» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mehmet Kaan Çalen, "Ahmet Ağaoğlu'nda İslâm ve Milliyetçilik İlişkisi", Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 4, Ekim 2020. (Ekim 2020)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Türk Milliyetçiliğinin Doğuş Dönemi İçin Bir Dönemleştirme Teklifi", Milliyetçilik Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 1, Nisan 2019. (Nisan 2019)
 • Mehmet Kaan Çalen, "II. Meşrutiyet Döneminde İki Farklı Cengiz Han Tasavvuru", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. 13, S. 4, s. 227-254. (Nisan 2017)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Anadolucu Tarih Tasavvuru: Yeni Vatan, Yeni Tarih, Yeni Millet", Turkish History Education Journal (TUHED), Spring 2017, 6/1, s. 75-99. (Mart 2017)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Said Halim Paşa Üzerine Notlar: İslâm Âleminin Gerileme Sebepleri ve Türklerin İslâm Tasavvuru", Asia Minor Studies, C. 5, S. 9, Ocak 2017, s. 12-32. (Ocak 2017)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Niyazi Berkes'e Göre Yusuf Akçura Niçin Unutuldu?", Tarih Okulu Dergisi, Yıl: 9, Sayı: XXVIII, Aralık 2016, s. 327-346. (Aralık 2016)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Yeni Hayat'tan Millî Hayat'a, İntihardan Terkîbe Ziya Gökalp", Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 16/2, 2016, s. 225-235. (Aralık 2016)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Birinci Dünya Savaşı Bağlamında Yusuf Akçura'dan Bir Tarih Yorumu: Türklerin, Cermenlerin ve Slavların Münâsebât-ı Tarihiyyeleri", Karadeniz Araştırmaları, Güz 2016, Sayı: 51. (Eylül 2016)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Kimlik Meselesi Bağlamında Ziya Gökalp Merkezli Bir Ömer Seyfettin Okuması", Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 215, Mart-Nisan 2015, s. 153-166. (Nisan 2015)
 • Mehmet Kaan Çalen, “Celâl Nuri’ye Göre Muhit, Irk, Zaman Teorisi Bağlamında Eski Türkler İle Osmanlı Türkleri Arasındaki Münasebetler”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 15, S. 1, Haziran 2013, s. 279-296. (Haziran 2013)
 • Mehmet Kaan Çalen, “1909 Kanun-i Esasî Tadîlâtı”, T.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 4, Temmuz 2012. (Temmuz 2012)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Mehmet Kaan Çalen, "Atsız, Türk Tarih Tezi ve Birinci Türk Kongresinin İronisi Olarak Dalkavuklar Gecesi Romanı", VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 10-12 Ekim 2019, Bolu. (Ekim 2019)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Ahmet Ağaoğlu'nun Yaradıcılığında İslâm ve Milliyetçilikle Bağlı Düşünceler", Doğumunun 150. Yılında Ahmet Bey Ağaoğlu Sempozyumu, 19-20 Eylül 2019, Bakü. (Eylül 2019)
 • Mehmet Kaan Çalen, Türk Tarihinin Çağlara Ayrılması ve Devlette Devamlılık Esası, V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2018 İstanbul. (Mayıs 2018)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Ömer Seyfettin’in İki Hikâyesi Üzerinden Bir Üç Tarz-ı Siyaset Değerlendirmesi”, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Russe/Bulgaria, April 08-09, 2017. (Nisan 2017)
 • Mehmet Kaan Çalen, "II. Meşrutiyet Dönemi Ders Kitaplarında Balkan Savaşları ve Rumeli'de Kaybedilen Topraklar", Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Çanakkale. (Ekim 2016)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Jön Türkler ve Hürriyetçi Tarih Tasavvuru", IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla. (Eylül 2016)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Şemseddin Sami'den Ziya Gökalp'e Millet Kavramının Evrimi", İki Toplumun Aydını: Şemseddin Sami Uluslararası Sempozyumu, Tiran/Arnavutluk. (Mayıs 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mehmet Kaan Çalen, "Ali Suâvî’de Türklük Tasavvuru", Türk Yurdu, S. 354, Şubat 2017. (Şubat 2017)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Nevzat Kösoğlu’nun Tarih-Kültür Felsefesi ve Din/İslâmiyet-Milliyet/Türklük Münasebetleri İçin Bir Model Denemesi", Türkiye Günlüğü, Sayı: 123, Yaz 2015, s. 43-53. (Kasım 2015)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Türk Milliyetçiliğinin Arada Kalmışlığına Dâir", Türk Yurdu, Yıl: 103, Sayı: 323, Temmuz 2014, s. 32-33. (Temmuz 2014)
 • Mehmet Kaan Çalen, “Bir Kimlik Siyaseti Olarak Osmanlıcılık”, Türk Yurdu Dergisi, Nisan 2013, Cilt: 33, Sayı: 308. (Nisan 2013)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp'in Üçlü Tasnifleri: Üç Tarz-ı Siyaset ve Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak", Türk Yurdu Dergisi 100. Yıl Anıt Sayısı, Eylül 2011, Cilt: 31, Sayı: 289. (Eylül 2011)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Mehmet Kaan Çalen, Tarih ve Kimlik, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2021. (Temmuz 2021)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Atatürk Dönemi Tarih Yazıcılığı", Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Atatürk Ansiklopedisi. (Temmuz 2021)
 • Mehmet Kaan Çalen, "İslâm'ı Şark'tan Arındırma Olarak İslâmcılık Yahut Said Halim Paşa ve İnhitat-ı İslâm Üzerine Eleştirel Notlar", Said Halim Paşa Kitabı, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 2021, s.563-572. (Mayıs 2021)
 • Mehmet Kaan Çalen, "II. Meşrutiyet Döneminde Üç Tarz-ı Siyaset", Osmanlı Tarihi Araştırmaları-II (II. Meşrutiyet), Ed. Saime Selenga Gökgöz & Ahmet Oğuz, Kriter Yayınları, İstanbul 2020. (Aralık 2020)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Türkçü Tarih Görüşü ve Atsız'ın Türk Tarihi Tezi", Türk Tarihçiliğinde Tezler/Teoriler, Editör: Ahmet Şimşek, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul 2020. (Şubat 2020)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Nevzat Kösoğlu’nun Tarih-Kültür Felsefesi ve Din/İslâmiyet-Milliyet/Türklük Münasebetleri İçin Bir Model", Nevzat Kösoğlu Armağanı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2019. (Aralık 2019)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Ziya Gökalp", Türk Milliyetçiliği Portreler, A Kitap, Ankara 2019. (Kasım 2019)
 • Yusuf Akçura, Müverrih Leon Cahun ve Muallim Barthold'a göre Cengiz Han, Yayına Hazırlayan: Mehmet Kaan Çalen, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2018. (Ekim 2018)
 • Mehmet Kaan Çalen, Modern Türk Düşüncesine Bir Derkenar Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2018. (Haziran 2018)
 • Mehmet Kaan Çalen, Osmanlıcılık Ve İslâmcılık Karşısında Türkçülük, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2017. (Nisan 2017)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Ahmed Refik: İlim ve Sanat Arasında Tarih", Türk Tarihçileri, Ankara 2016. (Aralık 2016)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Geçmişten Günümüze Türkiye’de Tarih Yazıcılığı", Tarih İçin Metodoloji, Ankara 2015, s. 31-37. (Ekim 2015)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Yeni Nesil Ülkücülerin Üç Hâli", Yeni Nesil Ülkücüler, Editörler: İkbal Vurucu&Fırat Kargıoğlu, Aygan Yayıncılık. (Eylül 2015)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Terminoloji, İdeoloji ve Tarih Tasavvuru Bağlamında II. Meşrutiyet Dönemi Türk Milliyetçiliği’nin Mirası", Türk Milliyetçiliği Yeni Yaklaşımlar Yeni Tartışmalar, Denizli 2014, s. 589-609. (Temmuz 2014)
 • Mehmet Kaan Çalen & Halûk Kayıcı, Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Modern Türk Düşüncesinde Milliyetçilik, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul 2014. (Haziran 2014)
 • Mehmet Kaan Çalen, II. Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2013. (Kasım 2013)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Türk Milliyetçiliğinin Doğuş Dönemini Çalışmak”, Türk Ocaklarının 100. Yılında Milliyetçilik ve Kimlik Tartışmaları, Editörler: Dr. Vedat Eren, İkbal Vurucu, Konya Ekim 2013, s. 119-135. (Ekim 2013)

Ödüller

 • Ziya GÖKALP, Türk Ocakları İlim ve Teşvik Armağanı (Mart 2018)

Diğer

 • Mehmet Kaan Çalen, "Neo-İttihatçılık ve Modüler Milliyetçilik Üzerine Notlar", Türkiye Notları, S. 17, Mayıs-Haziran 2021. (Mayıs 2021)
 • Mehmet Kaan Çalen, Söyleşi: "Yusuf Akçura ve Üç Tarz-ı Siyaset", (Söyleşiyi gerçekleştiren: Yunus Arslan), Lacivert Dergi, S. 79, Mayıs 2021. (Mayıs 2021)
 • Mehmet Kaan Çalen, Söyleşi: "Son Dönem Osmanlı Devleti’nde Türkçülük-İslamcılık Düşünceleri", T Akademi. (Mart 2021)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Türkçülük ve Atsızcılık Üzerine Dağınık ve Eleştirel Notlar: Yüzyıl Önce, Yüzyıl Sonra", Türkiye Notları, S. 14, Kasım-Aralık 2020. (Kasım 2020)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Ömer Seyfettin’in İki Hikâyesi Üzerinden Bir Üç Tarz-ı Siyaset Değerlendirmesi”, Millî Mecmûa, Ömer Seyfettin Sayısı, Temmuz-Ağustos 2020. (Temmuz 2020)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Erol Güngör ve Bir Başka Milliyetçilik Olarak Ülkücülük Üzerine Notlar", Millî Mecmûa, S. 12, Ocak-Şubat 2020. (Şubat 2020)
 • Mehmet Kaan Çalen, "İnkılâp Nesli Üzerine Notlar", Nefes, S. 36, Temmuz 2019. (Temmuz 2019)
 • Mehmet Kaan Çalen,"Mukayeseli Sosyoloji ile Millî Sosyoloji Arasında Ziya Gökalp'in Tarih Anlayışı Üzerine Notlar", Millî Mecmûa, Sayı: 6, Ocak-Şubat 2019. (Ocak 2019)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Suat Yahut Delinin Zoru", Ayarsız, Kasım 2018. (Kasım 2018)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Türk Düşünce Tarihçiliği Bağlamında Üç Tarz-ı Siyaset Üzerine Bazı Notlar", Türkiye Notları, Ekim-Kasım 2018. (Ekim 2018)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Efendi Yahut Burcile Ölmedi, Beykoz Çayırlarında Yaşıyor", Ayarsız, Temmuz 2018. (Temmuz 2018)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Türk Müslümanlığı Fikriyâtı Tarihine Bir Katkı: Said Halim Paşa'da Türk Müslümanlığının İmkânı”, Millî Mecmûa, Sayı: 2, Mart-Nisan 2018. (Mart 2018)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Türk Milliyetçiliğinin Arada Kalmışlığına Dâir", Kısık Sesler, Yıl: 2, Sayı: 11, Ağustos-Eylül 2017. (Ağustos 2017)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Ömer Seyfettin’in İki Hikâyesi Üzerinden Bir Üç Tarz-ı Siyaset Değerlendirmesi”, Kısık Sesler, Yıl: 2, Sayı: 10, Haziran-Temmuz 2017. (Haziran 2017)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Tarihî Roman Soruşturması", Akademisyenlerimiz Tarihî Roman Hakkında Ne Düşünüyor?, Hazırlayan: Adnan Şenel, Türk Yurdu Dergisi, S. 356, Nisan, 2017. (Nisan 2017)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Okuma Notları", İnziva Edebiyat ve Fikriyat (Mayıs 2016)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Prens ve Sultan", Fikir Sanat ve Edebiyatta Töre, Şubat 2016. (Şubat 2016)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Eski Osmanlıcılık Üzerine Notlar", Fikir Sanat ve Edebiyatta Töre, Ocak 2016. (Ocak 2016)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Türkçü Tarih Tasavvuru: Millet Merkezli Bütüncü Tarih", Fikir Sanat ve Edebiyatta Töre. (Aralık 2015)
 • Mehmet Kaan Çelen, "Yeni Bir Tarih Tasavvuru", Fikir Sanat ve Edebiyatta Töre, S. 30. (Ekim 2015)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Leyleklerden Yana Olmak Yahut Türk’ü Öldürmek", Fikir Sanat ve Edebiyatta Töre, Şubat 2016. (Eylül 2015)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Mefkûre, Buhrân, Sûkût-ı Hayâl", Fikir Sanat ve Edebiyatta Töre, S. 28. (Ağustos 2015)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Ahmet Yaşar Ocak Kitabı: Arı Kovanına Çomak Sokmak", Türk Tarih Eğitimi Dergisi, C. 4, S. 1, Mayıs 2015, s. 204-215. (Mayıs 2015)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Ali Suavi'nin Türk İsimli Makalesine Dair Bazı Notlar", Devlet Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 458, Mart-Nisan 2015, s. 93-96. (Mart 2015)
 • Mehmet Kaan Çalen, "Parçalanmış Adam: Yusuf Akçura", Devlet Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 453, Mayıs-Haziran 2014, s. 4-7. (Mayıs 2014)
 • Mehmet Kaan Çalen, “Parçalanmış Tarihe Reddiye”, 2023 Dergisi, S. 152, Aralık 2013, s. 14-18 (Aralık 2013)

» Verdiği Dersler

Medeniyet Tarihi (Lisans)

Modern Türk Düşüncesi Kişiler ve Metin İncelemeleri (Yüksek Lisans)

Tarih Düşüncesi (Yüksek Lisans)

Türk Basın Tarihi (Doktora)

Türk Tarih Yazıcılığı (Lisans)