» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Serum Cardiac Markers Of Patients Before And After Upper Gastrointestinal System Endoscopy (Ağustos 2016)
 • Müzikoterapi Hakkında Ne Biliyoruz? (Ekim 2015)
  1
  ATIF
 • Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda Uyku Bozukluğu Sıklığı ve Farklı Parametrelerle İlişkisinin Değerlendirilmesi (Ağustos 2015)
 • Türkiye’de Yeni Parlayan Bir İntegratif Tıp Yöntemi: Homeopati (Nisan 2015)
 • Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi (Ağustos 2014)
 • İstanbul Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Jinekoloji Polikliniğine Başvuran 40 Yaş ve Üzeri Kadınların PAP Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Aralık 2013)
 • Obez Çocuklarda Serum B12 Vitamini Seviyelerinin Normal Populasyon İle Karşılaştırılması (Ağustos 2013)
 • Dispeptik Bir Olgu Üzerinden Gastrointestinal Poliplerin Ayırıcı Tanısı (Nisan 2013)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Memi ZG, Öztora S, Çaylan A, Dağdeviren HN, Sezer Ö. Clinical method in family medicine: a patient’s experiences-based on whom? Euras J Fam Med 2019;8(Suppl 3):40 (Kasım 2019)
 • Çevik B, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Üriner sistem taş hastalıklarına olgu sunumu ile yaklaşım. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. p.102, Ankara,Türkiye (Ekim 2019)
 • Dağdeviren HN, Ünal M, Sezer Ö. The knowledge levels of most known complementary and alternative medicine methods among adults between the ages of 20-64 living in Edirne city center. 24th Wonca Europe Conference. pp.864-865, Bratislava,Slovakia. (Haziran 2019)
 • Akgün S, Sezer Ö, Dağdeviren HN. The prevalence of social phobia and affecting factors in Trakya University Faculty of Medicine students. 24th Wonca Europe Conference. pp.431-432. Bratislava, Salovakia. (Haziran 2019)
 • Bilgiç Yaprak B, Sezer Ö, Dağdeviren HN. İdiyopatik Hirsutizm Vakasında İnsülin Direnci. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, pp.900-901, Adana, Turkey. (Nisan 2019)
 • Kaya D, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Aile Hekimliği İntörnlük Diliminin Öğrenciler Üzerine Etkisi – İlk Sonuçlar. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, pp. 150-151, Adana, TURKEY. (Nisan 2019)
 • Tetik S, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Elektrolit Bozukluklarının Önemini Anlatan İlginç Bir Vaka. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, pp. 954-955, ADANA-TÜRKIYE (Nisan 2019)
 • Kaya D, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Diyabetes Mellitus Tanisi Almis Hastalarda Yasam Tarzi Degisikliklerinde Ilaç Doz Ayarlanmasinin Önemi, 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, pp. 916-917, ADANA-TÜRKIYE (Nisan 2019)
 • Uçar SS, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Birinci Basamakta Görülen Subkonjonktival Hemoraji Vakasi, 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, pp. 962-963, ADANA-TÜRKIYE (Nisan 2019)
 • Selcen M, Kurultak İ, Sezer Ö, Öztora S. Nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanımı sonrası akut böbrek hasarı gelişen olgu sunumu. Euras J Fam Med 2019;8(Suppl 1):88. (Mart 2019)
 • Aktaş U, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Tıp fakültesi öğrencilerinin öğrenme çeşitliliğinin araştırılması – Trakya Üniversitesi örneği. Euras J Fam Med 2019;8(Suppl 1):32. (Mart 2019)
 • Evaluation of alcohol use in Trakya University Medical Faculty Residents (Ekim 2018)
 • Diyabet hastasını ne kadar tanıyoruz? (Mayıs 2018)
 • Tirotoksikoz Vakasıyla Kişi Merkezli Yaklaşım Örneği (Mart 2018)
 • Diyabet için yeni yaklaşımlar gerekiyor; nekrotizan fasiit gelişen bir olgu sunumu (Mart 2018)
 • Edirne merkezindeki üreme çağındaki kadınlarda Siberkondri'nin psikolojik iyi oluş ile ilişkisinin incelenmesi (Mart 2018)
 • Bir vaka örneğiyle kronik hastalıkların yönetiminde aile hekimliğinin önemi (Mart 2018)
 • Nadir bir karın ağrısı nedeni: portal ven trombozu (Mart 2018)
 • Is it possible to prevent dementia? (Kasım 2017)
 • Birinci Basamakta Yaslılarda Malnutrisyonun Degerlendirilmesi (Mart 2017)
 • 65 yaş ve üzeri hastalarda istismar ihtimali ve etkileyen faktörler (Mart 2017)
 • Scientific Committee Member. 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Mayıs 2016)
 • Doktorun Başlangıç Noktası: Ağrı Yönetimi (Nisan 2016)
 • Asymptomatic Pulmonary Hypertension of A Professional Biker - Case Report (Nisan 2016)
 • Acute Abdomen or Allergic Reaction (Nisan 2016)
 • Repertorization Examples of Pain in Homeopathy (Nisan 2016)
 • Tetik S, Sezer Ö, Dağdeviren HN. Elektrolit Bozukluklarının Önemini Anlatan İlginç Bir Vaka

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Oral presentations. 6th Conference of the Association GP/FM South East Europe. (Kasım 2019)
 • Organizing Secretariat. 6th Conference of the Association GP/FM South East Europe. (Kasım 2019)
 • Birinci basamakta yayın yapıyoruz. 6. İKON Aile Hekimliği Kongresi. (Nisan 2019)
 • Oturum başkanı. Preterm Bebeğin Taburculuk Sonrası Bakımı ve Aile Hekimliğinde İzlemi. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Nisan 2019)
 • Oturum başkanı. Sözel bildiri sunumları. 18th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress (Nisan 2019)
 • Oral presentations. 8. International Trakya Family Medicine Congress (Mart 2019)
 • Oturum başkanı. Üniversitelerde Aile Hekimliği uzmanlık eğitiminde güncel durum; neler değişti? 8. International Trakya Family Medicine Congress (Mart 2019)
 • Organizing Secretariat. 8th International Trakya Family Medicine Congress (Mart 2019)
 • Sözel bildiriler (Mayıs 2018)
 • Gebelik ve Beslenme (Mayıs 2018)
 • 7. Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2018)
 • 7. Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2018)
 • 16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi (Mayıs 2017)
 • International Emergency & Family Medicine Symposium (Nisan 2017)
 • 6. Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2017)
 • Scientific Committee Member. 5th International Black Sea Family Medicine Congress (Eylül 2016)
 • Oganizing Secretariat. 5. International Trakya Family Medicine Congress (Mart 2016)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Mezuniyet Öncesi Eğitimde Kırsal Hekimlik (Nisan 2018)
 • Birinci Basamakta Beslenmenin Değerlendirilmesi (Aralık 2014)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Özdoğan Lafçı N, Sezer Ö. Ömür boyu ağrı kesici kullanmak zorunda mıyım? 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. p.102, Ankara,Türkiye (Ekim 2019)
 • Gençlerimizi Bekleyen Yeni Tehlike: Siber Zorbalık (Ekim 2018)
 • Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği'nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi (Eylül 2014)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Yeni uzmanlara yol haritası. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. (Ekim 2019)
 • Sözel bildiriler. 18. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. (Ekim 2019)
 • Balkan Kardiyoonkoloji Günleri (Kasım 2017)
 • 4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2015)
 • 4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi (Mart 2015)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Tağtekin Sezer B, Sezer Ö, Çaylan A. Bebek dostu olma kriterleri. Telatar B, editör. Aile hekimliğinde anne sütünün anne ve bebek sağlığı açısından önemi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.57-60. ISBN:978-605-7597-68-7 (Mart 2019)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • ÇİÇEK DENİZ, (2019). Edirne il merkezindeki anaokulu çocukları annelerinin ev kazaları hakkındaki tutumları, Trakya Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Aile Hekimliği Anabilim Dalı (Kasım 2019)
 • COŞKUN CÜNEYİT. Edirne merkezinde anasınıfı velilerinin akılcı ilaç kullanımına yönelik ebeveyn tutumları
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin öğrenme çeşitliliğinin araştırılması
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde sosyal fobinin yaşam kalitesi ve üniversiteye uyum üzerine etkisi
 • Edirne il merkezinde 15-49 yaş grubu kadınlarda siberkondrinin sürekli kaygı ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisinin incelenmesi
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma görevlileri empati düzeylerinin iş doyumu ve tükenmişlik ile ilişkisi
 • Edirne İl Merkezinde Yaşayan Yaşlılarda İstismar Riskinin Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi (Haziran 2017)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (Mayıs 2009)

Editörlük / Yayınlama

 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Mart 2019)
 • Türkiye Aile Hekimliği Dergisi
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi 2018/3 (Aralık 2018)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi 2018/2 (Ağustos 2018)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi 2018/1 (Nisan 2018)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2017/3 (Aralık 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2017/2 (Ağustos 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2017/1 (Nisan 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/3 (Aralık 2016)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/2 (Ağustos 2016)
 • Eurasian Journal of Family Medicine 2016/1 (Nisan 2016)

Yapılan Hakemlikler

 • Turkish Reliability of National Institutes of Health Patient-Reported Outcomes Measurement Information System Diarrhea Scale (Ağustos 2019)
 • Kılınçarslan MG, Şahin EM, Korkmazer B. Prevalence and Associated Factors of Inappropriate Repeat Test. Postgrad Med J 2019;95(1129):596-600. doi: 10.1136/postgradmedj-2019-136696. (Mayıs 2019)
 • Araştırma görevlisi hekimlerin kanser tarama hakkındaki tutum ve davranışları. Troia Tıp Dergisi. (Nisan 2019)
 • Kırsal bölgede yaşayan kadınların tercih ettikleri aile planlaması yöntemleri ve doğum oranları. 6. İKON Aile Hekimliği Kongresi. (Nisan 2019)
 • Asistan Hekimler Tükeniyor mu?? 6. İKON Aile Hekimliği Kongresi. (Nisan 2019)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Aralık 2018)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Aralık 2018)
 • Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım (Eylül 2018)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi (Eylül 2018)
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) (Eylül 2018)
 • Osmangazi Tıp Dergisi (Mart 2018)
 • Eurasian Journal of Family Medicine (Ekim 2017)
 • Family Practice and Palliative Care (Ağustos 2017)
 • Eurasian Journal of Family Medicine (Mayıs 2017)
 • Konuralp Tıp Dergisi (Nisan 2017)
 • Rahim İçi Araç Kullanan ve Kullanmayan Kadınların Servikal Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Aralık 2015)
 • Kadına Yönelik Şiddet Derecelendirme Ölçeği ve Mağdurların Cinsel Deneyimleri Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirliği (Ağustos 2015)
 • Hastanede Yatan İlaç İntoksikasyonu Olgularının Değerlendirilmesi (Ağustos 2015)
 • Multiple Myelomu Taklit Eden Bir Polimiyaljiya Romatika Olgusu (Ağustos 2015)
 • Migren Hastalarında Baş Ağrısı Özellikleri İle Hematolojik Parametrelerin İlişkisi (Ağustos 2015)
 • Erişkinlerde Obezitenin Önlenmesi: Koruyucu Stratejiler ve Fiziksel Aktivite (Nisan 2015)
 • Klasik Sınıf Öğreniminde Öğrenci Merkezli Öğrenimin Yapılandırıcı Öğrenim ile Karşılaştırılması: Bir Deneysel Çalışma (Nisan 2015)
 • Sosyal Pediatri Polikliniğinde İzlenen Çocukların ve Ailelerinin Değerlendirilmesi (Nisan 2015)
 • Eurasian Journal of Family Medicine (Ağustos 2014)
 • Avrasya Aile Hekimliği Dergisi

Projeler

 • Türkiye Kronik Hastalık Bakımını ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisini ve İlaç Uyumunu Değerlendirme Çalışması (Kasım 2014)

Ödüller

 • 6. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi 2.lik ödülü (Mart 2017)

Diğer

 • Tıp Fakültesi 6. Sınıf Ön Hekimlik Dersleri (Temmuz 2015)
 • Aile Hekimliği Araştırma Görevlisi Eğitimleri (Temmuz 2015)
 • Aile Hekimliği Araştırma Görevlisi Eğitimleri (Nisan 2015)
 • Tıp Fakültesi 6. Sınıf Ön Hekimlik Dersleri (Ocak 2015)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu)

Türkiye Kronik Hastalık Bakımını ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisini ve İlaç Uyumunu Değerlendirme Çalışması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

» Verdiği Dersler

Aile Hekimliği Mevzuatı

Aile Hekimliği Tanımı ve Temel İlkeleri

Aile Hekimliği'nde Kayıtlar

Aile Hekimliği'nde Klinik Yöntem

Aile Hekimliği'nde Ofis Yönetimi

Aile Planlaması

Ev Ziyareti

Periyodik Sağlık Muayeneleri