» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Sönmezler G., Gündüz O., Yürük S., “Effects of Labour Mobilization on Ageing Populations and the Regional Discrepancies of the EU”, 29-45 pp., S.Vettori (Ed.), Ageing Populations and Changing Labour Markets, UK, Gower Publishing, 2010 (Nisan 2010)
 • Sönmezler, G ; Atakişi A.; Gündüz O. “EU Fiscal Policies on Process For New Member States”, “The International Economic Conference 14th Edition, Romania Within The EU: Opportunities, Requirements And Perspectives” The “Lucian Blaga” University Of Sibiu, Romania The Faculty Of Economic Sciences, 10-11 May 2007, Sibiu, Romania. (Mayıs 2007)
 • Gündüz O.; Sönmezler, G. ; Yürük S. “Potential Impacts of Basel-II on SMEs”, “The International Economic Conference 14th Edition, Romania Within The EU: Opportunities, Requirements And Perspectives” The “Lucian Blaga” University Of Sibiu, Romania The Faculty Of Economic Sciences, 10-11 May 2007, Sibiu, Romania (Mayıs 2007)
 • Sönmezler, G; Şiriner İ. “Fragility in Banking System and Public's Role”, Social Responsibility Journal ,Volume 2, No 3/4 (Eylül 2006)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Türkiye’de Cari Açık Sorununun Reel Döviz Kuru ve İhracatın İthalata Bağımlılığı Açısından Değerlendirilmesi", Maliye Finans Yazıları, 108 (Ekim 2017)
 • ATAKİŞİ, A., DEMİREL, E., SÖNMEZLER, G.,“Adam Smith’s view on economic crises: south sea bubble case”, Trakya University Journal of Social Science, Volume 12, No: 2, p.48-58 (Haziran 2010)
 • Sönmezler, G. ; Şahin M. “The Effects of Adjustment Policies on Labour Markets as Globalization Process”, Acta Academica Karviniensia, 1/2005, ISSN 1212-415X (Ocak 2005)
 • Benli A.; Sönmezler, G. 'Türk Bankacılık Sistemi ve Kriz', İktisat İşletme ve Finans, Sayı.195. (Haziran 2002)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Cost Structure and Financing of Logistics Companies: Present and Future Research Directions", 1st International Economics Research and Financial Markets Congress, May 12-13, Edirne (Mayıs 2017)
 • "Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanımı İle KDV Tahsilatı Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Analiz", 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Kocaeli (Mart 2017)
 • "Türkiye'de İlk El İpotekli Konut Satışlarının Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma", 1st International Economics Research and Financial Markets Congress, May 12-13, Edirne (Mart 2017)
 • Sönmezler, G; Yürük S. ; Uzunoğlu S. “Neo Liberal Düşüncede Sivil Toplum Kuruluşlarının Artan Önemi” IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi: “Küresel Yoksulluk”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 19-21 Ekim 2007 (Ekim 2007)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Uzunoğlu Sadi, Gökhan Sönmezler, Ahmet Atakişi “Evaluation of the Facts of Financial Fragility”, Political Economy, Crisis & Development, Editörler İsmail Şiriner ,Farhang Morady Janusz Mika vd., IIJOPEC Pub.pp:299-306. (Mart 2011)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “2008 Yılına Girerken Türk Çimento Sektörü”, Çimento İşveren Dergisi (Mart 2008)
 • Sönmezler, G “Dışlama Etkisi ve Banka Bilançolarına Yansıması”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.10, Sayı.1. (Ocak 2008)
 • Kalmış H. ; Sönmezler, G. 'Küreselleşmenin KOBİ'lere etkisi ve Finansman Sorunları', Bilgi, Sayı.6. (Kasım 2003)
 • Sönmezler, G. 'IMF ve Makro Ekonomik Etkileri' , Jeopolitik, Sayı. 8 (Ağustos 2003)
 • Sönmezler, G. 'Yabancı Sermayenin Gelişmekte Olan Ülkelerdeki İşlevi', Bilgi, Sayı.5. (Eylül 2002)
 • Sönmezler, G. 'Osmanlı'da Dış Borç ve Azgelişme Sorunu' , Bilgi, Sayı.4 (Haziran 2001)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Uzunoğlu S., Sönmezler G., Ekonomiye Giriş, 1. Basım, Literatür Yayınları, İstanbul. (Ocak 2013)
 • Uzunoğlu S., Sönmezler G., Yeni Başlayanlar İçin Ekonomi, 1. Basım, Kriter Yayınevi, İstanbul (Ocak 2012)
 • Sönmezler, G.; Gündüz O. “Küresel Krizin Sektörel Etkileri”, 129-146 pp., S.Uzunoğlu (Ed.), Güncel Ekonomik Sorunlar: Global Kriz, İstanbul, Literatür Yayınları. (Mart 2009)
 • Sönmezler, G. “Küreselleşmenin Getirisi: Ekonomik Krizler” Güncel Ekonomik Sorunlar: Dünya Ekonomisi, Editör .Sadi Uzunoğlu, Literatür Yayınları. (Ekim 2007)
 • Sönmezler, G. 'Küreselleşme ve Kriz: Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Finansmanının Dönüşümü', Kamu Maliyesine Yeni Bakış.Teori ve Uygulama, Editör. Nihat Falay, Mehmet Şahin, Ahmet Kesik, Seçkin Kitabevi. (Mayıs 2006)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Sigorta Sektöründe Fon Yönetimi,Selman ÇAKIR (Eylül 2010)

Editörlük / Yayınlama

 • Frank F., Bernanke B.; Ekonominin Temellleri, Çeviri Editörleri: Prof.Dr.Sadi Uzunoğlu, Doç.Dr.Gökhan Sönmezler, Arş.Gör.Bahadır Er, Kısaltılmış 2. Basımdan Çeviri, Literatür Yayınevi (Ekim 2017)

Diğer

 • Sönmezler, G.; Gündüz O. “Türkiye’de Cari Açık Sorunu ve Enflasyon Hedeflemesi”, MESS Mercek (Ocak 2009)
 • Sönmezler, G.; Gündüz O. “Küresel Krizin Neresindeyiz?”, Tekstil İşveren Dergisi, Sayı.345. (Aralık 2008)
 • Sönmezler, G.; Gündüz O. “ABD Ekonomisindeki Gelişmeler Türkiye’ye Nasıl Yansıyabilir?” MESS Mercek. (Temmuz 2008)
 • Sönmezler, G.; Gündüz O. “Küresel Gelişmeler Çerçevesinde Türk Çelik Sektörünün Değerlendirilmesi”, Finans Dünyası, Sayı 223. (Temmuz 2008)
 • Sönmezler, G.; Gündüz O. “Global Gelişmeler Çerçevesinde Türk Çelik Sektörünün Değerlendirilmesi”, Finans Dünyası, Sayı 222. (Haziran 2008)

» Verdiği Dersler

Ekonomi Teorisi I (Doktora)

Ekonomi Teorisi II (Doktora)

Finans Matematiği (Yüksek Lisans)

Finansal Yönetim I

Finansal Yönetim II

Makro İktisat

Para Teorisi ve Politikası I

Para Teorisi ve Politikası II

» Duyurular

10 Kasım 2022 » Akademik Danışmanlık Saatleri