» Biyografi

volkandayan.com adresini ziyaret ediniz.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Çukur.,F., Demirbaş.,N., Çukur.,T., Dayan.,V., Uzun.,Ç. (2015). Evaluation of Attitudes and Behaviors on Food Safety and Quality Management Systems of Firm Owners in Olive Oil Enterprises: The Case Study of Mugla Province-Turkey. Journal of Agricultural Science and Technology (Kasım 2015)
 • Çukur, F., Saner, G., Çukur, T., Dayan, V., Adanacıoglu, H. (2013). Efficiency Analysis of Olive Farms: The Case Study of Mugla Province, Turkey, Journal of Food, Agriculture&Environment Vol 11(2). (Haziran 2013)
 • Çukur, F., Saner, G., Çukur, T., Dayan, V. (2011). Risks and Risk Strategies on Olive Farming in Milas District of Mugla Province, Turkey, Journal of Food, Agriculture & Environment,Vol.9 (1):190-194. (Ocak 2011)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dayan, V. (2024). Common aspects of COVID-19 measures and sustainable banking principles. Case study of Turkey. Safe Bank, 93(4), 47-61., Doi: 10.26354/bb.3.4.93.2023 (Şubat 2024)
 • Dayan, V., & Erdogan, S. (2023). The Relationship Between the Purchasing Managers’ Index (PMI) with Economic and Financial Indicators in Turkey: A Var analysis. Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 12(2), 183-202. https://doi.org/10.47934/tife.12.02.03 (Aralık 2023)
 • Aydıngöz, B. , Erdogan, S. & Dayan, V. (2023). İLÇELERDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİLERİN EKONOMİK VE FİNANSAL DURUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: UZUNKÖPRÜ İLÇESİ ÖRNEĞİ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,137-150 . DOI: 10.26468/trakyasobed.1223081 (Eylül 2023)
 • Karadavut, S. , Erdogan, S. & Dayan, V. (2023). Investigation of Agricultural Sustainability with Irrigation and Economic Factors . Black Sea Journal of Agriculture , 6 (4) , 394-401 . DOI: 10.47115/bsagriculture.1300422 (Temmuz 2023)
 • Dayan, V., Bolek, M., & Trinidad-Segovia, J. E. (2023). The Impact of COVID-19 Cases on Stock Prices of Selected Companies Representing Tourism and Banking Sectors. Journal of Finance and Financial Law, 1(37), 7–31. https://doi.org/10.18778/2391-6478.1.37.01 (Mart 2023)
 • Dayan, V., Üniversite Öğrencilerinin İnternet Üzerinden Yaptıkları Alışverişlerde Bankaların Çağdaş Ödeme Araçlarının Kullanımının ve Bilgi Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 7 - Sayı 2. (Ağustos 2015)
 • Dayan, V., Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 23 (2014). (Aralık 2014)
 • Çukur, F., Saner, G., Çukur, T., Dayan, V., 2013, Marketing Services and Structure of Olive Farms: A Case Study of Turkey, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (5): 919-928. - 2013 (Ekim 2013)
 • Dayan, V., S. Karğın, (2013), Basel II Düzenlemeleri Çerçevesinde Kullanılan Kredi Riski Modelleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Journal of Yaşar University, No 32 Vol 8, s. 5433 – 5464. (Ekim 2013)
 • Dayan, V., S. Etikan, F.N. Ölmez, (2012) “Milas İlçesinde Dokumacıların Halıcılık Uğraşılarının Günümüzdeki Durumu; Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 14, Sayı:53, 155-175s. 2012.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Dayan, V. (2023). Covid-19 Pandemi̇si̇ Sonrası Türki̇ye’de Fi̇ntek Sektörünün Mevcut Durumu Üzeri̇ne Bi̇r İnceleme, Ahi Evran 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Bakü, Azerbaycan. (Mayıs 2023)
 • Erdoğan, S. & Dayan, V. (2023). Bankacılık Krizlerinin Nedenlerinin Çeşitli Finansal ve Ekonomik Göstergelerle Analizi: 2023 Yılı ABD Bankacılık Krizi Örneği, Ahi Evran 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Bakü, Azerbaycan. (Mayıs 2023)
 • Erdogan, S., Dayan, V. (2022). Türkiye’de Gümrük Ihracatinin Ekonomik ve Finansal Endeksler Arasindaki Iliskinin Nedensellik Analiziyle Incelenmesi: Kapikule Gümrük Kapisi Örnegi, XVIII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, pp. 560-563, Ohrid-MAKEDONYA
 • Erdogan, S., Dayan, V. (2022). The Relationship Between the Purchasing Managers' Index (PMI) With Economic and Financial Indicators in Turkey: A VAR Analysis, Advances In Quantitative Methods For Financial Markets, ALMERIA-ISPANYA
 • Dayan, V., Erdoğan, S. (2018). Bankaların Piyasa Değerinin Diğer Yatırım Araçlarıyla İlişkisi Üzerine Bir Çalışma, I. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 04-05 Mayıs 2018, Ankara, Türkiye. (Mayıs 2018)
 • Dayan, V. (2015). The Importance of Sustainable Banking: A Comparative Study of Practices in Turkey and Canada, 31st International Business Research Conference, 27-29 July 2015, Toronto, Canada. (Temmuz 2015)
 • Dayan, V. (2013). An Evaluation of the Current Status of International Finance in Turkey and Germany, Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle II. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 14-17 Kasım 2013, Würzburg, Germany. (Kasım 2013)
 • Dayan, V. (2013). Türk Bankacılık Sektörünün Sosyal Medya Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme- III. Uluslararası İstanbul Finans Kongresi, İstanbul. (Mayıs 2013)
 • Dayan, V. (2012). The Usage Of Credit Cards in Turkey and Expectations for the Future of Credit Cards”, Finance and Economics Conference, Munich, Germany. (Ağustos 2012)
 • Dayan, V. (2012). Operasyonel Riskin Entelektüel Sermayeye Etkisi Üzerine Bir İnceleme, I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu, İstanbul. (Temmuz 2012)
 • Etikan S., Dayan, V. (2012). Today, The Economic Value of Handwoven Carpets, And The Global Market Place, Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi - IISIC 2012, Bursa. (Haziran 2012)
 • Dayan, V. (2012). Basel III'e Geçiş Sürecinin Türk Finans Sektorü Üzerindeki Etkileri, II. Uluslararası İstanbul Finans Kongresi, İstanbul. (Haziran 2012)
 • Çukur T., V. Dayan, Karabulut, A. N. (2010). Muğla İlinde Sürdürülebilir Arıcılık, II. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, s. 18-27, Muğla. (Ekim 2010)
 • Dayan, V. , Ç. Köroğlu, (2009), 3568 Sayılı Kanunun Yeni Çerçevesi, Serbest Muhasebecilik Mesleğine ve Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerine Etkisi, 1.Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, s,1-13 (Mayıs 2009)
 • Biçici F., Ç. Köroğlu, V. Dayan, (2009), Üniversite Öğrencilerinin Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Sunulan Hizmetlerle İlgili Beklenti Düzeyleri ve Bu Hizmetlerin Kalite Ölçümü, 1.Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, s. 3616-3627 (Mayıs 2009)
 • Köroğlu Ç. , V. Dayan, C. Doğan, (2009), Muhasebe Mesleğinin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması: Muğla Üniversitesi Örneği, 1.Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, s. 2489-2498 (Mayıs 2009)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Dayan, V. (2023). The Causal Relationship Between Coronavirus (COVID-19) and Stock Indices: A Case Study for G20 Countries. In: Çalıyurt, K.T. (eds) Corporate Sustainability in Times of Virus Crises. Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-9079-3_8 (Mayıs 2023)
 • Dayan, V. (2021). Menkul Kıymet Borsalarında Kelebek Etkisi: Gamestop/Reddıt Vakası, Finansal Vaka Analizleri - VAKALARLA FİNANS TEORİSİ, Nobel Akademik Yayıncılık, Istanbul (Aralık 2021)
 • Dayan V. (2020). Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’na Kayıtlı Genç Girişimcilerin Finansman Durumu ve Banka Kredisi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, New Developments in Education and Social Sciences, Gece Kitapligi Publishing, Istanbul. (Aralık 2020)
 • Erdogan, S., Dayan, V. (2020). Gelişmekte Olan Avrupa Ülkelerinde Kripto Para Kullanımı: Bitcoin Örneği, İşletme ve Finans Yazıları - IV Beta Yayınevi, Istanbul (Mart 2020)
 • Erdogan, S., Dayan, V. (2019). Analysis of Relationship Between International Interest Rates and Cryptocurrency Prices: Case for Bitcoin and LIBOR, Blockchain Economics and Financial Market Innovation. Financial Innovations in the Digital Age. Editor: Umit Hacioglu, Springer, Switzerland. (December, 2019). (Aralık 2019)
 • Kışlalı, İ., Dayan, V. (2017). Üniversitelerdeki Konferans Organizasyonunda ve Finansmanında Bilimsel Araştırma Projeleri: TÜBAP 2015/13 No’Lu Proje Örneği, Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Editör: Prof. Dr. Hikmet ASUTAY, Trakya Üniversitesi Yayın No: 188, (Ekim 2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Dayan, V., & Erdogan, S. (2023). Türkiye’de Yatırım Araçları Enflasyon ilişkisinin VAR Analiziyle İncelenmesi (2015.12-2021.12). Muhasebe ve Finansman Dergisi , 0 (98) , 189-208 . DOI: 10.25095/mufad.1183719 (Nisan 2023)
 • Dayan, V. , Karğın, S. (2012). Basel II Düzenlemelerinde Tanımlanmış Olan Finansal Riskler ve Uyum Sürecinde Ülkemiz Bankacılık Sektörünün Mevcut Durumu, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı. 240, s. 568.575. (Aralık 2012)
 • Dayan, V. (2012). Basel-II’den Basel-III’e, E-Yaklaşım Dergisi, Sayı. 229. s. 522-528. (Ocak 2012)
 • Çukur, F., N. Demirbaş, T. Çukur, V. Dayan, Uzun, A. Ç. (2011). Zeytinyağı Tesislerinde Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulanmasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Önerileri: Milas İlçesi Örneği, Zeytin Bilimi, Cit:2, Sayı:1, s. 31-36. (II. Gıda Güvenliği Kongresi, 9-10 Aralık 2010, İstanbul’da poster bildiri olarak sunulmuştur)
 • Köroğlu, Ç., Dayan, V., ve T. D.Kuğu, (2008), TMS-16 Yorumu ve Uygulanması, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Dayanışma Dergisi, Sayı:103, s. 42-50. (Ağustos 2008)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Çukur, F., Dayan, V. (2012). Süt Sektörünün Gelişme Potansiyeli ve Kırsal Kalkınmaya Olası Katkıları: Milas İlçesi Örneği, I0.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, s. 412-420, Konya. (Eylül 2012)
 • Çukur, T., G. Saner, F. Çukur, V. Dayan, Bayraktar, Ö. V. (2011). Zeytincilik İşletmelerinin Enformasyon Kaynakları: Milas İlçesi Örnek Olayı, GAP VI. Tarım Kongresi, s.125-130, Şanlıurfa. (Mayıs 2011)
 • Çıkın, A., F. Çukur, T. Çukur, Dayan, V. (2010). Yerel Kalkınma ve Tarımsal Kooperatifler: Milas İlçesi Örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Cilt 1:510-517, Şanlıurfa. (Eylül 2010)
 • Dayan, V., Koroglu, Ç. (2010). E-Ticaret Faaliyetleri Ve Muhasebeleştirilmesi, IX. Ulusal İşletmecilik Kongresi, s. 304-310, Zonguldak. (Mayıs 2010)
 • Çukur T., G. Saner, F. Çukur, Dayan, V. (2010). Türkiye ve AB Ülkelerinde Tarım İşletmelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Değerlendirilmesi, IX. Ulusal İşletmecilik Kongresi, s. 266-272, Zonguldak. (Mayıs 2010)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Dayan, V. (2021). Avrupa Birliği'nde Covid-19 ile Mücadelede Kullanılan Mali Araçlar, Beykent Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Avrupa Birliği Eğitim Programı. (Mayıs 2021)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Dayan, V. (2020). Büyük Veri’nin Bankacılık Sektöründe Kullanımı: Dünyadaki Mevcut Durum ve Türkiye’nin Yeri, Finans ve Ekonomide Güncel Yaklaşımlar-I, Editörler:Melik Kamışlı, Cem Kartal, Nisan Kitabevi. (Mart 2020)
 • Dayan, V. (2018). P Harfi ile Başlayan Finansal Kavramlar,Finansın Temel Kavramları, Güncel Örnekler ve Yaklaşımlar İle, Editör: Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Gazi Kitabevi, Eylül, 2018. (Eylül 2018)
 • Dayan, V. (2018). Alternatif Finansman Yöntemleri, Finansal Yönetim Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler, Editör: Yrd. Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Seçkin Yayıncılık, II. Baskı Ağustos, 2018. (Ağustos 2018)
 • Üreten, B., Dayan, V. (2016). Hatalı ve Hileli Finansal Raporlamaya Muhasebe Meslek Mensuplarının Yaklaşımları Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Örneği, Prof.Dr.Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular 2016, Editör: Kıymet Tunca Çalıyurt, Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yayın No: 1, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne, Aralık 2016. (Aralık 2016)
 • Çukur, F., Demirbaş, N., Çukur, T., Dayan, V., Uzun, A. Ç. (2014). Zeytinyağı Tesislerinde İşletmecilerin Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Milas İçesi Örneği, Muğla Üniversitesi, 10/23 nolu Bilimsel Araştırma Projesi Yayınları, Muğla. - 2014 (Ekim 2014)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Topbaş, N., Blockchain Teknolojisi’nin Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Etkisi: Çanakkale Örneği (Mart 2013)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • TOBB Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu (Ocak 2015)

Editörlük / Yayınlama

 • Dayan, V. (2023). [Review of the conference book Corporate governance: An interdisciplinary outlook, by E. Karger, & A. Kostyuk]. Corporate Board: Role, Duties and Composition, 19(3), 27–30. https://doi.org/10.22495/cbv19i3art3 (Ocak 2024)
 • Dayan, V. (2022). Editorial: The challenges of the future and continuing research after crises [Special issue]. Corporate Governance and Organizational Behavior Review, 6(4), 192–193. https://doi.org/10.22495/cgobrv6i4sieditorial (Ocak 2023)

Projeler

 • Dayan, V., Kışlalı, İ. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2015-13 nolu Uzman-Öğrenci Buluşmaları Projesi (Proje Yürütücüsü) (04.02.2016 tarihinde sonlandırıldı) (Şubat 2015)
 • Çukur, F., Demirbaş, N., Çukur, T., Dayan, V., Uzun, A. Ç. Zeytinyağı Tesislerinde İşletmecilerin Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Milas İlçesi Örneği, 10/23 no’lu Muğla Üniversitesi BAP Projesi (Yardımcı araştırmacı olarak görev almıştır). (2013-2014). (Ocak 2013)
 • Dayan, V., Avrupa Birliği Aktif İşgücü Programları Çerçevesi Yönetici Sekreterliği Kursu 2005 AB Projesi (Eğitimci olarak görev almıştır). (Aralık 2005)

Ödüller

 • The Certificate of the Distinguished Reviewer in 2021 award. Journal of Corporate Governance and Organizational Behavior Review in 2021

Sertifikalar

 • The Digital4Sustainability Learning Path Module 3: Digital Sustainability for Biodiversity Action from United Nations System Staff College (UNSSC) (Mart 2024)
 • The Digital4Sustainability Learning Path Module 2: Digital Sustainability for Climate Action from United Nations System Staff College (UNSSC) (Mart 2024)
 • The Digital4Sustainability Learning Path Module 1: Digital Transformation for Sustainable Development from United Nations System Staff College: (UNSSC) (Mart 2024)
 • "FinTech Temelleri ve Genel Bakış" Eğitim Sertifikası Duke Üniversitesi (Coursera Uzaktan Eğitim). (Ağustos 2022)
 • The Certificate of the Distinguished Reviewer in 2021 award. Journal of Corporate Governance and Organizational Behavior Review in 2021 (Şubat 2021)
 • "Davranışsal Finans" Eğitim Sertifikası Duke Üniversitesi (Coursera Uzaktan Eğitim). (Temmuz 2019)
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Sertifikası (PersonaTR) (Mayıs 2010)
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi Sertifikası (PersonaTR) (Mayıs 2010)

Diğer

 • Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği kapsamında İspanya’da bulunan University of Huelva’da ders verme ve "International Week" fuarına katılım - 06-10 Mayıs, 2013- İspanya (Mayıs 2013)
 • TÜBİTAK 2224 Programı Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı: Ağustos ayı desteklerinden Finance and Economics Conference 2012’de sunulan ve tam metin yayınlanan bildirisi için yararlanmıştır.(2012) (Ağustos 2012)
 • Dayan, V., T. D. Kuğu ve T. Ekinci, (2007), Basel II ve Kobilere Etkileri, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Dayanışma Dergisi, Sayı:97, s. 90-96. (Hakemsiz Yazılar) (Haziran 2007)

» Verdiği Dersler

Banking and Foreign Trade

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri I-II

Credits And Debt Management

E-Ticaret

Finansal Yönetim I-II

Kredi Yönetimi ve Analizi

Para ve Banka

Risk Yönetimi

Sermaye Piyasası İşlemleri

Stratejik Yönetim

Temel Bankacılık

Temel Sigortacılık

Ticari Bankacılık İşlemleri-I

Ticari Bankacılık İşlemleri-II

Uluslararası Finans

» Duyurular

17 Eylül 2013 » İletişim