» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Mustafa Şentürk; Balkanlar’ın Öncü Gâzî ve Fâtihleri: Gâzî-Dervişler ve Alp-Erenler, Mediterranean International Conference on Social Sciences: MECAS II, 10-13 Ekim 2017, Ohrid, Makedonya. (Ekim 2017)
 • Mustafa Şentürk; “Kur’ân'da Münâfık Karakterine Panoramik Bir Bakış”, Kişilik ve Karakter İnşâsında Dinin Yeri Sempozyumu, 10-12 Haziran 2016, Ordu. (Haziran 2016)
 • Mustafa Şentürk; Mûsâ Cârullâh'ın Târîhu'l-Kur'ân ve'l-Mesâhıf Adlı Eseri, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması, 26-28 Mayıs 2014, Eskişehir, Türkiye.
 • Mustafa Şentürk; “Kur’ân’da Tagyîr Kavramı ve Toplumsal Değişme”, 1. Uluslararası İsar İstanbul Buluşması: Medeniyet ve Değişim, 3-4 Kasım 2012, İstanbul, Türkiye.
 • Mustafa Şentürk; “İsrâîliyyât ile Mitoloji Arasında Tarihsel Bakış Açısıyla Gölgelenen Ashâb-ı Kehf”, Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu, 20-22 Eylül 2012, Kahramanmaraş, Türkiye.
 • Mustafa Şentürk; “Kur’ân’a Göre Ehl-i Kitâb ile Evlenme: Endülüs Tefsîri Örneği”, Uluslararası Dinlerde Nikah Sempozyumu, DEÜ İlahiyat Fakültesi, 06-08 Nisan 2012, İzmir, Türkiye.
 • Mustafa Şentürk; “ilk Günah Meselesi ve Kadın: Metinlerarası Bir Okuma Denemesi”, IMWC Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi “Değişim ve Güçlenme”, 13-16 Ekim 2009, İzmir, Türkiye.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Muhammed Edîb b. Muhammed Şekûr Mahmûd Emrîr, “Kur’ân-I Kerîm’de Ahz/الاَخذ Kelimesi ve Anlam Farkları”, (Mustafa Şentürk, Halit Derin) Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi 2/3 (Nisan 2019): 108-128. (Nisan 2019)
 • Mustafa Şentürk; “İsmail Cerrahoğlu’nun Tefsir Çalışmalarında Şarkiyât ve Müsteşriklere Yaklaşımları”. Tefsir Araştırmaları Dergisi 3/1 (Nisan 2019): 43-65. (Nisan 2019)
 • Mustafa Şentürk; “Hz. Musa ve Hızır (as) Kıssası: İsrâiliyyât Rivâyetlerine Karşı Eleştirel Bir Yaklaşım”, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 5, Amasya, 2015, ss. 173-208. (Aralık 2015)
 • Muhammed el-Cevvâdî, Güncel Arapça’da Kullanılmayan Kur’ân Kelimeleri: Sözlü Örnekleme Kuramı Çerçevesinde Uygulamalı Bir Çalışma, (Çev. Mustafa Şentürk), Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 3, s. 6, 2014/3, ss. 223-257. (Temmuz 2014)
 • Mustafa Şentürk; “Kur’ân’da Toplumsal Değişme Olgusu -Disiplinlerarası Bir Giriş Denemesi-”, Marife, yıl: 14, sayı: 2/Yaz, Konya, 2014, ss. 25-42.
 • Mevlâ el-Hasen b. el-Hüseyin el-Hayyân, “Ahkâmu’l-Kur'ân İlmi: Doğuşu, Gelişimi ve Eserleri üzerine Bir Araştırma”, (Çev. Mustafa Şentürk, Mine Özer, Narin Yavuz), İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 22, 2013, ss. 457-491. (Ekim 2013)
 • Mustafa Şentürk; “Tefsîr Literatüründe Müslüman Kadınların Ehl-i Kitâb Erkekleri ile Evlenme(me)leri Meselesi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 32, İstanbul, 2015, ss. 65-108.
 • Mustafa ŞENTÜRK; "Mûsâ Cârullâh’ın Târîhu’l-Kur’ân ve’l-Mesâhıf Adlı Eseri ve Tefsîr İlmi Açısından Değeri", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 107-125, sayı: 42, Erzurum, 2014.
 • Mahcûb el-Hasen Muhammed, “Kur’ân’ı Kerîm’de İltifât Sanatı: Faydaları ve Amaçları”, (Çev. Mustafa Şentürk, Kasım Altuntaş), Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013/1, cilt: 4, sayı: 7, ss. 169-180.
 • Mustafa Şentürk; “Kur’ân’da Bir Pasif Direniş Öyküsü: Ashâb-ı Kehf”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 2, s. 3, Ocak 2013, ss. 224-237.
 • Nevin Reda; “Kur’ân’ın Tâlût’u ve Antik Yahûdî Krallığının Yükselişi: Metinlerarası Bir Okuma”,(Çev. Mustafa Şentürk), Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 9, s. 17, 2010/1, ss. 201-222.
 • Muhammed Khyzer Bin Dost, Munir Ahmad; “Kur'ân-ı Kerîm'in İstatiksel Görünümü ve Mekkî Medenî Sûreler Arasındaki Simetri”, (Çev. Mustafa Şentürk), Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c.4, s. I-II, 2009, ss. 26-43.
 • Tâhâ C. el-Elvânî, “Hâkimiyet: İlâhî ve Kur’ânî mi?”, (Çev. Mustafa Şentürk), Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c. 10, s. 2, 2010, ss. 313-329.
 • Rosalind W. Gwynne; “İhmal Edilen Sünnet: Sünnetullah (Tanrı’nın Sünneti)”, (Çev. Mustafa Şentürk), DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXX, 2009, ss. 199-208.
 • Katajun Amirpur; “Metne Değişen Yaklaşım: İranlı Aydınlar ve Kur’ân”, (Çev. Seyfullah Efe, Mustafa Şentürk), DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXIX, 2009, ss. 219-236.
 • Mustafa Şentürk; “Mûsâ Cârullah'ın Eğitim Üzerine Düşünceleri: Tarîhu'l-Kur'ân ve'l-Mesâhıf Adlı Eseri Bağlamında”, Atatürk Üniversitesi TAED, sayı: 48, 2012, ss. 257-268.
 • Mustafa Şentürk; “Endülüs Tefsir Kültürü”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012/1, c. 11, sayı: 21, ss. 53-72.
 • Mustafa Şentürk; “Vakıf Kültürünün Kur’ân’daki Referansları”, İSTEM, XVI, 2010, ss. 143-160.
 • Mustafa Şentürk; “Kitâb-ı Mukaddes ve Kur’ân-ı Kerîm’e Göre İlk Günah ve Kadın”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, c. XXII, s. I, 2011, ss. 32-43.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Mustafa Şentürk; “Osmanlı Mecâlis Geleneğinden Bir Tefsîr Çalışması: Ümmî Sinanzâde’nin Mecâlisü’s-Sinâniyyeti’l-Kebîre Adlı Eseri”, Osmanlı’da Tefsir Dersleri Gelenekleri 07-09 Ekim 2016, İlim Yayma Vakfı, Kur’an ve Tefsir Akademisi, İstanbul, 2016. (Ekim 2016)
 • Mustafa Şentürk; “Kur’ân’da Beden Mahremiyetini İfade Eden Temel Kavramlar”, Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, 27-29 Mart 2015, Ordu. (Mart 2015)
 • Mustafa Şentürk; “Tefsîr Tarihi Yazımı Açısından Kâsım el-Kaysî’nin Târîhu’t-Tefsîr Adlı Eseri”, Tefsir Tarihi Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını) Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014, Kayseri. (Ekim 2014)
 • Mustafa Şentürk; “Modern Dönemde Kur’ân’ın Türkçeye Çevrilmesi Mâcerâsı: Türkçe Kur’ân-ı Kerîm Tercemesi” Tanzimattan Cumhuriyete Osmanlı Modernleşme Sürecinde Kur’an ve Tefsir Çalışmaları, 04-08 Temmuz 2012, İstanbul. (Temmuz 2012)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Mustafa Şentürk; Kur’ân’ın Sünnî ve Şîî Yorumu, İnsan Yay., İstanbul, 2010.
 • Mustafa Şentürk; Kur’an’da Akıl, Yeni Zamanlar Yay., İstanbul, 2004.
 • Mustafa Şentürk; Münâsebâtü’l-Kur’ân: Âyet ve Sûreler Arasındaki İrtibatı Yeniden Düşünmek, İlahiyat Yay., Ankara, 2015.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Celalettin Alkan, “Hak Dini Kur’an Dili ve Kuran Yolu Tefsirlerinde Nesh Meselesine Yaklaşımlar”, (Danışman: Mustafa Şentürk), Trakya Üniversitesi, SBE, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir, Edirne, 2019. (Haziran 2019)
 • İhsan Koç, “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Akademik Tefsir Çalışmalarında Nesh Meselesine Teorik ve Pratik Yaklaşım: Süleyman Ateş ve M. Sait Şimşek Örneği”, (Danışman: Mustafa Şentürk), Trakya Üniversitesi, SBE, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir, Edirne, 2019. (Haziran 2019)
 • Mine Özer, “Çağdaş Dönem Tefsîrinde Din ve Vicdan Özgürlüğü: Mevdûdî ve Süleyman Ateş Örneği” (Danışman: Mustafa Şentürk), Bayburt Üniversitesi, SBE, Bayburt, 2013. (Temmuz 2013)
 • Ümmü Gülsüm Güner, “Kur’ân Kıssaları Çerçevesinde Peygamberlerin Ümitsizliğe Düştüğü Anlar ve İlgili Ayetlerin Tefsiri” (Danışman: Mustafa Şentürk), Trakya Üniversitesi, SBE, (Devam ediyor)
 • Merve Güleç, “Kadınlarla İlgili Hükümler Açısından Celal Yıldırım ve Semra Çekmegil Tefsirleri” (Danışman: Mustafa Şentürk), Trakya Üniversitesi, SBE, (Devam ediyor)
 • Halit Derin, “Bir Tefsir Kaynağı Olarak Tirmizi’nin es-Sünen’i” (Danışman: Mustafa Şentürk), Trakya Üniversitesi, SBE, (Devam ediyor)

» Verdiği Dersler

Arapça/Cümle Bilgisi (Lisans)

Din Sosyolojisi (Lİsans)

Günümüz Tefsir Problemleri (Lisans)

Klasik Tefsir Metinleri I-II (Y. Lisans)

Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi I-III (Lisans)

Kur'an Okuma ve Tecvid I (Lisans)

Sosyolojiye Giriş (Lisans)

Tefsir (Lisans)

Tefsir I-II

Tefsir Metinleri I-II (Y. Lisans)

Tefsir Usulü I-II (Y. Lisans)

Tefsire Giriş (Lisans)