» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yüksel TOPALOĞLU, "Şemsettin Sami'ye İsnat Edilen Arnavutluk Ne İdi Nedir Ne Olacak Üzerine Bir Tartışma", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:10, Temmuz-2015, s. 31-57.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Yeni Lisan Hareketinin Öncülü: Şemseddin Sami", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7, Ocak-2014, s. 61-73.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Bir Töre Oyunu Besa yahut Ahde Vefa", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, Haziran-2013, s. 169-184.
 • Yüksel TOPALOĞLU, “Kendi Kaleminden Şemsettin Sami’nin İlk Tercüme-i Hâli”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, S: 4, s. 81-94. (Temmuz 2012)
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Pervaneler Romanının Yapısı ve Anlamı Üzerine", TURKISH STUDIES -International Periodical For The Language, Liturature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/3, Summer 2011, s. 1211-1128.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Ahmet Kutsi Tecer ve Arif Nihat Asya'nın Şiirlerinde Edirne", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, S: 1, s. 192-211. (Haziran 2007)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Yüksel TOPALOĞLU, "Kimlik ve Aidiyet Meselesi Bağlamında Şemsetin Sami, Uluslararası İki Toplumun Aydını: Şemsettin Sami Sempozyumu 19-20 Mayıs 2016/Tiran Bildiriler, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2017, s. 229-252.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Safahat'ta Sözün Şiirin Gücü Kudreti ve Kifayetsizliği", Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu (21-23 Kasım 2015), Trakya Üniversitesi Yayınları, 2016 Edirne, s. 161-172.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Çocuk Dergileri: Batı Trakya Türklerinin Çocuk Dergisi: Arkadaş Çocuk Dergisi", Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2016, s. 450-462.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Süleyman Nazif'in Eserlerinde Namık Kemal", Doğumunun 170. Yılında Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu / The 1st International Symposium Dedicated to the 170th Birth Anniversary of Namık Kemal, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, s. 1011-1021. (Aralık 2010)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Yüksel TOPALOĞLU, "Batı Trakya Türklerinin Çocuk Dergisi Arkadaş Çocuk", I. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, 4-7 Mayıs 2016, Edirne.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "İkinci Yeni Karşısında Attilâ İlhan", Vefatının 10. Yılında Uluslararası Attila İlhan Sempozyumu ve 10. Kristal Lale Ödül Törenleri, 13-15 Mayıs 2015, İstanbul.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Modern Türk Edebiyatının İnşasında Şemseddin Sami’nin Tavrı ve Rolü", Vefatının 110. Yılı Münasebetiyle Uluslararası Şemseddin Sami Bilgi Şöleni, 23-25 Ekim 2014, Kosova.
 • Yüksel TOPALOĞLU, “Bir Töre Oyunu: Besa yahut Ahde Vefa”, Edebiyatın Büyüsünde Barışa Kanat Çırpmak: Çağdaş Balkan Edebiyatlarında Barış ve Kardeşlik Teması” konulu uluslararası sempozyum, Edirne Valiliği, TC. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Trakya Üniversitesi, 02-03 Kasım 2012. (Kasım 2012)
 • Yüksel TOPALOĞLU, “Yeni Lisan Hareketinin Öncülü: Şemsettin Sami”, Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş Hatırasına Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, İstanbul Üniversitesi-Türk Dil Kurumu, 30 Mayıs-1 Haziran, İstanbul. (Haziran 2012)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yüksel TOPALOĞLU, "Bir Asırlık Ebediyet Atâ Terzibaşı", Kardaşlık, Sayı: 70, Haziran-2016, s. 12-14.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Genç Ülkü Adamı Necmettin Hacıeminoğlu Peyami Safa İle Tanışıyor", Türk Yurdu, Cilt: 105, Sayı: 351, Kasım-2016, s. 30-32.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Necmettin Hacıeminoğlu ve Türk Aydını", Düşünce Dünyasında Türkiz, Sayı: 31, Ocak-2015, s. 41-63.
 • Yüksel Topaloğlu, "Türk Edebiyatı Tarihlerinde Mehmet Akif Algısı", Türkiz, Cilt: 10, Sayı: 19, Ocak-2013, s. 77-90.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Midhat Paşa Manzumesi", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları-Modern Turkish Literature Researches, S: 4, Temmuz-Aralık 2010, s. 165-198.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Klasik Türk Edebiyatında Müşaare", Kardaşlık Kültür-Sanat-Edebiyat ve Folklor Dergisi, S: 43, Temmuz-Eylül 2009, s. 37-39.
 • Yüksel TOPALOĞLU, “Dil İnşasında Aşırı Özleşmeci Bir Dergi: Öz Dilimize Doğru”, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi-Journal of Turkology Research , S: 5, Güz 2009, s. 395-430.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Nev-Yunanîlik Akımına İlk Tepki: Boykotaj Düşmanı", Türk Kültürü , S: 515-516, Mart-Nisan 2006, s. 75-92.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Atalar Sözü /Müntehabât-ı Durûb-ı Emsâl", Türk Kültürü, S: 511-512, Kasım-Aralık 2005, s. 55-60.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Kuş Cenneti Şiirimiz-Klasik Türk Şiirinde Kuşlar", Türk Kültürü , S: 497-498, Eylül-Ekim 2004, s. 763-766.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Yeni Bir Dünyanın Gülçehresi", Kardaşlık Kültür-Sanat-Edebiyat ve Folklor Dergisi, S: 13, Ocak-Mart 2002, s. 35-37.
 • Yüksel TOPALOĞLU, “Vefatının İkinci Yılında Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu”, Türk Kültürü, S: 423, Temmuz 1998, s. 385-392. (Temmuz 1998)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yüksel TOPALOĞLU, (Ortak Çalışma) Raif Necdet Kestelli Edebiyat Hayatı, Akademik Kitaplar, Nisan 2012.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Yüksel TOPALOĞLU, “Edebiyat Tarihçiliği Açısından Ata Terzibaşı”, Irak Coğrafyasında Türk Varlığı ve Kültürü Sempozyumu, 18-19 Mayıs 2012, Şeyh Edebalı Üniversitesi, Bilecik.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Yüksel TOPALOĞLU, (Ortak Çalışma) Millî Mecmua'daki Edirne Abideleri Yazıları, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne 2015.
 • Yüksel TOPALOĞLU, (Ortak Çalışma) Yeni Edebiyat, Akademik Kitaplar, İstanbul 2015.
 • Yüksel TOPALOĞLU, Kerkük Şairleri 4, Ötüken Yayınları, İstanbul 2013.
 • Yüksel TOPALOĞLU, Kerkük Şairleri 3, Ötüken Yayınları, İstanbul 2013.
 • Yüksel TOPALOĞLU, (Ortak Çalışma) Edebiyat Hayatı (Hayat-ı Edebiye), Akademik Kitaplar, İstanbul 2012.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Sözlü Anlatım Türleri", Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, (kitapta bölüm), Nobel Yayınları, Ekim 2006.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Yazılı Anlatım Türleri" Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, (kitapta bölüm), Nobel Yayınları, Ekim 2006.
 • Yüksel TOPALOĞLU, "Yazmak Sanatı ve Yazıda Plan" Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım (kitapta bölüm), Nobel Yayınları, Ekim 2006.
 • Yüksel TOPALOĞLU, Şemsettin Sami-Süreli Yayınlarda Çıkmış Dil ve Edebiyat Yazıları, Ötüken Yayınları, Ekim 2011.
 • Yüksel TOPALOĞLU, Reşat Nuri Güntekin'in Tiyatroları ve Tiyatroculuğu (Baskıda)
 • Yüksel TOPALOĞLU, Anka Kuşunun Gördükleri-Romancı Yönüyle Adalet Ağaoğlu, Kesit Yayınları, Mart 2012.

Yönetilen Doktora Tezleri

 • 12 Mart 1971 Muhtırası'nın Türk Romanına Yansımaları, Haz. Musa TOPKAYA, TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türk Romanında Değişen Kadın İmgesi, Haz. Sibel BAYRAM, TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Batı Trakya'da Yayımlanan Çocuk Dergileri Üzerine Bir Araştırma, Haz. Chousein MECHMET, TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eleştirmen Yönüyle Doğan Hızlan, Haz. Güler UĞUR, TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türk Sinemasında Necati Cumalı Uyarlamaları, Haz. Rıza OYLUM, TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Halide Edib Adıvar'ın Eserlerinde Millî Mücadele ve Cumhuriyet, Haz. Seda ÇETİN, TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sabahat Emir'in Hikâyeleri ve Hikâyeciliği, Haz. İsmail Alperen BİÇER, TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Vasfi Mahir Kocatürk Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Haz. Dinçer ATAY, TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cumhuriyet Dönemi Fantastik Türk Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme, Haz. Yasemin OLUR ÇEKER, TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Jack London’ın Romanları Üzerine Bir İnceleme, Haz. Cem Yılmaz BUDAN, TÜ Sosyal Bilimler Esntitüsü.
 • Meşale Dergisi (İnceleme-Metin), Yasemin ULUTÜRK, TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Resimli Kitap Dergisinin İncelenmesi (9-16. Sayılar), Haz. Tayfun BARIŞ, TÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Editörlük / Yayınlama

 • YükseL TOPALOĞLU, Uluslararası İki Toplumun Aydını: Şemsettin Sami Sempozyumu Bildiriler, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, Mart 2017.
 • Yüksel TOPALOĞLU, Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu Bildiriler, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, Temmuz 2016.

Diğer

 • Yüksel TOPALOĞLU, “Ahmet Kutsi Tecer ve Arif Nihat Asya’nın Şiirlerinde Edirne”, Edirneli Şairler ve Şiirlerde Edirne Paneli, Tarih ve Saat: 19.04.2007, 14:00, Yer: Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sanat ve Eğitim Merkezi, Düzenleyen: T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
 • Yüksel TOPALOĞLU, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romana Dair Görüşleri”, Ahmet Hamdi Tanpınar Paneli, Tarih ve Saat: 09.04.2002, 14.00, Yer: Trakya Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi, Düzenleyen: T.Ü. Dil, Eğitim ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü.

» Verdiği Dersler

Cumhuriyet Döneminde Tenkit II (Doktora Programı)

Roman Teorisi I-II (Yüksek Lisans Programı)

Tanzimat Edebiyatı Temel Metinleri (Doktora Programı)

Yeni Türk Edebiyatı I-II

Yeni Türk Edebiyatı III-IV

Yeni Türk Edebiyatı V-VI

Yeni Türk Edebiyatı VII-VIII