» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Anatomical variations of the circle of Willis in children. (Aralık 2021)
 • Fibroadenoma of Axillary Ectopic Breast Tissue. (Eylül 2021)
 • Skeletal muscle loss during anti-epidermal growth factor receptor therapy is an independent prognostic factor on non-small cell lung cancer patients survival. (Mayıs 2021)
 • The value of MRI contrast enhancement in biopsy decision of suspicious mammographic microcalcifications: a prospective multicenter study (Mart 2021)
 • Genetic screening results of individuals with high risk BRCA-related breast/ovarian cancer in Trakya region of Turkey.J BUON. 2020 May-Jun;25(3):1337-1347. (Haziran 2020)
 • The relationship between computed tomographic obstruction index and pulmonary vein cross-sectional area in acute pulmonary embolism. Ustabaşıoğlu FE, Solak S, Kula O, Gunay B, Serez B, Tunçbilek N.Radiol Med. 2020 Mar;125(3):265-271. doi: 10.1007/s11547-019-01119-4. Epub 2019 Dec 20. (Mart 2020)
 • Skeletal muscle loss during anti-EGFR combined chemotherapy regimens predicts poor prognosis in patients with RAS wild metastatic colorectal cancer. (Kasım 2019)
 • Changes in skeletal muscle area and lean body mass during pazopanib vs sunitinib therapy for metastatic renal cancer. (Ocak 2019)
 • Value of MRI apparent diffusion coefficient for assessment of response to sorafenib in hepatocellular carcinoma. (Ağustos 2018)
 • Imaging findings of axillary cystic lymphangioma in adult. (Şubat 2018)
 • . Imaging findings of axillary cystic lymphangioma in adult. (Temmuz 2017)
 • The effects of fat distribution and some adipokines on insulin resistance. (Haziran 2016)
 • Investigation of insulin resistance gene polymorphisms in patients with differentiated thyroid cancer. (Mayıs 2014)
 • Skeletal muscle loss during anti-EGFR combined chemotherapy regimens predicts poor prognosis in patients with RAS wild metastatic colorectal cancer.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Skeletal muscle loss during anti-epidermal growth factor receptor therapy is an independent prognostic factor on non-small cell lung cancer patients survival. (Mayıs 2021)
 • Complete agenesis of dorsal pancreas with pancreatic cyst: A case report. (Nisan 2021)
 • Intrathoracic extrapleural lung herniation: A new type of lung hernia. (Mart 2021)
 • Granulomatous inflammation in pulmonary pathology of 2019 novel coronavirus pneumonia: case report with a literature review (Ekim 2020)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Second Look Us of Non-Mass Enhancing Lesions on MRI (Aralık 2020)
 • Preoperative Breast MRI: Multicenter Prospective Study (Kasım 2018)
 • AN UNUSUAL PRESENTATION OF ATYPICAL LYMPHOID HYPERPLASIA OF THE BREAS (Ekim 2018)
 • THE CONTRALATERAL BREAST FLAP FOR SALVAGE SURGERY IN AN AUTOLOGOUS BREAST RECONSTRUCTED CANCER PATIENT (Ekim 2018)
 • Relationship between background parenchymal ehancement on breast MRI and pathological tumor subtype (Ekim 2018)
 • The Radiological Diagnosis of Inflammatory Benign Breast Lesions (Kasım 2017)
 • Unilateral Silent Sinus Syndrome Presenting With Long Term Unilateral Nasal Obstruction (Kasım 2017)
 • Sinonasal Rhabdomyosarcoma in an Adult Patient: A Case Report (Kasım 2017)
 • Tuberculosis Mastitis (Kasım 2017)
 • Subareolar Abscess That Mimics Breast Carcinoma; Case Report (Kasım 2017)
 • Psoas Muscle Metastasis from Cervical Carcinoma: Diagnostic Features on Diffusion-Eeighted MRı (Kasım 2017)
 • Intaductal papilloma in childhood (Kasım 2017)
 • Fat Necrosis of the Breast; Diagnostic Imaging Features (Kasım 2017)
 • Giant Retroperitoneal Liposarkoma with Scrotal Herniation (Kasım 2017)
 • Second Look Us of Non-Mass Enhancing Lesions on MRI AUTHOR LIST I. Yildiz, MD; F. Taskin, MD, Istanbul, ; N. Tuncbilek; N. Kurt; G. Esen, MD; E. Aribal; PRESENTER Fusun Taskin, MD
  10
  ATIF

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Toraks Bilgisayarlı Tomografi ve Koroner Bilgisayarlı Tomografi Anjiografide Atriyum ve Ventrikül Ölçümlerin Uyumluluğunun Değerlendirilmesi (Kasım 2020)
 • Evaluation of Axillary Lymph Node (Ekim 2017)
 • Evaluation of Axillary Lymph Node

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • SİSTEMİK SKLEROZİSLİ 2 HASTADA AKCİĞER TUTULUMLARI - OLGU SUNUMU (Kasım 2018)
 • SOL VENTRİKÜLDE MURAL TROMBÜSÜN EŞLİK ETTİĞİ MİYOKARD ENFARKTI RADYOLOJİK BULGUSU, OLGU SUNUMU (Kasım 2018)
 • TORAKS DUVARINDA DEV ENKAPSÜLE LİPOM: OLGU SUNUMU (Kasım 2018)
 • BİLATERAL OVARİAN İNGUİNAL HERNİ; OLGU SUNUMU (Kasım 2018)
 • FETAL DÖNEMDE TANI KONULAN NADİR BİR SEMİLOBAR HOLOPROZENSEFALİ VAKASI, OLGU SUNUMU (Kasım 2018)
 • AKUT DİSSEMİNE ENSEFALOMYELİT SONRASINDA GELİŞEN BİLATERAL OPTİK NÖRİT OLGUSU (Kasım 2018)
 • PAPİLLER TİROİD KANSERİ KOROİD PLEKSUS METASTAZININ MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI (Kasım 2018)
 • DİNAMİK KONTRASTLI MEME MRG’DE SİSTEMİN MAGNET GÜCÜNÜN ZEMİN BOYANMASINA ETKİSİ (Kasım 2018)
 • DİSTAL FEMUR KAYNAKLI PAROSTEAL OSTEOSARKOM : OLGU SUNUMU (Kasım 2018)
 • DEV EKSTRAABDOMİNAL AGRESİF FİBROMATOZİS OLGUSU (Kasım 2018)
 • TİBİAL İNTRAOSSEÖZ HEMANJİOM OLGUSUNDA GÖRÜNTÜLEME BULGULARI (Kasım 2018)
 • İNTRAMUSKULER HEMATOMU TAKLİT EDEN EKSTRASKELETAL EWİNG SARKOMU; OLGU SUNUMU (Kasım 2018)
 • PEDİATRİK REKÜRREN İDİOPATİK DİSK KALSİFİKASYONU OLGUSU (Kasım 2018)
 • SİTUS İNVERSUS TOTALİS HASTASINDA KARDİYAK MR GÖRÜNTÜLEMEDE NADİR BİR OLGU: NON-KOMPAKSİYON KARDİYOMİYOPATİ (Kasım 2018)
 • AORT KAPAK KAYNAKLI PAPİLLER FİBROELASTOM : OLGU SUNUMU (Kasım 2018)
 • AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ SONRASI SERBEST DUVAR RÜPTÜRÜ VE PSÖDOANEVRİZMA OLGUSU (Kasım 2018)
 • YATROJENİK İNTRAKARDİYAK DEFİBRİLATÖRÜN SUBKLAVYEN ARTERDEN YERLEŞTİRİLMESİ (Kasım 2018)
 • DEV MESANE KALKÜLÜ: OLGU SUNUMU (Kasım 2018)
 • MEME KANSERİ OLGUSUNDA HİPOFİZ BEZİ METASTAZ (Kasım 2018)
 • YETİŞKİN HİV POZİTİF HASTADA GÖRÜLEN UZUN SEGMENT İLEOİLEAL İNVAJİNASYON OLGUSU (Kasım 2018)
 • DEV BOYUTA ULAŞMIŞ RETROPERİTONEAL LİPOSARKOM OLGUSU (Kasım 2018)
 • SAĞ ATRİUMDA TÜMÖR TROMBÜSÜ OLUŞTURAN HEPATİT B ZEMİNİNDE GELİŞEN HEPATOSELLÜLER KANSER , OLGU SUNUMU (Kasım 2018)
 • COMPLETE AGENESİS OF THE DORSAL PANCREAS WİTH PANCREATİC CYST: A CASE REPORT (Kasım 2018)
 • BATIN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE KOMPLET TİP ANÜLER PANKREAS OLGUSU (Kasım 2018)
 • Meme Kanserlerinde ADC ile Prognostik Faktörler, Sağkalım ve Neoangiogenezis İlişkisi (Kasım 2017)
 • Meme Kanserlerinde ADC ile Prognostik Faktörler, Sağkalım ve Neoangiogenezis İlişkisi

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • BIRADS MR (Nisan 2018)
 • Taramada MR görüntüleme (Nisan 2018)
 • Vakalarla Pre-op ve Post op meme kanseri (Ocak 2018)
 • MR da yanlış pozitiflikler (Ocak 2017)
 • Suspect microcalcifications on MRI findings (Kasım 2016)
 • Difuzyon MRI, Multiparametric MRI, Abbreveiated MRI (Nisan 2016)
 • Meme Difuzyon MRG (Ocak 2016)
 • MR da yanılgılar (Kasım 2014)
 • meme Kanserlerinde Radyolojik Patolojik Korelasyon (Ekim 2014)
 • Erken evre meme kanserine yaklaşım (Nisan 2014)
 • Aksilla Görüntülemesi (Nisan 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Klinik Bulgularda Görüntüleme ve Meme Kanserinin Preoperatif Yönetimi (Mart 2020)
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme: BIRADS Raporlama (Aralık 2014)

Yapılan Hakemlikler

 • Mammografik Mikrokalsifikasyonlar (Kasım 2018)

» Verdiği Dersler

DİREK GRAFİLER

MEME rADYOLOJISI

MEMEDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERI

RADYOLOJIK ANATOMI