» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Factors directing women workers working in the textile sector in Turkey to trade union membership: Example of Çorlu
 • TÜKETİCİLERİN SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ DOĞRULTUSUNDA TERSİNE LOJİSTİĞE BAKIŞ AÇILARI
 • BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAYGI VE STRES DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ALAN ARAġTIRMASI
 • Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Yalova Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama
 • THE REFLECTIONS OF SOCIAL CAPITAL ON HUMAN CAPITAL
 • Finansal Piyasalarda Risklerin Belirlenmesinde Riske maruz Değer Yöntemine ilişkin Bir Uygulama (Haziran 2012)
 • Analyzing of Consumption Expenditures of Household By Clustering Techniques ın Data Mining

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Parametrik Riske Maruz Değer Hesaplamasında Volatilitenin Modellenmesi: Türkiye’de Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama
 • Türkiye'deki Ekonometri Bölümlerinin Profili:2005

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • 16.Uluslararası ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
 • Üniversitelerdeki Kadın Çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mahalli İdarelerde İtibar Yönetimi
 • BİLGİ TOPLUMUNDA MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ÖNEMİ VE YALOVA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ EKONOMİSİNE EKLEMLENME ALGISI
 • Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri İle Ortaöğretim Öğrencilerinde Şiddet Eğiliminin Tespiti Üzerine Bir Analiz (Nisan 2009)
 • İstanbul İlinde Görev Yapan Kamu ve Özel İlköğretim Öğretmenlerinin İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Aralık 2008)
 • ülkelerin ekonomik Göstergelerinin Avrupa Birliği'ne Üye Olmadaki Etkisinin İstatistiksel Tekniklerle Belirlenmesi (Aralık 2008)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Edirne İl Merkezindeki Kadınlara Yönelik sorunların Tespiti Ve Çözüm Önerileri

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Türkiye’de Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları ve Risk Yönetimine İlişkin Bir Model Denemesi

Editörlük / Yayınlama

 • Social Sciences Research Journal-Advisory Editors

Yapılan Hakemlikler

 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINA DAİR BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
 • FİRMALARIN FAALİYET ORANLARININ ANALİZİ
 • Multinomial Probit Modelinde Bayes Yaklaşımı Türkiye’de Yağ Tüketim Tercihinin incelenmesi,
 • Finansal Yatırım Araçlarında Riske Maruz Değer Uygulaması
 • Analysis of Asset/Liability Structure of Banks Operating in Turkey

» Verdiği Dersler

Çok Değişkenli İstatistik I

Çok Değişkenli İstatistik II

Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz I

Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz II

İstatistik I

İstatistik II

İstatistiksel Analiz

Örnekleme