» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Turske I Druge Istocanske Reci U Nasem Jeziku Adlı Türkizmalar Sözlüğünde Yer ve Kişi Adları", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21/1, s. 249-263. (Haziran 2019)
 • BİR OKÇULUK RİSÂLESİ: KAVSNÂME, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/8 Spring 2015, p.1313-1324. (Ocak 2015)
  10
  ATIF
 • "Edirne’ye Has Bir El Sanatı Olarak Süpürgecilik Ve Süpürgecilikte Kullanılan Terimler", Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4/8, s. 1414-1424. (Ocak 2009)
  6
  ATIF
 • "Edirne İli Ağızlarında Söz Dizimi", Doğu-Batı Bağlamında Türk Dili ve Kültürü, s. 44-57. (Ocak 2004)
  1
  ATIF
 • "Nehcü'l Feradis Tercüme mi Telif mi?" Türk Kültürü, 39/2, s. 724-730. (Aralık 2001)
 • "Abdurrahman Hıbrî'nn "Enis'ül-Müsâmirîn" Adlı Eseri Üzerine", Bilge Dergisi, S. 15, s. 73-76. (Ocak 1998)
 • Ahmedov, Böribay. “Özbekler”. Türk Dünyası Tarih Dergisi, (trc. Rifat Gürgendereli), Temmuz 1997, sy. 127, s. 41-43. (Temmuz 1997)
  5
  ATIF

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "BALKANLARDA YAZILMIŞ TÜRKİZMA SÖZLÜKLERI BAĞLAMINDA ÐORĐE POPOVIĆ’IN TÜRKIZMA SÖZLÜĞÜ “TURSKE I DRUGE ISTOČANSKE REČI U NAŠEM JEZIKU” ÜZERINE DEĞERLENDIRME" II. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu: Balkanlar, (17-18 Aralık 2021 Edirne / TÜRKİYE) Bildiri Kitabı, Trakya Üniversitesi, Edirne 2022, s. 87-93. (Aralık 2021)
 • "Edirne Saray Mutfağı", 1. Uluslararası Osmanlı İzleri: Saraylar Sempozyumu, 1-2 Kasım 2018, Edirne.
 • "Tahta Kılıç Efsanesi ve Sarı Saltık'ın Tahta Kılıcı", 2. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu (6-9 Mayıs 2015), Saraybosna Bosna-Hersek.
 • "YUNANİSTAN KUM ÇİFTLİĞİ (ORESTİADA) URLU (THOURİO) KÖYÜNDE GAGAVUZLAR", 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu (23-25 Mayıs 2013) Bildirileri, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 2013.
  2
  ATIF
 • "Türk ve Sümer Atasözlerinde Ortaklıklar", 12. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu (18-20 Ekim 2012), Trakya Üniversitesi, Edirne 2012.
 • GÜRGENDERELİ RİFAT, Kougoulos Thanasis, "The Greek Loanwords In Turkish and Their Use In The Greek Language", Hellenistic Dimension Materials of the Riga 3rd International Conference on Hellenic Studies 2-3 Şubat 2012, University of Latvia, s. 182-194.
 • "The Greek-Originated Words Usen In The Ottoman Period Classical Turkish Poetry", Identities in the Greek World (from 1204 to the present day).
 • "Kırkpınar Güreşlerinde Cazgır Tarafından Söylenen Anonim Salâvatların Anlam Bilimi ve Dil Bilgisi Bakımından Değerlendirilmesi", VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS) (20-23 Ekim 2022).

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Yunanistan Orestiada (Kumçiftliği) Thourio (Urlu) Köyü Gagauzlarında Deve Oyunu", Türk Dünyasında Siyasal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler (Ed. Levent Doğan, Sedef Zeyrekli Yaş, Gökhan Ilgaz), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, s. 111-116.
 • "Korona Salgını Sürecinde Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili Bağlamındaki Dersler, Ders İçerikleri ve Ders Çıktıları", Covid-19 Pandemisi ve Eğitim (ed. Levent Doğan, Gökhan Ilgaz), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, s. 135-144.
 • "Ðorħe PopovıĤ‘ın Türkizmalar Sözlüğü: ―Turske I Druge IstoĦanske ReĦi u Nańem Jeziku‖", Prof. Dr. Vahit Türk Armağan Kitabı (Ed. Prof. Dr. Ali İhsan Öbek, Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nursel Dİnler, Dr. Çağrı Özdarendeli, Araş. Gör. Dr. Seda ÇEtin), Kesit Yayınları, s. 221-228.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • "Ömer Seyfettin'in Hikayelerinde Arkaik Kelimeler", 1. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu (9-11 Mart 2007), Gönen Belediyesi Kültür Yayınları, s. 131-143 (Mart 2007)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Hünerli, Bülent, Oğuz grubu Türk lehçelerinde zarf-fiiller, Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili Bilim Dalı, 2012.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Şahin, Berat, Mehmed b. Hamza Arab Vāiz Mevlidü'n-Nebī (İnceleme-metin-dizin), Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili Bilim Dalı, 2015.
 • Özkan, Fatma, Şehîdî Mevlid (İnceleme-metin-dizin) , Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili Bilim Dalı, 2012.
 • Salimemed, NAylen, Bulgaristan Kırcaali ili ve çevresi Türk ağzı, Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2006.
 • Hünerli, Bülent, Kırklareli Babaeski merkez ilçesi ve köyleri ağız incelemesi, Trakya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili Bilim Dalı, 2006.

» Verdiği Dersler

(Seç.) Türkçenin Dil İlişkileri

(Seç.) Yabancılara Türkçe Öğretimi

(Seç.) Yabancılara Türkçe Öğretimi I- II -III- IV (Priştine Üniv. Ortak Program)

BALKAN DİLLERİNDE TÜRKÇE ALINTILAR (TÜRKİZMLER) (Balkan Çalışmaları DR.)

Hakaniye ve Harezm Türkçesi I- II ( Türk Dili Dr.)

Orta Türkçe I-II

Orta Türkçe III

TARİHİ TÜRK ŞİVELERİ KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ I ve II (Türk Dili YL )

Türk Köken Bilgisi (Fakülte Ortak)

Türkçe Kitle İletişim Araçlarında Dil Kullanımı (Priştine Üniv. Ortak Program)

Zorunlu Türk Dili I - II