» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kaleli S., Yenekeskin R.S., "Hizmet Sektörü İçinde Bankalar ve Bankacıların Pazarlama Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma", Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt:14, Sayı:1 (Haziran 2022)
 • Kaleli, S., "Turizm Pazarlaması Kapsamında Bir Kültür Turizmi Etkinliği: Kakava Şenlikleri ve Şenliklerin Şehre Katkısı", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt:13, Sayı: 2. (Aralık 2021)
 • Kaleli S., Denkel Ç., "Yeltsin Sonrası Dönem Putin'in Siyasal Pazarlama Çalışmaları (2000-2008 Dönemi)", Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, (Şubat 2019)
 • Kaleli S., "Sosyal Pazarlamada Gerilla Uygulamalar", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:20, Sayı:2. (Aralık 2018)
 • Kaleli, S., "Siyasal Pazarlama Üzerine Türkiye'de Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarına Dair Bir İnceleme", Asos Journal- The Journal of Academic Social Science, Sayı:54, 2017. (Ekim 2017)
 • Kaleli, S., "Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Web Siteleri: Türkiye'nin Üç Büyükşehrinin Belediyelerine Ait Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi", Akademik Bakıs Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı:56 (Temmuz 2016)
 • Kaleli, S., Eroğlu, A.H., "The Impact of the Images of the Political Leader on Party Image and Voter Preferences During the Process of Political Marketing- Istanbul Province Sample-" , IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Vol: 21 (Ocak 2016)
 • Ateşoğlu, İ., Bayraktar(Kaleli) S., "Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Turistlerin Destinasyon Seçimindeki Etkisi", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2011; 7(14):95-108 (Temmuz 2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kaleli S., "Türkiye’den Örneklerle Gerilla Pazarlama", International Symposium on Multidisciplinary Studies, Paris- France, 27-28 April 2018. (Nisan 2018)
 • Kaleli, S., “Political Marketing:A Review of the Postgraduate Studies in Turkey”, XII.European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Sicily, İtaly. (Ocak 2017)
 • Kaleli, S., "Çok Partili Hayata Geçiş Sonrası Türk Siyasetine Yön Veren Liderlere Çağdaş Liderlik Yaklaşımları Çerçevesinde Bir Bakış", 1. International Black Sea Business Administration Symposium, 16-18 Mayıs, Giresun. (Mayıs 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kaleli, S., "Kadının Siyasette Varoluşu ve Siyasal Pazarlama İletişimi Ekseninde Kadın Siyasetçiler", Kadının İş Yaşamındaki Yeri ve Etik, Editör: Kumkale, İ., Nobel Yayıncılık. (Ekim 2019)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Demir, Y., Eroğlu, A.H., Bayraktar (Kaleli), S., "Bankaların Kurumsal Reklam Uygulamalarının Kurum İmajına Etkisi", Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, Yıl: 2013/2, Sayı:1 (Haziran 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Kaleli, S., "Bir Belediyecilik Hizmeti Olarak Belediye Web Siteleri: Edirne Belediyesi Örneği", 2. Yükseköğrenim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu,22-24 Ekim 2015, Mersin. (Ekim 2015)
 • Kaleli, S., "Bir Yönetimsel Beceri Olarak "Karar Alma": Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama", 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 07-09 Mayıs 2015, Aksaray. (Mayıs 2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kaleli, S., "Siyasal Pazarlama Sürecinde Liderlik", Ekin Yayınevi. (Mayıs 2015)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Türkiye’deki Yabancı Sermayeli ve Yerli Sermayeli Bankaların Pazarlama ve Hizmet Faaliyetlerinin Karşılaştırılması
 • Yeltsin Sonrası Dönem Putin'in Siyasal Pazarlama Çalışmaları (2000-2008 Dönemi)

» Verdiği Dersler

Pazarlama Araştırmaları

Pazarlamada Yeni Teknikler

Siyasal İletişim (yl.)

Siyasal Pazarlama

Uluslararası Pazarlama