» Biyografi

1980 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk ve orta okulu Edirne-Havsa'da, lise öğrenmini Edirne'de tamamladı. Lisans öğrenimini Dicle Üniversitesi, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Trakya Üniversitesinde tamamladı. 2000 yılında Türkçe Öğretmeni olarak Edirne-Havsa'da göreve başladı. 2002 yılında araştırma görevlisi olarak Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti. Aynı bölümde 2010 yılında yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 26 Ekim 2015 tarihinde doçent oldu. Evli ve Bengisu (2005), Asım Batur (2010) ile İdilbike'nin (2012) babasıdır. Hâlihazırda Almanya'da, Erfurt Üniversitesinde görev yapmaktadır. 

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Durmuş, Oğuzhan, (2016), "Köken Bilgisi Araştırmalarında Sözcüksel Benzerlikler Nasıl Değerlendirilmelidir? (Türkiye Türkçesi ve Çuvaşça Örneğinde)", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 11, s. 17-35 (Ocak 2016)
 • Durmuş, Oğuzhan, (2013), “Türkiye Türkçesi “Olta” İle Çuvaşça “Vĭlta” Benzerliği Üzerine”, Türkbilig, 20013/25, s. 1-18.
 • Durmuş, Oğuzhan, (2012), “{-(y)ArAK} Zarf-Fiil Ekinin Kökeni Üzerine”, Türkbilig, 2012/23, s. 19-60.
 • Durmuş, Oğuzhan, (2011), “Çuvaş Ağız Atlası Üzerine”, Türkbilig, 2011/21, s. 113-153.
 • Durmuş, Oğuzhan, (2009), “Yeni Bulgar Türkçesi Döneminin Kaynakları II, Edebî Kaynaklar: 1769 Tarihli Altı Dize ya da İlk Çuvaş Şiiri”, Turkish Studies, Ahmet Buran Armağanı, S. 4/8, s. 1113-1127.
 • Durmuş, Oğuzhan, (2009) “Strahlenberg ve İlk Çuvaşça Kelime Listesi”, Gazi Türkiyat Dergisi, S. 5, s. 503-511.
 • Durmuş, Oğuzhan, (2004) "Alıntı Kelimeler Bakımından Türkçe Sözlük", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 26, s. 1-21.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Durmuş, Oğuzhan, (2012) "P. S. Pallas’ın Sözlüğünde Türkçe Malzeme", Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu, (5-6 Kasım 2012), İstanbul.
 • Durmuş, Oğuzhan (2011) “Rumeli Ağızlarında Odaksıl Şimdiki Zaman Eki İşaretleyicisi Olarak Geniş Zaman Eki” IV. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı (26-28.10.2011), Edirne.
 • Günşen, Ahmet, Durmuş, Oğuzhan (2011) Yeni Bir Derleme Sözlüğü Hazırlamak Mümkün mü?” IV. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı (26-28.10.2011), Edirne.
 • Durmuş, Oğuzhan (2010) “Çuvaş-Mari Dil İlişkilerine Genel Bir Bakış”, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, (16-18.12.2010). İzmir.
 • Durmuş, Oğuzhan (2010) “Çuvaşistan’da Dil Durumu ve Çuvaşça’nın Konumu”, Uluslararası Türk Dilinin Ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni, (7-9.10.2010), Kayseri.
 • Durmuş, Oğuzhan (2008) “Çuvaşistan’da Diyalektoloji Çalışmaları” VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı,(20-26.10.2008), Ankara.
 • Durmuş, Oğuzhan (2008) “Çĭvaş Çilhinçi {-ArAh} Affiksin Tirik Çilhisen Yışinçi Vırĭnipe Piltereşi”, Kul’turnıe Traditsii v Usloviyah Transformatsii Obşestva, (20.05.2008), Cheboksary, Russia.
 • Durmuş, Oğuzhan (2008) “Mirovoy Opıt v İssledovanii Nauçnıh Problem Çuvaşskogo Yazıkoznaniya” İ. Y. Yakovlev – Vıdayuşçiysya Prosvetitel’ Narodov Povolj’ya i Priural’ya, (17.04.2008), Cheboksary, Russia.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Durmuş, O. (2017). Türkiye Türkçesinin Basılı İlk Atasözleri: H. Megiser’in Paroemiologia Polyglottos Adlı Eserinde Yer Alan Atasözleri. Vefatının 20. Yılı Münasebetiyle Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı içinde (ss. 659-678). İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı.
 • Dumuş, Oğuzhan (2014) 18. Yüzyıl Çuvaşçasının Söz Varlığı, Paradigma Akademi Yayınları: Edirne.
 • Durmuş, Oğuzhan, (2012) "Uzaktaki Kuzenlerimiz: Çuvaşlar", Avrasya'da Yeniden Çizilen Snırılar, İnşa Edilen Kimlikler Projesi, Sovyetler Birliğini'nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu, Türk Dilli Halklar - Türkiye İle İlişkiler, III. Kitap, (Ed. E. Büyükakıncı, E. Bacanlı), Atatürk Kültür Merkezi, s. 377-425.
 • Durmuş, Oğuzhan, (2012), "Çuvaş-Mari Dil İlişkilerine Genel Bir Bakış I: (Çuvaşçanın Mariceye Etkisi), Türk Moğol Araştırmaları - Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, s. 153-168.
 • Andreyeva, E., Durmuş, O., (2009), Турккă Чĕлхи, (Türk Dili), İvan Yakovleviç Yakovlev Çuvaş Devlet Pedagoji Üniversitesi Yay., Çeboksarı

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Durmuş, Oğuzhan (2016) "18. Yüzyılda İdil-Ural Sahasında Gramer Yazıcılığı: İlk Çuvaş, Mari ve Udmurt Grameri Örneği", Milliyetlerin Kesişme Noktası: İdil-Ural Çalıştayı-II (16-17 Ekim 2015) Bildiri Kitabı, Kırklareli Üniversitesi Yayını, s. 155-172.
 • Durmuş, Oğuzhan (2014) "Çuvaş Atasözlerine Göre Çuvaşlar ve İdil-Ural Halkları", Milliyetlerin Kesişme Noktası: İdil-Ural Çalıştayı Bildiri Kitabı, s. 321-362 (Nisan 2014)
 • Doğan, L., Durmuş, O. (2004) “Türk Dilinde Kalınlık-İncelik Uyumu Bakımından +ki Eki”, 1. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, -Bildiriler-, s. 159-167.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Pelin Manap, (2013) "Eski Anadolu Türkçesinde Kiplik"
 • Yasin Berber, (2012) "Azretni Kuvanç Künü adlı eser üzerinde Karaçay-Balkar Türkçesi dil incelemesi (yazı çevirimi-aktarma-çekim şekil bilgisi-dizin)"

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Çuvaş Halk Akademisi (2008)

Diğer

 • Durmuş, Oğuzhan (2013) [Yayın Değerlendirme] "Bülent Gül, Ferruh Ağca, Faruk Gökçe (2013), Bengü Bitig. Dursun Yıldırım Armağanı, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Yayın Dizisi 01, Türkbilig-Öncü Kitap, X+662 s.", Türk Kültürü, 2013/2, s. 173-180.
 • Durmuş, Oğuzhan, (2013) [Yayın Değerlendirme] "Bülent Bayram (2012), Şuyın Hivetiri'nin Ulıp Destanı (Çuvaş Kalevalası Üzerine Bir Değerlendirme), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 335 s.", Türkbilig, 2013/25, s. 159-162.
 • Durmuş, Oğuzhan, (2013) [Yayın Değerlendirme] "Europäische Personennamensysteme, Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch, (Lehr- und Handbücher Zur Onomastik, Band 2), (Editör) Andrea Brendler, Silvio Brendler, Hamburg: Baar-Verlag, 2007." Türk Kültürü, 2013/1, s. 167-173.
 • Durmuş, Oğuzhan, (2011) [Yayın Değerlendirme] "André Hesselbäck (2005). Tatar and Chuvash Code-copies in Mari. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Uralica Upsaliensia 35.", Bilig, S. 59, s. 265-276.
 • Durmuş, Oğuzhan (2004) [Ansiklopedi mad.] "Martti Räsänen", TDV İslam Ansiklopedisi, C. 34, 455-456.
 • Eckmann, Janos, (2004) [Çeviri] "Edirne Ağzı" (Çev. Oğuzhan Durmuş), İlmî Araştırmalar, S. 18, s. 135-150
 • Durmuş, Oğuzhan (2004) [Yayın Değerlendirme] "Prof. Dr. Sultan Mahmut Kaşgarlı, Uygur Türkleri Kültürü ve Türk Dünyası, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2004", Türk Kültürü, S. 493-494, s. 455-456.
 • Durmuş, Oğuzhan (2016) "Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt, Melita Aleksa Varga (eds.) (2014) Introduction to Paremiology, A Comprehensive Guide to Proverb Studies, Warsaw-Berlin: De Gruyter Open, ISBN 978-3-11-041015-0, 368 s.", Türkbilig 2015/30, s. 287-288.

» Verdiği Dersler

Türkiye Türkçesi Grameri II