» Biyografi

ÖZ GEÇMİŞ

 

 

1962 yılında, Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Turpçular köyünde doğdu. İlkokulu köyünde (1973), ortaokulu İpsala’da (1976), liseyi Keşan’da (1979), yüksek öğrenimini ise Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde tamamladı (1984). 1985 yılında “yeterlilik sınavı” sonucu, Kırşehir Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğine atanarak meslek hayatına başladı. Aynı lisede öğretmen ve idareci olarak üç yıl çalıştıktan sonra, Gazi Üniversitesinin açtığı sınavı kazanarak Kırşehir Eğitim Fakültesine öğretim görevlisi olarak atandı (1988). Aynı eğitim-öğretim yılı içinde Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Türk dili” bilim dalında yüksek lisans öğrenimine başladı ve 1990 yılında Prof. Dr. Metin Karaörs’ün danışmanlığında Eski Türkçe (Köktürkçe)’nin Cümle Yapısı ve Tahlili konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl adı geçen enstitüde doktora eğitimine başladı ve 1994 yılında Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un danışmanlığında hazırladığı ve 2000 yılında da Türk Dil Kurumunca yayımlanan Kırşehir ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük) başlıklı teziyle Türk dili doktoru oldu.

1994-1995 öğretim yılında Kırşehir Eğitim Fakültesi bünyesinde açılan Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümüne Yrd. Doç. unvanıyla ve bölüm başkanı olarak atandı. Bu arada, 1 Nisan 1995-1 Ağustos 1996 tarihleri arasında, ilk dört ayı Konya Personel Okulu,  son on iki ayı da Kuleli Askeri Lisesinde olmak üzere vatani görevini tamamladı.

Askerlik dönüşü Kırşehir Eğitim Fakültesindeki görevine öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak devam etti. 28 Temmuz 1998 tarihinde “Türkçe Eğitimi Bölümü”ne dönüşen bölümde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak 2009 Haziranına kadar görev yaptı.

10 Ağustos 2002-10 Ağustos 2005 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi (Hacıbektaş Şubesinden sorumlu) Müdür Yardımcılığı, 6 Ekim 2003-13 Ekim 2006 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksekokulu (kurucu) Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

22 Kasım 2005’te Doçent olan Günşen, Doçentlik takdim tezi olarak, 15. yüzyılda İpsala’da yaşamış olan İpsalalı Ebu’l-Hayr’ın Mevlid’ini dokuz ayrı nüsha üzerinden metin neşri ve dil incelemesi hâlinde orta koymuş, adı geçen şahsiyeti ve eserini Türk dili ve edebiyatı tarihine kazandırmıştır.  

15 Haziran 2009 tarihi itibarıyla Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalışmaya başladı. Adı geçen bölümde Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanıdır.

Diğer akademik çalışmaları yanında, İlk Türkçecilerden Kırşehirli Âşık Paşa (Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri) adlı takdim çalışmasını da sunan Günşen, Aralık 2010’da Trakya Üniversitesinde Yeni Türk Dili bilim dalı profesörü unvanını aldı.

Prof. Dr. Ahmet Günşen, 26 Şubat 2010 tarihi itibarıyla kurulan Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsüne, 2 Mart 2010 tarihinde kurucu müdür olarak atandı. Hâlen bu görevini yürütmektedir.

Son yıllarda Balkan Türk ağızları üzerindeki çalışmaları ile dikkati çeken Prof. Dr. Ahmet Günşen’in yayımlanmış sekiz kitabı yanında, kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri vardır.   

Prof. Dr. Ahmet Günşen, evli ve biri erkek, ikisi kız olmak üzere, üç çocuk babasıdır.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • A. Günşen (2009). “Türkiye Türkçesi Ağızlarında ‘Alevi-Bektaşi’ Anlamlı Söz Varlığı Üzerine”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Araştırma Dergisi/Turkish Culture Haci Bektash Velî Research Quarterly, 2009/52: 101-124.
 • A. Günşen (2003). “Çağlar Üstü Kimliği ve Türkçesiyle Yunus Emre”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi / Turkish Culture Haci Bektash Velî Research Quarterly, 2003/ 28: 153-174.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A. Günşen (2013). “Pomaks As a Balkan Community and Evidence of Turkishness in Their Perceptions of Identity”, Trakya Universty Journal of Balkan Research Institute, Academic Journal, Volume 2, Number 1, July 2013: 35-54.
 • A. Günşen (2012). “Balkan Türk Ağızlarının Tasnifleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Turkish Studies ( International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 7/4 Fall 2012: 111-129.
 • A. Günşen (2011). “Dîvânu Lugati’t-Türk’te ‘Yaklaşma’ Bildiren Fiiller”, Turkish Studies ( International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 6/1 Winter 2011: 236-249.
 • A. Günşen (2010). “Rumeli Ağızlarının Söz Dizimi Üzerine-I (Makedonya ve Kosova Türk Ağızları Örneği)”, Turkish Studies (International Periodicalş For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 5/1, Winter 2010: 462-494.
 • A. Günşen (2009). “Gaziantep Ağzının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikler”, Turkish Studies (International Periodicalş For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 4/3, Spring 2009: 1081-1123.
 • A. Günşen (2009). “Dil Etkileşimi Açısından Makedonya ve Kosova Türk Ağızları”, Turkish Studies (International Periodicalş For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 4/8, Fall 2009: 225-254.
 • A. Günşen (2008). “Doğu Trakya Ağızlarının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikler”, Turkish Studies (International Periodicalş For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 3/3, Spring 2008: 402-470.
 • A. Günşen (2008). “Söz Varlığı Işığında Dîvânu Lûgati’t-Türk’te Çağının Türk İktisadi Hayatına Ait İzler” (In The Light Vocabulary The Traces Belong To Its Age In Dîvânu Lûgati’t-Türk), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, Volume 1/4, Summer 2008: 242-267.
 • A. Günşen- M. Dursun Erdem (2007). “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Tür Değiştirme Örnekleri”, Turkish Studies (International Periodicalş For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 2/1, Winter 2007: 72-83.
 • A. Günşen (2007). “Gizli Dil Açısından Alevilik-Bektaşilik Erkân ve Deyimlerine Bir Bakış”, Turkish Studies (International Periodicalş For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volüme 2/2, Spring 2007: 328-350.
 • A. Günşen (2006). “Anadolu Ağızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki ve Çekimi: -ıcı/-ici, -ucu/-ücü”, Turkish Studies (International Periodicalş For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), Volume 1/2 2006: 55-80.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • A. Günşen (2013). “Dil Etkileşimi Açısından Türk-Arnavut Dil İlişkilerine Bir Bakış”, I. Uluslararası Balkanlarda Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu (Tiran Üniversitesi-Trakya Üniversitesi, 8-10 Nisan 2010 Tiran) Bildirileri, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yay., Edirne, s. 69-97.
 • A. Günşen (2013). “Eski Türkiye Türkçesinin Kurucularından Ahmed Fakih ve Kitâbu Evsâfi Mesâcidi’ş-Şerîfe’nin Dili Üzerine”, Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı (İÜ Edebiyat Fakültesi-Türk Dil Kurumu, 1-2 Aralık 2010, İstanbul) Bildirileri, Yayına Hazırlayanlar: Mustafa Özkan, Enfel Doğan, İÜ Edebiyat Fakültesi-Türk Dil Kurumu Yay., İstanbul, s. 225-266.
 • A. Günşen (2011). “Kırşehir Mutfak Kültürü ve Ahilik Geleneğinden Gelen Bir Ortak Yemek: Herva:ne/Ferfene”, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu (15-17 Ekim 2008, Kırşehir) Bildiriler, III. Cilt, Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma Merkezi Yay., Kırşehir, s. 1425-1450.
 • A. Günşen (2007). “Dîvânu Lûgati’t-Türk’te Geçen Savların Cümle Yapısı”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir, Bildiri Kitabı-III, Editörler: Fikret Türkmen-Gürer Gülsevin, Ankara: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Yay., s. 1041-1054.
 • A. Günşen (2004). “Kırşehir, Hacıbektaş, Kaman ve Keskin Yöresi Abdallarının Gizli Dilleri: Teberce”, V. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, 20-26 Eylül 2004, Ankara: TDK Yay., s. 1315-1343.

» Verdiği Dersler

Anadolu ve Rumeli Ağızları Karşılaştırmalı Dil Bilgisi I-II (Yüksek Lisans)

Bitirme Ödevi (Yıllık) I-II

Eski Anadolu Türkçesi I-II

Eski Türkçe Döneminin Dil Bilgisi I-II (Doktora)

Seminer (Yüksek Lisans)