» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ocak, M., Özden, E. A. (2016). ''Signing Auditor-Specific Characteristics and Audit Report Lag: A Research From Turkey'', Journal of Applied Business Research, Accepted (Scopus)
 • Ocak, M; Can, G. (2018). 'Government Experienced Auditors versus Audit Firm Experienced Auditors: Which Enhances Audit Quality?' Submitted. (Scopus, SSCI)
 • Ocak, M., Kurt, S.E. (2017). Does Auditor Education Affect Audit Opinion? Borsa İstanbul Evidence, Global Business and Economic Review, Under Review. (Scopus)
 • Ocak, M., Can, G.(2017).'Engagement Partner Attributes and Earnings Quality: Evidence From Borsa İstanbul', Afro-Asian Journal of Finance and Accounting. Accepted (Scopus)
  1
  ATIF
 • Fındık, D. and Ocak, M. (2017), ''Gender Diversity and Independency: Threat or Opportunity in Managing Intangible Assets?'', under review. (Scopus)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Kurt, S., Ocak, M. (2017). 'Gender, Education, Tenure and Audit Opinion: Auditor Perspective', 14th International Conference on Accounting, Tiran, 11-13 Oct 2017

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ocak, M., Özden, E.A. (2017). '' Yönetim Kurulu Toplantı Sayısını Etkileyen Faktörler: Borsa İstanbul'a İlişkin Bulgular'', İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol:8, No:2. s.217-230. (Ulakbim)
 • Ocak, M., Arıkboğa, D. (2017), ''Kurumsal Yönetişim Bileşenlerinin Tahakkuk Esaslı Kar Yönetimi Üzerine Etkileri: Bağımsız Üyelerin ve Kadın Üyelerin Önemi'', İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(1), 98-116. (ESCI, Ulakbim)
 • Fındık, D., Ocak, M. (2016). ''Türkiye'de Maddi Olmayan Varlık Yatırımlarının İşletmelerin Finansal Performansı Üzerine Etkisi'', Ege Akademik Bakış, Cilt:16, Sayı:3, s.397-414.(Ulakbim)
 • Ocak, M.(2016). ''Kâr Yönetimi, Bağımsız Denetim Görüşü ve Denetim Firması Değişimi Arasındaki İlişkiler: Borsa İstanbul İmalat Sektörüne Yönelik Bir Araştırma'', İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:7, Sayı:3. (Ulakbim)
  1
  ATIF
 • Fındık, D., Ocak, M. (2015).''Türkiye'de Maddi Olmayan Varlıkların Sınıflandırılması: Borsa İstanbul'a (BIST) İlişkin Dönemsel Bir Analiz'', Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:68, s.17-38. (Ulakbim)
 • Ocak, M., Güçlü, F.C. (2014). ''Muhasebe Manipülasyonu: Hile, Yaratıcı Muhasebe, Kâr ve İzlenim Yönetimine İlişkin Kavramsal Çerçeve'', Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:3, s.123-135.
  12
  ATIF
 • Ocak, M., Güçlü, F. C. (2014). “Finansal Kriz, Finansal Performans ve Yönetim Kurulundaki Bağımsız Üyeler: 2008 Küresel Finansal Krizinde BİST İmalat Sektörüne Yönelik Bir Araştırma”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:16, Sayı:3, s.75-96. (Ulakbim)
 • Ocak, M.(2013). “Yönetim Kurulunda ve Üst Yönetimde Yer Alan Kadınların Finansal Performansa Etkisi: Türkiye'ye İlişkin Bulgular ”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:60, s.107-126. (Ulakbim)
  20
  ATIF
 • Ocak, M.(2013). “Yatırımcıların Sıfır Eşiğini Aşma Beklentisini Karşılamada İşletmelerin Eğilimleri: İMKB'ye İlişkin Bulgular”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:15, Sayı:3, s.55-70. (Ulakbim)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Fındık, D., Ocak, M. (2016).''Yönetimde Çeşitlilik ve Bağımsızlığın Ar-Ge Faaliyetlerine Etkisi'', 24.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sabancı Üniversitesi.
 • Fındık, D., Ocak, M. (2017).'' Cinsiyet Farklılığı ve Bağımsızlık: Maddi Olmayan Varlıkların Yönetiminde Fırsat Mı Yoksa Tehdit Edici Bir Unsur Mudur? ', 25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Başkent Üniversitesi, 25-27 Mayıs 2017.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Ocak, M. (2017). Kurumsal Yönetim ve Raporlaması, Editör: Serap Kurt, Beklemede
 • Ocak, M. ve Fındık D. (2017). Maddi Olmayan Varlıklar: Bir Analiz, Beklemede

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Yılmaztürk, M. (2016-Devam), 'Yöneticilerin Kar Yönetimi Eğilimleri', Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı
 • Kızmızıgül, S.(2016-Devam), 'Bağımsız Denetim Raporlarının İçerik Analizi', Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı

Diğer

 • Özarı, Ç. ,Ocak, M.(2013). “ Detection of Earnings Management by Applying Benford's Law in Selected Accounts: Evidence From Quarterly Financial Statements of Turkish Public Companies”, EJEFAS, Issue 59, No:4, p.37-52, ISSN:1450-2275.
  2
  ATIF
 • Busy Auditors and Audit Quality: Moderating Role of Auditors' Attributes. Forthcoming.

» Verdiği Dersler

Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları

Finansal Yönetim & Kurumsal Finans

Genel Muhasebe 1- Uluslararası İlişkiler, İşletme Bilgi Yönetimi Bölümleri

Kar Yönetimi ve Muhasebe Manipülasyonu (Yüksek Lisans)

Maliyet Muhasebesi

Muhasebe Bilgi Sistemleri