden Çeviri” Uygulamalarına Yansımaları”. TURKISH STUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Şefik Yaşar Armağanı). Volume 10/12 (Summer 2015): 1103-1118.
 • Ataseven, Füsun ve Seda TAŞ. 2014. “Distopya Edebiyatı ve Çeviride Bir Yöntem Olarak Metinlerarasılık”. LITTERA Edebiyat Yazıları- Çeviribilim Özel Bölümü II. s.35. (2014): 137-149.
 • Taş, Seda ve Lütfiye Cengizhan. 2013. “Teacher Portfolios are on Stage for Professional Development: A Qualitative Case Study”. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Dergisi, Social Sciences Research Journal, Volume 2, Issue 2, (June 2013): 1-14.
 • Taş, Seda. 2010. “A Critical Evaluation of New English File Series in terms of Culture Teaching”. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. c. 1. s. 2 (Aralık 2010): 169-177.
 • Taş İlmek, Seda. 2020. “Examining Readers’ Perceptions of Translations: The Case of Stephen King’s Works in Turkish”. Journal of Language and Linguistic Studies, 16(4), 1722-1734.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • İlmek Taş, S. 2021. “Integrating social responsibility through situated learning into translator training”. International Congress on Social Sciences for Sustainability 2021, 22-23 May, Yıldız Technical University, İstanbul.
 • Taş İlmek, Seda. 2019. "Editör Cephesinden Çeviribilim Araştırmalarında Yayın Sorunları”. Türkiye'de Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı. Amasya Üniversitesi. (Ekim 2019)
 • “August Bebel’in Kadın ve Sosyalizm’i Bağlamında Yeniden Çeviri ve Çeviri Eleştirisi: Bir Üst-Eleştiri Önerisi”. 1. Rumeli Sempozyumu, 12 Mayıs, Kırklareli. (Mayıs 2018)
 • "Henry Miller’in Oğlak Dönencesi Adlı Eserinin Türkçede Serüveni: Sansür ve Yeniden Çeviri”. 4. Uluslararası Asoscongress. 3-5 Mayıs 2018. Alanya, Antalya. Türkiye. (Mayıs 2018)
 • Çevirmenin Adlandırılışındaki Çeşitlilik: “Çeviricinin” Adı ve Doğası”. Paris Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 9-13 Nisan, Paris, Fransa.
 • Taş, Seda. 2017. “Çeviride Sansür: Patron ve Çevirmen Olmanın Çeviriye Yansımaları”. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Konferansı. 18-21 Ekim 2017. Antalya, Türkiye. (Ekim 2017)
 • Taş, Seda. 2017. “Farklı Kültürlerin İç İçe Geçtiği Bir Göç Romanı Olan Elveda Selanik ve Çeviri Stratejileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”. The Migration Conference (Göç Konferansı). 23-26 Ağustos 2017. Harokopio Üniversitesi, Atina, Yunanistan. (Ağustos 2017)
 • Taş, Seda. 2016. “Anayurt’tan Göç Anlatısında Etnometodolojik Yaklaşımla Bir Çeviri Çözümlemesi”. Türk Göçü 2016 - Seçilmiş Bildiriler 2. (12-15 Temmuz 2016):103-109. ISBN: 978-1-910781-39-5.
 • Taş, Seda. 2010. “Cesur Yeni Dünya’nın Metinler Örgüsünde Bir Çevirmen: Shakespeare ile Karşılaşmak ya da Karşılaşmamak”. 3. Uluslarası Çeviri Kolokyumu, Çeviri: Yeni Yönelişler, 10-12 Mayıs 2013. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Taş, Seda. 2013. “Rewriting a Literary Work through Translation: A Case Study of İstanbullu”. Version, Subversion: Translation, the Canon and Its Discontents – an International Conference on Literary Translation. 12-13 Aralık 2013. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto.
 • Taş, Seda. 2012. “Çeviriyorum, Öyleyse Varım: Kuramsal Çeviride Zorluklar, Terim Sorunları ve Çözüm Önerileri”. Trakya Üniversitesi, 12. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Konferansı (ILLSS) Bildiri Kitabı. c. 1. s.1. (18-20 Ekim 2012): 372-377.
 • Taş, Seda. 2010. “Achievement and Motivation with regard to Voluntary and Compulsory Learning of English”. The 6th International ELT Research Conference. COMU Yayınları. s. 99 (14-16 Mayıs 2010): 359-364.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Taş, Seda. 2019. “Bir Yazar-Çevirmenin Çeviri Seyati.” İçinde Çeviri Üzerine Gözlemler. (ss. 57-89) Seda TAŞ (Ed.) Hiperlink Yayınları. İstanbul. ISBN 978-605-281-292-1, e.ISBN 978-605-281-293-8.
 • Taş, Seda. 2018. “Çeviride Sansür Bağlamında Kavramsal Bir Tartışma: “Çeviri Yokluğu”, “Yok-Çeviri” ve “Kurumsal Sansür”. İçinde Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara. (ss. 147-191) Seda Taş (Ed.) Hiperlink Yayınları, İstanbul. ISBN: 978-605-281-094-1. e. ISBN: 978-605-281-093-4 (Ekim 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Taş, Seda. 2018. “Sansürün Çeviride İşleyişi ve Patronaj”. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. s.60, (Haziran, 2018): 213-233. (ISSN: 2602-2788). (Haziran 2018)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Taş, Seda. 2014. “Çeviride Metinlerarasılık ve Çevirmenin Metinlerarasılık Bagajı”. I. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu. 18-19 Aralık 2014. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • İlmek Taş, S. 2021. “Daimi Okurların Gözünden «Yeniden Türkçedeki» Korku Eserleri”. “Çeviribilim seminerleri". Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü. (Nisan 2021)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • AILA REN LA (Learner Autonomy üzerine çalışmalar yürüten kurum) grubu üyesi (2011-halen)

Editörlük / Yayınlama

 • Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Dil Editörü (2020-....)
 • Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi Dil Editörü (2020-....)
 • Taş, Seda. 2019. Çeviribilimde Araştırmalar, Hiperlink Yayınları, İstanbul. ISBN: 978-605-281-322-5 e-ISBN: 978-605-281-323-2 (Mayıs 2019)
 • Taş, Seda. 2019. Çeviri Üzerine Gözlemler. Hiperlink Yayınları, İstanbul. ISBN. 978-605 281 292-1. e. ISBN. 978 605 281 293-8. (Mart 2019)
 • Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Alan Editörü (2018-2020)
 • Taş, Seda. 2018. Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara. Hiperlink Yayınları, İstanbul. ISBN: 978-605-281-094-1. e. ISBN: 978-605-281-093-4 (Ekim 2018)
 • Taş, Seda. 2017. Trakya Üniversitesi Çeviribilim Günleri, Özet Kitapçığı, Eser Matbaası, 25-27 Nisan 2017. (ISBN: 978-605-66766-4-2). (Nisan 2017)

Yapılan Hakemlikler

 • Tarih Okulu Dergisi
 • The Journal of Academic Social Science Studies
 • RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları
 • Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
 • Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

Ödüller

 • 12-15 Temmuz 2016’da Viyana’da gerçekleştirilen "Dördüncü Türk Göç Konferansı" kapsamında "En İyi Bildiri Sıralamasında İkincilik Ödüllü"
 • Anadolu Üniversitesi Başarı Onur Belgesi

Sertifikalar

 • Eğiticinin Eğitimi Başarı Sertifikası (2020)
 • Words of Wisdom: Giving Feedback to Students’ Written Work”, British Side ELT Workshops, 2011 Academic Writing Sertifikası

Diğer

 • Çeviri: Taş İlmek, Seda. 2020. Der. ve Çev. İngiliz ve Amerikan Edebiyatından Seçme Öyküler. Ötüken Yayınları, İstanbul. (Ocak 2020)
 • Poster Sunumu:Murat Bayrak, Seda Taş, Göksel Öztürk. (2018).Culture Specific Items and Their Translation Strategies in the Hound of the Baskervilles by Arthur Conan Doyle. Filoloji Sempozyumu. 3-5 Mayıs 2018. Alanya, Antalya. Türkiye. (Mayıs 2018)
 • Poster Sunumu: Göksel Öztürk, Seda Taş, Murat Bayrak. (2018). Translating Comics: Manipulation in the Translation of Flash Gordon in Çocuk Sesi, a Turkish Children's Periodical. Filoloji Sempozyumu. 3-5 Mayıs 2018. Alanya, Antalya. Türkiye. (Mayıs 2018)
 • Çeviri: Ursula Kroeber Le Guin. 2018. “Vahşi Kızlar”. (Çeviren: Seda Taş). Ayrıntı Yayınları, İstanbul. (ISBN: 978-605-314- 252-2). (Ocak 2018)
 • Kitap Tanıtım Yazısı: Taş, Seda. 2018. “Ülker İNCE-Dilek DİZDAR, Çeviri Atölyesi Çeviride Tuzaklar, Can Yayınları, İstanbul, 2017, 264 sayfa.” Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. Cilt:8 Sayı:15 (Ocak 2017) ss. 169-172. (Ocak 2018)
 • Söyleşi: Taş, Seda. 2017. “Göç(er) Edebiyatı Yazarı Yüksel Pazarkaya ile Söyleşi”. Ekim 2017. Cilt: 4, Sayı: 2, ss. 247 – 252. (ISSN: 2054-7110), (e-ISSN: 2054-7129). www.gocdergisi.com.tr
 • Kitap Tanıtım Yazısı: Taş, Seda. 2017. “Carlos BATISTA, Çevirmenin Başucu Kitabı, (Çev. Füsun ATASEVEN), Diye Yayınları, İstanbul, 2013, 94 sayfa.” Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. Cilt:7 Sayı: (14 Temmuz 2017) ss. 246-248

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

“Ters Yüz Edilmiş Sınıf” (Flipped Classroom) Öğretim Modelinin İngilizce Mütercim Tercümanlık Öğrencilerinin Çeviri Kuram ve Yöntemlerine İlişkin Bilgisini Arttırmaya Etkisi
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Yürütücü     Kurum : TUBAP

Ulusal » Diğer » Diğer

Trakya Üniversitesi Çeviribilim Günleri
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Araştırmacı     Kurum : TUBAP

Ulusal » Diğer » Diğer

Psikoloji Günleri
Proje Türü : Doğrudan Faaliyet Desteği     Görev : Araştırmacı     Kurum : TUBAP

Ulusal » Diğer » Diğer

Mütercim Tercümanlık Bölümü Çeviride Bilgi Teknolojileri Eğitimi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TUBAP

» Verdiği Dersler

Bitirme Ödevi

Çeviride Kuram ve Yöntemler I-II

Dil, Kültür ve Çeviri Uygulamaları I-II

Karşılaştırmalı Metin İncelemeleri I-II

Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi

Toplum Çevirmenliği