» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Viral etiological causes of febrile seizures for respiratory pathogens (EFES Study) (Mart 2019)
  1
  ATIF
 • Identification of a novel homozygous TBC1D24 mutation in a Turkish family with DOORS syndrome (Ocak 2018)
  2
  ATIF
 • Genetic analyses of the NF1 gene in Turkish neurofibromatosis type I patients and definition of three novel variants (Ocak 2017)
  2
  ATIF
 • Clinical features of nine patients with alternating hemiplegia of childhood (Mart 2011)
  2
  ATIF
 • Does Valproate Therapy Decrease the Bone Mineral Density in One Year Follow Up in Children (Mart 2009)
  2
  ATIF
 • Evaluation of the Nutritional Status of Male Adolescents (Mart 2009)
  2
  ATIF
 • Proficiency and knowledge gained and retained by pediatric residents after neonatal resuscitation course (Ekim 2008)
  5
  ATIF
 • Evaluation of the fall related trauma cases applied to our pediatric emergency department (Mart 2007)
  2
  ATIF
 • Spontaneous spinal epidural hematoma after seizure A case report (Mart 2007)
  2
  ATIF
 • Rubella Seroprevalence among Turkish Adolescent Girls Living in Edirne Turkey (Ekim 2006)
  1
  ATIF
 • Clinical utility of dorsal sural nerve conduction studies in healthy and diabetic children (Haziran 2004)
  4
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Identification of Substance Abuse among Children in Pediatric Emergency Department (Mayıs 2019)
 • Viral etiological causes of febrile seizures for respiratory pathogens (EFES Study). (Ekim 2018)
 • High-fibre enteral feeding results in improved anthropometrics and favourable gastrointestinal tolerance in malnourished children with growth failure. (Haziran 2018)
  2
  ATIF
 • The Results of Hemoglobinopathy Screening in Hatay, the Southern Part of Turkey (Ocak 2016)
  4
  ATIF
 • A life-threatening condition in a child with chicken pox: eczema herpeticum (Mart 2011)
  1
  ATIF
 • Dietary intakes of adolescents living in Edirne
  2
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • A NEM PROBLEM İN PAEDİATRİC EMERGENCY UNITS IN TURKEY, SUBSTANCE ABUSE (Haziran 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • “Evoked potentials in type 1 diabetic children and their relation with synchronous blood glucose, serum and intracellular magnesium and glycosylated haemoglobin levels” (Kasım 2018)
 • Çocuk nöroloji polikliniğine başvuran serebral palsi ve epilepsi hastalarının ebeveynlerinde depresyon ve ebeveyn gözünden yaşam kalitesi (Mart 2018)
 • Four novel pathogenic variants in TSC2 gene of Turkısh patients with Tuberous Sclerosis complex (Mayıs 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Aquaporin 4 Gene Polymorphism in Children With FebrileSeizure. (Ocak 2019)
 • Akut nekrotizan ensefalotapti
 • Trakya Bölgesinde çocuklarda görülen zehirlenmeler (Mart 2004)
  1
  ATIF

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Febril Konvülziyon tanılı hastalarımızda uyku problemlerinin değerlendirilmesi (Mayıs 2018)
 • İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon mu? Serebral Ven Trombozu mu? (Mayıs 2018)
 • SEREBRAL PALSİLİ HASTALARDA BESLENME SORUNLARI VE NUTRİSYONEL DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ (Ekim 2017)
 • İDİOPATİK ORBİTAL MYOZİT : OLGU SUNUMU (Mayıs 2017)
 • Yavru sıçanlarda antiepileptik ilaç kullanımının erişkin dönemde bazı bilişsel ve motor fonksiyonlar üzerine etkileri ve beyindeki histomorfolojik değişiklikler (Mayıs 2017)
 • Trakya Bölgesindeki Down Sendromlu olguların demografik özellikleri ve eşlik eden hastalıkların değerlendirilmesi (Nisan 2017)
 • Febril Nöbet etyolojisinde Viral Etkenlerin Araştırılması (EFES ÇALIŞMASI) (Nisan 2017)
 • Eren T., Karal Y., Bay B., Gençhellaç H., Puyan F., Altun GD. Kinsbourne Sendromu ile Prezente Olan Nöroblastom Olgusu, XVIII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi (13-17 mayıs 2014 Bodrum), P:068, s:230-231. (Mayıs 2014)
 • Karal, Y., S. Karasalihoğlu, A.B. Sönmez ve Z.Özduğan, “Atipik semptomlu Guillain Barre Sendromu” 49. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi P 37, s34, 10-13 Haziran 2013 İstanbul Türkiye. (Mayıs 2013)
 • Karal, Y., S. Karasalihoğlu, Z. Özduğan ve A.B. Sönmez, “Pediatrik multipl skleroz: Olgu sunumu” 49. Türk Pediatri Kongresi, Türk Pediatri Arşivi P 36, s33, 10-13 Haziran 2013 İstanbul Türkiye. (Mayıs 2013)
 • Karal, Y., Z. Özduğan, S. Karasalihoğlu, I. Görker ve T. Eren,“Psikiatrik yakınmalarla gelen nörofibramatöz olgusu” 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Kongre kitabı P 25, s72, 22-25 Mayıs 2013 Sivas Türkiye. (Mayıs 2013)
 • Karal, Y., S. Karasalihoğlu, Z. Özduğan, N.A. Çiftdemir ve T. Eren, “Pons infarktı: Olgu sunumu” 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Kongre kitabı P 24, s72, 22-25 Mayıs 2013 Sivas Türkiye. (Mayıs 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Çocukluk çağında Oro-mandibuler distoni: Olgu sunumu (Mayıs 2018)
 • Trakya Pediatri Günleri Sempozyumu (Ekim 2017)
 • VI. Çocuk Nörolojisi Bahar Toplantıları, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20 Eylül 2014, EDİRNE (Eylül 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Nöral tüp defektleri- Yenidoğan nörolojisi (Ocak 2017)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Primer baş ağrısı tanılı çocuklarda uyku bozuklukları ve yaşam kalitesi özelliklerinin
 • Çocuk Nöroloji Polikliniğine Başvuran Serebral Palsi ve Epilepsi Hastalarının Ebeveynlerinde Depresyon ve Ebeveyn Gözünden Yaşam Kalitesi (Kasım 2017)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Konu: Başağrısı Olan çocuğa yaklaşım 12 Haziran 2014 Edirne 19 Haziran 2014 Tekirdağ 26 Haziran 2014 Kırklareli (Haziran 2014)

Editörlük / Yayınlama

 • BALKAN MEDİCAL JOURNAL (Şubat 2018)

Yapılan Hakemlikler

 • Optic Neuritis as Isolated Presentation of Kikuchi-Fujimoto Disease in Pediatric Patient (Kasım 2019)
 • Hypernatremia and miliaria crystallina: a rare association (Haziran 2019)
 • Eosinophilic Gastroenteritis: An unusual cause of ascites in an adolescent patient (Kasım 2018)
 • A case presenting massive umbilical hemorrhage with previously unrecognized factor XIII subunit A mutation (Factor XIII A1 gene; NM_000129.3 c.1817_1817delA (p.H606Pfs*23) (p.His606Profs*23, homozygous) (Ekim 2018)
 • ATİPİK İZOENZİM PATERNLİ BENİNG GEÇİCİ HİPERFOSFATAZYALI OLGU SUNUMU (Ekim 2018)
 • Pediatric mercury intoxication mimicking pheochromocytoma (Haziran 2018)
 • İntauterin over torsiyonu olan dört yenidoğan olgusu (Mayıs 2018)
 • Çocukluk Çağında Dev Disgerminomlu Üç Olgu (Nisan 2018)
 • Cocuklarda epistaksis nedenleri ve prognostik faktorler - Causes and prognostic Factors of epistaxis in children (Mart 2018)
 • Haemophagocytic lymphohistiocytosis associated with Oxcarbazepine (Şubat 2018)
 • Injury of the prefronto-caudate tract in a patient with a bilateral caudate infarct (Şubat 2018)
 • PEDİATRİK YAŞTAKİ ÇOCUKLARDA EPİSTAKSİS NEDENLERİ, PROGNOSTİK FAKTÖRLER (Şubat 2018)
 • Hiperkalsemi ve Çoklu Patolojik Kemik Fraktürü ile Başvuran Akut Lenfoblastik Lösemi (Şubat 2018)
 • İmmun Trombositopenik Purpura Etyolojisinde Brusella (Eylül 2017)
 • Case Report of a Very Rare Association of Tyrosinemia Type 1 and Pancreatitis Mimicking Neurologic Crisis of Tyrosinemia Type 1. Balkan Medical Journal Aralık 2014 (Aralık 2014)

Diğer

 • 3. sınıf. 11. Ders kurulu
 • Çocuk Sağlığı Staj Kurulu 4. sınıf
 • DERS KURULU XI (Mart 2017)
 • DÖNEM 4 STAJ KURULU 2
 • Dönem 4 Kurul 2 Ders (Ocak 2014)