» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • “Measuring the Technical Efficiency and Determinants of the efficiency of rice farms in the Marmara Region of Turkey
  9
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • N. YILDIZ, U. AKDUGAN, D. TASDEMIR, RELATIONSHIP OF THE ECONOMIC GROWTH AND UNEMPLOYMENT: AN EMPIRICAL ASSESSMENT OF OKUN’S LAW FOR TURKEY, Internatioanal Refereed Academic Social Sciences Journal, no. 25, pp. 61-74, 2017
 • EKONOMİK BÜYÜME İŞSİZLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE AÇISINDAN OKUN YASASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DIŞ TİCARET, BÜYÜME VE İSTİHDAM ARASİNDAKİ İLİŞKİLERİN UZUN DÖNEM-KISA DÖNEM ANALİZİ: 1923-2013
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Bütçe Açığı ile Cari Açık Arasındaki Nedensellik İlişkisi:Türkiye Örneği (Nisan 2017)
 • Dış Borç-Ekonomik Büyüme İlişkisi:"Kırılgan Beşli" Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Nisan 2017)
 • Yıldız N., E.Yıldız, “An Analysis of Income Distrubution: Case of European Union”, European Prospects Fort he National Economy, Varna, 2005.
 • Gençler, A., N. Yıldız, “In Content of EU Enlargement Probable Effects of Union’s Employment Policies”, Third International Symposium on Business Administration, The Competition Power of the European Union After the Enlargement,, Çanakkale Hamzaköy Gelibolu, ss 329-339, Mayıs 2004. (Mayıs 2004)
 • Gençler, A., N.Yıldız, “Orientation to Global Quality in the Integration Process to European Union”, 2ne. International Conference, Marketing in the Era of Globalization, Concepts, Trends, Bourgas Free University, Vol 1, 125-132, Bourgas, 2003.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Uzunoğlu S., Yıldız N., Yuruk M.S., “Sustainability of Current Account Deficits In Developing Countries: The Case of Turkey”, International Conference on Enviroment: Survial and Sustainability 19-24 February 2007, Near East Universty, Nicosia-Northern Cyprus. 2007.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yıldız, N., “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Çevre Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.6, S.1, Edirne, 2005.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yıldız N., Yıldız E., “ Dünyada Ekonomik Büyüme ve Yoksullaşma”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 11-12 Eylül 2008, Ürkmez-İzmir, 2008. (Eylül 2008)
 • Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu, T.C.Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Atatürk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Kırklareli, 2001.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Özsağır A. v.d., “Makro İktisat”, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2011 (Kısım 3).
 • Buluş A. v.d., “Türkiye Ekonomisi”, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2011 ( 3. Bölüm).
 • Uzunoğlu S., Aytaç A., Yıldız N., Yıldırak K., Atakişi A., “Temel Ekonomi”,II. Baskı, Literatür Yayınları, İstanbul, Ekim 2008 (7, 8, 9, 14. Bölümler). (Ekim 2008)

Projeler

 • Lalapaşa-Süleoğlu Bölgesi Hane Halkı Gelir Araştırması Projesi (Ortak Çalışma Grubu Üyesi), Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Adına, Edirne, 2001

Ödüller

 • 2007 yılında TUGİAD tarafından altıncısı düzenlenen “Türkiye’nin Kalkınma Stratejileri Doğrultusunda ve AB Sürecinde Tarım” konulu Geleneksel Ekonomi Ödülleri Bilimsel Eser Yarışmasında Uludağ Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bahattin ÇETİN ile yapılan “AB'ye Uyum Sürecinde Türk Tarım Sektörü'' başlıklı çalışması ile ikincilik ödülü, İstanbul, 2007.

» Verdiği Dersler

Ekonomik Büyüme ve Gelişme

Ekonomik Büyüme: Teori ve Politikalar

Makro İktisadi Analiz

Makro İktisat

Türkiye Ekonomisi