» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • "A giant ancient schwannoma mimicking an adnexal mass (Case report)" Medicine, 2016, 95(30): e4240
 • “Risk factors for peritoneal dissemination of gastric cancer” Minerva Chirurgica, 2015, 70(2): 91–96.
  3
  ATIF
 • "Comparison of Sirolimus and Cochicine Treatment on the Development of Peritoneal Fibrozis in Rats Having Peritoneal Dialysis", Balkan Medical Journal, 2015, 32: 101–106.
  2
  ATIF
 • "Effects of Urtica dioica on oxidative stress, proliferation and apoptosis after partial hepatectomy in rats", Toxicology and Industrial Health, 2015, 31(5): 475-484.
  13
  ATIF
 • “Antioxidative, Antiapoptotic and Proliferative Effect of Curcumin on Liver Regeneration After Partial Hepatectomy in Rats”, Toxicology and Industrial Health, 2015, 31(2): 162-172.
  8
  ATIF
 • “Comparison between electronic method and conventional method recording and follow-up of general surgery ward-round notes taken” Minerva Chirurgica, 2014, 69(6): 331–336.
 • “Effect of Leptin and Apelin Preconditioning on Hepatic Ischemia Reperfusion Injury in Rats”, Indian Journal of Surgery, 2014, 76: 111–116.
  5
  ATIF
 • “Combined Effects of Tauroursodeoxycholic Acid and Glutamin on Bacterial Translocation in Obstructive Jaundiced Rats: Experimental Study” Balkan Medical Journal, 2013, 30: 362-368.
  5
  ATIF
 • “Occupational injuries admitted to the Emergency Department”, Journal of The Pakistan Medical Association (JPMA), 2013, 63(2): 179-184.
  7
  ATIF
 • “Some Demographic Properties and Factors Affecting Mortality of Elderly Patients Related with Motocycle Injuries”, Turkish Journal of Geriatrics, 2013, 16: 271-276.
  2
  ATIF
 • “Protective effect of Urtica dioica L. On renal ischemia/reperfusion injury in rat”, Journal of Molecular Histology, 2012, 43: 691-698.
  24
  ATIF
 • "Protective Effect of Urtica dioica on Liver Damage Induced by Biliary Obstruction in Rats", Toxicology and Industrial Health, 2012, 29: 838-845.
  11
  ATIF
 • "The Effects of Apelin on Mesenteric Ischemia and Reperfusion Damage in an Experimental Rat Model", Balkan Medical Journal, 2012, 29: 148-152.
  5
  ATIF
 • "Protective Effects of Thymoquinone Against Cholestatic Oxidative Stress and Hepatic Damage After Biliary Obstruction in Rats", Journal of Molecular Histology, 2012, 43: 151-159.
  26
  ATIF
 • "Effects of apelin and leptin on renal functions following renal ischemia/reperfusion: An experimental study", Experimental and Therapeutic Medicine, 2012, 3: 908-914.
  23
  ATIF
 • “Prevalence of hepatitis B virus carriers among soldiers and civilians in Turkey” Journal of Clinical Gastroenterology, 2004, 38(7): 614-615.
  3
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "The Effect of Caffeic Acid Phenethyl ester on Liver Regeneration in the Experimental Hepatic Resection Model" Revista Kasmera, 2017, 45(1): 76–88.
 • "Wilms’ tumor gene immunoreactivity in primary thyroid neoplasms" HealtMED, 2016, 10(2): 73–76.
 • "A Beverage Bottle in the Rectum: Originale Image", The Annals of Eurasian Medicine, 2015, DOI: 10.4328/AEMED.44.
 • “Comparison of the use of thoracic epidural analgesia in awake patients versus general anesthesia undergoing intra-abdominal surgery” Trakia Journal of Sciences, 2014, 12(3): 250-258.
 • "Nutritional Situation Assesment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department", Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, 5(3): 293 - 298.
 • "The Analysis of Patients Admitted to Emergency Department Due to Complications Related to Warfarin Treatment", The Journal of Academic Emergency Medicine (JAEM), 2014, 13: 194 – 198.
  2
  ATIF
 • "Evaluation of patient safety culture: Single-center, non-randomized, cross-sectional study, Department of General Surgery, Faculty of Medicine, Trakya University, Turkey experience", Scientific Research and Essays, 2013, 8(10): 398-403.
  4
  ATIF
 • "Evaluation of Risk Factors and Clinical Characteristics of Elderly Patients with Acute Upper Gastrointestinal Hemorrhage", Turkish Journal of Emergency Medicine, 2012, 12(4):157-162.
  2
  ATIF
 • “Abdominal gunshot wounds: retrospective analysis of 164 patients” Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 2001, 7(4): 258-261.
  10
  ATIF
 • “Injuries of the extremities caused by high energy gunshots and land-mines” Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 2000, 6(4): 231-233.
  6
  ATIF
 • “Surgery of Thyroid cancers, Retrospective Analysis of 120 Cases” Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 1999, 1: 37-40.
 • “Surgical treatment of Liver Injuries” International Review of the Armed Forces Medical Services, 1998, 71: 288-292.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Intraperitoneal Abscess Due to Mezenteric Fibromatosis in Adult Patient (2017)
 • A Rare Type of Breast Tumor: Phyllodes Tumor (2017)
 • Sesamin Ameliorates Mucosal Tissue Injury of Mesenteric Ischemia and Reperfusion in an Experimental Rat Model (2017)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Karaciğer Kist Hidatik Hastalığına Bağlı Komplikasyonlar" (Derleme), Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics, 2010, 3(2): 51-55.
 • “Polipoid Skrotal Kalsinozis: Literatürün Gözden Geçirilmesi ile Birlikte Bir Vakanın Takdimi” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2009, 62(1): 47-48.
 • “İnfiltratif Duktal Karsinomalı Hastalarda Modifiye Radikal Mastektominin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi” Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003, 5(2): 1-4.
 • “İnsizyonel ve Nüks İnguinal Hernilerde Protez Materyali ile Tamir” Anadolu Tıp Dergisi, 1999, 3: 175-179.
 • “Toplayıcı Sisteme Açılan Bir Renal Kist Hidatik Olgusu” Gülhane Tıp Dergisi, 1999, 41 (1): 99-102.
 • “Total Parenteral Nutrisyon ve Total Enteral Nutrisyonun İmmün Sistem Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması” Gülhane Tıp Dergisi, 1999, 41(3): 317–324.
 • “Kolon Divertiküllerinde Cerrahi” Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 1998, 8: 23-26.
 • “Primer İnce Barsak Malign Tümörlerinde Cerrahi Tedavi” GATA Bülteni, 1998, 40: 365-369.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Erişkinde Midgut Volvulus, Bir Olgu Sunumu (2017)
 • Pretransplant Bilateral Native Nephrectomy In Patients With Autosomal Dominant Polycystıc Kidney Disease (2016)
 • Kliniğimizdeki Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Tecrübelerimiz (2016)
 • Gastroduodenal Psödoanevrizma'ya Coil Uygulanması Sırasında Gelişen Hepatik Arter Trombozu (2016)
 • Batından Kitle Eksizyonu; Küçük Mavi Yuvarlak Hücreli Tümör (2016)
 • Paraaortik Schwannoma'nın Eksizyon ile Başarılı Tedavisi (2016)
 • Distal subtotal Gastrektomi Sonrası İyatrojenik Omega Anastomoza Bağlı Kısa Bağırsak Sendromunun Cerrahi Tedavisi (2016)
 • Ampulla Tümörünün Endoskopik Rezeksiyonu (2016)
 • Pankreatik Psödokistin Endoskopik Kistogastrostomi ile Tedavisi: Olgu Sunumu (2016)
 • Pediatrik Gastroskop Kullanımı Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG) Başarısını Arttırır (2016)
 • Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi (ERCP) Deneyimlerimiz (2016)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Yara Bakımı Temelleri-Uygulama Esasları" (21.Bölüm: Özel Popülasyonlarda Görülen Yaralar – Bariatrik Popülasyon), 590-599, Reaktif İletişim Basın Yayın, Ankara - 2015.
 • "Yara Bakımı Temelleri-Uygulama Esasları" (12.Bölüm: Ağrı Yönetimi ve Yaralar), 314-340, Reaktif İletişim Basın Yayın, Ankara - 2015.
 • "Yara Bakımı Temelleri-Uygulama Esasları" (10.Bölüm: Nutrisyon ve Yara Bakımı), 259-283, Reaktif İletişim Basın Yayın, Ankara - 2015.
 • "Yara Bakımı Temelleri-Uygulama Esasları" (6.Bölüm: Yaranın Değerlendirilmesi), 127-152, Reaktif İletişim Basın Yayın, Ankara - 2015.
 • "Yara Bakımı Temelleri-Uygulama Esasları" (5.Bölüm: Akut ve Kronik Yara İyileşmesi), 105-126, Reaktif İletişim Basın Yayın, Ankara - 2015.
 • "Temel Otolaringoloji" (16.Bölüm: Eksternal Boyun), 311-337, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri, 2011.
 • “Beslenme ve Malnütrisyon” GATA yayınevi. Ankara, Ocak 2006.
 • “Kolon ve Rektum Yaralanmalarında Klinik ve Cerrahi Yaklaşım” GATA yayınevi. Ankara, Temmuz 2004.
 • “Enteral Nütrisyon Destek Tedavisi” GATA yayınevi. Ankara, Ocak 2003.
  1
  ATIF

Yönetilen Doktora Tezleri

 • "İntestinal İskemi-Reperfüzyon Sonrası Meydana Gelen Karaciğer Hasarı Üzerine Sesaminin Koruyucu Etkisinin İncelenmesi" (2014)
 • "İntestinal İskemi-Reperfüzyon Sonrası Oluşan Bakteriyel Translokasyon ve Vasküler Permiabilite Üzerine Karnosol’un Koruyucu Etkisinin İncelenmesi" (2014)
 • "Seprafilm ve Icodextrin’in İntraabdominal Yapışıklıklar Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması” (2013)
 • "Mide Kanserinde Peritoneal Yayılımda Risk Faktörleri" (2012)
 • "Deneysel Olarak Oluşturulan Koledok Kanal Tıkanıklığı Sonrası Oluşan Bakteriyel Translokasyon Üzerine Tauroursodeoksikolik asit ve Moxifloksasinin Etkisi" (2012)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (2017)
 • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği (2009)
 • Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (2003)
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (2003)
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği (2002)
 • Türk Cerrahi Derneği (2000)

Editörlük / Yayınlama

 • Sharon Baranoski, Elizabeth A. Ayello ”Wound Care Essentials: Practice Principles” Third Edition, Lippincott Williams & Wilkins. (“Yara Bakımı Temelleri-Uygulama Esasları” Çeviri Editörü)

Projeler

 • "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyonu Hazırlık Projesi" (TÜBAP-2017)
 • "İntestinal İskemi-Reperfüzyon Sonrası Meydana Gelen Karaciğer Hasarı Üzerine Sesaminin Koruyucu Etkisinin İncelenmesi" (TÜBAP-2012)
 • "İntestinal İskemi-Reperfüzyon Sonrası Oluşan Bakteriyel Translokasyon ve Vasküler Permiabilite Üzerine Karnosol’un Koruyucu Etkisinin İncelenmesi" (TÜBAP-2012)
 • "Deneysel Olarak Oluşturulan Koledok Kanal Tıkanıklığı Sonrası Oluşan Bakteriyel Translokasyon Üzerine Tauroursodeoksikolik asit ve Moxifloksasinin Etkisi" (TÜBAP-2011)
 • "Koledok Kanal Tıkanıklığı Sonrası Oluşan Bakteriyel Translokasyon Üzerine İmmünonutrisyon Solüsyonunun Arı Balı ile Olan Sinerjik Etkisinin İncelenmesi" (TÜBAP-2011)

Sertifikalar

 • “Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi” (Trakya Üniversitesi, Edirne - 2014)
 • "Cerrahi Endoskopi Eğitimi" (Türk Cerrahi Derneği, Ankara - 2013)
 • "Hepatopankreatobilier Cerrahi ve Karaciğer Transplantasyonu Eğitimi" (GATA, Ankara - 2012)
 • “Deney Hayvanı Kullanma Sertifikası - Eğitim Programı" (Trakya Üniversitesi, Edirne - 2010)
 • "Eğitici Eğitimi Kursu" (Trakya Üniversitesi, Edirne - 2010)
 • "Uygulamalı Laparoskopik Kolon Cerrahisi Kursu" (GATA, Ankara - 2008)
 • "Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamalı Eğitimi" (TSK, İstanbul - 2008)
 • "Vasküler Cerrahi Kursu" (GATA, Ankara - 2008)
 • "Temel Nütrisyon Kursu" (GATA, Ankara - 2007)
 • "Laparoskopik Cerrahi Temel Eğitim Kursu" (GATA, Ankara - 2005)
 • "Mikrocerrahi Kursu" (Mikrocerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi, GATA, Ankara - 1997)
 • "İlk ve Acil Yardım, Acil Tıp, Temel Yaşam Desteği Kursu" (GATA, Ankara - 1994)

» Verdiği Dersler

Hipertiroidi ve Cerrahi Yaklaşım

Karaciğerin Benign ve Malign Tümörleri

Safra Kesesi Hastalıkları ve Tümörleri

Safra Yolları Hastalıkları ve Tümörleri

Tiroid Nodüllerinde Cerrahi Yaklaşım