» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • N. Beser, Z. Mutafçilar, S. Hasançebi, Diversity analysis of the rice cultivars (Oryza sativa L.) by utilizing SSRs rice diversity by SSRs, 10.1111/jfpp.15232, JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol. 45, no. 2, pp. 6, 2021
 • M. Konak, S. Hasancebi, N. Beser, Morphological and molecular evaluation of Turkish rice (Oryza sativa L.) landraces, 10.1007/s10722-021-01135-2, GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION, vol. 68, no. 6, pp. 2367-2377, 2021
 • N. Beser, Z. Mutafçilar, S. Hasançebi, Diversity analysis of the rice cultivars (Oryza sativa L.) by utilizing SSRs rice diversity by SSRs, 10.1111/jfpp.15232, JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol. 45, no. 2, pp. 6, 2021
 • N. Beser, Z. Mutafcilar, S. Hasancebi, Diversity analysis of the rice cultivars (Oryza sativa L.) by utilizing SSRs rice diversity by SSRs, 10.1111/jfpp.15232, JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol. 45, no. 2, pp. , 2021
 • M. Konak, S. Hasancebi, N. Beser, Morphological and molecular evaluation of Turkish rice (Oryza sativa L.) landraces, 10.1007/s10722-021-01135-2, GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION, vol. 68, no. 6, pp. 2367-2377, 2021
 • M. Konak, S. Hasancebi, N. Beser, Morphological and molecular evaluation of Turkish rice (Oryza sativa L.) landraces, 10.1007/s10722-021-01135-2, GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION, vol. 68, no. 6, pp. 2367-2377, 2021
 • N. Beser, Z. Mutafcilar, S. Hasancebi, Diversity analysis of the rice cultivars (Oryza sativa L.) by utilizing SSRs rice diversity by SSRs, 10.1111/jfpp.15232, JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, vol. 45, no. 2, pp. , 2021
 • N. Beser, Z. Mutafçilar, Identification of SSR Markers for Differentiating Rice (Oryza sativa L.) Varieties Marketed in Turkey, 10.15832/ankutbd.518276, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol. 26, no. 3, pp. 357-362, 2020
 • N. Beser, Z. Mutafçilar, Identification of SSR Markers for Differentiating Rice (Oryza sativa L.) Varieties Marketed in Turkey, 10.15832/ankutbd.518276, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol. 26, no. 3, pp. 357-362, 2020
 • N. Beser, Z. Mutafcilar, Identification of SSR Markers for Differentiating Rice (Oryza sativa L.) Varieties Marketed in Turkey, 10.15832/ankutbd.518276, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol. 26, no. 3, pp. 357-362, 2020
 • N. Beser, Z. Mutafcilar, Identification of SSR Markers for Differentiating Rice (Oryza sativa L.) Varieties Marketed in Turkey, 10.15832/ankutbd.518276, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol. 26, no. 3, pp. 357-362, 2020
 • Beser, N., Surek, H., Sahin, S., Kaya, R., Tuna, B., Çakır, R. 2016. Çeltikte (Oryza sativa L.) Farklı Damla Sulama Uygulamalarının Araştırılması. Fresenius Environmental Bulletin. 25 : No:9/2016. P. 3680-3686 (Ocak 2016)
 • Beşer; N. Sürek, H., Şahin, M. 2015. Çeltik Yanıklık Hastalığına (Magnaporthe grisea) Tarla Koşullarında Dayanıklılk Gösteren Genlerin Araştırılması. Fresenius Environmental Bulletin. 24 : N0:3. P. 791-795 (Nisan 2015)
 • Gevrek, M.N., Beşer, N., Dittert, K., Tatar, Ö. 2009. Effects of Plastic Film Mulching Cultvation System on Some Agronomic Characters of Rice in Relation With the Increase of Paddy Acreage. Turkish Journal of Field Crops, Volume14, Number:1, pp: 15-29.
 • Halil SUREK, Necmi BEŞER. 2005. Selection Of Grain Yield and Yield Components In Early Generations For Rice. Philippine Journal of Crop Science 2003, 28(3): 3-15 (Ocak 2003)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Beşer, N., Del Valle, M.M, Kim, S., Vinarao, R.B., Sürek, H. and Jena, K.K. 2016. Türkiye'nin Önemli iki Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşidinin Yanıklık Hastalığına Dayanıklılığı Marker Yardımıyla Geniş Spektrumlu Dayanıklılık Gösteren Pi40 Geninin Aktarılması ile geliştirilmesi. Moleculer Plant Breeding. Vol.7, No.33, 1-15
 • Sürek, H. Beşer, N. 2003. Correlation and Path Coefficient Analysis For Some Yield Related Traits in Rice ( Oryza sativa L.) Under Thrace Conditions. Turkish Journal of Agricultural and Forestry. 27: 77-83
 • Sürek, H., Beşer, N. 1998. A Research to Determine The Suitable Rice (Oryza sativa L.) Harvesting Time. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. (22) 391-394 (Ocak 1998)
 • Sürek,H., Beser, N. 1997. Effect of Blast Disease on Rice Yield. International Rice Research Notes. Vol:22, Number:1, P:25-26

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Evci,G., Pekcan, V. Yılmaz, M.I., Beşer, N., Kaya, Y. 2012. Confectionary pumpkin breeding breeding studies in Turkey. Cucurbitaceae 2012, Proceedings of the Xth EUCARPIA meeting on genetics and breding of cucurbitacea ( Eds. Sari, Solmaz, and Aras) Antalya (Turkey), October 15-18 th, 2012. Pp:687-691
 • Sürek,H., Beşer, N. 1999. The Economic Situation of Rice in Turkey. 1999. Proceedings of the Workshops. FAO MedRice; Research strategies for rice development in transition economies. 2-4 September 1999, Bucharest, Romania. Cahiers Options Mediterraneennes, Vol 50, P: 87-93.
 • Sürek, H., Beser, N. 1998. The Effect of Water Stress on Grain and Total Biological Yield and Harvest index in Rice (Oryza sativa L.) In:Chataigner, J.(Edt) Future of water managment for rice in Mediterranean climate areas: proceedings of the workshops, Sakha, 5-6 September 1998, Egypt, p. 61-68. Montpellier, France: International Center for Advanced Mediterranen Agron Studies, 1999. SB235. F88.1998

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Beşer, N., Sürek, H. 2013. Rice Cultivation and Blast ( Pyricularia oryzea) Management in Turkey. International Rice Blast Conference. 2013. Translation from Genomicz to Disease Management. August 20-24, 2013. Jejudo, South Korea. Pp:63

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Beşer, N. Sürek, H. 2012. Rice Food Security and Production in Turkey. In Advances in Temperate Rice Research. Edit. K.K: Jena and B. Hardy. pp. 89-96

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Beşer, N., Karahan, A., Şenyurt, M., Sürek, H., 2007. Ergene Nehrinden ve Diğer Su Kaynaklarından Sulanan Çeltiklerden Elde Edilen Pirinçlerde Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi. Trakya Üniv. J. Sci. 8 (1): 49-53
 • Sürek, H., Beşer, N. 2005. Selection For Grain Yield And Its Components In Early Generations In Rice ( Oryza sativa L.) Trakya Univ. J. Sci., 6 (1): 51-58, 2005
 • Necmi BEŞER. 2003. Bitkilerin Kültüre Alınışı ve Kültüre Alınan Bitkilerde Yabanilere Göre Oluşan Fizyolojik Değişiklikler. Ziraat Mühendisliği Dergisi. Sayı. 340. Sayfa.30-31.
 • Beşer, N. Wetten, A. 1996. Protoplast Isolation in Lupin (Lupinus spp). Tarım Bilimleri Dergisi. 2 (2) 73-79 (Mphill. Tezinden)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yüksel Kaya, Alex Morgounov, Mesut KESER, Necmi BEŞER. 2012. International Witer Wheat Improvement Program, Results and Perspectives. International Scientific Conferance. 130 Years Agricultural Science in Sadova. Book Of Abstracts. 5-6 Haziran 2012. Page.8
 • Beşer, N., Sürek, H., Kaya, R., Şahin, S. 2011. Farklı Aromatik Çeltik (Oryza ssativa L.) Çeşit ve Hatlarının Edirne Ekolojij Koşullarında Verim ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011 Bursa, Bildiriler Kitabı., Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller, Cilt I., Sayfa: 382-387.
 • Sürek, H., Beşer, N., Kaya, R. 2011. 1980-2000 Yılları Arasında, Çeltik Verimideki Gelişmeler ve Bazı Agronomik Karakterlerde Gözlenen Değişiklikler. IX. Türkiye Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011 Bursa, Bildiriler Kitabı., Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller, Cilt I., Sayfa: 345-350.
 • Beşer, N. Sürek, H., Kaya, R. 2007. Trakya Bölgesi Şartlarına Uygun Aromatik Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşidi Geliştirme Araştırmaları. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum. Bildiriler 1, Tahıllar, Bitki Islahı ve Biyoteknoloji, Yemeklik Tane Baklagiller. Sayfa: 554- 557.
 • Sürek, H., Beşer, N., Kaya, R. 2007. Çeltikte Üstten Biçmenin Dane Verimi ve Bazı Agronomik Karakterler Etkisi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum. Bildiriler 1, Tahıllar, Bitki Islahı ve Biyoteknoloji, Yemeklik Tane Baklagiller. Sayfa: 51- 54.
 • Beşer, N., Sürek, H. 2003. Çeltikte (Oryza sativa L) Bazı Karakterlerin Mutasyon Islahı ile İyileştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır. Bildiriler kitabı, Tarla Bitkileri Islahı, I.Cilt. Sayfa: 63-66
 • Beşer,N., Sürek, H. 2003. Trakya Bölgesi Şartlarına Uygun Aromatik Çeltik (Oeyza sativa L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır. Bildiriler kitabı, Tarla Bitkileri Islahı, I.Cilt. Sayfa:228-232
 • Sürek, H., Beşer, N., Karahan, A. 2002. Ülkemizde Çeltik Tohumluk Üretimi ve Sorunları. Tohumculuk Kongresi, Sayfa 87-94, 11-13 Eylül 2002- İzmir
 • Beşer, N., Gençtan, T. 1999. Trakya Bölgesi’nde Değişik Ekim Yöntemlerinin Çeltikte (Oryza sativa L.) Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana, Cilt I, Genel ve Tahıllar, Sayfa: 462-467 (Doktora tezinden)
 • Sürek, H., Beşer, N. 1999. Çeltik Islahında Kullanılan Bazı Seleksiyon Kriterlerinin Etkinliğinin Araştırılması. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15- 18 Kasım 1999, Adana, Cilt I, Genel ve Tahıllar, 468-473
 • Çakır, R., Sürek, H., Karaata, H., Aydın, H., Beşer, N. 1999. Yağmurlama Sulamanın Çeltik Bitkisinin Vejetatif Gelişmesi, Verimi ve Sulama Suyu Gereksinimi Üzerine Etkileri. VII. Kültürteknik Kongresi Bildiriler. Kültürteknik Derneği. 11-14 Kasım 1999- Kapadokya.
 • Beşer, N., Sürek, H. 1999. Rice Research Strategies and Future Prospects under temperate conditions in Turkey.. 1999. Proceedings of the Workshops. FAO MedRice; Research strategies for rice development in transition economies. 2-4 September 1999, Bucharest, Romania. Cahiers Options Mediterraneennes, Vol 50, P: 105-113.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Sürek, H., Beşer, N. 2003. Ilıman İklim Koşullarında Çeltikte (Oryza sativa L.) Düşük ve Yüksek Hasat İndeksi İçin Seleksiyon. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır. Bildiriler kitabı, Tarla Bitkileri Islahı, I.Cilt. Sayfa:78-83
 • BESER, N. SUREK, H:, KARAHAN, A. 2002. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Çeltik Çeşitleri Bu Çeşitlerin Islah Yöntemleri Kimi Özellikleri İle Tohumluk Üretim Ve Pazarlama Sorunları. Tohumculuk Kongresi, Sayfa 127-132, 11-13 Eylül 2002- İzmir
 • BEŞER, N.,İ. ÖZTÜRK, R. AVCI, T. KAHRAMAN,. 2001. Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Buğday Çeşitlerinin Verim, Kalite ve Diğer Bazı Özellikleri İle Buğday Tarımının Önemli Sorunları. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, 2001. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Tekirdağ, Cilt 1, Sayfa 63-68
 • Beşer, N., Pooni, H.S. 2001. Stoplazmik Erkek Kısır Hatlar ile Rekombinant F4 Aileleri Melezlemesinden Elde Edilen Ayçiçeği Hibritlerinde (Helianthus annuus l) Bazı Karakterlerin Kalıtımı Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt II, Sayfa: 373-378, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü. 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ
 • Beşer, N., Gençtan, T. 1999. Trakya Bölgesi’nde Değişik Sulama Yöntemlerinin Çeltikte (Oryza sativa L.) Verim ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana, Cilt I, Genel ve Tahıllar, Sayfa: 311-316 (Doktora tezinden)

» Verdiği Dersler

GBM-411 BİYOGÜVENLİK, BİYOETİK VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

GBM112-TEMEL GENETİK

GBM213- KANTİTATİF GENETİK