» Biyografi

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • As A Method and Approachment Commentaries of Qasîda-i Khamriyyah by Ibn Ajiba and Ankaravî. (Barcelona/SPAİN) (Nisan 2017)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Gülistân'ın İzinde: Edirne Müftüsü Fevzî Efendi ve Farsça Bülbülistân'ı, Uluslararası Balkanlar ve İslam Sempozyumu (Edirne/TÜRKİYE) (Ekim 2019)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Daniel Hershenzon, "Gezici Kütüphaneler: Muley Zidan'ın Arapça Yazma Eserleri ve Escorial Kütüphanesi", (İngilizceden Tercüme: Leyla Yakupoğlu Boran, Uğur Boran), Şarkiyat Mecmuası. (Aralık 2019)
 • José María Servet, Recuerdos de Viaje: De París a Constantinopla, Tipografia de Anselmo Arques, Murcia 1889, 277 s. (İspanyolca Kitap Tanıtımı: Uğur Boran), Şarkiyat Mecmuası, İstanbul 2019.
 • "Sözlükçülük Geleneğimize Umumi Bir Bakış ve Edirne Müftüsü Fevzi Efendi’nin Arapça-Türkçe Manzum Sözlüğü: Tuhfe-i Fevzî", Şarkiyat Mecmuası, Haziran 2016, sayı: 28, s. 73-154.
 • Rosni bin Samah, "Malay Takımadalarında Tasavvuf Edebiyatı", (Arapçadan Tercüme: Uğur Boran), Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2014, cilt: XV, sayı: 34, s. 109-128.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Sâtı el-Husrî (Ebû Haldûn), Milliyetçilik Aynasında Dil ve Edebiyat - Fi'l-Lugati ve'l-Edebi ve Alâkatihimâ bi'l-Kavmiyyeti, (Arapçadan Tercüme: Leyla Yakupoğlu Boran, Uğur Boran), Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2020.
 • Sâtı el-Husrî (Ebû Haldûn), Ümit ve Azim, (Hazırlayanlar: Uğur Boran, Ekrem Sakar), Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2020.
 • Ahmed Fâris eş-Şidyâk, Malta Seyahatnamesi - el-Vâsıta fî Ma'rifeti Ahvâli Malta, (Arapçadan Tercüme: Ömer İshakoğlu, Uğur Boran), Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2019.
 • Lebib Efendi, Değişmedi Rengi Gecenin, Şerh-i Lâmiyyetü'l-Acem - Tuğrâî'nin Lâmiyyetü'l-Acem Kasidesi'nin Şerhi, (Hazırlayanlar: Uğur Boran, Leyla Yakupoğlu Boran), Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2019.
 • Diyarbekirli Said Paşa, Nuhbetü'l-Emsal - Mesel Kitabı, (Hazırlayan: Uğur Boran), Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2017.
 • Sırâtımüstakîm Mecmuası, Cilt 5, Proje Yürütücüsü ve Editör: M. Ertuğrul Düzdağ, Çeviri Yazı Kurulu: Prof. Dr. Mustafa İsmet Uzun (Danışman ve Çeviri Yazı Kurul Yönetmeni), İskender Türe, Dr. Nurgül Karayazı, Emine Kaval, Fatma Nur Yürük, Uğur Boran, Hümeyra Asılsoy. Bağcılar Belediyesi / İstanbul, 2015.