» Eğitim Durumu

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi Yargılamalarında Mülkün Varlığı ve Meşru Beklenti (Asos Congress 9. Uluslararası Hukuk Sempozyumu) (Mayıs 2023)
 • Egemenliğin Kullanılmasına Katılım Aracı Olarak Referandum ve Türkiye’nin Referandum Deneyimi / Ufuk Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 8-14 Şubat. (Şubat 2021)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Özel Yaşama Saygı Hakkı ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri Bağlamında Hatalı Tıbbi Müdahaleler: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Bir İnceleme / III. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu-ISASOR, 21-22 Haziran/İstanbul (Haziran 2019)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "Baskı ve Çıkar Gruplarının Kamu Politikalarının Oluşumuna Etkisi Üzerine Bir İnceleme" (Mustafa KARAMAN; Emre AKCAGÜNDÜZ), Merkezden Yerele Siyaset ve Yönetime Multi-Disipliner Bakış (Ed: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AK), Bursa: EKİN Basım Yayın Dağıtım içinde (ss. 117-142). (Şubat 2022)
 • "Parlamento" (s. 805-813), "Yüksek Denetim Kurumları" (s. 1145-1154), içinde Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Genişletilmiş 2. Cilt, (Ed: Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI, Dr. Esmeray ALACADAĞLI ve Dr. Emre AKCAGÜNDÜZ), Ankara: Astana Yayınları. (Ocak 2021)
 • "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Yürürlüğe Girmesinden Sonra TBMM'nin Yürütmeyi Denetleme Yetkisindeki Değişimler Üzerine" Türkiye'de Siyasal Hayat ve Kurumlar Bağlamında Siyaset Bilimi Çalışmaları (Ed: A. C. Çiçek ve A. Çelik), İstanbul: Efe Akademi Yayınları içinde (ss. 253-272). (Eylül 2020)
 • "Yasama ve Parlamentolar" Çağdaş Siyasal Sistemler: Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları Cilt 1 (Ed: H. Buran, M. Karaman ve M. Durgut), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık içinde (ss. 31-46). (Temmuz 2020)
 • "Demokratik Olmayan ve Sınırlı Demokratik Meclis Hükümeti Rejimi ve Uygulamaları: Bazı Marksist/Leninist Ülke Uygulamaları ve Fransa (1793-1795)" Çağdaş Siyasal Sistemler: Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları Cilt 1 (Ed: H. Buran, M. Karaman ve M. Durgut), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık içinde (ss. 120-135). (Temmuz 2020)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Yürürlüğe Girmesinden Sonra TBMM’nin Yürütmeyi Denetleme Yetkisindeki Değişimler Üzerine / 1. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kongresi, 5-7 Mart/KARS (Mart 2020)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Demokratik Siyasal Sistemde Parlamenter Denetim ve Türkiye Uygulaması, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık. (Kasım 2020)

Editörlük / Yayınlama

 • 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü: "Edirne'nin Geleceği" Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Ed: A. Gençler, C. Ekizceleroğlu, E. Akcagündüz, M. Karaman) (Aralık 2021)
 • Çağdaş Siyasal Sistemler: Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları Cilt 2 (Ed: H. Buran, M. Karaman ve M. Durgut), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (Ekim 2020)
 • Çağdaş Siyasal Sistemler: Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları Cilt 1 (Ed: H. Buran, M. Karaman ve M. Durgut), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (Temmuz 2020)