» Biyografi

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Skarlatos Vizantios'un Yunan Sözlükbilimindeki Yeri ve 1835 Tarihli Sözlüğünde Tespit Edilen Türkçe Alıntılar, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, C.27, S.2, Aralık 2017 s.135-169. Erişim adresi: https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet (Aralık 2017)
 • Yunanistan'da Kültürlerarası Eğitim ve İkinci Dil (L2) Olarak Yunanca, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.19, S.2, Aralık 2017. Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet (Aralık 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Balkan Savaşlarından II.Dünya Savaşına Kadar Olan Dönemde Kuzey Yunanistan'da Azınlıklara Yönelik Dil Politikaları" V. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 27-30 Haziran 2019 Üsküp (Bildiri Kitabı: Yitik Hafızanın Peşinde Üsküp Konuşmaları Editörler: Prof.Dr. Mehmet Dursun Erdem, Dr. Necip Fazıl Kurt, Prof.Dr. Özcan Güngör), Pruva Yayınları, Ankara 2019. (Aralık 2019)
 • "Batı Trakya'da ikidilli Azınlık Eğitiminde Kapanan Bir Sayfa: Selanik Özel Pedagoji Akademisi (SÖPA)" Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler, 23-24 Ekim 2014, İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul, Editörler: Prof.Dr. Cezmi Eraslan, Dr. Cezmi Bayram, Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Erdem, Pervin Hayrullah, Türk Ocağı İstanbul Şubesi yay. Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet (Ocak 2016)
 • "Lozan'ın 90. Yılında Batı Trakya Türk Azınlığının Eğitim Sorununa Genel Bir Bakış", Taraflarının Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler, 9-10 Mayıs 2014, İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul, Editörler: Prof.Dr. Cezmi Eraslan, Dr. Cezmi Bayram, Yrd.Doç.Dr. Savaş Açıkkaya, Dr. Nilüfer Erdem, Türk Ocağı İstanbul Şubesi yay. (Mayıs 2015)
 • Οι Νεοελληνικές σπουδές στην Τουρκία προβλήματα και προοπτικές , 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα 2008 [Türkiye’de Çağdaş Yunanca Çalışmaları, Sorunlar ve Perspektifler”, 1. Uluslararası Çağdaş Yunanca Çalışmaları Kongresi, 2008, Atina- Yunanistan (Bildiri metni Yunanca olup "Kongre Tutanaklarına" elektronik ortamda aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir: https://arca.unive.it/retrieve/handle/10278/39644/21061/atti%20congresso%20Atene%202008.pdf), https://core.ac.uk/download/pdf/41121056.pdf Bildiri metni erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet
 • “Yunanistan’da Batı Trakya’da Türk Azınlığın Anadili ve Eğitim Dillerinden Biri Olarak Türkçe”, 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi" (ICANAS), 2007 Ankara, II. Cilt: Dil Bilimi, Dilbilgisi ve Dil Eğitimi, 977-991, 2007, Ankara. Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet
 • “Lozan’dan Günümüze Batı Trakya’da Azınlık Okullarında (Türkçe-Yunanca) İkidilli Eğitim” IRCICA-Balkanlarda İslam Medeniyeti 3. Uluslararası Sempozyum Tebliğleri, 2006 Bükreş- Romanya, I. Cilt: s.19-49.
 • Mια αποτίμηση του βασικού λεξιλογίου των φοιτητών 8ου εξαμήνου του Τμήματος Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου Άγκυρας και τα πορίσματα της έρευνας με αντικείμενο την εξακρίβωση των λέξεων που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, 6οΔιεθνές Συνέδριο, 20-22 Ιουνίου 2003 Πάτρα, Πρακτικά τόμος IV. σ.176-201 [“Ankara Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 8. Yarıyıl Öğrencilerinin Yunanca Temel Sözvarlığının Değerlendirilmesi- Öğreniminde Güçlük Arzeden Sözcüklerin Saptanmasına Dönük bir Araştırma ve Elde Edilen Bulgular”, Kültürlerarası Eğitim İkinci veya Yabancı Dil Olarak Yunanca, 6. Uluslararası Kongre, 20-22 Haziran 2003, Patra, Yunanistan, Bildiriler Cilt IV. s.176-201] (Basım 2004) Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet
 • H ανάλυση λαθών και η συμβολή της στην εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, 5οΔιεθνές Συνέδριο, 12-14 Ιουλίου 2002 Πάτρα, Πρακτικά τόμος IV. σ.283-296 [“Hata Analizi ve Yunancanın Yabancı Dil ya da İkinci Dil olarak Öğretimine Katkısı”, Kültürlerarası Eğitim İkinci veya Yabancı Dil Olarak Yunanca, 5. Uluslararası Kongre, 12-14 Temmuz 2002, Patra, Yunanistan, Bildiriler Cilt IV. s.283-296]. (Basım 2003) Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet
 • H εικόνα των φοιτητών της Έδρας Νέων Ελληνικών της Σχολής Ιστοριογεωγραφίας και Γλωσσών του Πανεπιστημίου Άγκυρας. Μια έρευνα σχετικά με τις προδιαθέσεις των φοιτητών της έδρας και τα πορίσματα που προκύπτουν Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, 4οΔιεθνές Συνέδριο, 28 Ιουνίου -1 Ιουλίου 2001 Πάτρα, Πρακτικά τόμος I. σ.63-71 [“Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğrencilerinin Profili, Öğrencilerin Tercihleri Üzerine bir Araştırma”, Kültürlerarası Eğitim İkinci veya Yabancı Dil Olarak Yunanca, 4. Uluslararası Kongre, 28 Haziran -1 Temmuz 2001, Patra, Yunanistan, Bildiriler Cilt I. s.63-84]. (Basım 2002)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Η εκατέρωθεν αφήγηση της ανταλλαγής στο μυθιστόρημα "Ξυπόλυτος στ΄αγκάθια -Ανταλλαγή (Çalı Harmanı- Mübadele )" του Akın Üner (Akın Üner'in "Çalı Harmanı- Mübadele) Romanında Mübadele'nin İki Yönlü Anlatımı, Uluslararası Kongre, Trakya Demokritus Üniversitesi Klasik ve İnsani Bilimler Fakültesi, 17-19 Kasım 2023 Dedeağaç (Alexandroupoli). (Kasım 2023)
 • Yunanistan'da Batı Trakya'da İki Dilli (Türkçe L1, Yunanca L2) Azınlık Eğitiminin Güncel Meseleleri, V. Uluslararası Kültürel Çokseslilik. Dünyada Türk Dili, Kültürü ve Medeniyeti Konferansı, Ovidius Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 18-21 Ekim 2023, Köstence, Romanya. (Ekim 2023)
 • Tekirdağ, Trakya Rum Maarifperver Cemiyeti – “Bisanthe” Okuma Salonu ve Bölgedeki Faaliyetleri (1871-1922), INCSOS VIII. Sosyal Bilimler Kongresi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 20-23 Ekim 2022 Tekirdağ. (Ekim 2022)
 • Η αντανάκλαση της πανδημίας του κορονοϊού στη λογοτεχνία: Συγκριτική μελέτη τεσσάρων επιλεγμένων διηγημάτων από την ελληνική και την τουρκική λογοτεχνία. Επιδημία και Λογοτεχνία στις Χώρες του Εύξεινου Πόντου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Συγκριτική Φιλολογία στο Παρευξείνιο Χώρο', Διαδικτυακό Διεθνές Συνέδριο, Κομοτηνή (Korona Pandemisinin Edebiyata Yansıması: Yunan ve Türk Edebiyatından Seçilmiş Dört Öykünün Karşılaştırmalı İncelemesi, Karadeniz Ülkelerinde Salgın ve Edebiyat, Trakya Demokritus Üniversitesi, Karadeniz Sahasında Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı, Uluslararası Çevrimiçi Kongre, Gümülcine) 14-15 Ekim 2022. (Ekim 2022)
 • 20.Yüzyıl Başlarında İzmir Rumlarının Yaşamından Bir Kesit: Kozmas Politis'in Yitik Kentin Kırk Yılı Romanı", VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-INCSOS, Bakü- Karabağ, 2-3-4 Haziran 2022. (Haziran 2022)
 • Batı Trakya'da Türk Azınlık Bağlamında Ana Dili Eğitiminin Önemi ve Azınlık Eğitimiyle Türkçenin Geleceğine Dönük Gözlemler, 1. Uluslararası Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Sempozyumu, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, (20-21 Mayıs 2021) İzmir. (Mayıs 2021)
 • Η ελληνοτουρκική συνύπαρξη μέσα από τη λογοτεχνία: Τα διαπολιτισμικά στοιχεία στα ηθογραφικά διηγήματα και ταξιδωτικές ιστορίες του Καρκαβίτσα , 4o Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (Edebiyat Üzerinden Birlikte Yaşama Kültürü: Andreas Karkavitsas’ın Yöre ve Töre Öyküleriyle Gezi Hikâyelerindeki Kültürlerarası Unsurlar, 4. Balkan Ülkeleri Çağdaş Yunanca Çalışmaları Kongresi, Trakya Demokritus Üniversitesi, Gümülcine, 22-24 Kasım 2019. (Kasım 2019)
 • Çağdaş Yunan Edebiyatında İki Farklı Mekânın Odağında İki Göç Hikâyesi: Yorgos İoannu’nun “Kemal’in Evi’nde” ve Elli Aleksiu’nun “İbrahim Baba Çeşmesi” Adlı Öyküleri, VII.Uluslararası Balkan Tarihi Sempozyumu, Balkanlar'a ve Balkanlar'dan Göçler, (Osmanlı'dan Cumhuriyet'e) 18-21 Eylül 2019, Edirne. (Eylül 2019)
 • "Batı Trakya’da İki Dilli Azınlık Eğitimi, İkinci Dil Ediniminin Zayıf Yönleri- İç ve Dış Kaynaklı Sorunlar", İki Dilli Eğitim: Azınlık Sorunu- Türk/ Müslüman Azınlık Eğitiminde İki Dillilik ve Dünyadaki Farklı Yaklaşımlar, Sorunlar ve Muhtemel Çözümler Konulu Uluslararası Çalıştay- Konferans, BAKEŞ- BTAYTD, 1-3 Mart 2019 Gümülcine (Komotini). https://l24.im/8MBqYZ (Mart 2019)
 • Güneydoğu Avrupa Halkları- Ortak Gelenekten Ortak Bir Geleceğe” başlıklı Trakya Demokritos Üniversitesi Hukuk Fakültesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programınca düzenlenen Alanlararası 1. Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı/ Panelde Yunanca sunulan bildiri: "Skarlatos Bizantios’un Sözlüğünde Yer Alan Türkçe Ödünçleme Sözcükler ve Bunların Çağdaş Yunancanın Söz Varlığındaki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme" (Mart 2014)
 • Yunanistan'da Tarih Okul Kitaplarında Balkan Savaşları, 100.Yılında Balkan Savaşları (1912-13), İhtilaflı Duruşlar, Uluslararası Sempozyum, ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara. 23-24 Mayıs 2013. (Mayıs 2013)
 • Kavafis'in Şiirinde Tarihsel Unsurlar, Edebiyat ve Bilim-I, Uluslararası Sempozyum (4-6 Mayıs 2009), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü. (Mayıs 2009)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Çağdaş Yunan Edebiyatında Halk Türküleri, Dil Estetik Özellikleri, Morfolojik Yapıları ve Türleri, Kriter Yayınevi, İstanbul. (Ocak 2024)
 • V. Türkan Doğruöz ile birlikte "XIX. Yüzyılda Kırkkilise (Kırklareli), Kırkkilise Sancağı'nın Tarihi ve Coğrafi Açıdan Tasviri (1880) Adlı Esere Göre", Fenomen Yayıncılık, Erzurum. (Aralık 2023)
 • "Geçmişten Günümüze Ana Hatlarıyla Çağdaş Yunan Hikâyeciliği", Balkan Edebiyatlarından Seçme Hikâyeler I, Çağdaş Yunan Edebiyatı, Editörler: İbrahim Kelağa Ahmet, Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları, Edirne. (Aralık 2022)
 • "Yunanistan'da Masal Araştırmaları ve Çağdaş Yunan Halk Edebiyatından Seçme Masallar" Doğudan Batı'ya Masalın Serüveni, Dünya Masalları, Cilt 2, Editörler: Fatma Ahsen Turan, Habibe Yazıcı, Ersoy Şengül Demirel, Nobel Yayınevi, Ankara 2022, ss.539-586. (Eylül 2022)
 • Alexandra Marina Dapoudani ile Birlikte "Çağdaş Yunan Edebiyatında Yedi Adalar Ekolü Temsilcilerinin Şiirlerinde Romantizm" Balkan Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları I, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları, Edirne, ss. 75-109, ISBN: 978-975-374-316-7 (Aralık 2021)
 • "Το κίνημα του νεοκλασικισμού (Nev-Yunanilik) στην τουρκική λογοτεχνία: Οι πρωτοπόροι, τα έργα τους και οι αντιδράσεις" (Türk Edebiyatında Nev Yunanilik Hareketi: Öncüler, Eserleri ve Tepkiler), Μελέτες για την Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία, Όψεις και Προοπτικές (Çağdaş Türk Edebiyatı Hakkında İncelemeler, Görünümler ve Perspektifler), içinde, Ed. Börte Sagaster, Yorgos Salakidis, Ekdosis Stamuli, Selanik 2021. (Haziran 2021)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kavafis'in Şiirindeki Tarihsel Unsurlar, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:15. (Ocak 2018)
 • "Batı Trakya'da Azınlık Ortaokulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Gözlemler", Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, Cilt:I Sayı:1, s. 137-154, Yaz 2015.
 • “Çağdaş Yunan Çocuk Edebiyatında Tarihsel Roman: Alki Zei’nin “Petro’nun Uzun Gezintisi” adlı Romanı, Littera Edebiyat Yazıları, cilt 20, s.111-121. Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet (Haziran 2007)
 • “Yunanistan’da (Batı Trakya’da) Azınlık Eğitim Sistemi İçinde İkidilli (Türkçe- Yunanca) Azınlık İlkokulları” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VI/1, Yaz 2006, Bornova, İzmir.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Panel: Yunan Kaynaklarına Göre Doğu Trakya'nın Tahliyesi ve Edirne'nin Kurtuluşu, Edirne Yerel Tarih Grubu, Edirne'nin 101. Kurtuluş Yılı Paneli, 25 Kasım 2023 Edirne Belediyesi Konferans Salonu, Edirne. (Kasım 2023)
 • "Edirne Rum Maarifperver Cemiyeti: Doğu Trakya Bölgesindeki Faaliyetleri ve İstanbul'daki Rum Cemiyetleriyle İlişkileri" 3. Edirne Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul- Edirne Arasındaki İletişim, Etkileşim ve Karşılaştırmalar, 11-13 Mayıs 2023 İstanbul, İstanbul Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi İşbirliğiyle. (Mayıs 2023)
 • Panel: "Yunan Hatıratlarında Doğu Trakya'da İşgal Yılları", Kurtuluşunun 100. Yılında Doğu Trakya, Trakya Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu (TTK) İşbirliğiyle, Ankara, 23 Kasım 2022. (Kasım 2022)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Alegorik Bir Salgın Romanı Olarak Andreas Frangias'ın Veba'sı, Roman Kahramanları Dergisi, Ekim /Aralık 2020, Sayı 44, s.74-87 (Ekim 2020)
 • "Yunan Askerlerinin Cephe Günlükleri ve Hatıratından Büyük Taarruz ve Sonrasında Yaşananlara Dair Notlar", Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılına Armağan Kitabı, Editörler: Prof.Dr. İlker Alp, Doç.Dr. Nurten Çetin, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne. (Aralık 2019)
 • Yunanca- Türkçe Arkaik Sözler ve Eylemsiler Sözlüğü, İthaki Yayınevi, İstanbul, ISBN:978-605-375-582-2 (Eylül 2016)
 • Yunanca Standart Sözlük: Yunanca Türkçe- Türkçe Yunanca (Βασικό Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας) Engin Yayınevi, Ankara, ISBN 978-975-320-548-1 (Haziran 2016)
 • Çağdaş Yunan Aydınlanma Hareketinin Coğrafyası, Ortaya Çıkış Süreci ve Eğitim Alanındaki Etkileri, Batı Kültür ve Edebiyatlarında Aydınlanma içinde s. 237-266, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 401, A.Ü Basımevi. ISBN 978-6-05136-134-5 Erişim adresi: https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet (Şubat 2014)
 • Universal Sözlük Yunanca Türkçe- Türkçe Yunanca, (Γενικό Λεξικό Ελληνικής Γλώσσας)Engin Yayınevi, Ankara 2014. ΙSBN:978-975-320-493-4 (Ocak 2014)
 • Yunanistan'da Tarih Okul Kitaplarında Balkan Savaşları, 100.Yılında Balkan Savaşları (1912-1913) İhtilaflı Duruşlar, 2.Cilt içinde s.1159-1184, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2014, Editör Prof.Dr. Mustafa Türkeş. ISBN 978-975-16-2945-6 (2.c.) Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet
 • Çağdaş Yunancanın Tarihsel Gelişimi, Balkanlar El Kitabı, II. cilt : Çağdaş Balkanlar içinde s. 477-490, Akçağ Yayınevi 2013, ISBN: 978-605-342-039-2 (cilt 2) Erişim adresi:https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet
 • Yunanca El Sözlüğü: Yunanca Türkçe- Türkçe Yunanca, (Ελληνικό Λεξικό) Engin Yayınevi, Ankara, 2012. ΙSBN: 978-975-320-468-2
 • Türkçe Yunanca - Yunanca Türkçe Konuşma Kılavuzu, Yargı Yayınevi, Ankara, 2008. ISBN:975-6120-39-8
 • Yunanca Kelime Hazinesi, Atasoy Yayıncılık, Ankara, ISBN: 9786055881108

Editörlük / Yayınlama

 • (Dr. Öğr. Üyesi Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu ile ortak editörlük) Balkan Edebiyatlarından Seçme Hikâyeler I, Çağdaş Yunan Edebiyatı, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları, Edirne. (Aralık 2022)
 • Balkan Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları II, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları, Edirne. (Aralık 2022)
 • Balkan Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları I, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları, Edirne. (Aralık 2021)

Diğer

 • Çeviri Kitap: Dimitris D. Mavridis, İstanbul'dan Tekirdağ'a Çağdaş Yunan Kimliğinin Arayışında (Türkçeye çev. İbrahim Kelağa Ahmet) Süleymanpaşa Belediyesi Yayınları, Tekirdağ, 2017. ISBN: 978-605-9386-20-3. (Kasım 2017)
 • Çeviri Öykü: Çağdaş Yunan Edebiyatından Bir Yazar ve Bir Öykü: Elli Aleksiou'nun "İbrahim Baba Çeşmesi" Adlı Öyküsü, Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Kış 2015. Erişim Adresi https://trakya.academia.edu/İbrahimKelagaAhmet (Aralık 2015)
 • Çeviri Kitap: Neval Konuk, To Roustiye Thileon Hamintiye ton İoanninon (Yanya Hamidiye Kız Rüştiyesi), (Yunancaya çeviri İbrahim Kelağa Ahmet ) Baskı Merkez Repro, Ankara, 2013, ISBN 978-605-64089-0-8
 • Çeviri Kitap: Neval Konuk, İ Othomaniki Arhitektoniki stin Ellada -I (Yunanistan’da Osmanlı Mimarisi I), (Yunancaya çev. İbrahim Kelağa Ahmet) Dış İşleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Yayını, Ankara, 2010. ISBN:978-605-88427-1-7
 • Çeviri Kitap: İlber Ortaylı, Anakaliptontas Ksana tous Othomanous (Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek ), (Yunancaya çev. İbrahim Kelağa Ahmet) University Studio Press Yayınevi, Selanik, 2008. ISBN: 978-960-12-1696-6
 • Çeviri Kitap: Andreas Frangias, Veba (Limos), (Türkçeye çev. İbrahim Kelağa Ahmet) İthaki Yayınları, İstanbul 2008 . ISBN:978-975-273-424-1
 • Çeviri Kitap: Vasileios I., Kandes, Kuruluşundan XIX. Yüzyıl Sonlarına Kadar Bursa, (Türkçeye çev. İbrahim Kelağa Ahmet), Gaye Kitabevi, Bursa, 2008. ISBN:978-605-4037-04-9
 • Çeviri makale: İoannis Kikkis, Bilgi Toplumunda Eser Sahibinin Manevi Hakkının Geleceği, (Türkçeye çev. Kelağa Ahmet, İ.) Legal, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, sayı 12, Aralık 2007. (Aralık 2007)
 • Şurada sunulan bildiri: “Azınlık Eğitiminin Durumuna Dönük Tespitler ve İkidilli Eğitim Modelleri” Batı Trakya Türk Azınlığı 1. Eğitim Şurası, 26-27 Kasım 2005 Gümülcine (Komotini), Yunanistan, Bildiriler, s.150-166. (Kasım 2005)

» Verdiği Dersler

BDE 707 20.Yüzyıl Çağdaş Yunan Şiiri I (Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı)

BDE 708 20.Yüzyıl Çağdaş Yunan Şiiri II (Balkan (Araştırma Enstitüsü Balkan Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı))

YDE 405 Çağdaş Yunan Edebiyat Tarihi

YDE 503 Çağdaş Yunan Dili Tarihi I

YDE 603 Çağdaş Yunan Dili Tarihi II

YDE 701 Bitirme Ödevi

YDE 702 Çağdaş Yunan Edebiyatında Şiir

YDE 801 18.-19.Yüzyıl Çağdaş Yunan Edebiyatı