» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • TÜRKİYE -AZERBAYCAN DIŞ TİCARETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER (1998 -2014 DÖNEMİ)  (Haziran 2017)
 • Sosyal Sermayenin Beşeri Sermayeye Yansıması (Aralık 2014)
 • Temel Makro Ekonomik Gelişmelerin Türkiye'de Sosyal Sermayeye Etkisi (Ağustos 2014)
 • İşletmelerde Stratejik Planlama ve Karar Alma Sürecinde Yönetim Bilgi Sistemlerine İlişkin Bir Araştırma (Temmuz 2014)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Türkiye'de İyi Büyüme ve İstihdam İlişkisi (Mart 2018)
 • G20 Ülkelerinin Rekabet Güçlerinin Makro Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi (Mart 2018)
 • Türkiye'de Kamu Eğitim Harcamalarının İstihdamda Cinsiyet Eşitsizliğini Gidermedeki Rolü (Nisan 2017)
 • Türkiye'de 1980-2016 Döneminde Yüksek Öğretim Kamu Harcamalarının Yapısı ve Gelişminin Analizi (Nisan 2017)
 • Yıldız Emel, Ebru Boyacıoğlu, International Conference on Environment: Survial and Sustainability, 2007, Kuzey Kıbrıs, “ Development and Poverty”.
 • Yıldız Emel, 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 2006, “Beşeri Sermayenin Kalkınmaya Etkisi”.
 • Yıldız Emel, Nural Yıldız, “The Possible Effects of Technological Improvements to Employment”, First Applied Conference with International Participation, Education, Science, Economics and Technologies in the Global World, Bourgas, 2005.
 • Yıldız Nural, Yıldız Emel, European Prospects for theNational Economy, Varna, 2005, “ An Analysis of Income Distrubution: Case of European Union”.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ekonomik Gelişmenin Algılanması: Edirne Örneği (Ağustos 2014)
 • Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Yalova Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama (Nisan 2014)
 • Neo Liberal Politikaların Türkiye'deki Yansıması: Yoksulluk, Social Sciences Research Journal, Volume 3, Issue 1, March 2014, IISN: 2147-5237 (Mart 2014)
 • Olimpiyat Oyunlarının Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi, Hacettepe Journal of Sport Sciences Volume XXIV, Issue 4, 2013, ISSN 1300-3119. (Şubat 2014)
 • Yıldız Emel, Talih Akkaya Duygu, Koldere Akın Yasemin, “Bilgi Toplumunda Meslek Yüksekokullarının Önemi ve Yalova Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi Ekonomisine Eklemlenme Algısı”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, No 2, 2013, ISSN: 1309-8012(Online), s.25-34.
 • Yıldız Nural, Yıldız Emel, “Mübadele Meselesi ve Cumhuriyet Dönemi Tarımsal Kalkınma Politikası”, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı :1, Haziran 2012, ISSN 1305 -7766, s.349-370.
 • Yıldız Emel, Duygu Talih, “Üniversitelerin Kalkınmadaki Rolü: Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (6:2)2011
 • Yıldız Emel, “Meslek Yüksekokullarının Yerel Ekonomiye Katkıları: Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği” Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, Aralık 2010.
 • Yıldız Emel, Oğuzhan Adil, “Türkiye’de Uygulanan Para Politikalarının Tarımsal Üretime Etkisi: Model Denemesi” Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9,Sayı: 2 Aralık 2007.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yıldız Emel, “ Mikro Girişimler, Makro Gelişmeler” 1.Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Edirne 16-17 Ekim 2009.
 • Yıldız Nural, Yıldız Emel, “Dünyada Ekonomik Büyüme ve Yoksullaşma”1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir 11-12 Eylül, 2008.
 • Yıldız Emel, “Ekonomik Gelişme ve Kooperatifçilik” 1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir 11-12 Eylül, 2008.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Küreselleşme, Ekonomik Büyüme ve Devletin Rolü (Nisan 2018)
 • Girişimcilik ve Kalkınma, Paradigma Akademi Yayınları, 2017, ISBN:9786056731648. (Mayıs 2017)
 • Yıldız Emel, v.d. “Genel İktisat I-II”, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2010(Bölüm 10 ve 16)
 • Yıldız Emel,v.d., “Makro İktisat”, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2010 (6. Bölüm)
 • Yıldız Emel, v.d., “İktisada Giriş”, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2009 (10. Bölüm)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Serdar Canbaz, KOBİ'lerde Stratejik Planlama ve Karar Alma Sürecinde Yönetim Bilgi Sistemlerinin Rolü ve Önemi: Edirne'de Bir Araştırma (Mayıs 2014)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Türkiye'de Sürdürülebilir Enerji ve Kooperatiflerin Rolü (Mayıs 2018)
 • Küreselleşme Kapsamında Türkiye ve Azerbaycan İşletmelerinin Ekonomik Analizi (Aralık 2015)
 • Pelin Arda, Küresel Fast Food İşletmelerinin Yerel Pazarlama Stratejilerinin Müşteri Davranışına Yansıması: Türkiye Örneği,2013. (Tezsiz Yüksek Lisans)
 • Gülçin Altıner, Ekonomik Gelişmenin Algılanması: Edirne Halkına İlişkin Bir Uygulama: 2013.(Tezsiz Yüksek Lisans)
 • Abdülaziz Ünlü, “Yönetsel Özelliklerin Çalışanlar Üzerine Etkisi: Emniyet Personeli Örneği”, 2012. (Tezsiz Yüksek Lisans)

» Verdiği Dersler

Büyüme ve Gelişme İktisadı Lisans

İktisada Giriş Lisans

Kalkınma İktisadı Lisans

Küresel İşletmecilik Politikaları Yüksek Lisans

Makro İktisat Lisans

Türkiye Ekonomisi Lisans

Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans