» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gürbüz,G.;Kumkale,İ.;Oğuzhan,A. "Personel Güçlendirme-Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Analizinde Yapısal Eşitlik Modeli İle Regresyon Analizinin Karşılaştırılması:Bir Uygulama" (Nisan 2015)
 • Gürdal Akın S., Kumkale,İ. "Örgüt Kültürü ve Bilgi Paylaşımı İlişkisi:Kırklareli İmalat Sektörü Örneği,"IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal , Cilt:5 Sayı:6,p:19-45, ISSN 2146-5886 (Aralık 2014)
 • Toker,F.,Bayır,F.,Kumkale,İ; Toplumun Koruyucu Sağlık Hizmetleri Konusunda Bilgi ve Yararlanma Düzeyinin Belirlenmesi, Uluslararası Hakemli Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, Temmuz/Ağustos/Eylül 2014 Sayı:12, Cilt 4 Yaz Dönemi, www.sstbdergisi.com, ISS PRINT:2146-8508/Online:2147-1711 , Jel Kodu:M-Y, ID:177, K:190, s.s.:104-120 (Temmuz 2014)
 • Serinikli N., Kumkale, İ.; "Türkiye'deki Kooperatif Üst Örgütlerinin(Bölge Birliklerinin) Sorunları ve Çözüm Önerileri" Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011.s:269-290 (Haziran 2012)
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Gürbüz,G.,Kumkale İ.,Oğuzhan A.; "Bankacılık Sektöründe Personel Güçlendirme Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Trakya Bölgesi Bankalarında Araştırma" Uluslararası Avrasya Ekonomileri Kongresi , St.Petersburg, Rusya, 17-18 Eylül 2013 (Eylül 2013)
  1
  ATIF
 • Serinikli, N., Kumkale,İ.,"Türkiye'de Ev Kadınlarının Girişimcilik Örneği: Kadın Kooperatifleri" 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 02-04 Mayıs 2012 (Mayıs 2012)
 • Serinikli N.,Kumkale İ.; " Kırsal Kalkınmada Kadının Girişimcilik Rolü: Kiraz İlçesi Yağlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği" 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 16-17 Haziran 2011 (Haziran 2011)
 • Kumkale İ., Sezen , S.; "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Planlamasına Bakışı" 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Bildiri Özetleri Kitabı, Cilt II, 27-29 Mayıs 2009, Konya (Özeti Yayınlanmış Poster Bildiri) (Mayıs 2009)
 • İnan, İ.H., Kumkale, İ.; "Türkiye Tarımsal Sanayiindeki Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları" Türk ve Alman Tarım ve Tabii Bilim Araştırıcıları Dernekleri, Türk-Alman Tarımsal Araştırma 6. Sempozyumu 27 Eylül- 02 Ekim 1999, Justus-Liebig-Universitat GieBen, Editör: Prof.Dr.Ulrich Planck, Stuttgart, 2000 s:73-78 (Eylül 1999)
 • İnan, İ.H., Kumkale İ.; "Tarımda Yeni Bir Organizasyon Modeli: Malkara Köylere Hizmet Götürme Birliği" Uluslararası Türk Kooperatif Kooperatifçilik Kongresi 6-9 Kasım 1996 Kongre Kitabı s:61-80, Ankara-Türkiye (Kasım 1996)
 • Polat,C.,Kumkale,İ.; "İnsan Kaynaklarına Yapılan Yatırımda Meslek Yüksekokullarının Rolü" Ankara Üniversitesi 50.Yılı , "21. Yüzyıla Doğru Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılanması" Konulu Uluslararası Sempozyum 22-23 Mayıs 1996, Çankırı, Türkiye s:390-396 (Mayıs 1996)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kumkale,İ. ; "Creativity, Innovation and Their Importance" (Volume writer) "The Science And Education At The Beginning Of The 21st. Century In Turkey" Editors: Prof.Dr.Aleksandır Drujinin, Assoc.Prof.Dr.Zdravka Kostova, Assoc. Prof.Dr.Igor Sharuho, Assoc. Prof.Dr.Emin Atasoy, St.Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2013 (Mayıs 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Akın Gürdal,S.,Kumkale,İ., Örgüt Kültürü ve Bilgi paylaşımı İlişkisi:Kırklareli İmalat Sektörü Örneği, 13. Ulusal işletmecilik Kongresi, Antalya Bildiriler Kitabı Cilt:2,Marmara Üniversitesi Yayınevi, www.13uik.org, 8-10 Mayıs, 2014, s.s.:845-856 (Mayıs 2014)
  1
  ATIF
 • Kumkale,İ. İnan,İ.H.; "Rekabet Avantajı Elde Etmede Kümelenme Yaklaşımının Şarap İhracatına Etkisi" Küreselleşme ve AB'ne Tam Üyelik Sürecinde Türk Tarımı, Türkiye VII.Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt II, 13-15 Eylül 2006 Side/Antalya (Eylül 2006)
 • Kumkale,İ. İnan,H.; "Devekuşu Üretimi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi" Türkiye VI.Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, Tokat, Bildiri Kitabı s:238-243 (Eylül 2004)
 • Kumkale,İ. İnan, İ.H.; "Toplam Kalite Yönetiminin Tarımsal Kooperatiflerde Uygulanabilirliği: Trakya Birlik Örneği" Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002, Erzurum, Kongre Kitabı s:238-245 (Eylül 2002)
 • İnan,İ.H., Kumkale,İ.,Gaytancıoğlu,O.; "Trakya Rekabet Gücü ve Hizmet Kalitesi Açısından Üretici Örgütlerinin Değerlendirilmesi" IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül,2000, Tekirdağ, ISBN-975-374-041-7 s:1-10 (Eylül 2000)
 • Kumkale,İ.,İnan,İ.H.; " İşletme Yönetiminde Kalite Kontrol Çemberlerinin Rolü ve Uygulamadan Örnekler" Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi, 7-9 Ekim 1998,Ankara, Kongre Kitabı T.C.Ziraat Bankası Kültür Yayın No:35 (Ekim 1998)
 • Kumkale,İ. İnan,İ.H.; "Doğrusal Programlama Yöntemiyle En Düşük Maliyetli Ergin ve Damızlık Alabalık Karma Yemlerinin Saptanması ve Fiyat Değişikliklerinin Optimal Çözümlere Etkisi" Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül 1996, Adana, Bildiri Kitabı, 1. Cilt, s:278-290 (Eylül 1996)
 • İnan,İ., Vural,H.,Kumkale,İ.,Görsün,H.; "Türkiye'de Karma Yem Üretimi ve Pazarlaması" Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, 27-29 Eylül 1995, İzmir, s:91-101 (Eylül 1995)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kumkale,İ. "Stratejik Girişimcilik ve Girişimcilikte Yeni Yönetim Yaklaşımları" Girişimcilik Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular Cinius Yayınları, Editör: Doç.Dr.Erdoğan Kaygın , ISBN: 978-605323-915-4 (Şubat 2017)
 • Kumkale, İ., Ay,K. "İnsan Kaynakları Planlaması" "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular" Paradigma Akademi, Editör: Prof.Dr.Sinan Ünsar, ISBN: 978-605-65917-6-1 (Eylül 2015)
 • Kumkale,İ. Kadın Girişimciliğinin Stratejik Liderlik Yetkinlikleri Açısından İncelenmesi Ve Bir Araştırma, Ekin Yayınevi, ISBN: 978-605-327-156-7 (Nisan 2015)
 • Kumkale,İ. "Başlıca İşletme Stratejileri",Bölüm 6, Stratejik Yönetim, Editörler:Gülten Gümüştekin,İsa İpçioğlu, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2014 (Eylül 2014)
 • Kumkale, İ., Çiftçi, G., Turizm İşletmelerinde Sinizm(Yirminci Bölüm) Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, (Editörler: Şule Aydın Tükeltürk, Nilüfer Şahin Perçin, Berrin Güzel), Ankara, Detay Yayıncılık, ISBN 978-605-4940-12-7 s.s.:375-387 (Haziran 2014)
 • Kumkale,İ. "Turizm İşletmelerinde Süreç Temelli Yönetim"Bölümü "Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler" Editörler: Doç.Dr.Şule Aydın Tükeltürk, Doç.Dr.Mustafa Boz, Detay Yayıncılık, Ankara, 2013, s:453-488, ISBN 978-605-5216-66-5 (Ekim 2013)
 • Kumkale,İ.; "Yönetim Bilişim Sistemleri Dijital İşletmeyi Yönetme" "Management Information Systems Managing The Digital Firm" Kenneth C. Laudon-Jane P. Laudon 12. Basımdan Çeviride 11. Bölüm "Bilgiyi Yönetme" çevirisi, s: 414-452, Çeviri Editörü: Prof.Dr. Uğur Yozgat ISBN 978-605-133-158-4 Nobel Yayıncılık, Kasım 2011 (Kasım 2011)
 • Kumkale,İ. ; "Genel İşletme" Ders Kitabı, Murathan Yayıncılık Matbaacılık Tic. Ltd.Şti ,Trabzon, 7.Baskı Eylül 2011 (Eylül 2011)
 • İnan,İ.H., Kumkale,İ.,Gaytancıoğlu,O.; "Trakya'da Kırsal Kesimin Örgütlenmesinde Tarım Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Rolü" Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, No:91 ISBN 975-7604-22-4, Ankara, 1999 (Ocak 1999)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Olgun Irmak ÇETİN "Kişilik Özelliklerinin Örgütsel İntikam Niyetine Etkisinde Örgüt İklimi ve Bağlamsal Performansın Rolü" (Aralık 2015)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Seda AKIN GÜRDAL "Örgüt Kültürü ve Bilgi Paylaşımı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma" (Aralık 2013)
 • Gözde GÜRBÜZ "Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bankacılık Sektörü Örneği" (Temmuz 2012)

Projeler

 • Kumkale, İ., Azabağaoğlu,Ö., Gür,A.; "Engelsiz Mesleki Eğitim Projesi"(EMEP) Namık Kemal Üniversitesi ve Element Eğitim Teknolojileri Ortak Projesi, Engelli vatandaşlar için online "Muhasebe ve İşletme Sertifika Programı"nda eğitmen (Mart 2008)
 • İnan,İ.H.,Kumkale,İ.,Gaytancıoğlu,O. ; "Trakya'da Kırsal Kesimin Örgütlenmesinde Tarım Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Rolü" Türk Kooperatifçilik Kurumu Projesi, Ankara, 1999 (Ocak 1999)

Ödüller

 • "Yılın Kadın Girişimcisi 2013" Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Kasım 2013)
 • TÜBA(Türkiye Bilimler Akademisi), 2012 Yılı Kayda Değer Eser Ödülü(Mansiyon) Sosyal Bilimler "Yönetim Bilişim Sistemleri Dijital İşletmeyi Yönetme" "Management Information Systems Managing The Digital Firm " Kenneth C. Laudon- Jane P. Laudon 12. Basımdan Çeviride Kumkale,İ. 11. Bölüm "Bilgiyi Yönetme" çevirisi, s: 414-452, Çeviri Editörü Prof.Dr.Uğur Yozgat, ISBN 978-605-133-158-4 Nobel Yayıncılık, Kasım 2011 (Mayıs 2013)

Sertifikalar

 • "Etik Eğitim Teorik Süreç Tamamlama Belgesi" TESMER (TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi) 30.01.2015-11.04.2015 (Nisan 2015)
 • "Avrupa Birliği 6. ve 7. Çerçeve Programlarına Proje Teklif Sunma" TUBİTAK (Mayıs 2006)
 • "EC Project Funds for Turkey and 7th Framework Program Certificate" (Nisan 2006)
 • "Stratejik Düşünce" Paradigma Consutancy (Aralık 2004)
 • "Eğitimcilerin Eğitimi" Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Nisan 2001)

Diğer

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir(SMMM) Meslek Ruhsatı

» Verdiği Dersler

Çalışan İlişkileri Yönetimi (İşletme-Doktora)

Genel İşletme I-II (Lisans)

KOBİ'lerde Rekabet Stratejileri (Girişimcilik-Yüksek Lisans)

KOBİ'lerde Rekabet Stratejileri (İşletme-Yüksek Lisans)

Stratejik Yönetim (İşletme Yüksek Lisans-Uzaktan Eğitim)

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (İşletme-Lisans)

Süreç Yönetimi (İşletme-Doktora)

Yaratıcılık ve Yenilik (İşletme-Lisans)

Yönetim Psikolojisi (İşletme-Yüksek Lisans)

Yönetimde Yaratıcılık (İşletme-Yüksek Lisans)