» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • M. ULUDAG, Geo-morphological Interpretation of Adapazari Plain Features Concerning Late Quaternary, JOURNAL OF BALKAN ECOLOGY, vol. 21, no. 2, pp. 187-201, 6, 2018

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • H. ÖZYILDIRIM, H. DURMAZ, M. ULUDAG, Okul disi ögrenme ortami olarak arazi çalismasina katilan ögretmen adaylarinin görüslerinin incelenmesi, 6. Uluslararasi Ögretim Teknolojileri ve Ögretmen Egitimi Sempozyumu
 • M. ULUDAG, TEKIRDAG ILI-SARAY ILÇESINDE GÜNCEL EROZYON DURUMUNUN RUSLE YÖNTEMIYLE DEGERLENDIRILMESI, UJES 2017 ULUSLARARASI JEOMORFOLOJI SEMPOZYOMU, ELAZIG-TÜRKIYE
 • - From Past to Present: Flooding in Edirne and Vicinity (Turkey), Turoğlu H., Uludağ M., 2nd International Balkan Annual Conference The Balkans at a Crossroads: Evaluating Past, Reading Present, Imagining Future, 11-14 October 2012 Tirana, ALBANIA (Ekim 2012)
 • - Floods And Flashfloods In Edirne, Turoğlu H., Uludağ M.,10th International Multidisciplinary Scientific GeoConferans SGEM 2010, 20-26 June 2010 BUGARIA. (Haziran 2010)
 • The Effects Of Land Cover Change On The Wetlands In The Erikli And Mert Lake Basin (NW TURKEY) INVITATION for International Scientific Conference (Science, Education and Time as our Concern) 30.11-1.12.2007 Smolyan BULGARIA (Kasım 2007)
 • Study of the Iğneada Province (Kırklareli- TURKEY) from the Point of Ecotourism, Turoğlu H., Uludağ M. 15-16 Eylül 2006 Burgas-BULGARİA (Eylül 2006)
 • Drainage Problems and Floods in the Adapazarı Plain. M.ULUDAĞ, River Basin Management 2003. Second International Conference on River Basin Management 28-30 April 2003 Las Palmas, Gran Canaria/Spain (Sempozyum kitabında tam metin olarak yayınlandı) (Nisan 2003)
 • Geomorfphic Environmental Changes at Uluabat and Manyas Lakes (Southern Marmara Region, Turkey) From Neotectonicks to Present Time: Dr. H. Turoğlu, Dr. M. Uludağ, Prof..Dr. B. Mater. Coastal Environment 2002; Fourth International Conferance on Environmental Problems in Coastal Regions 16-18 September 2002. Rhodes, Greece. (Sempozyum kitabında tam metin olarak yayınlandı) (Eylül 2002)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • POSSIBLE HYDROGRAPHIC EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON LOWER PART OF TRANSBOUNDARY MERİÇ RIVER BASIN TURKEY (Ağustos 2015)
 • H. TUROGLU, M. ULUDAG, POSSIBLE HYDROGRAPHIC EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON LOWER PART OF TRANSBOUNDARY MERIÇ RIVER BASIN (TURKEY, Trakya University Journal of Natural Sciences, vol. 14, no. 2, pp. 77-85, 8, 2015
 • Arşiv verilerine dayalı ön değerlendirme: Edirne’de meydana gelen eski ve güncel taşkınlar, Turoğlu H., Uludağ M., Prof.Dr.Asaf KOÇMAN Armağan Kıtabı, 2012
 • İzmit Körfezi Doğusu,Adapazarı Çevresi ve Sakarya Deltası Geç Kuvaterner (Holosen) Çökelleri Hakkında: Kerey, İ.E., Meriç, E., Nazik, A., Tunoğlu, C., Avşar, N., Kapan-Yeşil, S., Akgün, F., Uludağ, M., Agasi N., Tıraş, m., Çil, E., Akkiraz, M.S.; Yerbilimleri, 29 (2004) s. 55-76. Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni , Ankara
 • Çamdağ’ın Kuzeydoğusunun Jeomorfolojisi; İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, Sayı 4, s. 345-352. 1993-96 İstanbul.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Adapazarı Ovası’nın Geç Kuaterner Paleocoğrafik Özellikleri: Uludağ, M., Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2008 (Prof.Dr.Mehmet Ardos Anısına), 20-23 Ekim 2008 Çanakkale (Ekim 2008)
 • Ergene Nehri Havzasında Taşkın frekans Analizi: Uludağ, M., Cürebal, İ. Taşkın Konferansı, 19-20 Haziran 2008, Edirne (Haziran 2008)
 • Geyve Boğazının oluşumu ve Türkiye Neotektoniğindeki Yeri: Uludağ, M.; I. Ulusal Sırrı Erinç Sempozyumu, 11-13 Eylül 2003, İstanbul (Eylül 2003)
 • -Ergene Havza’sında Taşkın Risk Değerlendirmesi: Cürebal, İ., Uludağ, M.; Uluslararası Keşan Sempozyumu, Keşan Belediye Başkanlığı Yayınları.2003 (Mayıs 2003)
 • Tekirdağ – Marmara Ereğlisi Kıyılarının Arazi Kullanım Analizi; B. Mater – H. Turoğlu – M. Uludağ; Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları II. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 98 Konferansı Bildiriler Kitabı, 22-25 Eylül 1998, ODTÜ, Ankara. (Konferans bildiri kitabında tam metin olarak yayınlandı) (Eylül 1998)
 • Karadeniz’de Çevre Sorunlarının Boyutları, B. Mater – E. Gürpınar – H. Turoğlu – T.A. Ertek – B. Gönençgil – M. Uludağ; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı; 4. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 16-17 Haziran 1994, Trabzon (Kongre kitabında tam metin olarak yayınlandı) (Haziran 1994)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Uluabat-Manyas Gölleri ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojik Gelişim Modellemesi; Mater,B., Turoğlu, H., Uludağ, M., Cürebal, İ., Yıldırım, C., Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı 29-30 Mayıs 2003, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İTÜ. (Mayıs 2003)
 • Adapazarı Ovası Fandeltası: Uludağ, M.; Türkiye Kuvaterneri Çalıştayı. 29-30 Mayıs 2003, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İTÜ. (Mayıs 2003)
 • İzmit Körfezi Doğusu,Adapazarı Çevresi ve Sakarya Deltası Geç Kuvaterner (Holosen) Çökelleri Hakkında: Kerey, İ.E., Meriç, E., Nazik, A., Tunoğlu, C., Avşar, N., Kapan-Yeşil, S., Akgün, F., Uludağ, M., Agasi N., Tıraş, m., Çil, E.; 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı.11-15 Mart 2002 Ankara (Bildiri özleri kitabı) (Mart 2002)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Memleket Pusulası "KAPAKLI" (Ocak 2016)
 • Genel Fiziki Coğrafya (Editör Prof.Dr. Cemalettin ŞAHİN), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, ISBN: 978-605-5587-05-4, 2010, Ankara (Bölüm Yazarlığı: Akarsular)
 • Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi (Editör Doç.Dr.Yeşim FAZLIOĞLU), Kriter Yayın No: 37, ISBN: 978-605-5863-22-7, 2009, İstanbul (Bölüm Yazarlığı: Çevre Eğitimi)

Projeler

 • Akarsu Havzası Yönetiminin (AHY) Coğrafi Kapsamı Bilimsel Eğitimi, TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen (Ekim 2016)
 • TÜBITAK PROJESI, ARAZI OLDUK, Baslangiç Tarihi: 18.08.2014, Bitis Tarihi : 23.08.2014,Kurumu: TRAKYA ÜNIVERSITESI, Tamamlandi
 • İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı ve Gala Gölü Milli Parkı da Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi Projesi, TÜBİTAK PROJESİ (Ağustos 2010)
 • İğneada Longoz Ormanları ve Meriç Deltasında Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi IV Doğa Eğitimi Projesi, TÜBİTAK PROJESİ (Ağustos 2008)
 • İğneada Longoz Ormanları ve Meriç Deltasında Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi III Doğa Eğitimi Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, (Ağustos 2007)
 • İğneada Longoz u ve Meriç Deltasında Ekolojik Temelli Doğa Eğitimi Projesi, TÜBİTAK PROJESİ (Ağustos 2006)
 • İğneada Koyu (Kırklareli) ve Yakın Çevresinde Hatalı Arazi Kullanımından Kaynaklanan Doğal Problemlerin Risk Yönetimi. M., ULUDAĞ – H., TUROĞLU – H., ÖZDEMİR; Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (TÜBAP), Proje No: 630, 2006, Edirne.
 • Manyas – Uluabat Göllerinin Kuaternerdeki Evrimi ve Sonuçları; B. Mater – H. Turoğlu – M. Uludağ – C. Yıldırım – İ. Cürebal; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, 1186/070998 Sayılı Projesi. Raporun Hazırlanış Tarihi 02.04.1999-15.11.2001, İstanbul
 • Batı Karadeniz: İğneada-Sinop Arası Kıyı Bölgesinin Ekolojik Envanteri, B. Mater – E. Gürpınar – H. Turoğlu – T.A. Ertek – B. Gönençgil – M. Uludağ; İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, 614/210994 Sayılı Projesi, 1996, İstanbul.
 • Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları İletişim Ağı (OBANET) Projesi Ergene Havzası Koordinatörü

Diğer

 • M. ULUDAG, IGNEADA Dogal Kaynak Degerleri Arazi Kullanimi Sorunlar ve Öneriler, Ulusal, Basim Türü: Basili, TÜRKIYE-ISTANBUL, ISBN978-605-9574-14-3, ÇANTAY KITAPEVI, 20181. Basim
 • ARAZİ OLDUK, TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen (Ağustos 2014)
 • M. ULUDAG, Genel Fiziki Cografya, Ulusal, Bölüm: Akarsular, Basim Türü: Basili, pp. 97-114, TÜRKIYE-ANKARA, ISBN978-605-5587-05-4, Gündüz Egitim ve Yayincilik, 20101. Basim