» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Uğur Adem, Sönmez Çalış Özge Alev, Güner Aykut. Yönetim Danışmanlığının Kapsamı Ve Türkiye’de Danışmanlık Sektörünün Gelişmesinin Önündeki Engeller Üzerine Bir Değerlendirme. Asos Journal (62) (Yayın No: 3728005) (Aralık 2017)
 • Vidic Franc, Yeşil Yeliz, Sönmez Çalış Özge Alev, Arpat Bülent. Analyzing And Comparing The Properties Of Women Enterpreneurship In Slovenia And Turkey, Slovenya ve Türkiye’deki Kadın Girişimciliğin Özelliklerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması. The Journal Of Academic Social Science, 4(32), 352-372. (Yayın No: 3058054) (Aralık 2016)
 • Yeşil Yeliz, Sönmez Çalış Özge Alev. İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminde Önlisans Programları Türkiye’deki Uygulama ve ABD’deki Uygulama İle Karşılaştırılması Occupational Health And Safety Associate Degree Programmes Comparing Implementation In Turkey And Implementation In USA. SDÜ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), 1173-1189. (Yayın No: 3372286) (Ekim 2016)
 • Çetin Karabat Burçin, Sönmez Çalış Özge Alev. Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğinin Rolü. BJSS Balkan Journal Of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2) (Yayın No: 983712) (Temmuz 2012)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Benli Abdurrahman, Alp Elif, Sönmez Çalış Özge Alev, Gasilhane Görevlilerinin Çalışma Sorunları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Sakarya İli Örneği,2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 26-27 Nisan (Nisan 2019)
 • Benli Abdurrahman, Sönmez Çalış Özge Alev, Alp Elif, Şehir İçi Ulaşımda Toplu Taşıma Sektöründeki Minibüs Hattı Şoförlerinin Çalışma Koşullarına Dair Nitel Bir Araştırma: İstanbul Sarıyer-Beşiktaş Hattı Örneği,2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 26-27 Nisan (Nisan 2019)
 • Sulhan Hasan, Alp Elif, Sönmez Çalış Özge Alev. Sağlık Sektöründe Mobbingin Nedenleri Ve Mobbingin Görülme Sıklığı: Türkiye Literatürü İncelemesi. International Congress On Health Law (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4641428) (Aralık 2018)
 • Alp Elif, Sönmez Çalış Özge Alev, Sulhan Hasan Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Maruz Kaldığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Sorunlarına Yönelik Hukuki Düzenlemelerin Genel Bir Değerlendirmesi. International Congress On Health Law (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4641374) (Aralık 2018)
 • Sönmez Çalış Özge Alev, Alp Elif, Sulhan Hasan, Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Ulusal Literatürde İncelenmesi. International Congress On Health Law (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4641463) (Aralık 2018)
 • Uğur Adem, Sönmez Çalış Özge Alev, Çakmak Bünyamin Yasin Sanayi Sitesinde Çalışan Göçmen Çocukların Sorunları: Sakarya Örneği. Uluslararası Sakarya Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3727993) (Nisan 2017)
 • Uğur Adem, Sönmez Çalış Özge Alev, Yiğit Büşra. Yerel Yönetimlerin Göçmenlere Yönelik Uygulamaları: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Örneği. Uluslararası Sakarya Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3728095) (Nisan 2017)
 • Alp Elif, Sönmez Çalış Özge Alev. Türk İş Hukukunda Evde Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Turkish Labour Law on Occupatıonal Health And Safety of Homeworkers. 8.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi / 8.International Conference on Occupational Safety and Health(54), 91 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3055371) (Mayıs 2016)
 • Uğur Adem, Sönmez Çalış Özge Alev, Çolakoğlu Cavit. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları Corporate Social Responsibility and Occupational Health and Safety Practices. 8.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi / 8.International Conference on Occupational Safety and Health(54), 34 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3054364) (Mayıs 2016)
 • Uğur Adem, Sönmez Çalış Özge Alev, Tatar Tuba Küreselleşme Sürecinde Beyin Göçünün İlgili Ülke Ekonomilerine Etkileri. 3. Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi / 3. International Conference Of Business Students (145), 134 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3055766) (Mayıs 2016)
 • Okutan Elvan,Alp Elif, Sönmez Çalış Özge Alev. Turizm Sektöründe İş Aile Ve Aile İş Çatışmalarının Turizm Çalışanlarının Yaşam Tatminleri İle İlişkisi. 3. Uluslararası Turizm Ve Yönetim Araştırmaları Kongresi 3. International Congress Of Tourism And Mangement Researches, 1879-1894. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3056523) (Mayıs 2016)
 • Okutan Elvan, Sönmez Çalış Özge Alev, Alp Elif .Sağlık Çalışanları Bakış Açısıyla Suriyelilerin Sağlık Hizmeti Alırken Yaşanan Sorunların Değerlendirmesi Üzerine Bir Nitel Araştırma: Sakarya İli Sağlık Ocakları Örneği, 2. Uluslararası Ortadoğu Konferansları, Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, 28-29.04.2016, Kilis(Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Nisan 2016)
 • Altınsoy Abdulkadir, Sönmez Çalış Özge Alev, Alp Elif Kadın Konuk Evlerinin Sosyal Hayata Etkileri: Sakarya Kadın Konuk Evi Örneği. Uluslararası – Disiplinlerarası Kadın Araştırmaları Kongresi (International Congress On Women Researches: Multi-Disciplinary Point Of View For Empowering Women- Icwor,2015)11-13 Aralık 2015, 49-51. (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:2110816) (Aralık 2015)
 • Orhan Serdar, Sönmez Özge Alev. Güvenlik Kültürünün Oluşturulmasında Örgüt Kültürünün Önemi Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler. (VII. Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Konferansı); İstanbul, 4-7 Mayıs 2014 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:2112868) (Mayıs 2014)
 • Solmaz Seyit Ahmet, Erdoğan Çağrı, Sönmez Özge Alev Sosyal Dışlanma Ve Turizm İlişkisi Türkiye’de Pasif Dış Turizm Bağlamında Bir İnceleme. 1st International Congress Of Tourism & Management Researches (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:983775) (Mayıs 2014)
 • Selek Öz Cihan, Sönmez Çalış Özge Alev, Altınsoy Abdulkadir. Çalışma Hayatını Düzenlemede Ahi Teşkilatlarının Yeri. Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslararası Sempozyumu(13), 96-101. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:983287) (Nisan 2014)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İslamoğlu Emel, Alp Elif, Sönmez Çalış Özge Alev. Türkiye’de Katılım Bankalarında Çalışan Muhafazakar Kadınların Çalışma Hayatı Hakkındaki Görüşleri ve Sorunları. Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2) (Yayın No: 4042859) (Aralık 2017)
 • Alp Elif, Sönmez Özge Alev. İLO Uluslararası Çalışma Örgütünün 177 Sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi. TUHİS, 23(5-6), 16-27. (Kontrol No: 983425) (Ekim 2011)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Alp Elif, Karabat Burçin, Sönmez Özge Alev. Kültürel Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Edirne İli İncelemesi. III. Trakya Bölgesi Kalkınma Ve Girişimcilik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:983288) (Nisan 2011)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Boyutlar (Ekim 2021)
 • Sönmez Çalış Özge Alev.Kırsal Kalkınmada Kadının Önemi Iğdır İli Örneği. Cihangir Akın'a Armağan, 1 (Kontrol No: 2298820) (Eylül 2012)

» Verdiği Dersler

Bilgi Sistemleri Analizi

Borçlar Hukuku

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kıymetli Evrak Hukuku

Liderlik

Uygulamalı Girişimcilik

Vergi Hukuku