» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Gezgin D.M., Buluş E., "Infrastructure of a Wireless Local Area Network: T.Ü. Mehmet Akif Ersoy Lecture Center", Croatian Journal of Education , print ISSN 1848-5189, online ISSN 1848-5197, 43-49 pp. (Ocak 2012)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gezgin D.M., Çakır Ö., Yıldırım S. "The Relationship between Levels of Nomophobia Prevalence and Internet Addiction among High School Students: The Factors Influencing Nomophobia", International Journal of Research in Education and Science, Vol 4(1), 215-225. (Ocak 2018)
 • Gezgin D.M., Adnan M., & Güvendir M.A. "Mobile Learning According to Students of Computer Engineering and Computer Education: A Comparison of Attitudes", The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), 19(1),pp.4-17. (Ocak 2018)
 • Gezgin D.M., Hamutoğlu N.B, Gemikonaklı O., Raman İ. "Social Networks Users: Fear of Missing Out in Preservice Teachers", Journal of Education and Practice, vol 8(17), pp 156-168. (Temmuz 2017)
 • Gezgin D.M.,"Exploring The Influence of The Patterns of Mobile Internet Use on University Students' Nomophobia Levels", European Journal of Education Studies,Vol 3,6. (Mayıs 2017)
 • Gezgin D.M.,Şumuer E, Arslan O., & Yıldırım S. "Nomophobia Prevalence among Pre-service Teachers: A case of Trakya University", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Ocak 2017)
 • Gezgin D.M., Şahin Y.L., Yıldırım S., "Sosyal Ağ Kullanıcıları Arasında Nomofobi Yaygınlığının Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi", Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi (Ocak 2017)
 • Gezgin D.M., Akıllı K.G.,"Investigation of High School Students’ Internet Addiction in the Light of Various Variables", Mersin University Journal of the Faculty of Education,12(3),pp: 917-931 (Aralık 2016)
 • Çakır Ö., Gezgin D.M., Ayas T. "The Analysis of the Relationship between Being a Cyber Bully and Cyber Victim among Adolescents In Terms Of Different Variables". The International Journal of Progressive Education (IJPE).Vol 12,3 , 134-154 (Ekim 2016)
 • Gezgin D.M., Adnan M."Makine Mühendisliği ve Ekonometri Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 17(2), 509-525 (Ağustos 2016)
 • Gezgin D.M., Çakır Ö. "Analysis of nomopfobic behaviors of adolescents regarding various factors". Journal of Human Science. Vol 13,2, 2504-2519. (Mayıs 2016)
 • Akıllı K.G & Gezgin D.M.,"Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi Düzeyleri ile Farklı Davranış Örüntülerinin Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi",Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,49(1),141-158 (Ocak 2016)
 • Adnan M., Gezgin D.M.,"Modern Çağın Yeni Fobisi: Üniversite Öğrencileri Arasında Nomofobi Prevalansı", Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,49(1),141-158 (Ocak 2016)
 • Gezgin D.M.,Silahsızoğlu E."Bilişim Teknolojilerinin Kullanımın Türkçeye Etkileri",Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, TOJQI,Cilt 7,1 , 28-46 (Ocak 2016)
 • Gezgin D.M., “Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümlerini Seçme Nedenlerinin İncelenmesi: Trakya Üniversitesi Örneği”, Trakya University Journal Of Social Science,Vol (17,2) (Aralık 2015)
 • Güvendir E., Gezgin D.M.,"The Effect of a Facebook Game that Requires English Vocabulary Knowledge on Students’ English Vocabulary Development",Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi(EBAD-JESR), Cilt 1 , Sayı 5 (Nisan 2015)
 • Gezgin D.,M.,Buluş E. ,"Kablosuz Ağlar İçin Bir DoS Saldırısı Tasarımı", Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, 6(3). (Eylül 2013)
 • Gezgin D.M.,"A Web-Control Based Student Classroom Attendance Tracking System Application: TUODS",Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 13 Sayı 2. (Aralık 2012)
 • Gezgin D.M., Çuhadar C.,"Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi",Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi(EBAD-JESR), Cilt 2 , Sayı 2. (Aralık 2012)
 • Gezgin D.M., Buluş E. , " Kablosuz Ağların Güvenlik Açıklarının Eğitim Amaçlı İncelenmesi İçin Uygulama Tasarımı" , Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2(1), pp. 127-135 (Ocak 2012)
 • D.M.Gezgin,E.Buluş,H.N.Buluş, "The Security Seggestions for Wireless Access Points" Trakia Journal of Sciences,ISSN.1313-7050,Volume 7, Supplement 2, Bulgaristan (Mayıs 2009)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Gezgin D.M., Özen İ., Samur Y. , & Yıldırım S. THE ANALYSIS OF UNIVERSITY STUDENTS’ SMARTPHONE ADDICTION REGARDING THE VARIABLES OF GENDER, ACADEMIC SUCCESS AND MOBILE GAME PLAYING, XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences | 1-3 February 2018 | Kusadası, Turkey (Şubat 2018)
 • Gezgin D.M., Şumuer E., Yıldırım S."An Investigation of Factors Influencing Students` Mobile Phone Use in the Classroom", The Association for Educational Communications and Technology (AECT) Congress 2017 (Kasım 2017)
 • Gezgin D.M., Arslantaş K.T., Şumuer E. "Lise Öğrencilerinin Siber AylaklıkDüzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi"5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2017). (Ekim 2017)
 • Gezgin D.M., Çakır E. "Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersi İçin Geliştirilen Bir Mobil Öğrenme Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerinde Etkisi",5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2017). (Ekim 2017)
 • Yavuz M., Gezgin D.M. "A Study of Self-Efficacy Levels of Teacher Canditates in Terms of Several Variables",12. Uluslararası Eğitim ve Bilim Konferansı (Eylül 2017)
 • Tekin H. A. , Şahin İ., Gezgin D.M. "THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND ENTREPRENEURSHIP LEVELOF STUDENTS IN SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS", 12.Uluslararası Eğitim ve Bilim Konferansı (Eylül 2017)
 • Dağlı E.S., Hamutoğlu N.B., Gezgin D.M. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Nomofobi Düzeylerinin Akıllı Telefon İle Sosyal Ağ Servisleri Kullanım Davranışları Arasındaki İlişki", 11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, İnönü Üniversitesi. (Mayıs 2017)
 • Gezgin D.M. "Lise Öğrencileri arasında Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Ağ Servislerinin Kullanımı ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FOMO) açısından İncelenmesi",11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, İnönü Üniversitesi. (Mayıs 2017)
 • Dağlı E.,S., Gezgin D.M., Hamutoğlu N.B., Gültekin G.S. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mobil Telefon Yoksunluğu (Nomofobi) Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi",VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ULEAD 2017. (Nisan 2017)
 • Çakır Ö., Gezgin D.M., Çimdemir P. "Students’ Opinions about the Use of GeoGebra Dynamic Geometry Software: Math Lesson Sample",VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ULEAD 2017 (Nisan 2017)
 • Sakallı S.F., Arslantaş T., Arslan. O., Gezgin D.M.,"The investigation of advantages and disadvantages ofusing mobile technologies in education", 11th Balkan Education Research Congress, Porec- Croatia (Ekim 2016)
 • Gezgin D.M., Kurt A. A., Akıllı G.K, "The investigation of mobile phone usage of teachers" ,11th International Balkan Education and Science Congress THE FUTURE OF EDUCATION AND EDUCATION FOR THE FUTURE, Poreč, Croatia (Ekim 2016)
 • Gezgin D.M., Çakır Ö.,Yıldırım S. 'Ergenler arasında Nomofobi Yaygınlık Düzeyinin İnternet Bağımlılığı ile İlişkisi',III rd International Eurasian Educational Research Congress, Ejer 2016,Muğla/Türkiye (Özet) (Haziran 2016)
 • Gezgin D.M., Adnan M.'Nomophobia: Prevalence Of A New Phenomenon Among College Students', 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Icıts2016, Rize-Türkiye(Özet) (Mayıs 2016)
 • Gezgin D.M., Yılmaz F.Ö., Yıldıray E., "BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ" VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,5-8 Mayıs, Çanakkale (Mayıs 2016)
 • Gezgin D.M., Adnan M., Güvendir M.A.,"M-LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES". 3RD. INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION,27-29 Nisan, Seferihisar/İzmir (Özet) (Nisan 2016)
 • Uygun Y., Teke A. K., Gezgin D.M., İşitme Engelli Öğrencilerin Türkçe Eğitiminde Kullanılması İçin Tasarlanan Bir Eğitsel Yazılım Ve Yazılımın Değerlendirilmesi, Engelsiz Bilişim Kongresi , Manisa (Eylül 2015)
 • Sakallı B.F, Gezgin D.M., Taştekin S.,"Applications and Availability Of The Internet Of Things And M2M Concepts In Education Area ", 10th International Balkan Education and Science Congress,Ohrid/Macedonia, September 17-19, 2015 (Eylül 2015)
 • Gezgin D.M.,Silahsızoğlu E., "Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Türkçeye Etkileri", icits2015, Sandıklı/Afyonkarahisar (ÖZET) (Mayıs 2015)
 • Gezgin D.M.,Çuhadar C.,"Farklı Ülkelerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi",9.Uluslarası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirme (ÖZET) (Ekim 2014)
 • Güvendir M.A.,Gezgin D.M.,"Uluslararası Bilgisayar ve Bilgi Okuryazarlığı Çalışması Nedir?",icits2014,Edirne (ÖZET) (Eylül 2014)
 • Gezgin D.M.,Sakallı F.B.,Buluş E. ,Bağmen E. "Veri Tabanı Modelleme Sürecinde Kullanılan Veri Modelleme Yazılım Araçlarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması", icits2014,Edirne (ÖZET) (Eylül 2014)
 • Gezgin D.M.,Bağmen E.,"Mobil Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesinde Yöntemler ve Platformlar" ,“2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium”,Afyonkarahisar (Mayıs 2014)
 • Sakallı F.B., Buluş E., Gezgin D.M., "RANDOMNESS TEST AND STRENGHT ANALYSIS FOR CHOSEN 3 STREAM CIPHERS", Unitech'13, Gabrovo, Bulgaristan (Kasım 2013)
 • Gezgin D.M.,"Mobil Öğrenme Uygulamalarında Yeni Trend: Mobil Bulut Teknolojisi",Uluslararası Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Sempozyumu-icits2013,Erzurum (Haziran 2013)
 • Gezgin D.M., Buluş E., ISTEC’2013 (International Science and Technology Conference) “Kablosuz Ağ Güvenliğine Bir Tehdit: Kablosuz korumalı kurulum(WPS - Wifi Protected Setup) protokolü açığı”, Dubai,(poster), ISSN:2146-7382 (Ocak 2013)
 • Gezgin D.M.,Mıhcı C.,Demir M.E.,Buruk F., INTE'2012 ,"The Critical Evaluation Of A Faculty Of Education Web Page By Computer Teacher Candidates",Prag-Czech. (Haziran 2012)
 • Gezgin D.M.,Çuhadar C., "Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi",icits'2012 ,Gaziantep(Özet) (Mayıs 2012)
 • Gezgin D.M., Buluş E., ECNSI '11 konferansı dahilinde "International Conference on Advances and Systems Research Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Infrastructure of a Wireless Local Area Network: T.Ü. Mehmet Akif Ersoy Lecturer Center", pp. 171-176, Zagrep, Hırvatistan (ÖZET) (Kasım 2011)
 • Gezgin D.M., Buluş E., Buluş H.N., "The Security Seggestions for Wireless Access Points", Pages 133-136 , European Dimensions of The Education and Science, Yambol-BULGARIA (Mayıs 2009)
 • Gezgin D.M., Buluş E., “Kablosuz Erişim Noktalarında Kullanılan Güvenlik Standartları”,Umyos '09,Konya-TÜRKİYE (Mayıs 2009)
 • Gezgin D.M., Buluş E., Buluş. H.N., Unitech'08 konferansı dahilinde "International Scientific Conference Unitech'08 Proceedings" bildiri kitapçığındaki "Technical analysis for 802.11x network standards", I-287 - I-291 pp., Gabrovo, Bulgaristan (Kasım 2008)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Kurt O.,Tuncay G., Özkan S., Tüzün M., Gezgin D.M.,"Kablosuz Ağ İçin IEEE 802.11ac, 802.11ad, 802.11ax Karşılaştırması", Akademik Bilişim 2015,Anadolu Üniversitesi,Eskişehir (Şubat 2015)
 • Gezgin D.M.,Günşen O.,Yeşiltaş E.,Mıhcı C.,"Özel Gereksinimli Bireylere Saat Öğretimi Amaçlı Bir Mobil Öğrenme Yazılımı",24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi , 25-27 Eylül 2014, Edirne (ÖZET) (Eylül 2014)
 • Gezgin D.M., Buluş E. ,”Kablosuz Ağlara Yapılan Saldırılar Ve Türleri:Bir inceleme”,Akademik Bilişim’10,Muğla-TÜRKİYE (ÖZET) (Şubat 2010)
 • Gezgin D.M.,Buluş E., itusem 2009 konferansı dahilinde "IV.İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "RC4 tabanlı WPA(wi-fi protected Access)'da kullanılan TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) şifrelemesinin incelenmesi", 107-112 pp., Adana, TÜRKİYE (Ekim 2009)
 • Gezgin D.M., Buluş E.,"Kablosuz erişim ağlarına yapılan DoS saldırıları",Akademik Bilişim'08, Çanakkale-TÜRKİYE (özet) (Şubat 2008)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Algoritma ve Programlama Tamamı Çözümlü Soru Bankası, Paradigma Yayınevi (Eylül 2017)
 • Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Şifreleme (Paradigma Akademi) (Aralık 2013)
 • Veritabanı İkeleri ve Yönetim Sistemleri (Bölüm - Oracle,Pl/SQL), Paradigma Akademi (Ekim 2013)
 • Açıklamalı Algoritma Örnek Soruları ve Çözümleri , Paradigma Akademi (Eylül 2012)
 • Bilgisayara Giriş ve MS Office 2007 : (Editörlük, Bilgisayara Giriş, Windows 7,MS Access 2007), Kriter Yayınları,İstanbul (Ekim 2010)
 • Açıklamalı Algoritma Soruları ve Çözümleri, Kriter Yayınları,İstanbul (Ekim 2009)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • "Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Dersi için Örnek bir Mobil Öğrenme Uygulamasının Geliştirilmesi." Hesaplamalı Bilimler Anabilim Dalı,Fen Bilimleri Enstitüsü. (Ağustos 2016)
 • "Okul öncesi öğretmenlerinin mobil telefon kullanım davranışları ve Nomofobi(mobil telefonundan mahrum kalma korkusu) düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi", Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Haziran 2016)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türkiye Bilişim Derneği (Ocak 2016)

Yapılan Hakemlikler

 • Journal of Universal Computer Science (Aralık 2017)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Aralık 2017)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Kasım 2017)
 • Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) Dergisi (Mart 2017)
 • Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Mart 2016)
 • Special Issue of the Journal of Anthropologist (Ocak 2016)
 • Kırklareli Üniversitesi Bilişim Araştırma Projesi (Temmuz 2015)
 • 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu , icits2014 (Temmuz 2014)
 • Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences(Tubitak) (Şubat 2014)
 • The Computer Journal (Oxford Journals) (Eylül 2013)
 • Journal of Universal Computer Science (özel sayı)

Projeler

 • KKTC'nin Nomofobi Haritası ve Öğrenciler Arasında Nomofobi Yaygınlığının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence Bilimsel/Araştırma Proje Destek Formu. Proje No: 2016-04022 ( Araştırmacı/Çalışan) (Ekim 2016)
 • Maliyet, Zaman Tasarrufu ve Güvenlik İlkelerine Dayanan Elektronik ve Web Kontrol Temelli Bir Öğrenci Devam/Devamsızlık Takip Sistemi Uygulaması: TUODS , Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi(TUBAP) (Nisan 2012)
 • Phre Programme 2003 BG 005-632.02 Joint Small Project Fund atthe Bulgarian-Turkey Border Cross Border Co-operation( yambol and Edirne)(Katılımcı-Çalışan) (Kasım 2003)

Ödüller

 • 11. Ulusal Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrenci Kurultayı 2.lik Ödülü(Danışmanlık) boteprojeleri.com , proje takip sistem portalı. (Nisan 2017)
 • Engelsiz Bilişim 2015 Kongresi Öğrenci Projeleri Ödülü (Danışmanlık) İşitme Engelli Bireylerin Türkçe Öğretimi için Eğitim Yazılımı "Cümlelerle Tanışalım" (Eylül 2015)
 • 9. Ulusal Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrenci Kurultayı 1.lik Ödülü(Danışmanlık) Zihinsel yetersizlik gösteren bireylere kavram öğretimi eğitim yazılımı “BİKA” (Mayıs 2015)

Diğer

 • Oturum Başkanlığı - 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Selçuk/İzmir (Ekim 2017)
 • Panelist. "Aradığınız Öğrenciye Ve İçeriğe Şu An Ulaşılamıyor! Eğitimin En Güncel İkilemi: Mobil Telefonlar", 11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, İnönü Üniversitesi. (Mayıs 2017)
 • Panelist.‘Teknoloji Eğitim Konuşmaları: Kim Korkar Teknoloji Bağımlılığından’, Adnan Menderes Üniversitesi (Mart 2017)
 • Davetli Konuşmacı. “Eğitimde Öngörüler / Future Prospects in Education” , XVI. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU, Antalya (Ocak 2017)
 • Panelist. " Kim korkar Teknoloji Bağımlılığından ?" adlı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen Panelde konuşmacı. (Aralık 2016)
 • Panelist , "Teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemi" Paneli, Girne Üniversitesi, Konuşmacı, KKTC (Kasım 2016)
 • Oturum Başkanlığı - 11. Uluslararası Balkan Eğitim Kongresi, Poreç, Hırvatistan (Ekim 2016)
 • Oturum Başkanlığı - III rd International Eurasian Educational Research Congress, Ejer 2016 (Haziran 2016)
 • Oturum Başkanlığı - VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi-Çanakkale/Türkiye (Mayıs 2016)
 • 3rd. International Conference on New Trends in Education 2016, Bilim Kurulu (Nisan 2016)
 • Microsoft Bulut Geliştirici Kampı - Microsoft DEV camps - ODTÜ KKM (Mart 2016)
 • ZEKA OYUNLARI: İŞLEM OYUNLAR, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , DAS 2016 (Şubat 2016)
 • KALICI EZBER İÇİN TEKNİKLER, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , DAS 2016 (Şubat 2016)
 • YENİ TEKNOLOJİLERLE GELEN (D)EVRİM: HAYAT 3.0 (YENİ SÜRÜM),ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , DAS 2016 (Şubat 2016)
 • OYUNLAŞTIRABİLDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ?, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , DAS 2016 (Şubat 2016)
 • ZİHİNLER FORA: ZİHİN HARİTALARI İLE ÖĞRENMEYİ ÖĞRENELİM,ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , DAS 2016 (Şubat 2016)
 • ZEKA OYUNLARI: GEOMETRİK OYUNLAR, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , DAS 2016 (Şubat 2016)
 • HAYAT SENİ İSTİYORUM: ENERJİNİ SERBEST BIRAK POTANSİYELİNİ YAKALA!, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , DAS 2016 (Şubat 2016)
 • KRİPTOGRAFİ VE SİBER GÜVENLİK, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , DAS 2016 (Şubat 2016)
 • ZİHNİMİZİN OLAĞANÜSTÜ HALLERİ, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , DAS 2016 (Şubat 2016)
 • DUYGUSAL BEYİN, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , DAS 2016 (Şubat 2016)
 • KULLANILABİLİR ARAYÜZLER İÇİN KULLANICI DENEYİMİ TASARIMI, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Dönem arası seminerleri , DAS 2016 (Şubat 2016)
 • Panelist, "Engelsiz Bilişim Günleri" Girne-KKTC Aralık 2015 (Aralık 2015)
 • 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2015 - Ekim/Edirne (Düzenleme Kurulu) (Ekim 2015)
 • Oturum Başkanlığı - Icıts 2015 - 9.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu/Afyonkarahisar ( Mayıs - 2015 ) (Mayıs 2015)
 • 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Bilim Kurulu (Ekim 2014)
 • 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu (Eylül 2014)
 • Oturum Başkanlığı - Icıts 2014 - 8.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu/Edirne (Eylül 2014)
 • Oturum Başkanlığı - Icıts 2013 - 7.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu/Erzurum (Haziran 2013)
 • .Net ile Windows Uygulamaları Workshop (Bilge Adam) (Kasım 2011)
 • Moodle Moot Hırvatska 2011 (40srce - Zagreb) (Temmuz 2011)
 • Microsoft Akademik Teknoloji Günleri Etkinliği (Microsoft Akademik) (Aralık 2007)
 • International Conference on Transnational Cooperation in Distance and Blended Learning (Ankara university-Katılım) (Eylül 2006)
 • Microsoft Outlook 2003 Eğitimi (Bilge Adam && HP) (Mayıs 2006)
 • Microsoft SQL Server 2005 Workshop (Bilge Adam) (Şubat 2006)
 • Bilgisayar Ağları - Temel Bilgiler ( İnternet Akademi - Faruk Çubukçu) (Kasım 2005)
 • Bilgisayar Okuryazarlığı ( İnternet Akademi - Faruk Çubukçu) (Ağustos 2005)
 • SQL Dili Deyimleri ( İnternet Akademi - Faruk Çubukçu) (Ağustos 2005)
 • Windows 2003 Server Workshop ( Apro && Windows.Net Magazine) (Temmuz 2005)
 • ASP.Net 2.0 Eğiti(Nedir.com && Microsoft) (Ocak 2005)
 • Microsoft Windows 2003 Server Eğitimi( Microsoft) (Ocak 2004)
 • Bilgisayar Programcılığı Bölümleri Toplantısı (Microsoft Akademik) (Temmuz 2003)

» Verdiği Dersler

Bilgisayar - I

 • Bilgisayarın temel birimleri , İşletim Sistemleri , MS Office programları (Word, Excel, Powerpoint,Access ) 

Bilgisayar - II

 • Bilgisayar Destekli Eğitim, Çoklu Ortam Uygulamaları , Hiper Medya , Uzaktan Öğretim , Veri Tabanı uygulamaları, Etik ve Bilgisayar Güvenliği.

Bilgisayar Programcılığı - I (C Programlama Dili)

 • Programlama Mantığı , Algortimalar , Akış Diyagramları , C Programlama Dili (Söz Dizimi,Döngüler, Karar yapıları, Diziler ..)

Eğitimde Bilişim Teknolojileri - I

 • Temel Bilgisayar Mimarisi ve İşleyişi ,İleri Office Uygulamaları(MS Word,MS Excel) , Bulut Teknolojisi , Sanallaştırma (Masaüstü Sanallaştırma programları Vmware, Virtual PC) , Video ve Sunum Hazırlama Teknikleri(Movie Maker,Camtasia,Powerpoint , Prezi).

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

 • Eğitiminde teknoloji kullanımı ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, , veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri

Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Şifreleme(YL)

 • Kablosuz İletişim Teknolojileri,Radyo Frekansı(RF), Kablosuz ağ kullanım alanları, WLAN,WPAN, 802.11 standardı, Modülasyon teknikleri OFDM,DSSS,FHSS , MIMO Teknolojisi , Şifreleme , WEP,WPA, WPA2 standartları.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Öğretim analizi, amaçların sınıflandırılması, amaç analizi, öğrenen analizi, içeriği planlama, alıştırmaları ve geribildirimi planlama, değerlendirmeyi planlama, iki boyutlu görsel öğrenme-öğretme araçları, klasik eğitim teknolojileri, modern eğitim teknolojileri, öğretim materyali
  seçim süreci, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri, ders materyali geliştirme yöntemleri, alanla ilgili geliştirilen materyaller, görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi, öğretim materyallerinin ders ortamında kullanım örnekleri.

Proje Geliştirme ve Yönetimi - I

 • Proje ve özellikleri. Proje çeşitleri. Proje başarısızlık nedenleri , Proje döngüsü, Zaman analizi (Gantt Şeması , CPM, Pert), Durum Analizi (Swot, Çerçeve Yaklaşımı), Maliyet analizi, Proje takımı ve yöneticisi.

Proje Geliştirme ve Yönetimi - II

 • Eğitim-Öğretim üzerine Yazılım  projeleri(Mobil,Web,windows tabanlı), Sosyal Sorumluluk projeleri, Kurs etkinlikleri

Sunum Teknikleri

 • Sunum Teknikleri , Sunum Hazırlama.Powerpoint , Prezi Sunum Programlarını aktif kullanma.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

 • Veri Tabanı ve Veri Tabanı Yönetim Sistemi Hakkında temel bilgiler , E-R diyagramları , Veri tabanı Modelleme , SQL , T-SQL , PL/SQL veri tabanı sorgu dilleri.