» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Taşdemir D. , Uçak A. (2021), "A Study on Women's Employment in the Turkish Economy", Eurasian Business & Economics Journal, April 2021, V.26, pp. 49-67 (Nisan 2021)
 • Uçak, A. "Gelişen Ekonomilerde Sermaye Hareketlerinin Yönetimi", Trakya Üniv. İİBF e-Dergi, 2016, Cilt 5, Sayı 2, ss.139-150 (Aralık 2016)
 • Uçak, A. "Has the Global Financial Crisis Ended?", Eurasian Business and Economics Journal, Cilt 1, pp.19-28 (Aralık 2016)
 • Sarıdoğan E., Güriş B., Uçak A., "An Analysis of Environmental Kuznet's Curve for Japanese Economy", Trakya Üniv. İİBF e-Dergi, 2016, Cilt 5, Sayı 2, ss.151-165 (Aralık 2016)
 • Uçak, A. "Conditional Convergence in the Developing Countries of Europe before the Financial Crisis", Eurasian Business and Economics Journal, pp.29-35 (Ekim 2016)
 • Uçak,A. "Türkiye Ekonomisinde Serbestleşme İstikrarsızlık Süreci, Eurasian Business and Economics Journal", Cilt 1, ss.36-42 (Ekim 2016)
 • Uçak, A."The Sentiments of Adam Smith relating to Economic Growth as an Inspirer to Modern Growth Theories" Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, Yıl:2013, pp.29-48 (Haziran 2013)
 • Uçak, A., Ertuğrul, H.M. “İthalat Talebinin Gelir ve Reel Kur Esnekliklerinin Dinamik Analizi: Türkiye Uygulaması”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt:50, Sayı:578, Nisan 2013, ss. 7-16 (Nisan 2013)
 • Ertuğrul, H.M., Uçak, A. “Ekonomik Büyüme İstihdam İlişkisi: Türkiye için Dinamik Bir Uygulama”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (International Journal of Human Sciences), Vol:10, No:1, Yıl:2013, pp.661-675 (Ocak 2013)
 • Uçak, A. “An Analysis on Competitiveness Structure of Indian Economy in the Framework of the WEF Global Competitiveness Index”, International Journal of Statistics and Economics, Vol:11, No:2, Yıl:2013, pp.105-124 (Ocak 2013)
 • Uçak, A. “Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamikleri ve İşsizliğe Etkisi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (International Journal of Human Sciences), Vol:10, No:1, Yıl:2013, pp.202-223 (Ocak 2013)
 • Yılmaz, A., Uçak, A. “Dünya Ekonomisinde Finansallaşma Sürecinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:32, Sayı:2, Yıl:2012, pp.67-84 (Aralık 2012)
 • Uçak, A., Yıldırak, K. “An Alternative Approach to Analyze the Monetary Transmission in Turkey: An Empirical Analysis on Speed of Adjustment”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt:3, Sayı:7, Yıl:2012, pp.93-104 (Haziran 2012)
 • Uçak, A. “The Failure of Financialised Capitalism”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:32, Sayı:1, Yıl:2012, pp.141-154 (Ocak 2012)
 • Uçak, A. "The Origins of Modern Growth Theories", Eurasian Business and Economics Journal, 2016, Vol.1, pp. 1-11
 • Uçak, A. "The Global Struggle of Financialised Capitalism", Eurasian Business and Economics Journal, 2016, Vol.1, pp.12-18

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Apak, S., Sarıdoğan, E., Uçak, A. “Macroeconomic Determinants of Innovation”, Third International Conference on Business, Management and Economics, 13-17 June 2007, İzmir, Turkey, pp.325-349 (Haziran 2007)
 • Uçak, A. “The Conditional Convergence Effect on Sustainable Development of European Developing Countries”, International Conference to Questions of the Sustainable Development of Regions, 24-25 May 2007, Prague, Czech Republic, , pp.399-405 (Mayıs 2007)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Uçak, A. "Causes and Consequences of Global Imbalances and the Financial Crisis", The Economic Crisis and the Process of European Integration, 2 June 2010, European Parliament, Brussels, Belgium (Haziran 2010)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Makroekonomi Mektupları, 2020, Gazi Kitabevi, Ankara (Aralık 2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Apak, S., Uçak, A., Sarıdoğan, E. “Current Account Sustainability in Turkish Economy”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, , Cilt:24, Sayı:1, Yıl: 2008, ss.1-20 (Ocak 2008)
 • Akalın, G., Uçak, A. "Ekonomik Krizlerde Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Rolü ve IMF’nin Kriz Yönetimi", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 2007, 7 (28), ss.255-262 (Temmuz 2007)
 • Akalın, G., Uçak, A. "IMF Politikaları Üzerine Bir Kritik", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:22, Sayı:1, ss.27-36 (Haziran 2007)
 • Apak, S., Uçak, A. "Ekonomik Büyümenin Anlamlılığı ve Gelişmişlik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:34, Nisan 2007, ss.57-65 (Nisan 2007)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Uçak, A. “Küresel Kriz: Neden-Sonuç İlişkisi ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi, 24-25 Eylül 2009, İzmir, Türkiye, ss.1-12 (Eylül 2009)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Uçak, A., Monopson ve Oligopson Piyasaları, Edit. Enç, E. ve Kanberoğlu, Z., 9.Bölüm, Mikro İktisat (içinde), ss.275-283, Lisans Yayıncılık, İstanbul

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Koç, Havva, 2022, "Paranın Dolaşım Hızının Makroekonomik Performansa Etkisi: Türkiye Örneği" (Ekim 2022)
 • F. Dila Taşdemir, 2021, Türkiye Ekonomisinde İşgücü Piyasasının Bazı Niteliksel Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Gözde Budak, 2021, Çalışma Hayatında Kadın, Çalışan Kadının Sosyolojik Değişimi ve Kadının İşgücüne Katkısı
 • Orkun Aktaç, 2019, Yunanistan Ekonomik Krizi ve Çevresel Etkileri
 • Esma Türlüoğlu, 2019, Türkiye'de Ekonomik Büyüme Dinamikleri, Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret İlişkisi Nedensellik Analizi
 • Çağlayan Ceylan, 2011, Tekirdağ İl Merkezindeki Alışveriş Merkezlerinde Tüketici Tercihlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
 • Ö. Sinan Pehlivan, 2011, İktisat Teorisinde İstihdam Sorunu

» Verdiği Dersler

İktisat Politikası

Makro İktisat

Makroekonomi (Doktora)

Makroekonomik Analiz

Makroekonomik Teori ve Politikalar (Y.L.)

Matematiksel İktisat

Mikro İktisadi Analiz (Y.L.)

Mikro İktisat