» Biyografi

1971’de İçel’in Silifke ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada gördü. Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 1994’de mezun oldu. Ertesi yıl Pamukkale Üniversitesi FEF Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. Lisansüstü eğitimini 1995-2005 Yılları arasında Marmara Üniversitesi TAE Ortaçağ Bilim Dalı’nda ve Hacettepe Üniversitesi SBE’nde “Türk Hakanlığı (Karahanlı) Tarihi” sahasında yaptı. Bu süreçte Arapça ve ortaçağ Türk tarihi Arap kaynakları için MEB bursu ile iki yıl Ürdün Üniversitesi’nde, Farsça olanlar için yaz dönemi kapsamında Tahran Üniversitesinde, saha ve kaynak araştırmaları yapmak üzere dört ay TİKA destekli proje ile Taşkent Şarkşinaslık Enstitüsünde bulundu. 2007’de Trakya Üniversitesi FEF Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent ve 2011’de Doçent kadrosuna atandı. 2012-2013’de on beş ay süreyle bulunduğu Chicago Üniversitesinde YÖK ve TÜBİTAK bursları çerçevesinde Doktora Sonrası Araştırma Programını tamamladı. 2016'da Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atandı.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nın Dini Siyasetinde Maturidi Alimlerin Rolü", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 18 Sayı 2, s.377-393. (Aralık 2016)
 • "Yusuf Has Hacib ve Kutadgu Biligde Elçilik Mansıbı", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt 13, sayı 4, s.102-122. (Aralık 2016)
 • "Ortaçağ İran'ını Anlamak: Firdevsi, Nizamü'l-Mülk, Sabbah ve Hayyam", Hacı Bektaş Veli Araştırma Enstitüsü Dergisi, sa:77, s.77-102. (Mart 2016)
 • "Batı Türk Hakanlığı (Batı Karahanlılar)'nın Kurucusu Meselesi", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt:5, Sayı: 10, s. 81-96 (Temmuz 2015)
 • "el-Kand fi Zikri Ulemai Semerkand'da Türk Hakanlığı (Karahanlılar)", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı: 9, s.1-17 (Ocak 2015)
 • "Ortaçağ Semerkand'ında İlk Modern Türk Üniversitesi: Tamgaç Han İbrahim Medresesi",Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı: 8, s. 17-44 (Temmuz 2014)
 • "Ortak ve farklı Yönleriyle Orta Asya'da Devletler Üzerinde Farklı Bir Değerlendirme",Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:4,Sayı: 7, s. 75-85 (Ocak 2014)
 • "Tarih-i Beyhaki'de Sözü Edilen Türkistan Hanları: Han ve İlig Hakkında", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, s.19-28. (Temmuz 2009)
 • "Kaşgarlı Mahmud'a Göre Türk Hakanlığı (Karahanlılar)", Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:10, sayı: 39, İstanbul, s.11-30. (Ocak 2009)
 • "Hilafetin Tanınmasında "Hakan"ın Statüsü: Değişim ve Etkiler", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı: 2, s. 26-33 (Aralık 2008)
 • "Maveraünnehr'de Ali Tegin Oğulları: Kutlug Ordu Devleti (1020-1041)", Bilig, sa:40, s.35-77. (Ocak 2007)
 • "Orta Asya'da X-XII. Yüzyıllarda "Türk" Adı Üzerine Bazı Kayıtlar", Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa:2, s.5-12 (Nisan 2005)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Hoca Ahmed Yesevi'nin yaşadığı Dönemde Aşağı Seyhun ve Maveraünnehr'de Siyasi Ortam (1093-1166)", (Editör: Ahmet KARTAL), Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu Bildirileri, Hoca Ahmed Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara, s.55-72. (Nisan 2017)
 • "Kaşgarlı Mahmud'un XI. Yüzyıl Dünya Haritasında Batı Türkleri: Peçenekler ve Kıpçaklar", Uluslararası Balkanlarda Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, Tiran, Arnavutluk, 8-10 Nisan 2010, Baskı: Edirne TÜ Yayınları (Nisan 2013)
 • X-XIII. Yüzyıllarda Orta Asya'da Türkler ve İslam (Nümizmatik Veriler ve İslam Kaynaklarına Göre), 38. ICANAS, Ankara, 10-15 Eylül 2007, Baskı: Ankara ADTYK Yayınları (Nisan 2012)
 • "Kutadgu Bilig'in Yazıldığı Ortam: Turan ve İran Rekabeti", İstanbul Ü. Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 26-27 Ekim 2009, Baskı: İSTEM Dergisi, Yıl:9, Sayı 18, s.31-37, (Nisan 2011)
 • "Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda Hanedan ve Bürokrat-Ulema Çatışması: İlk Bürokrat-Ulema İhtilali", XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 11-15 Eylül 2006, Baskı: Selçuklular Devleti ve Beylikler Dönemi Tarihi, Cilt: III, Ankara, TTK Yayınları (Ocak 2010)
 • "Kaşgarlı Mahmud Devrinde Bölgenin İdari ve Siyasi Yapısına Bir Bakış", HÜ Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri, 28-30 Mayıs 2008, Baskı: Ankara, TDK Yayınları (Mart 2009)
 • "Divanu lügati't-Türk'te Hiyerarşik Unvanlar", Rize Ü. Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008, Rize, s.613-619. (Mart 2008)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Selçukluların Maveraünnehr'deki Tarihine Dair bazı Meseleler", Altay Toplulukları Sempozyumu Din ve İnanç Ritüelleri-Dil ve Tarih Meseleleri, 20-22 Temmuz 2015, Antalya (Ağustos 2015)
 • "İslami Dönem Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları", TTK ve HÜ Cumhuriyet Dönemi Türkiy'de Tarihçilik ve tarih Yayıncılığı Sempozyumu, 18-20 Mart 2010 (Mart 2010)
 • "Osmanlı Vakayinamelerinde Türk Hakanlığı (Karahanlılar)", CIEPO, Bişkek, Kırgızistan, 24-29 Ağustos 2009. (Ağustos 2009)
 • "Gurfetü'l-Hevakin li Urfeti'l-havakin'e Göre Türk Hakanlığı (Karahanlılar)", National University of "Kyiv-Mohyla Academy", Second International Conference in Memory of Omeljan Pritsak, Kiev-Ukrayna, 21-23 May 2009. (Mayıs 2009)
 • "Bastırdıkları Para Verilerine Göre Türk Hakanlığı (karahanlılar) Tarihine Genel Bir Bakış", Ortaçağ Kazakistan'ında Para Dolaşımı ve Ticaret Kongresi, Türkistan-Çimkent / Kazakistan, 8-10 Haziran 2006 (Haziran 2006)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Yusuf Has Hacib ve Has Haciblik Mansıbı Hakkında", (Editör: Gülden Sağol Yüksekkaya), Yusuf Has Hacib ve Ölümsüz Eseri Kutadgu Bilig, Bişkek, Manas Üniversitesi Yayınları (Ocak 2016)
 • İpek Yolunun Muhafızları Türk Hakanlığı (Karahanlılar) Ordusu, İstanbul, Lotus Yayınları (Aralık 2015)
 • Tegin, DİA, Cilt: 40 (Aralık 2011)
 • "Moğol İstilası Arifesinde İslam'ın Doğu Sınırı: Karluk Meselesi", Prof. Dr. Özkan İzgi Armağanı, HÜ Yayınları, Ankara (Şubat 2011)
 • Tamgaç Han Hasan, DİA, Cilt: 39 (Ocak 2011)
 • Tamgaç Han İbrahim, DİA, Cilt: 39 (Ocak 2011)
 • "Karahanlılar (Türk Hakanlığı) Kuruluş Gelişme Çöküş, Teşkilat Kültür Medeniyet", İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ünite:3-4-5-6, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları (Ocak 2011)
 • "Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nda Kadın", (Editör: A. Çetin), Ortaçağda Kadın, Lotus Yayınları, Ankara (Ocak 2011)
 • Satuk Buğra Han, DİA, Cilt: 36 (Nisan 2009)
 • Kazanlı Türk Bilgini Şehabeddin Mercani ve Gurfetü'l-Hevakin li Urfeti'l-Havakin'e Göre Satuk Buğra Han ve Oğulları (921-1212), İstanbul, Kriter Yayınları (Mart 2009)
 • Kaşgarlı Mahmud ve XI. Yüzyılda Türkler, (Editör: S. Barutçu Özönder), Kaşgarlı Mahmud Kitabı, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları (Mart 2008)
 • X-XII. Yüzyıllarda Maveraünnehr'de Oğuzlar ve Batıya Göçleri, (H. Beşirli ve İ. Erdal), Anadolu'da Yörükler Tarihi ve Sosyolojik İncelemeler, Ankara, Siyasal Yayınları (Eylül 2007)
 • Türk Hakanlığı (Karahanlılar), 766-1212 Kuruluş Gelişme Çöküş, İstanbuL, IQ Yayınları (Ocak 2007)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "1018 Anadolu (Rum) Seferini Çağrı Bey Yönetimindeki Oğuzlar mı Gerçekleştirdi?", Akademi Günlüğü Toplumsal Araştırmalar Dergisi, sa.3, s.77-87. (Ekim 2006)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • "Türk Hakanlığı Devrinde Maveraünnehr'de Hanefi Alimlerin Rolü", Devirleri Aydınlatan Meşale İmam Azam Ulusal Sempozyum Tebliğler Kitabı, 28-30 Nisan 2015, Baskı: Eskişehir (Ocak 2015)

» Projeler

Uluslararası » Diğer » Diğer

Yusuf Has Hacib ve Ölümsüz Eseri Kutadgu Bilig
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Manas Üniversitesi

Ulusal » TUBİTAK » 1001

A Survey on the Islamization Process of Turks in Central Asia (Qarakhanid's Era 766-1212)TÜBİTAK Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Bursu 02 Ekim 2012 - 02 Ekim 2013]
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : The University of Chicago

Ulusal » Diğer » Diğer (YÖK)

A Survey on the Islamization Process of Turks in Central Asia (Qarakhanid's Era 766-1212): [YÖK 01 Temmuz 2012 - 01 Ekim 2012
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : The University of Chicago

Ulusal » Diğer » Diğer

Tarih Bilişimi ve Bilgisayar
Proje Türü : Altyapı     Görev : Yürütücü     Kurum : Trkaya Üniversitesi

Ulusal » Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı » Diğer

Özbekistan'da Karahanlı tarihi Araştırmaları
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : Taşkent Şarkşinaslık Enstitüsü

» Verdiği Dersler

8. ve 10. Yüzyıllar Arası Türk İslam Münasebetleri I-II (Doktora)

 • İslam'ın Doğuşundan itibaren Türk ve Müslüman Araplar arasındaki ilişkiler ile Türklerin nasıl Müslüman olduğuna dair meseleler tartışılmaktadır.

Anadolu'nun Türkleşmesi I-II (Üniversite seçmeli Ortak Havuz Dersi)

 • Ortaçağ'da Anadolu'ya Türk Göçleri, Anadolu'nun Türkleşmesinin unsurları ve bunlara dair popüler meseleler anlatılmaktadır.

Büyük Selçuklu Tarihi I-II

 • Oğuzlar ve Büyük Selçukluların siyasi tarihi ele alınmaktadır.

İlk İslam Türk Devletleri Tarihi I-II

 • İslam'ın doğuşundan Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'na Kadar kısaca Türk ve İslam Münasebeti, İlk Müslüman Türk Devleti Türk Hakanlığı (Karahanlılar)'nın siyasi, idari, kültür ve medeniyet tarihi ele alınmaktadır.

Oğuzlar (Türkmenler) I-II (Yüksek Lisans)

 • Oğuzlar (Türkmenler)'ın Orta Asya'da tarih sahnesine çıkışlarından itibaren boy teşekkülleri ve Oğuzname üzerinde durulmaktadır.

Selçuklu Teşkilat Tarihi I-II

 • Selçukluların idari teşkilatı Siyasetname ve Selçuklu belgeleri üzerinden ele alınmaktadır.

Türk Hakimiyet Anlayışının Tarihi Temelleri I-II (Üniversite seçmeli ortak havuz dersi)

 • Türk kavramının tarihi gelişimi ve Türk hakimiyet telakkisi ele alınmaktadır.

Türkiye Selçuklu Tarihi I-II

 • Türkiye Selçuklularının Siyasi Tarihi anlatılmaktadır.