» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kaleli, S., "Turizm Pazarlaması Kapsamında Bir Kültür Turizmi Etkinliği: Kakava Şenlikleri ve Şenliklerin Şehre Katkısı", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt:13, Sayı: 2. (Aralık 2021)
 • Kaleli S., Denkel Ç., "Yeltsin Sonrası Dönem Putin'in Siyasal Pazarlama Çalışmaları (2000-2008 Dönemi)", Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, (Şubat 2019)
 • Kaleli S., "Sosyal Pazarlamada Gerilla Uygulamalar", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:20, Sayı:2. (Aralık 2018)
 • Kaleli, S., "Siyasal Pazarlama Üzerine Türkiye'de Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarına Dair Bir İnceleme", Asos Journal- The Journal of Academic Social Science, Sayı:54, 2017. (Ekim 2017)
 • Kaleli, S., "Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Web Siteleri: Türkiye'nin Üç Büyükşehrinin Belediyelerine Ait Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi", Akademik Bakıs Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı:56 (Temmuz 2016)
 • Kaleli, S., Eroğlu, A.H., "The Impact of the Images of the Political Leader on Party Image and Voter Preferences During the Process of Political Marketing- Istanbul Province Sample-" , IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Vol: 21 (Ocak 2016)
 • Ateşoğlu, İ., Bayraktar(Kaleli) S., "Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Turistlerin Destinasyon Seçimindeki Etkisi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2011; 7(14):95-108 (Temmuz 2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kaleli S., "Türkiye’den Örneklerle Gerilla Pazarlama", International Symposium on Multidisciplinary Studies, Paris- France, 27-28 April 2018. (Nisan 2018)
 • Kaleli, S., “Political Marketing:A Review of the Postgraduate Studies in Turkey”, XII.European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Sicily, İtaly. (Ocak 2017)
 • Kaleli, S., "Çok Partili Hayata Geçiş Sonrası Türk Siyasetine Yön Veren Liderlere Çağdaş Liderlik Yaklaşımları Çerçevesinde Bir Bakış", 1. International Black Sea Business Administration Symposium, 16-18 Mayıs, Giresun. (Mayıs 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kaleli, S., "Kadının Siyasette Varoluşu ve Siyasal Pazarlama İletişimi Ekseninde Kadın Siyasetçiler", Kadının İş Yaşamındaki Yeri ve Etik, Editör: Kumkale, İ., Nobel Yayıncılık. (Ekim 2019)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Demir, Y., Eroğlu, A.H., Bayraktar (Kaleli), S., "Bankaların Kurumsal Reklam Uygulamalarının Kurum İmajına Etkisi", Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, Yıl: 2013/2, Sayı:1 (Haziran 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kaleli, S., "Bir Belediyecilik Hizmeti Olarak Belediye Web Siteleri: Edirne Belediyesi Örneği", 2. Yükseköğrenim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu,22-24 Ekim 2015, Mersin. (Ekim 2015)
 • Kaleli, S., "Bir Yönetimsel Beceri Olarak "Karar Alma": Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama", 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 07-09 Mayıs 2015, Aksaray. (Mayıs 2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kaleli, S., "Siyasal Pazarlama Sürecinde Liderlik", Ekin Yayınevi. (Mayıs 2015)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Türkiye’deki Yabancı Sermayeli ve Yerli Sermayeli Bankaların Pazarlama ve Hizmet Faaliyetlerinin Karşılaştırılması
 • Yeltsin Sonrası Dönem Putin'in Siyasal Pazarlama Çalışmaları (2000-2008 Dönemi)

» Verdiği Dersler

Davranış Bilimlerine Giriş

Genel İşletme 1-2

Halkla İlişkiler

Hizmet Pazarlaması

İnsan Kaynakları Yönetimi

Market Pazarlamacılığı

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Pazarlama Araştırmaları

Pazarlama İlkeleri

Pazarlama Mevzuatı

Pazarlamada Yeni Teknikler

Reklamcılık

Siyasal İletişim (yl.)

Siyasal Pazarlama

Siyaset Psikolojisi (yl.)

Stratejik Pazar Yönetimi

Uluslararası Pazarlama