» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ALTAYTAŞ MUHAMMET (2022). İLAHİ TAKDİR VE YARDIMIN SÜNNETİ AÇISINDAN KUR’AN-I KERİM’DE BEDİR GAZVESİ. Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi, 5(9), 83-104. (Nisan 2022)
 • EHL-İ KİTAPLA İLGİLİ BAZI ÂYETLERDEN DİNİ ÇOĞULCULUĞA DELİL GETİRMENİN İMKÂNI MESELESİ. İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, 7(2) (Haziran 2021)
 • Kaside-i Nuniyye ve Şerhlerinde Önceki Şeriatların Neshi Meselesi (Ocak 2016)
 • İSLÂM İTİKADI ve TÜRK LİSÂNI -Ma’ruftan İyiliğe Türkçe’nin Tebdîlinin İtikâdî/Kelâmî Mânası-

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Kurudereli Müftü Yusuf Oğlu Ahmed (Işık) Efendi (1873-1973) (Ekim 2023)
 • Modern Çağda Müslüman Nazarıyla Varoluş ve Ölüm (2020)., ALTAYTAŞ MUHAMMET, Sonçağ Akademi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 242, ISBN:978 - 625 - 7714 - 43 - 3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6667202)
 • SİSTEMATİK KELAM, Bölüm adı:(KELAM İLMİ) (2019)., ALTAYTAŞ MUHAMMET, Lisanas Yayıncılık, Editör:Hüseyin Aydın, Sefa Bardakçı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 440, ISBN:978-605-9498-62-3, Türkçe (Bilimsel Kitap),
 • MEALİMÜ USULUDDİNKELAM İLMİNİN ESASLARI (2019)., ALTAYTAŞ MUHAMMET,Orabi Orabi, TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 320, ISBN:978-975-17-4347-3, Türkçe(Bilimsel Kitap),
 • İSLÂM İNANÇ ESASLARI, Bölüm adı:(Genel Olarak Din ve İslâm) (2018)., ALTAYTAŞ MUHAMMET, LisansYayıncılık, Editör:Salih Sabri Yavuz, Faruk Sancar, Basım sayısı:3000, Sayfa Sayısı 296, ISBN:978-605-9498-28-9, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 • İSLAM ve YORUM II, Bölüm adı:(MODERN DÖNEMDE BAZI AYETLERİN YORUMUNDAN KAYNAKLANANİTİKADÎ KIRILMALAR-Bakara Sûresi 62. Ayeti Misali-) (2018)., ALTAYTAŞ MUHAMMET, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Editör:Prof.Dr. Saffet SANCAKLI vd., Basım sayısı:1, ISBN:978-975-8573-76-9, Türkçe(Bilimsel Kitap),

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ALTAYTAŞ MUHAMMET (2022). SON DÖNEM BULGARİSTAN ÂLİMLERİNDEN YUSUF YAKUBOV’UN ANLAYIŞINDA DİN ve MEDENİYET İLİŞKİSİ. Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 5(10), 475-490., Doi: 10.32953/abad.1158546
 • ALTAYTAŞ MUHAMMET (2022). Bulgaristan Âlimlerinden Mehmed Fikri’nin Tasavvurunda Gazzâlî ve Felsefesi. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(17), 63-86.
 • Kitap Kritiği, ALTAYTAŞ MUHAMMET (2021). Ne – Varlık ve Hiçlik: Trans-Ontolojik Bir Düşünüm. Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi(16), 243-246.
 • ALTAYTAŞ MUHAMMET (2020). Tarihî ve İtikâdî Zaviyeden Günümüzde Hac ve Umre ile Mekke ve Medine’ye Dair Müslüman Şuurun Bazı Meseleleri. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 189-214., Doi: 10.17050
 • ALTAYTAŞ MUHAMMET,ZENGİNER UĞUR (2018). Klasik Ve Modern Tefsirlere Göre İslam Açisindan Ehl-İ Kitab’in İman Ve Amelinin Değeri. Tasavvur Tekirdağ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(2)
 • İslam İnancı Açısından Çağımızda İnsanın Kaderi ve Özgürlüğü Meselesine Bir Bakış (Şubat 2015)
 • “Modern Bilgi ve Bilim Karşısında Kelâmın/Mütekellimin Yeri”, Kader: Kelam Araştırmaları Dergisi, (www.kelam.org) Yıl:10, Sayı II, Temmuz 2012.
 • "İslam ve Çağdaşlık: Fikri Bir Geleneğin Değişimi", İslam Araştırmaları Dergisi (İSAM), sayı: 8, İstanbul 2002.
 • "Türkiye'de Ateist Solun Din Söylemi", İslamiyat Dergisi, cilt: 4, sayı: 4, Ankara, Ekim-Aralık, Ankara 2001.
 • "Sekülarizm Sorgulanıyor" Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 20, İstanbul 2001.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • ALTAYTAŞ MUHAMMET (2018). Mâveraünnehir ve Mâtüridî’ye Bakışımız. İSLAM DÜŞÜNCESİNİN ANA MERKEZLERİ MAVERAÜNNEHİR, 370-373. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 • Mahremiyetin Ölümünden Ölümün Mahremiyetine (Mart 2015)
 • Modern Kültür ve İltetişim Teknolojilerinin Kıskacında Dini ve Milli Eğitimin Krizi (Nisan 2014)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • "HASAN FEHMİ EFENDİ ve RİSALE-İ İMAN ADLI ESERİ" BALKANLAR ve İSLÂM –BALKANLI ÂLİMLER,MÜTEFEKKİRLER ve ESERLERİ– III. CİLT(2020)., ALTAYTAŞ MUHAMMET,JAHJAI MERAL, Ensar Neşriyat, Editör:Abdullah Taha İMAMOĞLU, İlir RRUGA,Mehmet Fatih SOYSAL, Abdurrahim BİLİK, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7619-81-5
 • Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitap, İtikadi Açıdan Yahudilik ve Hıristiyanlık, (Büyüyenay Yayınları) İstanbul 2016. (Nisan 2016)
 • Pendnâme-i Attar Şerhi, Emir Hüseyin YİĞİT ile birlikte, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2012. (Murad-ı Nakşîbendî’nin "Kitab-ı Mahazar Şerh-i Alâ Pendnâme-i Attar" isimli Osmanlıca eserinin çeviriyazı ile yeniden yayına hazırlanmış şeklidir.)
 • Çağdaş İnkârcılık, Ensar Neşriyat, İstanbul 2006.
 • Hangi Din, Eylül Yayınları, İstanbul 2001.
 • Pendnâme-i Attâr Manzum Tercüme ve Şerhi (2021)., ALTAYTAŞ MUHAMMET, AKTAŞ HASAN ŞAHİN, YİĞİT EMİR HÜSEYİN, BÜYÜYENAY YAYINLARI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 336, ISBN:978-6257608-08-4, Türkçe(Kitap Tercümesi),

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • ZENGİNER UĞUR, (2017). Modern dönem Türkçe tefsirlerinde Ehl-i Kitab'ın son peygambere ve kitaba imanı meselesine mukayeseli bir yaklaşım., Trakya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)
 • JAHJAİ MERAL, (2017). Son dönem Makedonya alimlerinden Kemal Aruçi ve kelami görüşleri, Trakya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)
 • ORABI ORABI, (2017). FAHREDDÎN ER-RAZÎ'NİN "MEÂLİMU USÛLİ'D-DÎN" İSİMLİ ESERİNİN TAHKÎK VE TAHLİLİ, Trakya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Editörlük / Yayınlama

 • OSMANLI KRONİKLERİNDE KUZEY MAKEDONYA, Kitap, Editör, Büyüyenay YAY. (Ekim 2022)
 • Osmanlı İlim ve Sanat Dünyasında Balkanlar (Ekim 2014)

Projeler

 • "Eski Yugoslavya Dönemi Makedonya Cumhuriyeti’nde Müslüman/Türk Âlimlerinin Osmanlı Tarihi ve Kültürüne Dair Çalışmalarının Araştırılması ve İncelenmesi" Yürütücü:MUHAMMET ALTAYTAŞ, Yürütücü Yard:ABDULLAH TAHA İMAMOĞLU, Araştırmacı Meral JAHJAI, Araştırmacı:ABAS JAHJAI,
 • Bulgaristan Bölge Müftüleri Eğitim Semineri Projesi

Diğer

 • Yorum, ALTAYTAŞ MUHAMMET (2019). İSLÂMÎLİK İNDEKSİ: İSLAM ADINA GAYRİMÜSLİM HAYATI İDEALİZE ETMEK. Yörünge(22), 47-51.
 • Yorum, ALTAYTAŞ MUHAMMET (2019). Vatansız İmanın Şahidi Şuursuz Tarih. YÖRÜNGE, 1(7), 98-101.
 • Yorum, ALTAYTAŞ MUHAMMET (2018). İmam Matüridi ve Türk Kimliği. YÖRÜNGE, 16-19
 • Yorum, ALTAYTAŞ MUHAMMET (2018). İnsan Olmadan Dindar Genç Olmak. YÖRÜNGE
 • Yorum, ALTAYTAŞ MUHAMMET (2018). İran’ın Milli Anlayışı Olarak Şiilik. YÖRÜNGE(5), 52-55. (Yayın No: 5657223)

» Verdiği Dersler

Arap Dili ve Fonetiği (Hazırlık)

İslam İnanç Esasları (Lisans)

Kaynakları ve Konusu İtibariyle Kelâm ilmi (Yüksek Lisans)

Kelâm Problemleri (Yüksek Lisans)

Kelâm Tarihi (Lisans)

Kelâm Tarihi (Yüksek Lisans)

Kur'an-ı Kerim'de İtikadî Konular (Yüksek Lisans)