» Eğitim Durumu

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Selma Ergin, “Ali Şir Nevâyî’ye Bağlı Olarak Anlatılan Fıkralar”, Millî Folklor, Uluslararası Halk Bilimi Dergisi, Sayı 64, s.44-51, Ankara-2004
  5
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • RUMELİ TÜRKÜLERİNDE KADINA ŞİDDETİN İZLERİ (Aralık 2017)
 • Selma Sol, “ Gostivar Türklerinin Mânileri”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 89-108, Edirne-2011.
  1
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • . Selma Sol, “Ulusal Kültür Varlıklarımıza Edirne’den İmgesel Bir Yemek Örneği, XII. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, The 12th International Language, Literature and Stylistics Symposium, Bildiriler, C.1, s.898-901, Trakya Üniversitesi Yayın No: 146, 2012, Edirne
 • Selma Ergin, “Bulgaristan İslimye İli Kazan İlçesi Türk Halk Kültüründe Kırklama Geleneği”, II. Uluslararası Bulgaristan Türk Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, s.215-219, Ankara-2001
  3
  ATIF

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Nasrettin Hoca Fıkralarına yansıyan Yoksulluk Eleştirisi (Ekim 2016)
 • Rumeli Türkülerinde Evliliğe Engel Unsur Olarak Aile (Mart 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kadının Dönüşüm Mekânı: Rumeli Türküleri Örneği, Avrasya Etüdleri Dergisi, Yıl: 22, Sayı: 50 (2016/2), s. 507-528, Balkanlar Özel Sayısı, Ankara.
 • Selma Sol, “Edirne Kakava Şenlikleri” Trakya Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2010, Cilt 12, Sayı 1, s. 60-73, Edirne-2010
 • Selma Sol, “Edirne’de Halk Hekimliği”, Trakya Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2007, Cilt 9, Sayı 1, s. 175-191, Edirne-2007
  2
  ATIF
 • Selma Sol, “Bolvadin Büyükkarabağ Çocuk Oyunları” , Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Yıl 7, Sayı 14, s.139-144, Isparta-2005
  6
  ATIF
 • Selma Ergin, ”Türkmen Rivayetlerine Göre Ali Şir Nevâyî’nin Doğumu”, Kardaşlık, Yıl 6, Sayı 24, s.46-48, Ekim-Aralık İstanbul-2004

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Selma Ergin Sol; “Türk Edebiyatında Nasrettin Hoca Yansımaları”, 800 Yaşında 1 Nisan Tadında Nasrettin Hoca Anma Günü, T.Ü. Sosyal Bilimler MYO, Edirne-2009
 • -Selma Ergin Sol; “Türk Kültüründe Nevruz”, Deveci Han Kültür Merkezi, 23 Mart 2005

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • FIKRALARDA SOSYO-KÜLTÜREL HAYATIN İZLERİ, TÜRK FIKRA KÜLTÜRÜ, (EDİTÖR KÜRŞAT ÖNCÜL, SONGÜL ÇEK), AKÇAĞ YAYINLARI, ANKARA 2017.
  1
  ATIF
 • Selma Sol, Ali Şir Nevâyî’ye Bağlı Olarak Anlatılan Rivayetler, Parafiks Yayınevi, 2014, Edirne

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Esra Sızan, Kırklareli'de Boşnak Halk Kültürü, 2016, TÜ. Sosyal Bil. Enst.
 • Armağan Altay, Folklor ve Metinlerarasılık Bağlamında İsmet Özel'in Bir Yusuf Masalı, 2015, T.Ü. Sos. Bil. Ens.
 • Utku Mehmet Öden, Kırklareli ve Çevresi İnanç Merkezleri, TÜ, Sos. Bil. Enstitüsü, 2013, Edirne, Danışman Selma SOL.
 • Bahar Aydın, Halide Edip Adıvar’ın Romanlarında Halkbilimi Unsurları, TÜ, Sos. Bil. Enstitüsü, 2012, Danışman Selma SOL.
 • Mehmet Dervişoğlu, Kırkpınar Güreşlerinin Halkbilimsel Açıdan İncelenmesi, TÜ, Sos. Bil. Enstitüsü, 2012, Edirne, Danışman Selma SOL.
 • Cihan DEMİR, Âşık Müslim Seyrani’nin Hayatı Sanatı Ve Eserleri, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2011 Danışman: SELMA SOL
 • Aslı Özer, “ İstanbul Yeşilköy’de Yaşayan Gayrimüslimlerin Kutlama, Geçiş ve Bereket Törenleri”, T.Ü. Sosyal Bil. Ens., 2010.
 • Vijdan Akçadağ, “Realist İstanbul Hikâyeleri”, T.Ü. Sosyal Bil. Ens., 2008.
 • Tarık Tuhan Fındık, “Ulum-i Tabii’ye Lugati’nin Türkiye Türkçesine Aktarımı”, T.Ü. Sosyal Bil. Ens. 2006.

Projeler

 • - “ Edirne Halk Kültürü Üzerine İncelemeler” 25,06,1997’de başlanan ve 24,11,1999’da tamamlanan TÜBAP-169 no’lu projede Yardımcı Araştırmacılık