» Biyografi

Doç. Dr. Nurten Çetin 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden Prof.Dr. Abdülkadir Özcan'ın danışmanlığında hazırladığı "Belgrad'ın Vukuat-ı Sahihası" konulu tezi ile mezun oldu. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalında, Yrd. Doç. Dr. Elçin Macar'ın danışmanlığında hazırladığı "Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Girişimi" konulu tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı. 2004 yılında Selçuk Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okutmanı olarak göreve başladı. 2011 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalında, Prof. Dr. Osman Akandere'nin danışmanlığında hazırladığı "Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa" konulu tezi ile doktor unvanını aldı. Bu çalışma Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi tarafından 2016 tarihinde yayımlandı. 2012 Yılında Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, TC. Tarihi Anabilim Dalı Öğretim üyesi olarak atandı. 20 Ekim 2017 tarihinde Doçent unvanını aldı.  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu üyesidir. Ekim 2017'de  Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalı Başkanlığı görevine, 14 Kasım 2018'de Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevine atanmış olup halen  bu görevlerini sürdürmektedir. Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim kurulu üyesidir. II. Meşrutiyet Dönemi, Milli Mücadele Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi ile ilgili yayınları bulunmakta olup bu konulardaki  çalışmalarına devam etmektedir.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • I. Dünya Savaşı'na Giden Yolda Avusturya-Macaristan İle Sırbistan İhtilafı, Trakya Üniversitesi, Sosyal Blimler Dergisi, C 19, S 1, Haziran 2017, ss. 371-393, (Haziran 2017)
 • "Milli Mücadele'de Kıbrıs Türk Kamuoyu", Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), Cilt 3, Sayı 7, Kasım 2016, ss. 117-132. (Kasım 2016)
 • "Salih Paşa Hükümeti, Basın ve Siyasi Çevrelerin Hükümete Yaklaşımı", Tarih Okulu Dergisi (TOD), Yı: 9, S. XXV, Mart 2016, ss.869-898. (Mart 2016)
 • "Romanya'nın Birinci Dünya Savaşı'na Girişi ve Osmanlı Devleti'ne Etkileri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 9, S. 42, Şubat 2016, ss. 536-551. (Şubat 2016)
 • "Çanakkale Martyrs from Karaman", Turkish Forum World Turkish Alliance, Special Issue, Social Sciences e-Journal, V. 1, N. 1, USA, 2015.
 • "Balkan Savaşlarının Karadeniz Bölgesindeki Toplumsal Yansımaları ve Bölgeden Orduya Yapılan Yardımlar (1912-1913), Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. XV, S. 30, İzmir 2015, ss. 79-98.
 • Lozan Barış Konferansı Arifesinde İstanbul-Ankara Münasebetleri ve İstanbul Hükümeti'nin İstifası, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 7, Ocak 2014, ss. 87-113. (Ocak 2014)
 • "Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri Vatandaşlarına Yönelik Uygulamalarından Biri:Sürgün, (Edirne Örneği), Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 5, ISSN 1309-7660, Ocak 2013, ss. 75-94. (Ocak 2013)
 • "Londra Konferansı'nda Ahmet Tevfik Paşa", Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 4, Temmuz 2012, ISSN1309-7660, Edirne, ss. 107-127. (Temmuz 2012)
 • "1914 Osmanlı-Yunan Nüfus Mübadelesi Girişimi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 24, ISSN 1302-1796, Konya Aralık 2010, ss. 149-172. (Aralık 2010)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • "Balkan Savaşlarında İzmit'te Seferberlik Uygulamaları", Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II, İzmit 2015. (Nisan 2016)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • "Mütareke Döneminde Harikzedegan Komisyonu ve Faaliyetleri", Mondros Mütarekesi'nin 100. Yılı:I. Dünya Savaşı'nın Sonu, Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu, Kahramanmaraş 24-26 Ekim 2018. (Ekim 2018)
 • "Açıksöz Gazetesi'nde İzmir (1919-1921), 3. Ululslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 9-13 Eylül 2018, Kozaklı-Nevşehir. (Eylül 2018)
 • "Balkan Savaşlarının Anadolu Dışındaki Yerlerde Yarattığı Etkiler", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), 9-13 Mayıs 2018, Mardin, Türkiye. (Mayıs 2018)
 • "İttifak Devletlerinin Romanya'yı Taksim Plan ve Projeleri", Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslarası Sempozyumu, 4-6 Ekim 2017, Kösten-Romanya. (Ekim 2017)
 • Birinci Dünya Savaşı'na Giden Süreçte Avusturya-Macaristan İle Sırbistan İhtilafı", "Osmanlı-Macaristan-Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu" Budapeşte-Macaristan. (Kasım 2016)
 • "Balkan Savaşlarının Orta Anadolu Vilâyetlerine Etkisi, Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 6-8 Ekim 2016, Çanakkale. (Ekim 2016)
 • "İstanbul Amerikan Kız Koleji ve Kolej'in Müslüman Kadın Algısı (1908-1918)", V. Uluslararası Canik Sempozyumu, Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın (1-3 Nisan 2016), Canik-Samsun. (Nisan 2016)
 • "Milli Mücadele'de Kıbrıs Türk Kamuoyu", Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu, 11-13 Nisan 2016, Lefkoşe-Kıbrıs. (Nisan 2016)
 • "Romanya'nın Birinci Dünya Savaşı'na Girişi ve Osmanlı Devleti'ne Etkileri", Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozymu, İzmir 12-14 Kasım 2015. (Kasım 2015)
 • "Bulgarların Doğu Rumeli'yi İşgali Karşısında Almanya'nın Tutumu", II. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 14-17 Kasım 2013, Julius-Maximilians-Universtat, Würzburg-Almanya. (Kasım 2013)
 • "Berlin'de Bir Osmanlı Sefiri Ahmet Tevfik Paşa (1843-1936)", I. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, 8-10 Ekim 2009, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya 2010. (Nisan 2010)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Balkan Savaşlarının Anadolu Dışındaki Yerlerde Yarattığı Etkiler", İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, Berikan Yayınevi, Ankara 2018, ss, 649-664 (Aralık 2018)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Biyografi Türünün Tarihi Gelişimi ve Biyografik Çalışmalar Üzerine Bazı Düşünceler" Tarih Yazımı Üzerine (Araştırma Yaklaşım ve Yöntemler), (Editör: İsmail Özçelik), Berikan Yayınevi, Ankara 2018. (Kasım 2018)
 • 1914 Köstence Mülakatı, Kitap Dostu Ali Birinciye Armağan, (Ed. Prof. Dr. Osman Köse), Polis Akademisi Yayınları, 1. Baskı, Ankara 2017. (Nisan 2017)
 • "İstanbul Amerikan Kız Koleji ve Kolej'in Müslüman Kadın Algısı (1908-1918)", Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın, (Editör, Prof. Dr. Osman Köse) Samsun Aralık 2016, ss. 381-394. (Aralık 2016)
 • "İşgal Altında Esir Bir Osmanlı Şehri: Edirne", Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, (Editör Prof. Dr. Osman Köse), Samsun 2016. (Mart 2016)
 • Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara (Kasım) 2015. (Kasım 2015)

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Emre Elmas, "Periferi'de Sanayileşme ve Modernizm Osmanlı Devlet Fabrikalarının Kuruluşu (1825-1875), 2015- (Temmuz 2015)
 • Şenay Öztürk Yılmaz, "XVI. ve XVII. Yüzyılda Osmanlı İdaresinden İpek (Pec), 2013- (Aralık 2013)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Çisem Çoşkuntuna, "Ebubekir Hazım Tepeyran'ın Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri", 2016- (Haziran 2016)
 • Büşra Çakar, "1914-1918 Osmanlı Bulgar İlişkileri", 2016- (Nisan 2016)
 • Büşra Nazlı Özgül, "Avusturya-Macaristan'ın Balkan Politikası (1911-1913)", 2016- (Mart 2016)
 • Sezen Sevgil, "Edirne Milletvekili Mehmet Şeref Aykut ve I. TBMM'deki Faaliyetleri", Edirne 2016. (Şubat 2016)
 • Pınar Fırat, "1914-1918 Osmanlı-Yunan Münasebetleri", 2015- (Nisan 2015)
 • Çağdaş Yüksel, NATO ve Türkiye'nin Dış Politikasına Etkileri (1949-1974), Edirne 2013.

Yapılan Hakemlikler

 • Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, (Temmuz 2017)
 • Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, (Mart 2017)
 • Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, C 16 , S 33, Aralık 2016. (Aralık 2016)
 • History Studies, C 8, S 16, Haziran 2016. (Haziran 2016)
 • History Studies (Aralık 2015)
 • History Studies (Eylül 2014)

Diğer

 • "Eminalp Malkoç, Ebü-l Ahrar Ahmet Rıza Bey, (Nisan 2017)
 • Fatma Koç-Kenan Saatçioğlu, "1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nde Türkiye'den Yunanistan'a Göç Eden Ortodoks Rum Kadınlara Ait Gelenekli Giysiler", Trukish Studies, Volume 12/3, ISSN 130-2141, Ankara 2017, p.647-668. Atıf sayfa no:651, 666. (Mart 2017)
 • "Meşrutiyetten Cumhuriyete Türk Kadınının Kazanımları", Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi, 8 Mart 2017. (Mart 2017)
 • Erol Akcan-Recep Murat Geçikli, "Milli Mücadele'de "Artin" Cemal ve Faaliyetleri", Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu Dergisi, S 60, Bahar 2017, ss. 1-22. dipnot:77.
 • Arif Kolay, "Iı. Meşrutiyet Döneminde Hariciye Nezareti'nde Tensikat ve Bürokratik Değişim 1908-1910", Türkiyat Mecmuası, C 27/1, İstanbul 2017, ss. 193-214., dinot 8.
 • Gürhan Yellice, "Birinci dünya Savaşı ve Yunanistan: Çanakkale'den Milli bölünmeye", Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, XVI/32, 2016 Bahar, ss 205-242. dipnot:12- (Nisan 2016)
 • Tuba Eray Biber, Karadeniz Rumları ve Yunanistan, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2016.
 • Bünyamin Kocaoğlu, "Nurten Çetin, "Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa" )Kitap Tanıtımı), History Studies, C 7, Aralık 2015. (Aralık 2015)
 • Tuğba Eray Biber, 20. Yüzyılda Yunanistan'dan Türk Göçleri, XX.Yüzyıl Türk Dünyasında Sürgün ve Göç, İstanbul 2015, ss.303-325.
 • Yücel Bozdağlı, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Sonuçları, TSA, Yıl:18, Özel S: 3, 0cak 2014, (Ocak 2014)
 • Abdurrahman Bozkurt, "I. Dünya Savaşı Başlarında Osmanlı Devleti'nde Casusluk Faaliyetleri ve Güvenlik Algısı", OTAM, Güz 2014.
 • İsmail Oğuz, 20. Yüzyıl Başlarında Demircide Gayrimüslim Nüfus, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıl:2013, Cilt 11, Sayı 3. (Aralık 2013)
 • İbrahim Serbestoğlu, BALKAN SAVAŞLARI ve TABİİYET SORUNU, Tarih İncelemeleri Dergisi XXVIII / 2, 2013, 471-486 (Şubat 2013)
 • A.Vedat Koçal, II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türkiye'de Otoriter Yönetim Geleneğinin Sosyo-Ekonomik Kökleri, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, C. 6, Sayı:2, s. 244-258.
 • Marlene Graf von Kalnein, „Halbungläubige und mit Joghurt Getaufte“. Zur Darstellung des griechisch-türkischen Bevölkerungsaustausches in der türkischen Romanliteratur nach 1990 Verfasserin Marlene Graf von Kalnein angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2012 Studienkennzahl lt.
 • Elçin Macar, "The Muslim Emigration in Western Anatolia", Cahiers Balkaniques, 40, 2011.
 • Ahmet Efiloğlu, Osmanlı Rumları Göç ve Tehcir, 1912-1918, Bayrak Yayınları, İstanbul 2011.

» Verdiği Dersler

Atatürk Döneminde Yapılan Sosyo Kültürel İnkılâplar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Atatürkçü Düşünce Sistemi

Meşrutiyetten Cumhuriyet'e Fikir Hareketleri I-II, 2014-2015,2015-2016-2017.

 • Meşrutiyetten Cumhuriyet'e Fikir Hareketleri I-II, 2014-2015, 2016-2017.

Milli Mücadele Hükümetleri I-II, 2015-2016-2017

Osmanlıca

Tarihe Giriş

Türk Dış Politikası I-II, 2015-2016-2017

Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel İlkeleri

Uluslararası Kurumlar ve Türkiye