» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • KARAKUZU T. LİMON İ, "Ed. Evren Balta, Küresel Siyasete Giriş, Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler ", Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2015 Cilt:6 Sayı:1, ss. 90-94. (Ocak 2015) (Ocak 2015)
 • LİMON İ. ve KARAKUZU T. "Fahri, Türk, Türk Dış Politikasında Orta Asya ve Orta Doğu, 1990'lardan Günümüze," Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2014 Cilt:5 Sayı:1, s. 83-87 (Ocak 2014) (Ocak 2014)
 • KARAKUZU T. ve Limon , "Baskın, Oran, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt: III:2001-2012",Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2014 Cilt:5 Sayı:1, ss. 83-87 (Ocak 2014) (Ocak 2014)
 • KARAKUZU T, ve Limon İ, .Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Yeri Üzerine Bir Analiz” Electronic Journal of Political Science Studies (Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi), Ocak 2012 Cilt:3 Sayı:1, ISSN 1309-7008, s.s. 81-104 (Ocak 2012)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • LİMON İ, " Illegal Immigration Into the European Union Perspective An Essay on Threats" International Multidisciplinary Congree Of Eurasia, 1-5 September 2015, Skopje, Macedonia. (Eylül 2015)
 • KARAKUZU T., AKTOPRAK S., ERK Ç., LİMON İ. "A COMPATRATİVE STUDY on the EU "PERCEPTİON of VOCATİONAL SCHOOL of HIGHER EDUCATION STUDENTS: TRAKYA UNİVERSİTY UZUNKOPRU VOCATİONAL SCHOOL of HIGHER EDUCATION SAMPLE" UMYO'S 2015 IV. th. International Vocational Schools Symposium, "The Role of Vocational Schools in Regional Development" May 21-23, 2015, Yalova (Mayıs 2015) (Mayıs 2015)
 • KARAKUZU T., LİMON İ.,"Hegemonic Powers’ Energy Politics: Example of Central Asia Turkish Republics" I. International Symposium on Eurasia Energy Issues, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 28-30 May 2015, İzmir, İzmir Katip Çelebi University Publisher, p.69. (Mayıs 2015) (Mayıs 2015)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • LİMON.İ, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın Türkiye ve Yunanistan Açısından Doğurduğu Sonuçlar”,16-18 Mayıs 2012, Ege Üniversitesi X. Uluslararası İlişkiler Kongresi, Türk-Yunan İlişkileri, Adalar Denizi ve Kıbrıs” İzmir. S.2 (Mayıs 2012)
 • LİMON.İ., “Asimetrik Savaş: 11 Eylül 2001 Saldırıları”, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi., Türk Dış Politikası Güncel Sorunlar Kongresi, 3-4 Mayıs 2011, Bildiri Kitabı, s.9 (Mayıs 2011)
 • LİMON.İ, “Türkiye’nin Ortadoğu Politikaları: İsrail ve Filistin İncelemesi” Trakya Üniversitesi ve Avrupa Birliği Koor., 2-4 Mayıs 2010, Türk Dış Politikasında Stratejik Açılımlar; AB, Ortadoğu ve Balkanlar Kongresi, Bildiri Kitabı, s.6 (Mayıs 2010)
 • LİMON.İ, “ Balkan Ülkelerinin Jeopolitiği”, Trakya Üniversitesi, İİBF, 4-8 Mayıs 2009, Türk Dış Politikası ve Güncel Sorunlar”, Bildiri Kitabı, s.12 (Mayıs 2009)

Editörlük / Yayınlama

 • Yayın Koodinatörlüğü, Electronic Journal of Political Science Studies, Ocak 2013 –Halen devam etmekte.
 • Yayın Kurulu Üyeliği, Electronic Journal of Political Science Studies, Ocak 2011 –Aralık 2012

Diğer

 • ÖZTÜRK, Ş., ŞİMŞEK, A., "Tarih Eğitimi Alanında Yayınlanmış Türkçe Makaleler Bibliyografyası", "KARAKUZU Taner-LiMON İlker, “Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Yeri Üzerine Bir Analiz”, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı: 1, s. 81-103,” Turkish History Education Journal, 2013: 2 (1), 110-145
 • AYDEMİR, A., “Türkiye’de Tarih Öğretimi Hakkında Yayımlanmış Makaleler: Bir Bibliyografya Denemesi”, KARAKUZU Taner-LiMON İlker, “Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Yeri Üzerine Bir Analiz”, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı: 1, s. 81-103,” 2012. Bkz. s.853. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 843-863, Ankara