» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ANAYASA MAHKEMESİNİN ÜLKE SEÇİM ÇEVRESİ BARAJINA İLİŞKİN BİREYSEL BAŞVURU KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Ağustos 2017)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Aralık 2017)
 • Türkiye'de Olağanüstü Hal Rejiminin Yargısal Denetimi (Ekim 2017)
 • TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİLERİN YASAKLANMASI VE KAPATILMASI: AVRUPA STANDARTLARI İLE BİR KARŞILAŞTIRMA (Mayıs 2016)
 • Yeni Anayasa Tartışmaları ve Sosyal Haklar (Ekim 2011)
 • The Role Of Governance and Civil Society For Achieving Sustainable Development (Kasım 2003)
 • Political Parties Dissolving Regime in Turkey (Kasım 2003)
 • The Protection of the Consumer in Turkey in the V,ew of Law and Politics Adaptation to European Union (Mayıs 2003)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASI REJİMİNDE SON DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELER (Aralık 2017)
 • Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kararlarının “Başvuru Yollarının Tüketilmesi” Ölçütü Açısından Değerlendirilmesi (Haziran 2015)
 • Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları
 • Adli Yargıda Anayasa Duyarlılığı (YHGK 2005/12-466 ESAS, 2005/458 Karar Sayı ve 13.07.2005 Tarihli Kararı Üzerine Bir Değerlendirme) (Şubat 2007)
 • Batı Trakya Türk Azınlığının Taşınmaz Mülkiyetine İlişkin Sorunları (Nisan 1998)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yerel Yönetimlerin Özerkliğinin Anayasal Sınırları

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ulusal İnsan Hakları Kurumları ve Türkiye, "Disiplinlerarası Yaklaşımla İnsan Hakları" kitabı içinde
 • Anayasa Yargısında Yargılamanın Yenilenmesi, Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu'na Armağan kitabı içinde
 • Siyasi Parti Yasakları ve Uluslararası Hukuk: Ulusal Mevzuatımızın Uluslararası Hukuk Belgeleri ile Uyumu Sorunu ve Çözüm Önerileri, "Uluslararası İlişkiler ve Türk Siyasal Partileri" kitabı içinde

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI, YARGISAL ÇÖZÜM YOLUNUN EDİRNE VERGİ MAHKEMESİ ÖRNEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ (Mayıs 2016)
 • Türk Kamu Yönetiminde Denetim Anlayışının Dönüşümü ve Ombudsmanlık Kurumu
 • 5237 Sayılı (Yeni) Türk Ceza Kanununda Görevi Kötüye Kullanma ve Görevi İhmal Suçları
 • Avrupa İnsan hakları Mahkemesi Kararları Işığında Adil Yargılanma Hakkı
 • 2001 Anayasa Değişiklikleri Bağlamında 1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması
 • İdari Yaptırımların Hukuki Nitelikleri ve İdari Yaptırım Karalarına Karşı Yargısal Başvuru Yolları
 • Türkiye'de Parti İçi Demokrasinin Hukuksal Boyutları

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • ANAYASA-DER (Anayasa Hukukçuları Derneği)

Yapılan Hakemlikler

 • KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Projeler

 • Anayasa Mahkemesi Kararları ve AİHS Çerçevesinde Türkiye'de Siyasi Parti Kaptma Rejimi

» Verdiği Dersler

AİHS VE SİYASİ PARTİ ÖZGÜRLÜĞÜ

ANAYASA HUKUKU

ANAYASA YARGISININ GÜNCEL SORUNLARI I

ANAYASA YARGISININ GÜNCEL SORUNLARI II

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

İNSAN HAKLARI

KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI I

KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI II

TÜRK ANAYASA DÜZENİ

TÜRKİYE'DE SİYASİ PARTİ YASAKLAMA REJİMİ

ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA İNSAN HAKLARI