» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Anayasanın 14. Maddesinin Norm Alanı ve Yasma Dokunulmazlığının Bir İstisnası Olarak Uygulanabilirliği", Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt. 11, Sayı.22, Yıl.2022, Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Yayını, Legal Yayıncılık, s.421-462

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunmasında Yargı Kurumlarının Rolü” Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu 22-23 Ekim/October, 2009, Belediye İş Sendikası Yayını, Ekim 2009, Ankara, s.267-274 (Ekim 2009)
 • Türkiye'de Enerji Politikalarının Çevre Hukukuyla İlişkisi ve Etkileri, 22. Avrupa Operasyonel Araştırmalar Konferansı, 8-11 temmuz 2007 Prak (Temmuz 2007)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Türkiye'nin Yeni Anayasal Sistemine Göre Cumhurbaşkanının Uluslararası Sözleşmeleri Onaylama Yetkisi
 • Türkiye’de Engellilerin Eğitim Hakkı Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi Kapsamında İdari Güçlükler Boşluk Analizi
 • Türkiye Cumhuriyeti kamu Denetçiliği Kurumunun Mobbing Kararları Üzerine Bir Değerlendirme (Aralık 2017)
 • TÜRKIYE’DE OMBUDSMANLIK KURUMUNUN ETKİNLİĞİNİ AZALTAN HUKUKİ NEDENLER VE ÇÖZÜMLERİ (Aralık 2017)
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Eğitim Hakkı
 • Protection System of Women's Human Rights in Turkey, in Research on Cultural Studies. Eds. Mehmet Ali İçbay/Hasan Arslan/Francesco Sidoti, IASSR Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, pp.15-25
 • Selda Çağlar (2015), “On The Sort-Term Results of Domestic Law Precautions Related With The Long Periods of Trials And Detentions in Turkey”, THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGING WORLD AND SOCIAL RESEARCH I (ICWSR’2015 – VIENNA), PROCEEDINGS BOOK OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGING WORLD AND SOCIAL RESEARCH I, EDITORS Assoc. Prof. Dr. Necmi UYANIK Assoc. Prof. Dr. Ufuk Deniz AŞCI Inst. Mustafa ZENGİNBAŞ Inst. Yusuf DEMİR, ISBN: 978-605-5583-68-2, Palet Yay., Konya, Aralık 2015, ss.881-891 (Aralık 2015)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Selda Çağlar (2022); "Anayasanın 14. Maddesinin Norm Alanı ve Yasama Dokunulmazlığının Bir İstisnası Olarak Uygulanabilirliği", Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt.22, Sayı 22., s.421-462
 • Hırvatistan'da Yaşayan Romanlara Yönelik Temel Hak ve Özgürlük İhlalleri, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı:29, Yıl:7, ss.39-83 (Ocak 2017)
 • Anayasa Mahkemesi Kararlarında Eşitliğin Dar Yorumu", Ankara Barosu Dergisi, Yıl.70, Sayı.2012/3, s.41-86 (Temmuz 2012)
 • Eğitimi Yeniden Yapılandıran Kanunda Göremediklerimiz: Eğitim Hakkı, İlke ve Standartlar", Güncel Hukuk Dergisi, Mayıs 2012/5-101, s.28-31 (Mayıs 2012)
 • Engellilerin Erişebilirlik Hakkı ve Türkiye'de Erişebilirlikleri", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:61, Sayı:2, 2012, s.541-598 (Nisan 2012)
 • Engelli Hakları Sözleşmesi’nde Ayrımcılık Yasağı ve Türkiye’nin Uyum Sorunu”, TBB Dergisi, Sayı 96, Eylül-Ekim, s.149-178 (Eylül 2011)
 • Küreselleşme Sürecinde Sosyal Hakları Yeniden Düşünmek”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010/1, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 211-226 (Ocak 2010)
 • “BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde Denetimin Etkinliğini Geliştirme Çabaları”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008/1, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 49-72 (Ocak 2008)
 • Birleşmiş Milletler ve Bölgesel Düzlemdeki Örgütlerin İnsan Hakları Belgelerinde Yer Alan ‘İşkence ve İnsanlık Dışı Muamele Yasağı’nın İhlaline Karşı Şikayet Başvurusu Usulü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, Yıl.4, Sayı.9, İstanbul, s. 273-296 (Ekim 2007)
 • Yurttaşlık-Çevre Hakkı İlişkisinin Küreselleşme Sürecinde Aldığı Yol ve Pozitif Hukukumuza Etkileri” , Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Aydın Aybay’a Armağan, 2007/1, Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2007, İstanbul, 125-140 (Ocak 2007)
 • Ceza Yargılamasında Bir Kanun Yolu Olarak ‘İstinaf’ “, Legal Hukuk Dergisi, Yıl.4, Sayı.41, Legal Yayınları, İstanbul, s.1375-1393 (Ekim 2006)
 • Eşitlik- Özgürlük Dialektiği”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006/1, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s. 47-68 (Ocak 2006)
 • Sivil Toplum ve Demokrasi İlişkisi”, Trakya Üniversitesi Dergisi Sosyal Bilimler C Serisi, CİLT1/SAYI 2, s.1-7 (Ocak 2001)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • "Hukuk Devleti Açısından Hukuki Belirlilik-Hukuk Güvenliği İlişkisi" , Kamu Hukukçuları Platformu Hukuk Güvenliği Sempozyumu, 8-9 kasım 2013 Ankara, Hazırlayan: Doç.Dr. Ece Göztepe, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Şubat 2015, s.25-139 (Şubat 2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Prof.Dr. Fazıl Sağlam'a Armağan (2022),"Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasaya Uygunluk Denetimi ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi",Editörler: Prof. Dr. Ece Göztepe,Doç. Dr. Ozan Ergül,Prof. Dr. Selda Çağlar, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı,Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 73-116 (Aralık 2022)
 • Bulgaristan'da İnsan Hakları, Temel Hak ve Hürriyetler-2014 Raporu, Trakya Üniversitesi Yayınları No:169, Trakya Üniversitesi Matbaası, Şubat 2016, Edirne, ss.41-84 (Şubat 2016)
 • Selda Çağlar (2015), "Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin İç Hukuk Rejimi", Prof.Dr. Hüseyin Pazarcı'ya Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Siyasi ve Ekonomik İlişkiler Araştırma Merkezi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını No.614, ss.631-688 (Aralık 2015)
 • Hukuk Devletinin Hukuki Belirlilik İlkesi Üzerinden Değerlendirilmesi, Beta, Birinci Baskı,Nisan, İstanbul. (Nisan 2013)
 • "Tanım-Sınıflama ve Modellerin Engelli Çocukların Kamusal hakları Üzerine Etkisi",içinde Anne Baba ve Öğretmenler İçin Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları, Hazırlayan: Prof.Dr. Adnan Kulaksızoğlu, Çocuk Vakfı Yayınları:86, I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yayın Dizisi, ss.45-65, ISBN:978-975-552-074-2 (Şubat 2011)
 • Avrupalı Romanların Hak Arayışları: Ayrımcılığa Karşı Hukuksal Mücadele”, içinde Disiplinlerarası Yaklaşımla İnsan Hakları”, Editör: Selda Çağlar, Beta, İstanbul, s.33-112 (Aralık 2010)
 • Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuk Sisteminde Engellilerin Eğitim Hakkı ve Devlet Yükümlülükleri, Beta, 1. Baskı, Ağustos, İstanbul. (Ağustos 2009)
 • Tanıl Bora/ Selda Çağlar (2002), “Modernleşme ve Batılılaşmanın Bir Taşıyıcı Olarak Sivil Toplum Kuruluşları”, içinde Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Modernleşme ve Batıcılık, İletişim Yayınları, Cilt.3, 1. Baskı, İstanbul, s.336-346 (Mayıs 2002)

Projeler

 • Selda Çağlar (2014), "İnsan Hakları ve Kadın", s.63-80, içinde, Edirne İl Merkezindeki Kadınlara Yönelik Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri, Editör: Yrd.Doç.Dr. Filiz sanal, Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No.1 (Ocak 2014)

Diğer

 • "Türk Pozitif Hukukunda Yargıcın Yargılama Faaliyetlerinden Sorumluluğu", İstanbul Barosu Dergisi, Cilt.80, Sayı.2, s.707-713 (Nisan 2006)

» Verdiği Dersler

Anayasa Hukuku

Anayasa Şikayeti

Engellilerin Eğitim Hakkı

Hukuk Devleti

İdare Hukuku I

İdare Hukuku II

İnsan Haklarının Korunmasında Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü

Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku