» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • The Effects of Ultra-Early Clipping on Survival and Neurological Outcome in Poor-Grade Aneurysmal Subarachnoid Haemorrhage (Kasım 2022)
 • Internal Validation of Two Models Developed for Prognostication of Patients with Isolated Traumatic Brain Injury (Mart 2022)
 • The effects of the early and ultra-early intervention on the outcome in aneurysmatic subarachnoid haemorrhage (Temmuz 2021)
 • Edirne, Türkiye'de yatan hastalar arasında spontan subaraknoid kanama insidansı (Kasım 2019)
  2
  ATIF
 • İzole kafa travmalı olgularda enfeksiyon: Risk etkenleri ve tedavi maliyeti üzerine etkisi (Kasım 2012)
  2
  ATIF
 • Kafa yaralanmalarında sonucu belirleyen etkenler (Mart 2012)
 • Kafa travmasında mortalite tahmini için regresyon ağacı veri madenciliği yöntemlerinin karşılaştırılması (Kasım 2011)
  20
  ATIF
 • İzole Kafa Yaralanmasının Prognozunu Tahmin Etmek: Basit Değişkenli Bilgisayar Tabanlı Bir Model (Ekim 2011)
 • Kemik Greftinde Hasat Sonrası Ön Iliak Kretinin Avülsiyon Kırığı: Olgu Sunumu ve Tekniklerin, Risk Faktörlerinin ve Tedavinin Gözden Geçirilmesi (Mayıs 2011)
  5
  ATIF
 • Nöbet Sonrası Spontan Spinal Epidural Hematom: Bir Olgu Sunumu (Nisan 2007)
  1
  ATIF
 • Nokardiyal beyin apsesi: Klinik tedavinin gözden geçirilmesi (Mayıs 2006)
  9
  ATIF
 • Testis Germ Hücreli Tümörlerde İzole Kemik Metastazı: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi (Şubat 2006)
  7
  ATIF
 • Anevrizma cerrahisi ve dekompresif kranyektomi sonrası kontralateral subdural efüzyon: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi (Ağustos 2005)
  6
  ATIF
 • Büyük hemisferik enfarktüsler için dekompresif kraniektomi sonucunu etkileyen faktörler: Prospektif bir kohort çalışması (Haziran 2005)
  16
  ATIF
 • Epidural serbest yağ greftinin lomber disk cerrahisi sonucu üzerine etkisi (Temmuz 2004)
  10
  ATIF
 • Periferik Sinir Cerrahisinde Aprotininin Ekstranural Skar Üzerine Etkisi: Deneysel Bir Çalışma (Aralık 1998)
  7
  ATIF
 • Dev kalsifiye subdural ampiyemler (Kasım 1994)
  2
  ATIF

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Barotrauma during apnea testing for brain death. Barotrauma and apnea testing (Eylül 2022)
 • Barotrauma during apnea testing for brain death. Barotrauma and apnea testing (Eylül 2022)
 • Barotrauma during apnea testing for brain death. Barotrauma and apnea testing (Eylül 2022)
 • Kraniovertebral Hemanjioperisitoma: Bir Olgu Sunumu (Ocak 2019)
 • Çocukluk çağı kafa travmaları: 280 olgunun retrospektif değerlendirmesi (Ekim 2005)
  7
  ATIF
 • Omurilik ve aortta kombine bıçak yaralanmasının cerrahi tedavisi - olgu sunumu (Mayıs 2004)
  2
  ATIF
 • Decompressive craniectomy in large hemispheric infarction (Mayıs 2002)
 • Geniş Hemisferik Enfarklarda Dekompresif Kraniektomi (Mayıs 2002)
 • Hemisferik Geniş Enfarklarda Dekompresif Kraniektomi (Mayıs 2002)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • İzole Kafa Yaralanmalı Olgular için Geliştirilen İki Sonuç Tahmin Modelinin Değerlendirilmesi (Eylül 2013)
 • Edirne'deki Spontan Subaraknoid Kanamalar: Türkiye2den yapılan ilk nüfusa dayalı bildirim (Eylül 2013)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Subaraknoid kanama sonrası vazospazm insidansını ve ciddiyetini etkileyen faktörler (Temmuz 2008)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Pediatrik Ependimomalar (Ocak 2021)
 • Our Surgical Treatment Results in Adult Tethered Cord Syndrome: An Experience of 9 Cases (Ocak 2020)
 • İstismara bağlı kafa travması: Bir vaka takdimi (Ekim 2015)
 • Ölümcül Bir Penetran Orbitokranyal Yaralanma Olgusu (Nisan 2010)
 • Servikal Anterior Mikroforaminotomi (Eylül 2009)
 • Meme Malignitelerinin SSS Metastazları (Temmuz 2007)
 • Kanamamış İntrakranyal Anevrizmalar (Eylül 2006)
 • Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması: Olgu Sunumu (Nisan 2006)
 • Ust Ekstremite Spastisitesinin Tedavisinde Servikal Posterior Rizotomi (Eylül 2005)
 • Komplike Şant Disfonksiyonunda Alternatif Olarak Ventrikülo-Bilier Şant: Olgu Sunumu (Mayıs 2005)
  2
  ATIF
 • Intrakraniyal Anevrizmalar (81 Olgunun Değerlendirilmesi) (Ekim 2001)
 • Lomber Disk Herniasyonunda Siyatik Sinir Germe Testleri'nin Önemi (Temmuz 2000)
 • İntrakranyal Urlar- Retrospektif Çalışma (Ocak 1995)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • KANAL IÇINE MIGRE SIRINGOARAKNOID ŞANT: NADIR BIR KOMPLIKASYON (Nisan 2019)
 • VENTRIKÜLOPERITONEAL ŞANT CERRAHISININ NADIR BIR KOMPLIKASYONU OLAN VENTRIKÜLER UÇ AYRILMASININ ENDOSKOPIK YÖNTEMLE TEDAVISI (Nisan 2019)
 • LOMBER DISK HERNI OLGULARINDA OMURGA LIGAMANLARIN DEJENERASYONU (Nisan 2019)
 • Girdap Bulgusu Gösteren Epidural Kanama: Olgu sunumu (Nisan 2013)
 • Epidural Hematomlar: 65 olgunun incelenmesi (Nisan 2013)
 • Kraniyal Menenjiomalar: 20 yıllık klinik deneyim (Nisan 2013)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Torakal, lomber ve sakral travma (Ekim 2022)
 • Nasıl yapıyorsunuz? (Akut subdural hematom) (Eylül 2022)
 • Kafa ve spinal travmalarda kullanılan skalalar (Eylül 2022)
 • TND – PNG /Pediatrik Nöroşirürji Kursu 8. dönem / 3. Kurs / Travma, Vasküler hastalıklar, Spastisite, Enfeksiyon,kraniosinostozis (Eylül 2022)
 • Pediatrik Hastalarda Kranyoplasti Teknikleri (Nisan 2019)
 • Pediatrik Servikal Travmalar / Tanı ve Yönetim (Nisan 2019)
 • Yüksek Gradeli Glial Tümörlerde Güncel Tedavi Yöntemleri (Kasım 2018)
 • Olgu sunumları vasküler (Mayıs 2018)
 • Olgu sunumları travma (Mayıs 2018)
 • Pediatrik Spinal Travmalar ve Yönetimi ve Tedavisi (Nisan 2018)
 • İstismara bağlı kafa travması: Olgu sunumu (Aralık 2014)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • 1. Kafa travmalı olgularda sonucu belirleyen etkenler (Dr. Serkan Akyel, Uzmanlık Tezi) (Mayıs 2010)

Yapılan Hakemlikler

 • Kranial Ateşli Silah Yaralanmalari: 63 vaka (Aralık 2022)
 • İnterhemisferik subdural ampiyemlerin cerrahi tedavisi: literatür taraması ve 12 vakalık seri (Ekim 2022)
 • Deney Sıçanlarında Subaraknoid Kanama Kaynaklı Serebral Vazospazmda Tocilizumabin Etkisi (Aralık 2021)
 • Recurrent Limb Weakness in a Young Woman with Hyperthyroidism (Eylül 2021)
 • Çocuklarda bisiklet kazalarının sonuçları: travmatik beyin hasarı, kalıcı sekel ve gidon travması (Haziran 2021)
 • Microsurgery for vestibular schwannoma via retrosigmoid transmeatal approach with intraoperative monitoring techniques (Mart 2021)
 • Pediatrik subaksiyal servikal omurlarda yeni bir posterior stabilizasyon tekniği: Mikroplak/vida sistemi ile spinöz proçeslerin stabilizasyonu. Radyolojik anatomi çalışması. (Şubat 2021)
 • Travmatik Bel Ağrısında Lomber Spinal Manyetik Rezonans Görüntüleme Bir Spinal İncelemeden Daha Fazlası mıdır? (Şubat 2021)

Ödüller

 • Özenli Türkçe Ödülü, İkincilik Ödülü: Şimşek, O, Kılınçer C, Hamamcıoğlu MK, Memiş D, Çobanoğlu S. Ağır kafa yaralanmalı olgularda sonuçlar, Tartışmalı poster sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi. (Nisan 2011)
 • Best Poster: Simsek O, Sut N, Kilincer C, Hamamcioglu MK, Memis D. Predicting outcome of head injury: A novel, computer-based model, poster presentation. 15th Scientific Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica (EMN). (Mayıs 2010)
 • Özenli Türkçe Ödülü, Birincilik Ödülü: Şimşek O, Süt N, Altunrende ME, Birgili B, Kılınçer C, Hamamcıoğlu M.K, Çobaoğlu S. “Kafa Travmasında Sağkalımı Etkileyen Nedenler: 1996-2006 Arası 730 Olgunun Değerlendirilmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi. (Nisan 2007)

» Verdiği Dersler

Pediatrik Nöroşirürji