» Eğitim Durumu

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Bir Katl Davası Işığında Cebel-i Lübnan’da Tanzimat Hukukunun Dürzî Kimliğine Yansıması, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Haziran 2020)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Ortadoğunun Turnusol Kâğıdı: Arap Milliyetçiliğinden Mezhep Siyasetine Suriye", Ortadoğu ve Mardin Uluslararası Sempozyumu, Mardin Artuklu Üniversitesi (Nisan 2017)
 • “The Struggle For Reform: An İnside Perspective of the Administrative and Political Problems and Their Impact on Tanzimat İmplementations in Mount Lebanon (1840-1860)”, Tanzimat Uygulamalarının Osmanlı Bilad-ı Şam’ına Etkisi Uluslararası Sempozyum, Ürdün, (Nisan 2017)
 • “Son Dönem Osmanlı Kaynaklarında Kürtlerin Sosyo- Politik ve Kültürel Durumları (XVII- XIX. Yüzyıllar)”, Tarihte Türkler ve Kürtler Uluslararası Sempozyum, Türk Tarih Kurumu, Ankara (Ocak 2014)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • "Law as the Language of Legitimacy in the Late Ottoman Period: the Druze Community and their Legal Status in Mount Lebanon", ASMEA, Washington DC, USA (Kasım 2019)
 • “El ahvalü'ş- Şahsiyye inde’d-Düruz ve’l Mevarine: İşkaliyyat ve Mevakıf (1832- 1840)”, Arab Center For Research And Policy Studies Lebanon, Uluslararası Çalıştay, Beyrut, LÜBNAN (Eylül 2019)
 • “Devletçe İslam Mahkemece Gayr-i Müslim: Cebel-i Lübnan’da Tanzimat Hukukunun Dürzi Kimliğine Yansıması (1840-1860)”, Sahn-ı Semân'dan Dârülfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu, İstanbul (Aralık 2018)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Lübnan’da Siyasal Kurumların Yeniden İnşası: Çoğunluk Sisteminden Nispi Temsile, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (Haziran 2020)
 • Law and Identity of the Druze Community in Mount Lebanon in the Late Ottoman Period, Tasavvur, Tekirdağ İlahiyat Dergisi (Haziran 2020)
 • "İşkodralı Vasa Paşa'nın Cebel-i Lübnan'da Reform Politikaları (1883- 1892)", Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi (Ekim 2019)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • “Darülfünun İlahiyatta Okutulan İslam Tarihi Dersleri”, Dârülfünun İlahiyat’ın İlmî Birikimi Ulusal Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul (Mayıs 2018)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Geleneğin Hukuku, Osmanlı'nın Adaleti: Dürziler ve Maruniler / Vadi Yayınları (Yayın Aşamasında)
 • XVIII. Yüzyılda bir Tercüme Serüveni: Pirizade Mehmet Sahib ve Mukaddime Çevirisi, Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Uluslararası Sempozyumu (18. Yüzyıl), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Aralık 2017)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF)

Diğer

 • Religious Difference in a Secular Age: A Minority Raport, Saba Mahmood, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD), Cilt 18, Sayı 33, 187 - 191 (Haziran 2016)
 • OSMANLI İLİM, DÜŞÜNCE VE SANAT DÜNYASINDA BALKANLAR - ULUSLARARASI SEMPOZYUM 07-09 MAYIS 2014, EDİRNE, Balkan Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 129 - 138 (Haziran 2014)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Balkanlar ve İslam Sempozyumu
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Trakya Üniversitesi

» Verdiği Dersler

İslamın Yayılış Tarihi