» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Çetin, C. ve Karalar, S., "X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 14, Sayı 28, ss. 157-197 (Ağustos 2016)
 • Ünsar, S. A. and Karalar, S., “The Effect of Personality Traits on Leadership Behaviors: A Research on the Students of Business Administration Department”, Economic Review: Journal of Economics and Business, ISSN 1512-8962, Volume XI, Issue 2, November 2013, pp. 45- 56 (Kasım 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Karalar, S. ve Çalıyurt, K. "Algılanan Stres, Tükenmişlik ve Okul Bağlılığı Kavramlarının İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, 18th-21st May 2017, Berlin, Germany (Mayıs 2017)
 • Bilir Güler, S., Karalar, S., Usta, I., Güler, M. ve Koldere Akın, Y. "Edirne İli Yerel Yönetim Kuruluşlarının Stratejik Planlarının İncelenmesi", Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, 14-15 Mayıs 2017, İstanbul, Türkiye (Mayıs 2017)
 • Usta, I., Bilir Güler, S., Karalar, S. ve Güler, M., "Üniversite Çalışanlarının Örgüt Kültürü Algıları: Bir Devlet Üniversitesi Örneği", III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, March 4-5 2017, Edirne, Turkey (Mart 2017)
 • Karalar, S., Bilir Güler, S., Usta, I. ve Güler, M., "Yerel Yönetimlerin Stratejik Planlarının Değerlendirilmesi: Edirne İli Örneği", III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, March 4-5 2017, Edirne, Turkey (Mart 2017)
 • Karalar, S. and Çalıyurt, K., "Selfism as a Personality Trait and a Moderator of Ethical Decision-making in Certified Public Accountants", 7th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Corporate Social Responsibility, 10-11 December 2016, Bahçeşehir University, Istanbul (Aralık 2016)
 • Karalar, S. and Çalıyurt, K., "Women on Corporate Boards: The Case of Chambers of Certified Public Accountants in Turkey", 7th International Women and Business Conference, November 9-11 2016, Prizren, Kosova (Kasım 2016)
 • Karalar, S. and Çetin, C. "Examining Hotel Managers’ Characteristics of Organizational Identification and Workforce Agility and Perceptions of Reward Management", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Abstract Book, September 1-4, 2016, Rome, Italy (Eylül 2016)
 • Karalar, S., "A Research on the Effect of Academicians' Demographic Characteristics on Deviant Workplace Behavior", VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Abstract Book, 3-6 September 2015, Belgrade, Serbia (Eylül 2015)
 • Ünsar, S. A., Karalar, S. and Süt, N., “A Research on Determining Problem Solving Abilities of the Students Studying At the Faculty of Economics and Administrative Sciences”, International Conference on IT Applications and Management (ITAM 8), Conference Proceedings, pp. 1-5, 28-30 June 2012, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey (Haziran 2012)
 • Demiralay, T. ve Karalar, S., "Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Temiz Enerji Yatırımları ve Etkili Yönetişim", 3. Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Öğrenci Konferansı, Özet Kitabı, 7-11 Haziran 2011, Kapadokya, Türkiye (Haziran 2011)
 • Karalar, S. ve Demiralay, T., "Sürdürülebilir Kalkınmada Eğitimli İşgücü ve Kadın İşgören İstihdamı", 3. Uluslararası Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Öğrenci Konferansı, Özet Kitabı, 7-11 Haziran 2011, Kapadokya, Türkiye (Haziran 2011)
 • Karalar, S., Tunalı, E. and Küçükaltan, D., “Entrepreneurship in the Globalization Process and the Sample of Edirne Province”, Modern Management Practices VI Proceedings, pp. 156-161, 20-22 February 2009, Burgas Free University, Burgas, Bulgaria (Şubat 2009)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Karalar, S., "Research on the Effect of Academicians' Demographic Characteristics on Organizational Deviance Behaviour", 231-242, Research on Business, Edited by: H. Arslan, M. Icbay, R. Yılmaz, G. Löschnigg, Peter Lang Edition, Frankfurt, Germany (Kasım 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Karalar, S., Çetin, C. ve Vatansever, B., "Y Kuşağı Üniversite Öğrencilerinin Etik Davranış Algılarının İncelenmesi", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, ss. 415-432 (Aralık 2017)
 • Bilir Güler, S., Usta, I. ve Karalar, S., "Bölgesel Gelişimde Üniversite Stratejilerinin Rolü: Edirne İli Üzerine Bir Araştırma", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 13, ss. 7-23 (Temmuz 2016)
 • Küçükaltan, D. ve Karalar, S., “Yöneticilerin Demografik Özellikleri ile Liderlik Tarzları Arasındaki İlişki: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Oteller Üzerinde Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt 11, Sayı 41, ss. 169- 184 (Ocak 2014)
 • Küçükaltan, D., Karalar, S. ve Keskin, G., “Etkili Zaman Yönetimi Uygulamalarında Yöneticileri Engelleyen Zaman Tuzakları: Edirne İl Merkezindeki Tekstil Fabrikalarında Görev Yapan Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 15, Sayı: 24, ss. 65-73 (Haziran 2013)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Usta, I. ve Karalar, S., "Örgütsel Adalet Algısının Örgütlerde İntikam Niyetine Etkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Çalışma", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs, İstanbul (Mayıs 2016)
 • Karalar, S. ve Usta, I., "Katılımcı İklim Algısı ile Örgütsel Muhalefet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 26-28 Mayıs, İstanbul (Mayıs 2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Karalar, S., "Bölüm III: İşletmelerin Kuruluş Faaliyetleri", Genel İşletme, Editör: Prof.Dr. Agah Sinan Ünsar, Paradigma Akademi, Çanakkale (Ağustos 2017)
 • Özsoy, H., Çalıyurt, K. ve Karalar, S., "Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak İç Denetimin Muhasebe Yolsuzluklarını Önlemedeki Rolü: Bir Saha Çalışması", Prof.Dr. Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe ve Finansta Güncel Konular 2016, Editör: Kıymet Tunca Çalıyurt, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yayın No: 1, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne (Aralık 2016)
 • Karalar, S., "Muhasebe ve Etik", 72-83, Prof.Dr. Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe ve Finansta Güncel Konular 2016, Editör: Kıymet Tunca Çalıyurt, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yayın No: 1, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne (Aralık 2016)
 • Karalar, S., "Kendini Beğenmişlik mi, Aşırı Özgüven mi?: Narsist Liderlik", 175-205, Liderlik Üzerine Güncel Yazılar, Editör: Prof.Dr. Agah Sinan Ünsar, Paradigma Akademi, Çanakkale (Kasım 2016)
 • Karalar, S., "Yetenek Yönetimi ve Personel Güçlendirme", İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çağdaş Güncel Konular, Editör: Prof.Dr. Agah Sinan Ünsar, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale (Eylül 2015)
 • Aydın Tükeltürk, Ş. ve Karalar, S., "15. Bölüm: Psikolojik Sermaye", Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Editörler: Prof.Dr. Derman Küçükaltan, Doç.Dr. Şule Aydın Tükeltürk, Yrd.Doç.Dr. Güney Çetin Gürkan, Detay Yayıncılık, Ankara (Mart 2015)

Editörlük / Yayınlama

 • 1. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Ekim 2009)

» Verdiği Dersler

Bitirme Tezi I

Bitirme Tezi II

Davranışsal Muhasebe

Genel İşletme

İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sağlık Kurumlarında Davranış, Yönetim ve Etik

Yönetim Psikolojisi