» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Ocak, M., Özkan, S. and Can, Gökberk (2022), "Continuing Professional Education and Audit Quality: Evidence from an Emerging Market”, Asian Review of Accounting, (Kabul Aldı) (Web of Science: ESCI, Scopus)
 • Ocak, M.(2022). Does Audit Firm Governance Matter to Audit Quality? Evidence from Turkey, Journal of Financial Reporting and Accounting, (Kabul Aldı) (Web of Science: ESCI, Scopus)
 • Günay, S., Can, G., Ocak, M. (2021). Forecast of China’s Economic Growth During the COVID-19 Pandemic: A MIDAS Regression Analysis. Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies. Vol:14, No:1, pp.3-17. (Web of Science: ESCI, Scopus)
 • Ocak, M., Kablan, A. Dursun, G. D. (2021) Does Auditing Multiple Clients Affiliated with the Same Business Group Reduce Audit Quality? Evidence from an Emerging Market, Borsa İstanbul Review, Vol.21, Issue.1, pp.1-21. (Scopus, Web of Science:SSCI)
 • Ocak, M. (2021) Do Females in Audit Firm Governance Affect Firm Performance? Findings from Turkey, Gender in Management: An International Journal, Vol.36, Issue.3, pp.386-409. (SSCI, Scopus)
 • Ocak, M., Fındık, D. (2019). The Impact of Intangible Assets and Sub-components of Intangible Assets on Sustainable Growth and Firm Value: Evidence from Turkish Listed Firms, Sustainability, 11 (19), 1-24. (Scopus, Web of Science: SSCI, SCI)
 • Ocak, M; Can, G. (2019). Do Government-Experienced Auditors Reduce Audit Quality?. Managerial Auditing Journal, 34(6), 722-748. (Scopus, Web of Science:SSCI)
 • Ocak, M. (2018). The Impact of Auditor Education Level on the Relationship Between Auditor Busyness and Audit Quality in Turkey, Cogent Business & Management, 5(1), pp.1-20. (Scopus, Web of Science: ESCI)
 • Ocak, M., Arıkboğa, D. (2017). The Effects of Corporate Governance Components on Accruals Based Earnings Management: The Importance of Independent and Female Members (written in Turkish), Istanbul Business Research, 46(1), 98-116. (Web of Science: ESCI)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Can, G., Günay, S., Ocak, M. (2021). How Does Size Affect Capital Expenditures? Evidence from Borsa Istanbul, SN Business and Economics, Vol:1, pp: 1-28, Springer (Index: Repec)
 • Ocak, M., Kurt, S.E. (2019). Does Auditor Education Affect Audit Opinion? An Empirical Study of Turkish Listed Firms, Global Business and Economics Review, 21(5), 646-665 (Scopus)
 • Ocak, M., Can, G.(2018). Engagement Partner Attributes and Earnings Quality: Evidence From Borsa İstanbul, Afro-Asian Journal of Finance and Accounting, 8(4), 351-388 (Scopus)
 • Ocak, M., Özden, E. A. (2018). Signing Auditor-Specific Characteristics and Audit Report Lag: A Research From Turkey, Journal of Applied Business Research, 34(2), 277-294. (Scopus)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Ocak, M., Özkan, S., Can, G. (2021) Continuing professional education and audit quality: Evidence from Turkey. 11th European Auditing Research Network Symposium (2021 EARNET), 10-11 Eylül 2021
 • Özkan, S., Can, G., Ocak, M. (2018). Effects of IFRS Adoption on Corporate Cash Holdings: Evidence from an Emerging Market, 13th IAAER World Congress 2018, 8-10 Nov. 2018, Sydney-Australia.
 • Demirel, E., Ocak, M. (2018). Busy Auditors and Audit Report Lag: An Empirical Study from Turkish Auditors, XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 10-12 May 2018, Prizren/Kosova
 • Demirel, E., Ocak, M. (2018). Board Structure and Modified Audit Opinion: Evidence from Borsa İstanbul, 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, 11-13 Mayıs 2018. Viyana/Avusturya
 • Kurt, S., Ocak, M. (2017). Gender, Education, Tenure and Audit Opinion: Auditor Perspective, 14th International Conference on Accounting, Tiran, 11-13 Oct 2017 (Ekim 2017)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Altuk, V.E., Kablan, A., Ocak, M. (2020), Copyright, Patent and Trademark: Are Females More Likely to Invest in These Strategic Assets?, Handbook of Research on Strategic Fit and Design in Business Ecosystems, IGI Global.
 • Fındık, D. ve Ocak, M. (2019). Gender Diversity and Independency: Threat or Opportunity in Managing Innovative Property?, Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economies, IGI Global

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ocak, M. (Yayın Aşaması). Denetim firması şeffaflık raporlarının yayımlanma zamanını etkileyen faktörler: 2013-2020 arası bir analiz, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Yayın aşaması
 • Ocak, M., Özden, E.A. (2017). Yönetim Kurulu Toplantı Sayısını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul'a İlişkin Bulgular, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol:8, No:2. s.217-230. (Ulakbim)
 • Fındık, D., Ocak, M. (2016). Türkiye'de Maddi Olmayan Varlık Yatırımlarının İşletmelerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi, Ege Akademik Bakış, Cilt:16, Sayı:3, s.397-414.(Ulakbim)
 • Ocak, M.(2016). Kâr Yönetimi, Bağımsız Denetim Görüşü ve Denetim Firması Değişimi Arasındaki İlişkiler: Borsa İstanbul İmalat Sektörüne Yönelik Bir Araştırma, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:7, Sayı:3. (Ulakbim)
 • Fındık, D., Ocak, M. (2015). Türkiye'de Maddi Olmayan Varlıkların Sınıflandırılması: Borsa İstanbul'a (BIST) İlişkin Dönemsel Bir Analiz, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:68, s.17-38. (Ulakbim)
 • Ocak, M., Güçlü, F.C. (2014). Muhasebe Manipülasyonu: Hile, Yaratıcı Muhasebe, Kâr ve İzlenim Yönetimine İlişkin Kavramsal Çerçeve, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:3, s.123-135.
 • Ocak, M., Güçlü, F. C. (2014).Finansal Kriz, Finansal Performans ve Yönetim Kurulundaki Bağımsız Üyeler: 2008 Küresel Finansal Krizinde BİST İmalat Sektörüne Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:16, Sayı:3, s.75-96. (Ulakbim)
 • Ocak, M.(2013). Yönetim Kurulunda ve Üst Yönetimde Yer Alan Kadınların Finansal Performansa Etkisi: Türkiye'ye İlişkin Bulgular, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:60, s.107-126. (Ulakbim)
 • Ocak, M.(2013). Yatırımcıların Sıfır Eşiğini Aşma Beklentisini Karşılamada İşletmelerin Eğilimleri: İMKB'ye İlişkin Bulgular, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:15, Sayı:3, s.55-70. (Ulakbim)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Ocak, M. (2020), Sürekli Mesleki Eğitim ve Denetim Firması Gelirleri, 17. Uluslararası Muhasebe Kongresi, MODAVICA 2020.
 • Fındık, D., Ocak, M. (2017). Cinsiyet Farklılığı ve Bağımsızlık: Maddi Olmayan Varlıkların Yönetiminde Fırsat Mı Yoksa Tehdit Edici Bir Unsur Mudur?, 25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Başkent Üniversitesi, 25-27 Mayıs 2017.
 • Fındık, D., Ocak, M. (2016). Yönetimde Çeşitlilik ve Bağımsızlığın Ar-Ge Faaliyetlerine Etkisi, 24.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sabancı Üniversitesi.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ocak, M. (2018). Kurumsal Yönetim ve Raporlaması, Kurumsal Raporlama, Editör: Serap Kurt, Ekin Yayınevi

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Chotza, C. A. (2022), Küçük Aile İşletmelerinde Yöneticilerin İç Kontrol Sistemine Yönelik Anlayışlarının İncelenmesi: Komonti Bölgesi Uygulaması, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı
 • Can, F. (2021), Türkiye'de Bağımsız Denetim: Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı
 • Karagöz, C. (2021), Denetçi Karakteristikleri ve Denetim Kalitesi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı
 • Türkyılmaz, M. (2019), İmalat Sektöründe Yöneticilerin Kar Yönetimi Eğilimleri ve Bir Uygulama, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı

Editörlük / Yayınlama

 • Muhasebe ve Finansman Dergisi- Hakem Kurulu

Yapılan Hakemlikler

 • Plos ONE- Şubat/2022 (SSCI)
 • Managerial Auditing Journal- Kasım/2021 (SSCI)
 • Financial Innovation/Mart-2021 (SSCI)
 • Sage Open- Ocak/2021 (SSCI)
 • Journal of Behavioral Finance- Aralık/2020 (SSCI)
 • Journal of Public Affairs- Temmuz/2020 (ESCI)
 • Managerial Auditing Journal- Nisan/2019 (SSCI)

Ödüller

 • Tübitak Yayın Teşviki (2020-2021)
 • Tübitak Yayın Teşviki (2019-2020)

Diğer

 • Özarı, Ç. ,Ocak, M.(2013). Detection of Earnings Management by Applying Benford's Law in Selected Accounts: Evidence From Quarterly Financial Statements of Turkish Public Companies, EJEFAS, Issue 59, No:4, p.37-52

» Verdiği Dersler

Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları

Finansal Yönetim & Kurumsal Finans

Genel Muhasebe

Kar Yönetimi ve Muhasebe Manipülasyonu (Yüksek Lisans)

Maliyet Muhasebesi

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Muhasebe ve Finansta Araştırma (Doktora)