» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • Onurlubaş, E., Çakırlar, H. (2017) "Gazlı İçecek Tüketiminde Tüketicilerin Marka Algısının Belirlenmesi: İzmir İli Örneği, Journal of Life Economıcs, Sayı:13, s. 93-112. (Temmuz 2017)
  • Onurlubaş, E., Çakırlar, H.,2016. Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 217-242. (Nisan 2016)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • Çakırlar, H. ve Altuğ, N. (2018) "Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Sağlama Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma", IBANNES- IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Edirne/Turkey September 29-30, 2018,Edirne. (Eylül 2018)
  • Çakırlar, H., Altuğ, N. ve Oğuzhan A. (2017) "İşletmelerin Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı: Trakya Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerinde Bir İnceleme" II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Alanya. (Mayıs 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • Çakırlar, H. (2018). Sponsorluk. Altuğ, N. ve Özhan, Ş. (Ed.), Pazarlamada Güncel Gelişmeler içinde (s.287-310), Ankara, Nobel Yayınevi. (Aralık 2018)
  • Onurlubaş, E. ve Çakırlar H. (2022) Koku Pazarlaması. Yıldırım, Y. ve Gümüş, N. (Ed.) Pazarlamada Niş Konular içinde (s. 273-294), Ankara, Nobel Yayınevi.
  • Çakırlar, H. (2015) Dış Ticarette Pazarlama ve Müşteri Bulma. Boztaş, A. ve Oğuz, A. (Ed.), Dış Ticaret İşlemleri içinde (s.217-243), İstanbul, Lisans Yayıncılık.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

  • Onurlubaş, E. ve Çakırlar H. (2022). Kadınların Yeşil Ürün Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörler: Keşan İlçesi Örneği. 100. Yılında Keşan Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:8168254).

» Verdiği Dersler

İthalat İhracat Yönetimi

Lojistiğin Temelleri

  • Lojistiğin tanımı, Tarihsel süreçte lojistiğin geçirdiği evreler, 3. Parti Lojistik.

Taşımacılık Yönetimi

Türk Dış Ticareti ve Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Dağıtım Kanalları

Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Satış Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret Lojistiği ve Ulaşım