» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ay K., Kumkale İ.; The Role Of Manager Values The Impact Of Ethical Codes On Competetive Advantage. Academy of Strategic Management Journal. 2020
  2
  ATIF
 • Çetin o., I., Kumkale İ.; ''The Relation Between Procrastination and Task Performance ''.Journal of Current Researches on Business and Economics (JoCReBE) ISSN: 2547-9628 (Kasım 2017)
 • Kumkale, İ. (2016). Organization’s tool for creating competitive advantage: Strategic agility. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2(3), 118-124.
  19
  ATIF
 • Çetin I. O., Kumkale İ.; '' Sosyal Medya Kullanım Düzeyi ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkide Faydacı Motivasyonun Aracı Etkisi'' Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi Çetin ve Kumkale, 2016: 02 (04)
  12
  ATIF
 • Gürbüz,G.;Kumkale,İ.;Oğuzhan,A. "Personel Güçlendirme-Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Analizinde Yapısal Eşitlik Modeli İle Regresyon Analizinin Karşılaştırılması:Bir Uygulama" (Nisan 2015)
  10
  ATIF
 • Gürdal Akın S., Kumkale,İ. "Örgüt Kültürü ve Bilgi Paylaşımı İlişkisi:Kırklareli İmalat Sektörü Örneği,"IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal , Cilt:5 Sayı:6,p:19-45, ISSN 2146-5886 (Aralık 2014)
 • TOKER, F., BAYIR, F., & KUMKALE, İ. (2014). AN EXPLORATORY STUDY ON THE PERCEPTION OF PEOPLE ABOUT PREVENTIVE HEALTH CARE IN TURKEY. SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health & Medical Sciences, 12(4). (Temmuz 2014)
 • Toker,F.,Bayır,F.,Kumkale,İ; Toplumun Koruyucu Sağlık Hizmetleri Konusunda Bilgi ve Yararlanma Düzeyinin Belirlenmesi, Uluslararası Hakemli Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, Temmuz/Ağustos/Eylül 2014 Sayı:12, Cilt 4 Yaz Dönemi, www.sstbdergisi.com, ISS PRINT:2146-8508/Online:2147-1711 , Jel Kodu:M-Y, ID:177, K:190, s.s.:104-120 (Temmuz 2014)
 • Akın Gürdal, S., & Kumkale, I. (2014). The relationship between Organizational Culture and Knowledge Sharing: Kırklareli Sample of Manufacturing Sector.
  7
  ATIF
 • Serinikli N., Kumkale, İ.; "Türkiye'deki Kooperatif Üst Örgütlerinin(Bölge Birliklerinin) Sorunları ve Çözüm Önerileri" Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011.s:269-290 (Haziran 2012)
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Muzika E., Kumkale İ., ''CEO Kavramının Ortaya Çıkışı ve Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim Süreci''. 1. International Congress On Management Of Organızations (Kasım 2020)
 • Öden E., Kumkale İ.; ''Desteklerle KOBİ: Bankalar Üzerine Bir Araştırma''. 4. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress. ISBN: 978 – 605 – 81563 – 6 – 4 (Kasım 2019)
 • Demirel G., Kumkale İ.; ''Ekonomik Daralma Dönemlerinde KOBİ’ler ve Uygulanan Destekler: Türkiye Örneği''. 4. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress. ISBN: 978 – 605 – 81563 – 6 – 4 (Kasım 2019)
 • Kumkale İ., Yılmaz F.; ''İnformal İlişkiler ve Firma Performansı Arasındaki İlişkisinin Belirlenmesi'' 4.Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi. ISBN 978-605-69877-7-9. İKSAD YAYINEVİ (Kasım 2019)
 • Yılmaz F., Kumkale İ., ''Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesinde Entelektüel Sermayenin Rolü''. 4.Uluslararası GAP İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi. ISBN 978-605-69877-7-9, İKSAD YAYINEVİ. (Kasım 2019)
 • Yalçın İ., Kumkale İ.; '' Aile Şirketlerinde Nepotizm: İzmir İli İnşaat İşletmeleri Örneği'' . XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / Turkey. ISBN: 978-605-67815-2-0. (Mart 2019)
 • Sakal B., Kumkale İ., Esen S.; ''Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Temel Liseler Örneği'' XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Tekirdağ / Turkey (Mart 2019)
  1
  ATIF
 • Çetin O., I., Kumkale İ., Ay K.; ''The Impact of Emotional Labor on Workaholism for Ethical Leaders''. V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Kırklareli / Turkey. ISBN 978-605-67815-0-6 (Kasım 2017)
 • Çetin I. O., Kumkale İ., ''The Role Of Organızatıonal Clımate And Contextual Performance About The Effects Of Personalıty Traıts On The Intentıon Of Organızatıonal Revenge'' Academıc Research In Socıal, Human And Admınıstratıve Scıences-II (Kasım 2017)
  1
  ATIF
 • Ay K., Kumkale İ.; '' İş Yaşamı ve “Ahlaki Sermaye”. III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series Edirne/ Turkey. ISBN 978-605-67281-0-5. (Mart 2017)
 • Kumkale İ.; '' Rekabet Avantajı Yaratmada Stratejik Çeviklik''. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series. ISBN 978-8989-695-56-8. (Ekim 2016)
 • Gürbüz,G.,Kumkale İ.,Oğuzhan A.; "Bankacılık Sektöründe Personel Güçlendirme Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Trakya Bölgesi Bankalarında Araştırma" Uluslararası Avrasya Ekonomileri Kongresi , St.Petersburg, Rusya, 17-18 Eylül 2013 (Eylül 2013)
  32
  ATIF
 • Serinikli, N., Kumkale,İ.,"Türkiye'de Ev Kadınlarının Girişimcilik Örneği: Kadın Kooperatifleri" 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 02-04 Mayıs 2012 (Mayıs 2012)
 • Serinikli N.,Kumkale İ.; " Kırsal Kalkınmada Kadının Girişimcilik Rolü: Kiraz İlçesi Yağlar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği" 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 16-17 Haziran 2011 (Haziran 2011)
 • Kumkale İ., Sezen , S.; "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Planlamasına Bakışı" 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Bildiri Özetleri Kitabı, Cilt II, 27-29 Mayıs 2009, Konya (Özeti Yayınlanmış Poster Bildiri) (Mayıs 2009)
 • İnan, İ.H., Kumkale, İ.; "Türkiye Tarımsal Sanayiindeki Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları" Türk ve Alman Tarım ve Tabii Bilim Araştırıcıları Dernekleri, Türk-Alman Tarımsal Araştırma 6. Sempozyumu 27 Eylül- 02 Ekim 1999, Justus-Liebig-Universitat GieBen, Editör: Prof.Dr.Ulrich Planck, Stuttgart, 2000 s:73-78 (Eylül 1999)
 • İnan, İ.H., Kumkale İ.; "Tarımda Yeni Bir Organizasyon Modeli: Malkara Köylere Hizmet Götürme Birliği" Uluslararası Türk Kooperatif Kooperatifçilik Kongresi 6-9 Kasım 1996 Kongre Kitabı s:61-80, Ankara-Türkiye (Kasım 1996)
 • Polat,C.,Kumkale,İ.; "İnsan Kaynaklarına Yapılan Yatırımda Meslek Yüksekokullarının Rolü" Ankara Üniversitesi 50.Yılı , "21. Yüzyıla Doğru Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılanması" Konulu Uluslararası Sempozyum 22-23 Mayıs 1996, Çankırı, Türkiye s:390-396 (Mayıs 1996)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • DEMIREL Gonca, KUMKALE ILKNUR, Davranis Bilimleri, Paradigma, Çanakkkale-TÜRKIYE
 • Demirel G., Öden E., Kumkale İ.; ''Pandemi Döneminde Yönetim & Strateji & Liderlik'' Covid-19 Pandemisi Sonrası Sürdürülebilir Toplumlar: Toplum 5.0 (Ekim 2020)
 • Kumkale İ.; ''Liderlik Tarzları Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma'' - Yenilikçi Liderlik (Ağustos 2020)
 • Kumkale,İ. ; "Creativity, Innovation and Their Importance" (Volume writer) "The Science And Education At The Beginning Of The 21st. Century In Turkey" Editors: Prof.Dr.Aleksandır Drujinin, Assoc.Prof.Dr.Zdravka Kostova, Assoc. Prof.Dr.Igor Sharuho, Assoc. Prof.Dr.Emin Atasoy, St.Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2013 (Mayıs 2013)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çetin O. I., Kumkale İ.; ''Tekstil Sektöründe Demografik Faktörlerin Kişilik Özellikleri, Örgütsel İntikam Niyeti, Örgüt İklimi Ve Bağlamsal Performans Üzerine Etkisi''. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2020, Cilt: 7, Sayı: 1 (Sf. 18-40).
 • Yılmaz F., Kumkale İ.; ''İşletmelerin Faaliyet Alanı Sınırlarına Göre Entelektüel Sermaye ve Firma Performansının Değerlendirilmesi''. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019 Cilt 21 Ek Sayı (199-214). DOI: 10.26468/trakyasobed.528003 (Nisan 2019)
  2
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Akın Gürdal,S.,Kumkale,İ., Örgüt Kültürü ve Bilgi paylaşımı İlişkisi:Kırklareli İmalat Sektörü Örneği, 13. Ulusal işletmecilik Kongresi, Antalya Bildiriler Kitabı Cilt:2,Marmara Üniversitesi Yayınevi, www.13uik.org, 8-10 Mayıs, 2014, s.s.:845-856 (Mayıs 2014)
  1
  ATIF
 • Kumkale,İ. İnan,İ.H.; "Rekabet Avantajı Elde Etmede Kümelenme Yaklaşımının Şarap İhracatına Etkisi" Küreselleşme ve AB'ne Tam Üyelik Sürecinde Türk Tarımı, Türkiye VII.Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt II, 13-15 Eylül 2006 Side/Antalya (Eylül 2006)
 • Kumkale,İ. İnan,H.; "Devekuşu Üretimi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi" Türkiye VI.Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, Tokat, Bildiri Kitabı s:238-243 (Eylül 2004)
 • Kumkale,İ. İnan, İ.H.; "Toplam Kalite Yönetiminin Tarımsal Kooperatiflerde Uygulanabilirliği: Trakya Birlik Örneği" Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002, Erzurum, Kongre Kitabı s:238-245 (Eylül 2002)
 • İnan,İ.H., Kumkale,İ.,Gaytancıoğlu,O.; "Trakya Rekabet Gücü ve Hizmet Kalitesi Açısından Üretici Örgütlerinin Değerlendirilmesi" IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül,2000, Tekirdağ, ISBN-975-374-041-7 s:1-10 (Eylül 2000)
 • Kumkale,İ.,İnan,İ.H.; " İşletme Yönetiminde Kalite Kontrol Çemberlerinin Rolü ve Uygulamadan Örnekler" Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi, 7-9 Ekim 1998,Ankara, Kongre Kitabı T.C.Ziraat Bankası Kültür Yayın No:35 (Ekim 1998)
 • Kumkale,İ. İnan,İ.H.; "Doğrusal Programlama Yöntemiyle En Düşük Maliyetli Ergin ve Damızlık Alabalık Karma Yemlerinin Saptanması ve Fiyat Değişikliklerinin Optimal Çözümlere Etkisi" Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül 1996, Adana, Bildiri Kitabı, 1. Cilt, s:278-290 (Eylül 1996)
 • İnan,İ., Vural,H.,Kumkale,İ.,Görsün,H.; "Türkiye'de Karma Yem Üretimi ve Pazarlaması" Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu, 27-29 Eylül 1995, İzmir, s:91-101 (Eylül 1995)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yılmaz F., Kumkale İ., ''Sosyal Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar'' İşletmelerde Sosyal ve İnformel İlişkiler (Mart 2020)
 • Kumkale İ., '' Kadının İş Yaşamı ve Etik ''. Tokenizm ve Token Kadınlar. (Ekim 2019)
 • Kumkale,İ. "Stratejik Girişimcilik ve Girişimcilikte Yeni Yönetim Yaklaşımları" Girişimcilik Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular Cinius Yayınları, Editör: Doç.Dr.Erdoğan Kaygın , ISBN: 978-605323-915-4 (Şubat 2017)
 • Kumkale, İ., Ay,K. "İnsan Kaynakları Planlaması" "İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular" Paradigma Akademi, Editör: Prof.Dr.Sinan Ünsar, ISBN: 978-605-65917-6-1 (Eylül 2015)
 • Kumkale,İ. Kadın Girişimciliğinin Stratejik Liderlik Yetkinlikleri Açısından İncelenmesi Ve Bir Araştırma, Ekin Yayınevi, ISBN: 978-605-327-156-7 (Nisan 2015)
 • Kumkale,İ. "Başlıca İşletme Stratejileri",Bölüm 6, Stratejik Yönetim, Editörler:Gülten Gümüştekin,İsa İpçioğlu, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2014 (Eylül 2014)
 • Kumkale, İ., Çiftçi, G., Turizm İşletmelerinde Sinizm(Yirminci Bölüm) Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, (Editörler: Şule Aydın Tükeltürk, Nilüfer Şahin Perçin, Berrin Güzel), Ankara, Detay Yayıncılık, ISBN 978-605-4940-12-7 s.s.:375-387 (Haziran 2014)
 • Kumkale,İ. "Turizm İşletmelerinde Süreç Temelli Yönetim"Bölümü "Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler" Editörler: Doç.Dr.Şule Aydın Tükeltürk, Doç.Dr.Mustafa Boz, Detay Yayıncılık, Ankara, 2013, s:453-488, ISBN 978-605-5216-66-5 (Ekim 2013)
 • Kumkale,İ.; "Yönetim Bilişim Sistemleri Dijital İşletmeyi Yönetme" "Management Information Systems Managing The Digital Firm" Kenneth C. Laudon-Jane P. Laudon 12. Basımdan Çeviride 11. Bölüm "Bilgiyi Yönetme" çevirisi, s: 414-452, Çeviri Editörü: Prof.Dr. Uğur Yozgat ISBN 978-605-133-158-4 Nobel Yayıncılık, Kasım 2011 (Kasım 2011)
 • Kumkale,İ. ; "Genel İşletme" Ders Kitabı, Murathan Yayıncılık Matbaacılık Tic. Ltd.Şti ,Trabzon, 7.Baskı Eylül 2011 (Eylül 2011)
 • İnan,İ.H., Kumkale,İ.,Gaytancıoğlu,O.; "Trakya'da Kırsal Kesimin Örgütlenmesinde Tarım Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Rolü" Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, No:91 ISBN 975-7604-22-4, Ankara, 1999 (Ocak 1999)
  17
  ATIF

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Olgun Irmak ÇETİN "Kişilik Özelliklerinin Örgütsel İntikam Niyetine Etkisinde Örgüt İklimi ve Bağlamsal Performansın Rolü" (Aralık 2015)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Seda AKIN GÜRDAL "Örgüt Kültürü ve Bilgi Paylaşımı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma" (Aralık 2013)
 • Gözde GÜRBÜZ "Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bankacılık Sektörü Örneği" (Temmuz 2012)

Projeler

 • Kumkale, İ., Azabağaoğlu,Ö., Gür,A.; "Engelsiz Mesleki Eğitim Projesi"(EMEP) Namık Kemal Üniversitesi ve Element Eğitim Teknolojileri Ortak Projesi, Engelli vatandaşlar için online "Muhasebe ve İşletme Sertifika Programı"nda eğitmen (Mart 2008)
 • İnan,İ.H.,Kumkale,İ.,Gaytancıoğlu,O. ; "Trakya'da Kırsal Kesimin Örgütlenmesinde Tarım Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Rolü" Türk Kooperatifçilik Kurumu Projesi, Ankara, 1999 (Ocak 1999)

Ödüller

 • "Yılın Kadın Girişimcisi 2013" Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Kasım 2013)
 • TÜBA(Türkiye Bilimler Akademisi), 2012 Yılı Kayda Değer Eser Ödülü(Mansiyon) Sosyal Bilimler "Yönetim Bilişim Sistemleri Dijital İşletmeyi Yönetme" "Management Information Systems Managing The Digital Firm " Kenneth C. Laudon- Jane P. Laudon 12. Basımdan Çeviride Kumkale,İ. 11. Bölüm "Bilgiyi Yönetme" çevirisi, s: 414-452, Çeviri Editörü Prof.Dr.Uğur Yozgat, ISBN 978-605-133-158-4 Nobel Yayıncılık, Kasım 2011 (Mayıs 2013)

Sertifikalar

 • "Etik Eğitim Teorik Süreç Tamamlama Belgesi" TESMER (TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi) 30.01.2015-11.04.2015 (Nisan 2015)
 • "Avrupa Birliği 6. ve 7. Çerçeve Programlarına Proje Teklif Sunma" TUBİTAK (Mayıs 2006)
 • "EC Project Funds for Turkey and 7th Framework Program Certificate" (Nisan 2006)
 • "Stratejik Düşünce" Paradigma Consutancy (Aralık 2004)
 • "Eğitimcilerin Eğitimi" Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Nisan 2001)

Diğer

 • MUZIKA ERCÜMENT, KUMKALE ILKNUR, Örgütlerin Yönetiminde Güncel Konular, Rating Akademi Pulishing, Çanakkkale-TÜRKIYE
 • MUZIKA ERCÜMENT, KUMKALE ILKNUR, Örgütlerin Yönetiminde Güncel Konular, Rating Akademi Pulishing, Çanakkkale-TÜRKIYE
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir(SMMM) Meslek Ruhsatı

» Verdiği Dersler

Genel İşletme I-II (Lisans)

KOBİ'lerde Rekabet Stratejileri (Girişimcilik-Yüksek Lisans)

Modern Yönetim Yaklaşımları (Girişimcilik Yüksek Lisans)

Stratejik Yönetim (Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans)

Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (Lisans)

Stratejik Yönetim ve Rekabet(Yönetim ve Organizasyon Doktora)

Süreç Yönetimi (İşletme-Doktora)

Toplam Kalite Yönetimi (Lisans)

Yönetim Ekosistemi(Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans)

Yönetim Konusunda Çağdaş Eğilimler(İşletme Yüksek Lisans)