» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Serum agouti-related protein (AgRP) levels in bipolar disorder: Could AgRP be a state marker for mania? (Ocak 2018)
 • Effects of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors on Macular Ganglion Cell Complex Thickness and Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness (Aralık 2017)
 • Validation of the semi-structured Psychotic Depression Assessment Scale (PDAS) İnterview (Mart 2017)
 • Telomere lenght, and hTERT in mania and subsequent remission (Ocak 2017)
 • Evaluation of phosphatidylethanol by ELISA for detection of excessive alcohol use compared with traditional biomarkers: a case-control study
 • Decreased interoceptive awareness in patients with substance use disorders
  1
  ATIF
 • Peripheral blood mRNA expressions of stress biomarkers in manic episode and subsequent remission (Nisan 2016)
  2
  ATIF
 • Substance use and parent characteristics among high school students: Edirne sample in Turkey (Mart 2016)
 • Impact of experiencing acute coronary symdrome prior to open heart surgery on psychiatric status
 • Transient changes in inflammatory and oxidative stress markers with total sleep deprivation
  1
  ATIF
 • Alcohol and psychoactive substance use among university students in Edirne and related parameters
 • Ring finger autophagy after spouse's death
 • Alterations of BDNF and GDNF serum levels in alcohol-addicted patients during alcohol withdrawal
 • Haematological and biochemical differences between mania and euthymia
 • A case of acute psychosis following energy drink consumption
  3
  ATIF
 • Sınır kişilik bozukluğunda bölgesel beyin kan akımı
 • Datura stramonium zehirlenmesine bağlı deliryum: Bir olgu
  10
  ATIF
 • Amisulpride-induced neuroleptic malignant syndrome
  10
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A case of hypothyroidism induced psychosis after total thyroidectomy operation (Ocak 2017)
 • Olanzapine and clozapine use in a woman with schizophrenia during consecutive pregnancies: a case report

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Evaluation of the cardiovascular disease risk of the psychiatric inpatients of a university hospital by using Framingham Risk Score
 • Elevated neutrophil lymphocyte ratio in patients with substance use disorders
 • The neutrophil-to-lymphocyte ratio as a diagnostic marker for manic episode in bipolar disorder
 • Serum levels of agouti-related peptide and leptin in patients with schzophrenia on risperidone monotherapy
 • Alterations of BDNF and GDNF serum levels in alcohol-addicted patients during alcohol withdrawal
 • Peripheral markers of stress in bipolar disorder
 • Peripheral edema associated with olanzapine-valproate combination: A case report

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Affective and Psychotic Process Triggered by Methylphenidate
 • Prevalans and clinical features of body dismorphic disorder on psychiatric inpatients: a cross-sectional study in one region in Turkey
 • The effect of total sleep deprivation on mood changes of healthy individuals
 • Bir üniversite hastanesinde yatan hastalardan istenen psikiyatrik konsültasyonların değerlendirilmesi
 • Bipolar bozukluk tip I'de romatoid artrite kıyasla evlilik uyumu ve aile işlevselliği
 • Obezite, yiyecek bağımlılığı ve nöromodülasyon
 • Olanzapin ve valproat kullanımına bağlı gelişen periferik ödem olgusu
 • Cyclopentolate use disorder: a case report of intranasal misuse

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Klozapin kullanımına bağlı deliryum.
 • EKT sonrası masif pulmoner emboli
 • Affects of selective serotonin reuptake inhibitors ( SSRI’s) on macula and ganglion cell complex thickness and retinal nerve fiber layer thickness
 • Akut lityum intoksikasyonu: Üç olgunun değerlendirilmesi
 • Bir üniversite hastanesinde yatan hastalardan istenen psikiyatrik konsültasyonların değerlendirilmesi
 • Yatarak tedavi gören psikiyatri hastalarında beden dismorfik bozukluğu yaygınlığı ve özellikleri: Türkiye’de bir bölgede kesitsel bir araştırma
 • Mani ve ötimi arasındaki hematolojik ve biyokimyasal parametre farklılıkları
 • Bipolar bozuklukta evlilik uyumu ve aile işlevselliğinin değerlendirilmesi
 • Bipolar bozukluğu olan hastalarda serum agouti-ilişkili protein düzeylerinin değerlendirilmesi
 • Yaygın anksiyete bozukluğu olan hastalarda ayrılma anksiyetesi bozukluğu ek tanısının görülme sıklığı
 • Hipotiroidi zemininde gelişen psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu
 • Eş kaybı sonrası yüzük parmağı otofajisi
 • Bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğinde iki yıllık süreçte yapılan elektrokonvülzif tedavi uygulamaları
 • Pregabalin kullanım bozukluğu: Olgu sunumu
 • Olgu sunumu: Sağ korona radiata infarktıyla birlikte gelişen manik atak
 • Mani ve hipotiroidizm birlikteliği: Bir olgu sunumu
 • Siklopentolat bağımlılığı: Bir olgu sunumu
 • Enerji içeceği tüketimi sonrası gelişen bir akut psikoz olgusu
 • Edirne'deki liselerde psikoaktif madde kullanım yaygınlığı
 • Majör depresyon hastalarında tam uyku yoksunluğunun serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör düzeyine etkisi
 • Sınır kişilik bozukluğunda bölgesel beyin kan akımı

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Bilimsel Kurul Üyeliği
 • 19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongre Sekreterliği
 • Akılcı ilaç kullanımı
 • Obezite genetiği
 • 3. Toplum Ruh Sağlığı Günleri Düzenleme Kurulu Üyeliği

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kaplan and Sadock Psikiyatri, Bölüm adı: Nörogenetik
 • Kaplan and Sadock Psikiyatri, Bölüm adı: Bağışıklık sistemi ve merkezi sinir sistemi etkileşimleri
 • Amerikan Psikiyatri Birliği Psikiyatri için Kurul Sınavları Hazırlık ve Gözden Geçirme Kılavuzu, Bölüm adı: Psikiyatride sinir sistemi, endokrin ve bağışıklık sistemlerinin etkileşimi
 • Yeme Bozuklukları ve Obezite Tanı ve Tedavi Kitabı, Bölüm adı: Obezitenin psikososyal sonuçları ve stigma
 • Yeme Bozuklukları ve Obezite Tanı ve Tedavi Kitabı, Bölüm adı: Obezite etyoloji, psikososyal etkenler
 • Psikiyatri Genetiği ve Genomiği, Bölüm adı: Erişkin yaşamında anormal davranışın genetiği
 • Kaplan Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Bölüm adı: Psikiyatrik hastalıkların genetik bağlantı çalışmaları

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Bipolar bozuklukta telomer uzunluğunu etkileyen faktörler
 • Bipolar I bozukluğunda bakteriyel translokasyon belirteçlerinin değerlendirilmesi
 • Bipolar I bozukluğu olan hastalarda antioksidan enzimlerin gen ekspresyonlarının ve plazma malondialdehit düzeyinin değerlen

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye Psikiyatri Derneği Edirne Şubesi, bilimsel toplantı sekreterliği

Editörlük / Yayınlama

 • Journal of Depression and Anxiety yayın kurulu üyeliği
 • Acta Psychiatrica Scandinavica (SCI) yayın kurulu üyeliği
 • Kaplan and Sadock Psikiyatri konuk editörlük

Yapılan Hakemlikler

 • Psychoneuroendocrinology (SCI) yayın hakemliği
 • Psychoneuroendocrinology (SCI) yayın hakemliği
 • Bağımlılık Dergisi yayın hakemliği
 • Acta Psychiatrica Scandinavica (SCI) yayın hakemliği
 • Drugs & Therapy Perspectives yayın hakemliği
 • Drugs & Therapy Perspectives yayın hakemliği
 • The International Journal of Psychiatry in Medicine (SCI-E) yayın hakemliği
 • Annals of Clinical Case Reports yayın hakemliği
 • Journal of Affective Disorders (SCI) yayın hakemliği
 • Balkan Medical Journal (SCI-E) yayın hakemliği
 • Balkan Medical Journal (SCI-E) yayın hakemliği
 • Archives of Neuropsychiatry (SCI-E) yayın hakemliği
 • 19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi bildiri kitabı hakemliği
 • Archives of Neuropsychiatry (SCI-E) yayın hakemliği

Projeler

 • Bipolar I bozukluğunda bakteriyel translokasyon belirteç düzeylerinin değerlendirilmesi
 • Sağlıklı bireylerde total uyku yoksunluğunun immun, nöroplastisite ve stres parametreleri üzerine etkisi
 • Bipolar I bozukluğun hızlanmış yaşlılık modeline göre değerlendirilmesi
 • Alkol kullanım bozukluğu olan hastalarda biyokimyasal belirteçlerin ve nörotrofik faktör düzeylerinin değerlendirilmesi
 • Bipolar I bozukluğu olan hastalarda antioksidan enzimlerin gen ekspresyonlarının ve plazma malondialdehit düzeyinin değerlendirilmesi
 • Sınır kişilik bozukluğu hastalarında bölgesel beyin kan akımının değerlendirilmesi

Ödüller

 • 7. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Poster Ödülü İkinciliği
 • 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi Araştırma Ödülü İkinciliği
 • 10. Bahar Sempozyumu Araştırma Projesi Teşvik Ödülü

Diğer

 • Bedensel hastalıklarda psikiyatrik bozukluklar
 • Psikiyatrik muayene ve anamnez
 • Bedensel belirti bozuklukları
 • İntihar
 • Kişilik bozuklukları
 • Psikiyatrik muayene ve semiyoloji
 • Yaşlılık ve ölümle ilgili değişiklikler
 • Psikolojiye giriş
 • Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu başkan yardımcılığı
 • Olgu sunumu
 • Yapay bozukluk

» Verdiği Dersler

Bedensel belirti bozuklukları

Bedensel hastalıklarda psikiyatrik bozukluklar

İntihar

Kişilik bozuklukları

Olgu sunumu

Psikiyatrik muayene ve anamnez

Psikiyatrik muayene ve semiyoloji

Psikolojiye giriş

Yapay bozukluk

Yaşlılık ve ölümle ilgili değişiklikler