» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • “Petersburg ve Moskova Karşıtlığı: Rus Düşüncesinin Tarihsel İkircikliği”, International Journal of Russian Studies, sayı 4/2, s. 231-238 (Temmuz 2015)
 • “Rus Pozitivizmi”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, sayı 27, s. 153-164 (Mart 2015)
 • "Gettier Sonrası Epistemolojide Descartes Odaklı Bilgi Tanımı Tartışmaları”, Felsefe Dünyası, sayı 59, s. 41-59 (Temmuz 2014)
 • "Otopoyeziz Teorisi ve Gerçeklik Sorunu”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, sayı 20, s. 155-167 (Ekim 2011)
 • "Psikanaliz Bilimsel Bir Teori mi? İlham Dilman’ın Freud Yorumu”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, sayı 19, s. 373-382 (Mart 2011)
 • "Türkiye’de Bilgi Felsefesi Çalışmaları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), sayı 17, s. 155-168 (Ocak 2011)
 • "Plantinga’nın Dinî Dışlayıcılık Savunusunun Eleştirisi”, İslam Araştırmaları Dergisi, sayı 22, s. 95-108 (Ocak 2009)
 • "Fideizm ya da Tanrı İnancının İrrasyonelliği”, Felsefe ve Sosyal-Siyasi İlimler Dergisi, sayı 25, s. 35-49; aynı zamanda Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mecmuası içinde de yayınlanmıştır (Bakü 2009, sayı 11, s. 309-325). (Ocak 2009)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • "Kritika Zapadnogo Vospriyatiya Russkoy Mysli” (Критика западного восприятия русской мысли), Beresten, 1 (4), s. 75-80 (Ocak 2014)
 • "Muasir Qerb Felsefesinde Dini Epistemik Mövqeler ve ve Tanrı İnancının Rasionallığı”, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi İlmi Eserler Dergisi, 1/14, s. 15-124 (Ocak 2010)
 • "The Integrated Justification: A Reconciling Approach to the Internalism and Reliabilism Debate”, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Felsefe Dergisi, 2010/1, s. 65-70 (Ocak 2010)
 • "Plantinga’nın Erken Dönem Epistemolojisi”, Filologiya Meseleleri Dergisi, sayı 2, s. 498-510 (Ocak 2008)
 • "Dini Epistemologiya”, Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mecmuası, sayı 9, s. 191-208 (Ocak 2008)
 • "Doğal Teolojinin Geri Dönüşü”, Dil ve Edebiyat, sayı 2, s. 213-216 (Ocak 2008)
 • “Süreç Felsefesi Bağlamında Bilim-Din İlişkisi ve Ian Barbour”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 23, s. 59-75. (Ocak 2002)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • (ed.) Çağdaş Epistemolojiye Giriş, İstanbul: İnsan Yayınları, 2011
 • "Gettier Sorununa Alternatif Bir Yaklaşım: L. Zagzebski’nin Erdem Epistemolojisi”, Çağdaş Epistemolojiye Giriş, ed. Nebi Mehdiyev, İstanbul: İnsan Yayınları, 2011, s. 105-117
 • Çağdaş Din Felsefesinde Epistemolojik Yaklaşımlar ve Tanrı İnancının Rasyonelliği, İstanbul: İSAM Yayınları, 2008. İkinci baskı 2014

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Zeliha Okumuş, Muhammed İkbal’in Bilgi Anlayışı, Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü 2014
 • Oğuz Baysan, Bilgi ve Ahlak: İlham Dilman’ın Sokrates Yorumu, Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölümü 2013

Diğer

 • "Bilim ve Din”, Felsefe Ansiklopedisi, ed. A. Cevizci, İstanbul: Etik Yayınları, cilt II, s. 497-501
 • "Barbour, Ian”, Felsefe Ansiklopedisi, ed. A. Cevizci, İstanbul: Etik Yayınları, cilt II, s. 107-110