» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Akansel,S.,Işıkalp,G,S.,Yayla Mahallesindeki Kentsel Dönüşümün Kent Ekonomisine Etkisi.,XI.Uluslararası Sinan Sempozyumu 11-12 Nisan 2019.,Edirne.,s:147-154 (Nisan 2019)
 • Akansel, S.,Şuta,O.,Ulaşım Yatırımlarının Konut Alanlarına Etkisi:''Çanakkale Güzelyalı Örneği''XI:Uluslararası Sinan Sempozyumu 11-12Nisan 2019.,Edirneı.,s.239-248 (Nisan 2019)
 • Akansel,Sennur.,Şuta,Onur.,,Konut Tipindeki Çeşitliliğin Komşuluğa Olan Etkisi.,Komşuluk.,X. ULUSLARARASI SİNAN SEMPOZYUMU.,27-28 Nisan 2017,Edirne .,s:215-222. (Nisan 2017)
 • Dullinja,Eyüp.,Akansel,Sennur.,Doğal ve Fiziksel sınırların Kentsel Oluşuma Etkisi:Berat Örneği.,Sınırla-ma.,9.Uluslararası Sinan Sempozyumu.,21-22 Nisan 2015.,Edirne.,s:387-394 (Nisan 2015)
 • Şuta,Onur.,Akansel,Sennur.,Edirne Avrupa Kent Örneğinde Mekansal Sınır İncelemesi.,Sınırla-ma.9.Uluslararası Sinan sempozyumu., 21-22 Nisan 2015.,Edirne.,S:379-386. (Nisan 2015)
 • Dalgıç,G.,Akansel,S.,v.d.’’Mimari Tasarım Stüdyosunda Deneyim: Özneden Nesneye iz.’’, VII. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu-İz, 28-29 Nisan 2011, Edirne, s.238-244 (Nisan 2011)
 • Kaprol, T., Akansel, S., Dalgıç, G., Varlı, E., “Çocuk Oyun Alanlarının Mimari Tasarımında İstenen Unsurların Edirne Kent Ölçeğinde İrdelenmesi”, Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 18-21 Kasım 2009,Ankara, s.76-77. (Kasım 2009)
 • Akansel, S., Kaprol, T., Varlı, E., Gencer, İ., “Sürdürülebilir Kırsal Konut Planlamasında Kamu-Üniversite İşbirliği: Edirne Örneği”, Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, 22-25 Ekim 2009, Antalya, s.227-230. (Ekim 2009)
 • Akansel, S., Dalgıç, G., “Mimari Tasarım Eğitiminde Esneklik ve Süreklilik”, Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, 22-25 Ekim 2009, Antalya, s.124-128. (Ekim 2009)
 • Kaprol, T., Akansel, S., “Geçmiş İle Gelecek Arasında Köprü Olabilen Tarihi Alan ve Yapılardaki, ‘Yeni’yi Tasarlama Anlayışı”, V. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu- Tarihsel Alanlarda Tasarım Dili, 2-3 Nisan 2009, Edirne, s.19-24. (Nisan 2009)
 • Akansel, S., Kaprol, T., Varlı, E., “Bir Osmanlı Başkenti Edirne’de Koruma ve Dönüşüm Çalışmaları İçinde Saraçlar Caddesi’nin Yaya Eksenine Dönüşümü”, V. Uluslar arası Mimar Sinan Sempozyumu- Tarihsel Alanlarda Tasarım Dili, 2-3 Nisan 2009, Edirne, s.173-182. (Nisan 2009)
 • Akansel, S., Kaprol, T., Varlı, E., “Osmanlı Başkenti Edirne’de Tarihi Çekirdeğin Oluşumu ve Tasarım Dili”, V. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu-Tarihsel Alanlarda Tasarım Dili, 2-3 Nisan 2009, Edirne, s.219-226 . (Nisan 2009)
 • Sirel, A., Akansel, S., Varlı, E., “Kooperatifler Tarafından Oluşturulan Konut ve Yakın Çevrelerinde Kullanılabilir Açık Alanların Yaratılmasında Kentsel Tasarım Endişesi ve Edirne Örneği” , III. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu-Tarihsel Kent ve Yöresel Mimaride Konut, 12-13 Nisan 2007, Edirne, s.237-242. (Nisan 2007)
 • Akansel, S., Sirel, A., Minez, B., “Geçmişten Günümüze Marka Kent Edirne’de Konut Mimarisi”, III. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu-Tarihsel Kent ve Yöresel Mimaride Konut, 12-13 Nisan 2007, Edirne, s.7-12. (Nisan 2007)
 • Akansel, S., Minez, B.,“Planning and Protecting Historical Building in Kaleiçi Region of Edirne-Turkey”, 46th Congress of the European Regional Science Association ERSA 2006, August 30-September 3, 2006, Volos-Greece, pp:197. (Eylül 2006)
 • Akansel, S., Varlı, E., Minez, B., “Kentsel Sit Alanları İçinde Geleneksel Konutların Yeniden İşlevlendirilmesine Bir Örnek: ‘Hafızağa Konağı–Edirne Kent Tarihi Müzesi’, II. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu-Mekânın Ruhu, 13-14 Nisan 2006, Edirne, s.9-18. (Nisan 2006)
 • Akansel, S., Minez, B., Varlı, E., “Edirne Kentsel Sit Alanı İçinde Koruma Uygulamaları”, II. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu- Mekânın Ruhu, 13-14 Nisan 2006, Edirne, s.1-8. (Nisan 2006)
 • Akansel, S., Çakır, H.K.; “Edirne-Kaleiçi”, 1.Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu- Mimar Sinan ve Tarihsel Kimlik, 11-12 Nisan 2005, Edirne, s.1-16. (Nisan 2005)
 • Akansel, S.,Sirel, A., Benian, E., “Tarihi kentlerde Atıl Kaynakların Kullanılabilirliğinin Kentsel Tasarım Boyutu: Edirne Kaleiçi Maarif Caddesi”, Uluslararası 14. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2003, İstanbul, s.325-339. (Mayıs 2003)
 • Özek,V.,Sirel, A., Akansel, S., “The Conservation Problems of Settlements whith Historic Potentials in Turkey and Edirne Sample”, The New Functions for Old Buildings Revitalizations of Historical Urban Center, United Nations Pre-Conference, 22-03-1996 Bildiriler Kitabı, Napoli-Italia, s.80-84. (Mart 1996)
 • Özek, V.,Sirel, A., Akansel, S., Özek.B., “The Importance of the Nottion Urban Fabric in the Conservation of the Cultural Heritage in Turkey”, The New Functions for Old Buildings Revitalizations of Historical Urban Center, United Nations Pre-Conference, 22-03-1996 Bildiriler Kitabı, Napoli-Italia, s.114-117. (Mart 1996)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • X.Uluslararası Sinan Sempozyumu Bildiri Kitabı ,Editörlük (Nisan 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Akansel,S.,''Contemporary Analysis of Design Approaches in Historical Context:Transformation of an Industry Building into an Exhibition Building''.,Theory and Practice in Sustainable Planning and Design.,Peter Lang.,Eylül,2020,Berlin.,s:367-386.,DOİ:10.3726/b17335 (Eylül 2020)
 • Akansel.S.,''The Effects of River on the Urban Development and Water Stuructures of Edirne''',New Approaches to Spatıal Planning and Design:Planning,Design,Applicatıons., Peter Lang.,Haziran,2019 .,Berlin.,s:467-487.,DOI.10.3726/B15609 (Haziran 2019)
 • Şuta,O.Akansel,S,Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesinde İzlenen Tasarım Stratejilerine Bir Örnek:Sultan II.Bayezıd Külliyesi,Edirne.,Soosyo Ekonomik StratejilerIV Tasarım Stratejileri.,IJOPEC Publication Limited.,ISBN:978-1-912503-19-3.,London.,2017/12.,s:287-299 (Aralık 2017)
 • Akansel,S.,Şuta,O.,Tarihi Çevre Korumada Yönetişim:Selimiye Camii ve Külliyesi Alan Yönetimi Örneği.,Soosyo Ekonomik StratejilerIV Tasarım Stratejileri.,IJOPEC Publication Limited.,ISBN:978-1-912503-19-3.,London.,2017/12.,s:233-250 (Aralık 2017)
 • Güner,Y., Kaprol,T., Akansel, S., “ Selimiye Camii’’, Türkiye’nin Dünya Miras Alanları, Editörler; Prof. Dr. Oğuz Öçal ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Karakul, UNESCO destekli.(Grafiker yayıncılık, 2013 basım aşamasında). Bölüm yazarlığı. (Kasım 2013)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akansel.S.,Özsoy,A,B.,Çubuk,G.,''Mimarlık Öğrencisi Nasıl Öğrenir:Yapılandırıcı Paradigma Yöntemi ile Bir Değerlendirme''., s:44-51.,Yapı 463 Şubat 2021(DAAI,Design and Applied Arts Index) (Şubat 2021)
 • Bilge Uysal, Sennur Akansel ''Capitalism and The Transformation of Social Practices in Space:The Example of Edirne Alipaşa Bazaar and Margi Shopping Center''.,A+ArchDesign - Year: 6 Number: 1 - Yıl: 6 Sayı: 1 - 2020 ,s:1-22 (Mayıs 2020)
 • Kaprol,T.,Akansel ,S.,Trakya Üniversitesi Prof.Dr.Ahmet Karadeniz Teknoloji Yerleşkesi Fikir Projesi.,Mimarlık Dekorasyon Dergisi.,ISBN:1301-6741.,274.sayı,2018/3.,s:80-86 (Mart 2018)
 • Akansel, S., Kaprol T., Varlı E., “ Edirne Tarihi Saraçlar Caddesi Yayalaştırma Projesinin Kentsel Yaşama Katkıları, Mimarlık Dergisi 2011, S 359, s.49-52, (DAAI-Desıgn and Applied Arts İndex).
 • Akansel, S., “ Edirne Kaleiçi Geleneksel Konutları ve Kaleiçi’nin Günümüzdeki Görünümü ” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2004, C 5, s.199-203,.
 • Akansel, S., “Edirne Kaleiçi Geleneksel Konutlarının Plan ve Cephe Özellikleri” Selçuk Üniversitesi, Müh-Mim. Fakültesi Dergisi, 2004, C 19, s.101-112.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ovalı, K., P., Çakır, K.,H., Bozdoğan, M., Akansel, S., “Turizm ve Çevre Etkileşiminde Ekolojik Tasarımın Yeri” , Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV, 14-15 Ekim 2005,Edirne , s. 469-480. (Ekim 2005)
 • Akansel, S., Çakır, H.K., Ovalı, P.K.; “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Edirne Koruma İmar Planının İrdelenmesi”, Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV, 14-15 Ekim 2005, Edirne, s.323-330. (Ekim 2005)
 • Akansel, S., Çakır, H.K., Ovalı, P.K., Ataç, B.; “Kırkpınar’ın İmajında Kullanıcı Kimliğinin Belirlenmesi”, I. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2005, Edirne, s.91-100. (Mayıs 2005)
 • Akansel,S., “Organize Sanayi Bölgelerinin Sanayileşme ve Kentleşme Sürecinde Etkinliği ve Edirne”, Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II, 6-8 Kasım 1997, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Edirne, s. 240-245. (Kasım 1997)
 • Sirel,A., Akansel, S., “Eski Kent Merkezlerinde, Kent içi Ulaşım Sorunları ve Edirne Kaleiçi için öneriler”, I. Ulusal Ulaşım Sempozyumu, 6-7 Mayıs 1996, İstanbul, s.357-368 (Mayıs 1996)
 • Sirel, A., Akansel, S., “Trakya'da Ekolojik Ortam İçinde Turistik Doğal Potansiyellerin Kullanımındaki ve Planlamasındaki Sorunlar”, Trakya'da Sanayileşme ve çevre Sempozyumu, 3-6 Ocak 1996, TMMOB Makine Mühendisleri Odası ,Edirne, s. 471-484. (Ocak 1996)
 • Özek,V., Sirel,A., Akansel, S.,'Turizm Araç mı, Amaç mı ?'.Sürdürülebilir Turizm. Turizm Planlamasında Ekolojik Yaklaşım, Türkiye'de 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, 7-8-9 Kasım 1995, Alanya, M.S.Ü. Bildiriler Kitabı, s.143-153. (Kasım 1995)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • AKANSEL,S.,ZENCİRKIRAN,A.,''EDİRNE I.VAKIF İŞHANI ''''Türkiye’de Modernizmin Yerel Açılımları XVI. Docomomo Türkiye Poster Sunuşları (Aralık 2020)
 • Akansel Sennur.,Edirne Kaleiçinde Konut 111 Ada 24-25 Parsel,S:50.,Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV. Poster Sunuşları.,10-12 Mayıs 2019 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonu (Mayıs 2019) (Mayıs 2019)
 • Akansel Sennur.,Edirne Kaleiçinde Konut 131 Ada 5-8 Parsel,S:51.,Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV. Poster Sunuşları.,10-12 Mayıs 2019 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonu (Mayıs 2019)
 • Varlı,E.,Akansel,S.,Şuta,O.,Kırkpınar Halk Kütüphanesi, Edirne.,''Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları''.,DOCOMOMO-Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları.,Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi.,16-18 Aralık 2016,Samsun (Aralık 2016)
 • Akansel,S.,Şuta,O.,Meral,A.,Trakya Hastanesi Edirne.,''Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları''.,DOCOMOMO-Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları.,Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi.,16-18 Aralık 2016,Samsun (Aralık 2016)
 • “Edirne’de Yaşayan Kadınların Sorun Alanları: Kentsel Yaşam’’, Dünya Kadınlar Günü Konferansı, TUKSAUM, Edirne, 08-03-2013. (Mart 2013)
 • “Selimiye Camii Dünya Mirasına Kabul Çalışmalarında T.Ü’ nin Rolü ve Katkıları”, 1. Yılın Ardından konferansı, UNESCO Dünya Mirası Edirne Ofisi, Edirne, 29 Haziran 2012. (Haziran 2012)
 • .“Bilim Dünyasında Kadın Olmak’’, Dünya Kadınlar Günü Konferansı, TUKSAUM, Edirne, 08-03-2011. (Mart 2011)
 • “Vakıf Eserlerinin Yeniden İşlevlendirilmesi’’, XXIV. Vakıf Haftası, “Vakıf Eserleri ve Çevre’’ panelinde çağrılı konuşmacı, Edirne, 9 Nisan 2007. (Nisan 2007)
 • Akansel, S., “Filibe’ den İzlenimler”, Bulgaristan ve Makedonya inceleme gezisi izlenimleri, TMMOB Edirne şubesi 20.10.1995 (Slayt sunumu). (Ekim 1995)
 • Akansel Sennur.,Edirne Kaleiçinde Konut 111 Ada 24-25 Parsel,S:50.,Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV. Poster Sunuşları.,10-12 Mayıs 2019 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonu
 • Akansel,S.,''429. Yılında Mimar Koca Sinan''Panel Başkanlığı.,Nisan-2017.,Edirne

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Akansel,S.''Charlie'nin Çikulata Fabrikası''.,Sinemada Mimarlık.,YEM Yayınları.,Temmuz,2020,İstanbul.,s:425-432.,ISBN:978-625-7008-09-9 (Temmuz 2020)
 • Akansel,S.,''Göl Evi''.,Sinemada Mimarlık.,YEM Yayınları.,Temmuz,2020,İstanbul.,s:337-342.,ISBN:978-625-7008-09-9 (Temmuz 2020)
 • Akansel,S.Ayaşlı ile Kiracıları'nda Mekana ait Gözlemler,EDEBİYATTA MİMARLIK.,YEM Yayın,.İstanbul,Eylül,2016.,s:274-279.,ISBN:978-605-4793-57-0 (Eylül 2016)
 • Bina Bilgisine Giriş (Mayıs 2013)
 • "Edirne:Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri (Nisan 2013)
 • Akansel S, Dalgıç G, Kaprol T ‘’Edirne Kenti Kaleiçi Bölgesi Soylulaştırma Önerisi’’ Dönüşüm Konusunda Uygulamalı bir Araştırma 2011, Editörler; Öymen Gür Ş., Kuyumcu Y., Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s.112-120. Bölüm yazarlığı. (Mart 2011)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Şuta,O.,Kıyı Alanlarının kentleşme Sürecinde İkincil Konutların Birincil Konutlara Dönüşümüne Bir Model Önerisi:Çanakkale-İzmir Arası kıyı Yerleşmeleri.,T.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü. 2020.(Ocak 2020) (Ocak 2020)
 • Ejup Dulliga .,Arnavutluk Geleneksel Yerleşimlerine Yönelik Bir Ekolojik Değerlendirme Model Önerisi''Berat ve Ergeri evleri''Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.,2018 (Ocak 2018)
 • Bilge Uysal.,Son Dönem Balkan Göçmenlerinin Konut Talebindeki Dönüşümlerinin Kente Olan Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Yöntem Önerisi .,Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.,(Devam etmekte.)
 • Varlı, E., Geleneksel ve Digital Tasarım Yaklaşımlarının Okunulabilirliğinin İncelenmesi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013. (Şubat 2013)
 • Minez, B., Mimarlık Eğitim Sürecinde Bireyin Algı Değişiminin Görsel Çevre Değerlendirme Teknikleri ile İncelenmesi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013. (Şubat 2013)
 • Zencirkıran,A.,Enez-Tekirdağ Sahil Yolu Üzerindeki Kültür ve Doğal Mirasın Turizm Potansiyeline Etkisi.,T.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü.,Temmuz,2017,(Devam Etmekte)
 • Özsoy, A., B., Mimarlıkta İletişim Olgusu Bağlamında Küreselleşme ve Yerel Kimlik İlişkisi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,(Devam Etmekte).
 • Dalgıç, G., Mimari Tasarım Eğitimi Arayüzünde Bir Yöntem Önerisi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Devam Etmekte).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Levent Menga.,Le Corbusier'in Modern Mimarlık İlkelerinden Serbest Plan Şemasının Örnekler Üzerinden İncelenmesi.,Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.,2019(Temmuz 2019) (Temmuz 2019)
 • Hilal Biyık.,Vize İlçesi ve Köylerindeki Muhacir Konutları Üzerine bir Araştırma.,Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü., (Ocak 2019)
 • Rina Zurnacı .,Kosova Prizren'deki Kamu Binalarının Yugoslavya Döneminden Bugüne Değişimi.Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.(Devam Etmekte)
 • Nurlu, T., Edirne'deki Dışa Kapalı Konut Yerleşimlerinde, Kullanıcıların Konut Tercihlerine Etki Eden Parametrelerin Analizi.Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2018 Devam Etmekte).
 • Bilge Uysal.,Kapitalizm ve Mekanda Toplumsal Pratiklerin Dönüşümü ''Edirne Ali Paşa Çarşısı ve Margi Alışveriş Merkezi Örneği''Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.,2016 (Eylül 2016)
 • Şuta,O.,Edirne'de 1980den Günümüze Toplu Konutun Gelişimi-Değişimi.,T.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi .,Ocak-2016 (Ocak 2016)
 • İmpram ,B., Batı Trakya Geleneksel Konut Tipleri Üzerine Bir Araştırma, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran-2013 (Haziran 2013)
 • Dullinja, E., Edirne Kaleiçi Bölgesindeki Evlerin Ekolojik Verilerinin Analizi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 • Arabulan, S., Yer-Mekân Kimliğinin Değişimi ‘Mezit Bey Hamamı ve Yakın Çevresi Alan Çalışması’, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 • Minez, B., Geleneksel Kütahya Evlerinin Korunması ve Yeniden Kullanımı Bağlamında Değerlendirilmesi ‘Ahierbasan Sokağı ve Evleri’, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • Erdemir, T, O., Mimari Biçimleniş Faktörleri Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2013 Devam Etmekte

Projeler

 • Trakya Üniversitesi TEKNOPARK Avan Projesi 2013 (devam etmekte), (T. Kaprol G. Dalgıç ile birlikte)
 • Trakya Üniversitesi Prof. Ahmet Karadeniz Yerleşkesi, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları Kampüs Avan Projesi 2012-2013, (T. Kaprol, G. Dalgıç ile birlikte)
 • Edirne Tahmis Meydanı Tasarım ve Uygulama Projesi, T.Ü Döner Sermaye İşletmesi, 1991-1992 (Prof. Dr. Erol Tuğal ile birlikte)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Ön ve Uygulama Projesi, T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, 1990-1991 (Prof. Dr. Erol Tuğal, Prof. Dr. İlter Büyükdığan ile birlikte)
 • Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlık Binası Ön ve Uygulama Projesi, T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, 1990-1991 (Prof. Dr. Erol Tuğal ile birlikte
 • .Trakya Üniversitesi Sosyal Tesisleri Ön ve Uygulama Projesi, T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, 1990-1991 (Prof. Dr. Erol Tuğal ile birlikte)
 • Tekirdağ Çarşı ve Katlı Otopark Ön ve Uygulama Projesi T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, 1988-1989 (Prof. İ. Hulusi Güngör ile birlikte)
 • Akansel, S., vd., Edirne İl Merkezindeki Kadınlara Yönelik Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2011/38 no’lu TÜBAP Projesi (Devam etmekte, Yardımcı Araştırıcı).
 • Akansel, S., vd., Edirne’deki Kültürel Mirasın Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Tanıtımı ve Kent Turizmine Olası Katkısı, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2008-125 no’lu TÜBAP Projesi, (Proje Yürütücüsü).
 • Akansel, S., vd., ‘Cumhuriyet Sonrası Edirne’de İnşa Edilmiş Sivil Mimarlık Örneği Konutun İncelenmesi’, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2008-103 no’ lu TÜBAP Projesi, (Yardımcı Araştırıcı).
 • Akansel, S., Minez, B., Geleneksel Kütahya Evlerinin Korunması ve Yeniden Kullanımı Bağlamında Değerlendirilmesi: ‘Ahierbasan Sokağı ve Evleri’, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 682 no’lu proje, 2006.

Diğer

 • Akansel Sennur.,Şuta,O.,Çeliker,E.Y.,Işıkalp,G.S.,Mimari Proje Sergisi. ''T.Ü.Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2016-2017 Yaz Okulu Öğrenci Yaşam Merkezi Projeleri Sergisi.,2.Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi.,28 Eylül -1 Ekim 2017.,Antalya (Eylül 2017)
 • Akansel Sennur.,2.Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi.,Mimarlık ve Güzel Sanatlar Oturumu.Oturum Başkanlığı.,29-09-2017.,Saat:16.10,Workshop:4.,28 Eylül -1 Ekim 2017.,Antalya (Eylül 2017)
 • Akansel Sennur.,2.Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi.,Mimarlık ve Güzel Sanatlar Oturumu.Oturum Başkanlığı.,29-09-2017.,Saat:18.00Workshop:4.,28 Eylül -1 Ekim 2017.,Antalya (Eylül 2017)
 • Akansel,S.,''Kültür Mirası Atölyesi Bir Osmanlı Kenti:Edirne''Trakya Üniversitesi Edirne Valiliği İşbirliği İle Düzenlenen Çalıştayda Yürütücülük.Eylül-2017.,Edirne. (Eylül 2017)
 • Akansel,S.,X.Uluslararası Sinan Sempozyumu.,Komşuluk.,I.Oturum:Yerel Topluluklar.,Oturum Başkanlığı.,27 Nisan 2017,Saat:13.30-15.00,Mavi Salon.,T.Ü.Mimarlık Fakültesi.,Edirne (Nisan 2017)
 • Açık Radyo.,''Edebiyatta Mimarlık''programı.,Ayaşlı ve kiracıları.,Söyleşi.https://we.tl/3nmptvLnmk (Şubat 2017)
 • Şehirlerin Sultanı:Edirne (Haziran 2011)
 • Akansel,S.,'Suyun İzinde Mimar Sinan''.Fotoğraf Yarışması.Seçici Kurul Başkanı.Nisan 2017.

» Verdiği Dersler

Diploma Projesi

Geleneksel Konut Mimarisi

Konut Tasarımı

Mimari Proje 2-3

Mimari Proje 4-5

Mimari Projeye Giriş-1

Mimarlık Kuramları

Rekreatif Alanda Kamusallık

Sağlık ve Eğitim Yapıları

Tarihi Çevre Tasarım İlişkisi