» Biyografi

My educational background includes a MA in Measurement and Evaluation in Education from Hacettepe University and a PhD in Measurement and Evaluation in Education from Ankara University. I have a B.A. in Primary School Education from Ankara University. My research mainly focuses on the analysis of large datasets (PISA, TIMSS, OBBS), and I utilize hierarchical linear models to explore factors affecting student achievement in secondary schools. Recently, I have been working on conducting multilevel meta-analyses using R and writing a book about value added assessment.

» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» İş Tecrübesi

» Yayınlar

SCI-SSCI, SCI Expanded ve AHCI Kapsamındaki Yayınları

 • Özkan M., Özer Özkan Y., Acar Güvendir M. (2019). Türkiye ve Singapur Okullarının Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri ve Öğrenimi Aksatan Öğretmen Davranışları Açısından İncelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 44 (198), 309-325. (Nisan 2019)
 • Acar Güvendir, M. (2014). Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi Sınavında Öğrenci ve Okul Özelliklerinin Türkçe Başarısı ile İlişkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, (39)172, 163-180, Geniş Ölçekli Test Uygulamaları Özel Sayısı. (Şubat 2014)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kılıç, A. F., Acar Güvendir, M., Güler, G., & Kaçak, T. (2024). Examining the Wording Effect: What Are We Measuring? Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives, 1–17. https://doi.org/10.1080/15366367.2024.2329505 (Nisan 2024)
 • Özer Özkan, Y. , Acar Güvendir, M. & Guvendir, E. (2022). Adaptation of Teachers' Perceptions of Grading Practices Scale to Turkish and Examination of Measurement Invariance . International Journal of Assessment Tools in Education , 9 - Special Issue-2022 , 300-316 . DOI: 10.21449/ijate.1115317 (Kasım 2022)
 • Acar Güvendir, M. & Özer Özkan, Y. (2022). Item Removal Strategies Conducted in Exploratory Factor Analysis: A Comparative Study . International Journal of Assessment Tools in Education , 9 (1) , 165-180 . DOI: 10.21449/ijate.827950. (Ocak 2022)
 • Acar Güvendir, M. & Özer Özkan, Y. (2021). The role of achievement in the correlation between measurement and evaluation general competence perceptions and literacy levels. International Innovative Education Researcher. 1(2), 107-117. (Aralık 2021)
 • Özer Özkan, Y. & Acar Güvendir, M. (2021). Differential item functioning analysis of a high stake test in terms of statistical regions of Turkey. Journal of Pedagogical Research, 5(3), 122-134. (Ağustos 2021)
 • Hüner, A. ve Acar Güvendir, M. (2021). Okul Müdürlerinin Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Öğretmen Algıları Ölçeği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(38), 5091-5124, 10.26466/opus.801411 (Mayıs 2021)
 • Güvendir, E., Acar Güvendir, M & Dündar, S. (2020).Yurt Dışı Eğitim ve İkinci Dil Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği.Eğitimde Kuram ve Uygulama, 16(2), 215-230. doi: 10.17244/eku.756445 (Aralık 2020)
 • Onat Koacabıyık, O., Donat Bacıoğlu, S., Acar Güvendir, M. (2019). Yükseköğretimde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sorunları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 16(2), 562-580. (Mayıs 2019)
 • Erdoğan, E. ve Acar Güvendir, M. (2019). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında Öğrencilerin Sosyoekonomik Özellikleri ile Okuma Becerileri Arasındaki İlişki. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 20 (Özel Sayı), 493-523. (Nisan 2019)
 • Acar Güvendir, M. (2018). The Relation of an International Student Center’s Orientation Training Sessions with International Students’ Achievement and Integration to University. Journal of International Students, 8(2), 843-860 (Mayıs 2018)
 • Gezgin D.M., Adnan M., & Acar Güvendir M. (2018). "Mobile Learning According to Students of Computer Enginering and Computer Education: A Comparison of Attitudes", The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE). 19(1), 1-14. (Ocak 2018)
 • Özer Özkan, Y., Acar Güvendir, M. & Satıcı, Duriye Kübra (2016). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavının Uygulama Koşullarına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 12(6), 1160-1180. (Ekim 2016)
 • Güvendir, E., Acar Güvendir, M., Aslan, A. (2016). Home educational resources, out of school factors, and foreign language achievement: An Example from Turkey. Elementary Education Online, 2016; 15(4): 1411-1424. doi http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.66023 (Ekim 2016)
 • Acar Güvendir M. (2016). Students’ Extrinsic and Intrinsic Motivation Level and Its Relationship with Their Mathematics Achievement. International Journal for Mathematics Teaching and Learning. May 10th. (Mayıs 2016)
 • Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan Y. (2015). Üniversiteler Arası Mezuniyet Notları Eşitsizliğinin Belirlenmesi. Yükseköğretim Dergisi. doi:10.2399/yod.14.009 (Mart 2015)
 • Özer Özkan, Y. ve Acar Güvendir (2014) Socioeconomic Factors of Students’ Relation to Mathematic Achievement: Comparison of PISA and ÖBBS. IOJES, Vol.6, Issue 3. (Aralık 2014)
 • Dündar, Ş., Güvendir, M. A., Kocabiyik, O. O., & Papatga, E. (2014). Which elementary school subjects are the most likeable, most important, and the easiest? Why?: A study of science and technology, mathematics, social studies, and Turkish. Educational Research and Reviews, 9(13), 417-428. (Temmuz 2014)
 • Bülbül, T. ve Acar-Güvendir, M. (2014). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin yükseköğretim yaşamına uyum düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 4 (1), 397-418. http://ebad-jesr.com/ (Nisan 2014)
 • Guvendir, M.A. (2014). Scaling Research on Faculty Characteristics That Higher Education Students Prioritize. College Student Journal, 48(1) (Mart 2014)
 • Özer Özkan, Y. ve Acar Güvendir (2014). Türkiye'de Uygulanan Geniş Ölçekli Testlerin Çok Boyutluluğunun Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 29, 31-47. (Mart 2014)
 • Özer Özkan, Y. ve Acar Güvendir, M.(2013). Öğrencilerin Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Sunulmasında Tercih Ettikleri Öğretim Yöntemleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 4(1), 1-14. (Ağustos 2013)
 • Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y. (2013). İki Ölçekleme Yönteminin Karşılaştırılması: İkili Karşılaştırma ve Sıralama Yargıları. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 1. (Nisan 2013)
 • Nalbantoğlu Yılmaz, F., Özer, Y., Acar, M. (2012). İlköğretim Programında Yer Alan Ölçme ve Değerlendirme Kavramlarının Kullanım Çeşitliliğinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 255-272. (Aralık 2012)
 • Bülbül, T. ve Acar, M. (2012). A Pair-Wise Scaling Study on the Missions of Education Supervisors in Turkey. International Journal of Human Sciences (ISSN:1303-5134), Vol.9, No.2. (Ekim 2012)
 • Özer, Y. ve Acar, M. (2011). Öğretmen Yeterlikleri Üzerine İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Bir Ölçekleme Çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 40(3). (Ekim 2011)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

 • Acar Güvendir, M., ve Özer Özkan, Y. (2023). Öğretmenlerin gözünden biçimlendirici değerlendirme: zorluklar, engeller ve çözüm arayışları. International Education Congress 20-23 September (Eylül 2023)
 • Özkan, Y. Ö. ve Acar Güvendir, M. (2019). Parasız Yatılılık Ve Bursluluk Sınavının 5.Sınıf Matematik Alt Testinin Bölgelere Göre Yanlılığının İncelenmesi. EJERCongress 19-22 June. (Haziran 2019)
 • Acar Güvendir, M., ve Özer Özkan, Y. (2019). Ölçek Geliştirme Sürecinde Açımlayıcı Faktör Analizinde İzlenen Yol Önemli Mi?. EJERCongress 19-22 June. (Haziran 2019)
 • Parlak, C., Fazlıoğlu, Y. ve Acar Güvendir, M. (2018). Otizmli Kaynaştırma Öğrencilerinin Okulöncesi Dönemden İlkokula Geçişte Yaşadıkları Sosyal Uyum Problemlerinin Aile Görüşleri Açısından İncelenmesi. 13th International Balkan Education and Science Congress. 6-8 September. (Eylül 2018)
 • Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y. (2018). Öğretmen, Öğretmen Adayı ve Öğretim Elemanı Bakış Açısıyla Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarının Önem Sırasının Belirlenmesi. 13th International Balkan Education and Science Congress. 6-8 September. (Eylül 2018)
 • Özer Özkan, Y., Acar Güvendir, M., ve Şenyurt, S. (2018). İstatistiksel olarak manidar çalışmaların pratik anlamlılığı: Eğitim araştırmalarında etki büyüklüğünün rapor edilme durumunun incelenmesi. ITTES 12-14 September. (Eylül 2018)
 • Acar Güvendir, M. and Özer Özkan, Y. (2016). Specifying the Reliability of Measurement and Evaluation Course Test According to Generalizability Theory and Classical Test Theory. The 14th Annual Hawaii International Conference on Arts and Humanities, January 9-12 2016 in Honolulu, Hawaii. (Ocak 2016)
 • Özkan, G. ve Acar Güvendir, M. (2014). Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Durumları. 9. Uluslarası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 16-18 Ekim Trakya Üniversitesi Edirne. (Ekim 2014)
 • Acar Güvendir, M. ve Gezgin, D.M. (2014). Uluslararası Bilgisayar ve Bilgi Okuryazarlığı Çalışması Nedir? 8.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu- ICITS 2014, 18-20 Eylül, Trakya Üniversitesi-Edirne. (Eylül 2014)
 • Acar, M. (2011). What Is the Value Added Assessment? VI. Balkan Education and Science Congress-The Modern Society and Education, 29. IX-01. X 2011, Ohrid-Macedonia. (Eylül 2011)
 • Acar, M. and Özer, Y.(2010). Do The Academic Achievement Scores Regression of Level Examination? International Conference on New Horizons in Education-2010 (INTE-2010), June 23-25 2010, Famagusta, Cyprus. (Haziran 2010)
 • Ahmetoğlu, E., Acar, M., Ünal T. (2009). Investigating The Problems In Pre-School Education System. 3rd Scientific Research Symposium, Curriculum of Early and Compulsory Education, November 12-14 2009, Zadar-Crotia. (Kasım 2009)
 • Acar, M., Ahmetoğlu, E., Ünal T. (2009). An Analysis of The Parents’ Satisfaction Level Towards Their Children’s Primary Shools. 3rd Scientific Research Symposium, Curriculum of Early and Compulsory Education, November 12-14 2009, Zadar-Crotia, 2009. (Kasım 2009)
 • Bayazıtoğlu, E.N. and Acar, M. (2009). The Correlation of Between Elementary Education’s Students’ Opinions about Portfolio and Their Academicals Achievement. The 5th International Balkan Education And Science Congress, October 1-3, Trakya Univesity Edirne-Turkey. (Ekim 2009)
 • Bülbül, T. & Acar, M.(2009). The Opinions Of Administrators And Teachers About The E-School Management Information System. The 5th International Balkan Education And Science Congress, October 1-3, Trakya Univesity Edirne-Turkey. (Ekim 2009)
 • Acar, M. (2009). The Views of Primary Education Teachers about Behavioural Score, International Conference, Promoting Teacher Education-from intake system to teaching practice- TEMPUS Project JEP–41074 Curriculum Reform in Teacher Education, 19–20 May 2009, University of Kragujevac, Jagodina-Serbia. (Mayıs 2009)
 • Topsakal, E., Moreland, E., Acar, M., Karacolak, T., (2008). The Impact of Glucose Concentration in Blood on Relative Dielectric Constant and Conductivity. National Radio Science Meeting, Boulder, Colorado, January 3-6, 2008. (invited) 27.07.2007- 06.10.2007, Department of Electrical and Computer Engineering Mississippi State University, USA. (Ocak 2008)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

 • Güvendir, E. & Acar Güvendir, M. (2017). Study Abroad Organizations And Language Myhts. ECER 2017, 22-25 August, Copenhagen, Denmark. (Ağustos 2017)
 • Acar Güvendir, M. & Özer Özkan, Y. (2017). The Determination of the Instructional and Affective Influences of the High Stake Testing on Teachers in Turkey. ECER 2017, 22-25 August, Copenhagen, Denmark. (Ağustos 2017)
 • Özkan, M., Özer Özkan, Y. ve Acar Güvendir, M. (2017). Türkiye ve Singapur Okullarının Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri ve Öğrenimi Aksatan Öğretmen Davranışları Açısından İncelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan, Antalya. (Nisan 2017)
 • Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y. (2017). Merkezi Sınavların Öğretmenler Üzerindeki Öğretimsel ve Duyuşsal Etkilerini Belirlemeye Yönelik Öğretmen Ölçeğinin Geliştirilmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. 20-23 Nisan, Antalya. (Nisan 2017)
 • Gezgin D.M., Adnan M., Güvendir M.A.,"M-LEARNING ACCORDING TO STUDENTS OF COMPUTER ENGINEERING AND COMPUTER EDUCATION: A COMPARISON OF ATTITUDES". 3RD. INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION,27-29 Nisan, Seferihisar/İzmir (Özet) (Nisan 2016)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • Acar Güvendir M. (2023). Ölçek geliştirme sürecinde klasik test kuramı temelli madde analizleri. Kılıç, A. F. (Ed.), R programlama diliyle a’dan z’ye ölçek geliştirme. Nobel Akademik Yayıncılık. (Kasım 2023)
 • Acar Güvendir, M. (2023). Katma Değerli Değerlendirme. Asos Yayınları (Eylül 2023)
 • Acar Güvendir, M. (2022). Generalizability Theory in Testing L2 Speaking. The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching. John Wiley & Sons. (Aralık 2022)
 • Özçelik Çöp, S. & Acar Güvendir M. (2022).Okul Yöneticilerinin Öğretmenlik Geçmişine Sahip Olma Durumlarına İlişkin Öğretmen Tutumları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Üniversitemizin 40. Fakültemizin 40. yılında Eğitim Çalışmaları. Trakya Üniversitesi Yayınları. (Aralık 2022)
 • Arslan, Ö. & Acar Güvendir M. (2022).The Difference Between 2012 and 2015 PISA Data in Terms of Student and Teacher Factors Related to School Climate. Üniversitemizin 40. Fakültemizin 40. yılında Eğitim Çalışmaları. Trakya Üniversitesi Yayınları. (Aralık 2022)
 • Acar Güvendir, M. & Özer Özkan Y. (2022). Tüm Yönleriyle Ölçek Geliştirme Süreci. Pegem Akademi. (Ekim 2022)
 • Özer Özkan, Y. ve Acar Güvendir, M. (2022). Örnek uygulamalarla Sınıf İçi Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı. Asos Yayınları. (Ekim 2022)
 • Acar Güvendir, M. ve Donat Bacıoğlu S. (2022). İngilizce Öğretmen Adaylarının Cevaplarına Göre Çevrim İçi Sınav Kaygısı Envanterinin Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi. Ed. Coşkun Ögeyik, M. ve Uzun K. Sosyal Bilimlerde Dil, Toplum, Tarih, Ekonomi ve Siyaset - 4. Ankara: Özgür yayınları (Ağustos 2022)
 • Acar Güvendir, M. (2021). Veri analizinde dikkat edilecek hususlar. Ed. Doğan, L, Uzun, C. ve Yas, S. Sosyal bilimler alanında bilimsel araştırma ve yayın süreçleri. Trakya Üniversitesi sosyal Bilimleri Enstitüsü Yayını. (Aralık 2021)
 • Güvendir, E., Acar Güvendir, M., & Dündar, S. (2021). Study abroad marketing and L2 self-efficacy beliefs. In M. Howard (Eds.). Study abroad and the second language learner: expectations, experiences and development. Bloomsbury. (Ocak 2020)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Acar Güvendir, M. (2021). Türkiye'de ulusal düzeyde uygulanan geniş ölçekli testlerin gelişimi. İstanbul Ölçme ve Değerlendirme, 2021(2). 87-92. (Ekim 2021)
 • Acar Güvendir, M. & Özer Özkan, Y. (2021). Uzaktan Eğitimin Değerlendirmeye Yansımaları: Çevrim İçi Sınavlar mı Sınıf İçi Sınavlar mı?. Journal of Digital Measurement and Evaluation Research, 1(1), 22-34. (Haziran 2021)
 • Acar Güvendir, M. (2020). Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Süreci. Rumeli Köprüsü, 19(2), 48-51.
 • Özer Özkan, Y., & Acar Güvendir, M. (2018). Merkezi sınavların öğretmenler üzerindeki öğretimsel ve duyuşsal etkilerini belirlemeye yönelik öğretmen ölçeğinin geliştirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 189-204. (Ekim 2018)
 • Acar Güvendir, M. (2017). Determination of the Relationship between the Students’ “Mathematical Literacy” and “Home and School Educational Resources” in Program for International Student Assessment - (PISA 2012). Mersin University Journal of the Faculty of Education, 13(1): 94-109 DOI: http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.305762 (Nisan 2017)
 • Acar Güvendir, M ve Güvendir, E. (2017). İngilizce Konuşma Sınavından Elde Edilen Verilerin Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 1-9 (Ocak 2017)
 • Acar Güvendir, M. (2016). The Opinions of International Students about an International Student Center’s Orientation Training. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 35(2), 69-81. (Aralık 2016)
 • Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan Y. (2016). Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Algılarının Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 47, 91-105. (Ocak 2016)
 • Bülbül, T. Acar Güvendir, M., Tunç, B., Özdem, G. (2015). Yönetim Uygulamaları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; 2015; (29): 121-141. (Haziran 2015)
 • Özkan, G., Acar Güvendir, M.. (2015). Uluslararası öğrencilerin yaşam durumları:Kırklareli ve Trakya Üniversiteleri örneği Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 174-190. (Haziran 2015)
 • Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y. (2015). Türkiye'deki Eğitim Alanında Yayımlanan Bilimsel Dergilerde Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Konulu Makalelerin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 14(52), 23-33. (Ocak 2015)
 • Acar, M. ve Anıl, D. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Performans Değerlendirme Sürecindeki Değerlendirme Yöntemlerini Kullanabilme Yeterlikleri, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. TÜBAV Bilim Dergisi. Cilt.2, Sayı.3. 2(3), 354-363. (Mayıs 2009)
 • Anıl, D. ve Acar, M. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri. 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(2), 44-61. (Mayıs 2008)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Acar-Güvendir, M. ve Özer-Özkan, Y. (2014). Eğitim Alanında Yayınlanan Makalelerde İzlenen Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Aşamalarının Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 09-13 Haziran, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Haziran 2014)
 • Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y. (2013). Üniversiteler Arası Mezuniyet Notları Eşitsizliği. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 5-7 Eylül , Eskişehir. (Eylül 2013)
 • Özer Özkan, Y. ve Acar Güvendir, M. (2013). Türkiye’de Uygulanan Geniş Ölçekli Testlerin Çok boyutluluğunun Analizi. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 5-7 Eylül , Eskişehir. (Eylül 2013)
 • Özer, Y. ve Acar, M. (2012). Öğrenci Gözüyle “Nasıl Bir Öğretim Yöntemi?”: Bir Ölçekleme Çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme III. Ulusal Kongresi, 19-21 Eylül, Bolu. (Eylül 2012)
 • Acar, M. ve Özer, Y. (2011). PISA 2006 Verilerine Göre Türk Öğrencilerin Fen Bilimlerine Karşı Tutumları İle Fen Bilimleri Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 08-10 Eylül, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. (Eylül 2011)
 • Acar, M. (2007). Yaşamak Öğrenmek İçin Yeterli Mi? Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu IV, 17 Kasım, Özel Tevfik Fikret Okulları, Ankara. (Kasım 2007)
 • Doğan, N., Albayrak, A. ve Acar, M. (2007). “Eğitim Fakültesi Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yöntemlerini Kullanmadaki Yeterlilikleri”. III.Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 17-20 Ekim, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (Eylül 2007)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y. (2016). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Uygulamadaki Yeri. V. eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. 1-3 Eylül, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. (Eylül 2016)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği

Yapılan Hakemlikler

 • eğitim ve bilim dergisi (Ocak 2020)
 • Ege Eğitim Dergisi
 • Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Journal of International Students
 • Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • International Online Journal of Educational Sciences
 • Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
 • Eğitimde Kuram ve Uygulama
 • Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Projeler

 • Tüm Yönleriyle Ölçek Geliştirme Süreci. TÜBİTAK 2237 (Kasım 2021)
 • European Cooperation in Science and Technology / CA19103 - LGBTI+ Social and Economic (in)equalities (Eylül 2020)
 • Sınav Kaygısı ile soru tipi arasındaki ilişki. 2020-devam ediyor
 • The Impact of an International Student Center’s Orientation Training Sessions on International Students’ Achievement and Integration to University. TUBİTAK 2219. (Mart 2016)
 • Ergin, Y. & Acar, M. (2010). Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) Alanlar Arası Güçlük Düzeylerinin Belirlenmesi. TÜBAP-126. (Eylül 2010)
 • Yurt Dışı Eğitim Proje Görevi “Research Assistant” (invited) 27.07.2007- 06.10.2007, Department of Electrical and Computer Engineering Mississippi State University, USA. 2007. (Temmuz 2007)

Diğer

 • Tübitak 2237 9-13 Nisan 2022 Gaziantep Üniversitesi "Web 2.0 Araçlarıyla Sınıf içi Öğrenimin Geliştirilmesi Etkinliği" Eğitmen (Nisan 2022)
 • International Journal of Assessment Tools in Education, alan editörlüğü
 • Nerede Kalmıştık? Öğrencilerin Neyi, Ne Kadar Bildiklerini Belirlemede Sınıf İçi Değerlendirme Teknikleri. İstanbul Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Etkinliği, Konuşmacı 3 Eylül 2021
 • Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreci, Konuşmacı. 23 Mart-6 Nisan 2021. European Association Science Editors.
 • Test Hazırlamada dikkat Edilecek Hususlar. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminer, Eylül-2021.
 • Test Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Seminer, Haziran-2017. (Haziran 2017)
 • Test Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Seminer, Haziran-2017. (Eylül 2017)
 • Test Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar. Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Seminer, Haziran-2017. (Temmuz 2017)
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Bölüm Editörlüğü
 • Ömer Kutlu ve Meltem ACAR GÜVENDİR "Açık Uçlu Soru Yazma" Çalıştayı. 9.Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. 16-18 Ekim. Edirne (Ekim 2014)
 • 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği (Ekim 2014)
 • "Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Araçları" Seminer Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü. (Kasım 2013)
 • “International Conference-Innovations, Challenges and Tendencies in Post Modern Education” Organizasyon Komitesi Üyeliği, Trakia University, Stara Zagora- Bulgaristan, 12-13 September 2013. (Eylül 2013)
 • “V. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi” Kongre Kitabı (Özet Kitabı, 1., 2. ve 3. Cilt) Yayın Kurulu Üyeliği, Edirne- 1-3 Ekim 2009. (Ekim 2009)
 • "V. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi” Yürütme Kurulu Üyeliği, Edirne- 1-3 Ekim 2009. (Ekim 2009)
 • “Research Assistant” (invited) 27.07.2007- 06.10.2007, Department of Electrical and Computer Engineering Mississippi State University, USA, 2007. (Temmuz 2007)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Resimli Çocuk Kitapları Vasıtası ile Erken Çocukluk Döneminde Çok Kültürlü Duyarlılığın Desteklenmesi
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA üNİVERSİTESİ

Ulusal » Diğer » Diğer

Çevrim-içi, yüz yüze, ödüllü ve ödülsüz uygulanan ölçekler denk sonuçlar verir mi? Uygulama sonuçlarının psikometrik özelliklerinin karşılaştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası » COST » Diğer

CA22127 - COllaboratively DEveloped culturallY Appropriate and inclusive Assessment tool for Palliative Care EDUcation (CODE-YAA@PC-EDU)
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : COST

Uluslararası » COST » Diğer

LGBTI+ Social and Economic (in)equalities
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : European Cooperation in Science and Technology

» Verdiği Dersler

İleri Eğitim İstatistiği