» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Çukur.,F., Demirbaş.,N., Çukur.,T., Dayan.,V., Uzun.,Ç., 2015. Evaluation of Attitudes and Behaviors on Food Safety and Quality Management Systems of Firm Owners in Olive Oil Enterprises: The Case Study of Mugla Province-Turkey. Journal of Agricultural Science and Technology (Kasım 2015)
 • Çukur, F., G.Saner, T.Çukur, V.Dayan, H. Adanacıoglu (2013), Efficiency Analysis of Olive Farms: The Case Study of Mugla Province, Turkey, Journal of Food, Agriculture&Environment Vol 11(2). (Haziran 2013)
 • Çukur, F., G.Saner, T.Çukur, V.Dayan (2011), Risks and Risk Strategies on Olive Farming in Milas District of Mugla Province, Turkey, Journal of Food, Agriculture&Enviroment,Vol.9 (1):190-194. (Ocak 2011)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dayan, V., Üniversite Öğrencilerinin İnternet Üzerinden Yaptıkları Alışverişlerde Bankaların Çağdaş Ödeme Araçlarının Kullanımının ve Bilgi Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 7 - Sayı 2. (Ağustos 2015)
 • Dayan, V., Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 23 (2014). (Aralık 2014)
 • Çukur, F., Saner, G., Çukur, T., Dayan, V., 2013, Marketing Services and Structure of Olive Farms: A Case Study of Turkey, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (5): 919-928. - 2013 (Ekim 2013)
 • Dayan, V., S. Karğın, (2013), Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Kullanılan Kredi Riski Modelleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Journal of Yaşar University, No 32 Vol 8, s. 5433 – 5464. (Ekim 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Dayan, V., Erdoğan, S. (2018), Bankaların Piyasa Değerinin Diğer Yatırım Araçlarıyla İlişkisi Üzerine Bir Çalışma, I. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 04-05 Mayıs 2018, Ankara, Türkiye. (Mayıs 2018)
 • Dayan, V., (2015), The Importance of Sustainable Banking: A Comparative Study of Practices in Turkey and Canada, 31st International Business Research Conference, 27-29 July 2015, Toronto, Canada. (Temmuz 2015)
 • Dayan, V., (2013), An Evaluation of the Current Status of International Finance in Turkey and Germany, Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle II. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 14-17 Kasım 2013, Würzburg, Germany. (Kasım 2013)
 • Dayan, V., (2013), Türk Bankacılık Sektörünün Sosyal Medya Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme- III. Uluslararası İstanbul Finans Kongresi, İstanbul. (Mayıs 2013)
 • Dayan, V., (2012), “The Usage Of Credit Cards in Turkey and Expectations for the Future of Credit Cards”, Finance and Economics Conference, Munich, Germany. (Ağustos 2012)
 • Dayan, V., (2012), Operasyonel Riskin Entelektüel Sermayeye Etkisi Üzerine Bir İnceleme, I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu, İstanbul. (Temmuz 2012)
 • Etikan S., V. Dayan, (2012), Today, The Economic Value of Handwoven Carpets, And The Global Market Place, Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi - IISIC 2012, Bursa. (Haziran 2012)
 • Dayan, V., (2012), Basel III'e Geçiş Sürecinin Türk Finans Sektorü Üzerindeki Etkileri, II. Uluslararası İstanbul Finans Kongresi, İstanbul. (Haziran 2012)
 • Çukur T., V. Dayan, A. N. Karabulut, (2010), Muğla İlinde Sürdürülebilir Arıcılık, II. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, s. 18-27, Muğla. (Ekim 2010)
 • Dayan, V. , Ç. Köroğlu, (2009), 3568 Sayılı Kanunun Yeni Çerçevesi, Serbest Muhasebecilik Mesleğine ve Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerine Etkisi, 1.Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, s,1-13 (Mayıs 2009)
 • Biçici F., Ç. Köroğlu, V. Dayan, (2009), Üniversite Öğrencilerinin Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Sunulan Hizmetlerle İlgili Beklenti Düzeyleri ve Bu Hizmetlerin Kalite Ölçümü, 1.Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, s. 3616-3627 (Mayıs 2009)
 • Köroğlu Ç. , V. Dayan, C. Doğan, (2009), Muhasebe Mesleğinin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması: Muğla Üniversitesi Örneği, 1.Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, s. 2489-2498 (Mayıs 2009)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kışlalı, İ., Dayan, V. , Üniversitelerdeki Konferans Organizasyonunda ve Finansmanında Bilimsel Araştırma Projeleri: TÜBAP 2015/13 No’Lu Proje Örneği, Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Editör: Prof. Dr. Hikmet ASUTAY, Trakya Üniversitesi Yayın No: 188, (Ekim 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dayan, V. , S. Karğın, (2012), Basel II Düzenlemelerinde Tanımlanmış Olan Finansal Riskler ve Uyum Sürecinde Ülkemiz Bankacılık Sektörünün Mevcut Durumu, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı. 240, s. 568.575. (Aralık 2012)
 • Dayan, V. , (2012), Basel-II’den Basel-III’e, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı. 229. s. 522-528. (Ocak 2012)
 • Çukur, F., N. Demirbaş, T. Çukur, V. Dayan, A.Ç. Uzun, (2011), Zeytinyağı Tesislerinde Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Önerileri: Milas İlçesi Örneği, Zeytin Bilimi, Cit:2, Sayı:1, s. 31-36. (II. Gıda Güvenliği Kongresi, 9-10 Aralık 2010, İstanbul’da poster bildiri olarak sunulmuştur)
 • Köroğlu, Ç., Dayan, V., ve T. D.Kuğu, (2008), TMS-16 Yorumu ve Uygulanması, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Dayanışma Dergisi, Sayı:103, s. 42-50. (Ağustos 2008)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çukur, F., V. Dayan, (2012), Süt Sektörünün Gelişme Potansiyeli ve Kırsal Kalkınmaya Olası Katkıları: Milas İlçesi Örneği, I0.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, s. 412-420, Konya. (Eylül 2012)
 • Çukur, T., G. Saner, F. Çukur, V. Dayan, Ö.V.Bayraktar, (2011), Zeytincilik İşletmelerinin Enformasyon Kaynakları: Milas İlçesi Örnek Olayı, GAP VI. Tarım Kongresi, s.125-130, Şanlıurfa. (Mayıs 2011)
 • Çıkın, A., F. Çukur, T. Çukur, V. Dayan, (2010), Yerel Kalkınma ve Tarımsal Kooperatifler: Milas İlçesi Örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 1:510-517, Şanlıurfa. (Eylül 2010)
 • Dayan, V., Ç. Köroğlu, (2010), E-Ticaret Faaliyetleri Ve Muhasebeleştirilmesi, IX. Ulusal İşletmecilik Kongresi, s. 304-310, Zonguldak. (Mayıs 2010)
 • Çukur T., G. Saner, F. Çukur, V. Dayan, (2010), Türkiye ve AB Ülkelerinde Tarım İşletmelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Değerlendirilmesi, IX. Ulusal İşletmecilik Kongresi, s. 266-272, Zonguldak. (Mayıs 2010)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Dayan, V., Alternatif Finansman Yöntemleri, Finansal Yönetim Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler, Editör: Yrd. Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Seçkin Yayıncılık, Eylül 2017. (Eylül 2017)
 • Üreten, B., Dayan, V., Hatalı ve Hileli Finansal Raporlamaya Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaklaşımları Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Örneği, Prof.Dr.Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular 2016, Editör: Kıymet Tunca Çalıyurt, Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yayın No: 1, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne, Aralık 2016. (Aralık 2016)
 • Çukur, F., Demirbaş, N., Çukur,T., Dayan, V., Uzun, A,Ç, Zeytinyağı Tesislerinde İşletmecilerin Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Milas İçesi Örneği, Muğla Üniversitesi, 10/23 nolu Bilimsel Araştırma Projesi Yayınları, Muğla. - 2014 (Ekim 2014)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TOBB Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu (Ocak 2015)

Projeler

 • Dayan, V., İ. Kışlalı, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2015-13 nolu Uzman-Öğrenci Buluşmaları Projesi (Proje Yürütücüsü) (04.02.2016 tarihinde sonlandırıldı) (Şubat 2015)
 • Çukur, F., N. Demirbaş, T. Çukur, V. Dayan, A.Ç. Uzun, Zeytinyağı Tesislerinde İşletmecilerin Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Milas İlçesi Örneği, 10/23 no’lu Muğla Üniversitesi BAP Projesi (Yardımcı araştırmacı olarak görev almıştır). (Ocak 2013)
 • Dayan, V., Avrupa Birliği Aktif İşgücü Programları Çerçevesi Yönetici Sekreterliği Kursu 2005 AB Projesi (Eğitimci olarak görev almıştır). (Aralık 2005)

Diğer

 • Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında İspanya’da bulunan University of Huelva’da ders verme ve "International Week" fuarına katılım - 06-10 Mayıs, 2013- İspanya (Mayıs 2013)
 • TÜBİTAK 2224 Programı Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı: Ağustos ayı desteklerinden Finance and Economics Conference 2012’de sunulan ve tam metin yayınlanan bildirisi için yararlanmıştır.(2012) (Ağustos 2012)
 • Dayan, V., T. D. Kuğu ve T. Ekinci, (2007), Basel II ve Kobilere Etkileri, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Dayanışma Dergisi, Sayı:97, s. 90-96. (Hakemsiz Yazılar) (Haziran 2007)

» Verdiği Dersler

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri I-II

E-Ticaret

Finansal Yönetim

Kredi Yönetimi ve Analizi

Para ve Banka

Risk Yönetimi

Sermaye Piyasası İşlemleri

Stratejik Yönetim

Temel Bankacılık

Temel Sigortacılık

Ticari Bankacılık İşlemleri-I

Ticari Bankacılık İşlemleri-II

Uluslararası Finans

» Duyurular

17 Eylül 2013 » İletişim