» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expanded Kapsamındaki Yayınları

 • Akinci, M., Karadag, C. H., Huseyin, S., Oltulu, C., Canbaz, S., Gunduz, O., & Topuz, R. D. (2019). Effects of in vitro Amitriptyline, Fluoxetine, Tranylcypromine and Venlafaxine on Saphenous Vein Grafts. Brazilian journal of cardiovascular surgery, 34(3), 290-296.
 • ULUGOL A, DOKMECİ D, GURAY G, SAPOLYO N, OZYIGIT F, TAMER M. Antihyperalgesic, but not antiallodynic, effect of melatonin in nerve-injured neuropathic mice: Possible involvements of the L-arginine-NO pathway and opioid system. Life Sci. 78: 1592-1597, 2006.
 • ULUGOL A, KARADAG HC, IPCI Y, TAMER M, DOKMECI I.The Effect of WIN 55,212-2, a cannabinoid agonist, on tactile allodynia in diabetic rats. Neurosci Lett. 371: 167-170, 2004
 • KARADAG HC, ULUGOL A, ERIM RB, TAMER M, IPCI Y, DOKMECI I.Systemic agmatine attenuates tactile allodynia in two experimental neuropathic pain models in rats. Neurosci Lett, 339: 88-90, 2003.
 • KARADAG HC, TAMER M, ULUGOL A, FIRAT Z, ASLANTAS A, DOKMECI I. Involvement of adenosine in the allodynic effect of amitriptyline in streptozotocin-induced diabetic rats. Neurosci Lett, 328 (2): 129-32, 2002.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Akinci, M., & Karadag, H. (2015). The role of tachykinin receptors in non-adrenergic non-cholinergic contractile responses of ileums of mouse, rat and guinea pig. International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 6(1), 53-61.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Oltulu, C., Devecioglu, T. Y., Akinci, M., Olmez, S. G. A., Obeidin, S. V., & Beceren, A. (2019). Evaluation of Genotoxicity Risk in Health Care Workers Exposed to Antineoplastic Drugs. Clinical and Experimental Health Sciences, 9(2), 166-170.
 • OZYİGİT F, TAMER M, DOKMECI D, ULUGOL A. Farelerde Periferik Nöropati İçin Yeni Bir Deneysel Model: Tibial Sinir Ligasyonu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 23 (3): 140-144, 2006.
 • DOST T, FIRAT Z, TAMER M, ULUGOL A, KARADAG HC. Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarında Histaminerjik Sistemin Rolü. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi.19(1): 11-18. 2002.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • ULUGOL A, DOKMECİ D, GURAY G, SAPOLYO N, OZYIGIT F, TAMER M.. Nöropatik Farelerde Melatoninin Antihiperaljezik Etkisinde L-Arginin-NO Yolağı ve Opioid Sistemin Olası Rolü. 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi. İzmir, 28 Eylül-1 Ekim 2005.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

 • ''Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi: Edirne 2014'' eğitim etkinliği.
 • Türk Farmakoloji Derneği 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi/ 28 Eylül-1 Ekim 2005/ İzmir. (Eylül 2005)
 • Deneysel Ağrı Modelleri Kursu/ 18 Mart 2005/ Edirne. (Mart 2005)
 • Bilimsel Araştırma Etiği (T.C. Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)/ 17.12.2004/ Edirne. (Aralık 2004)
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Deney Hayvanları Araştırma Birimi (Deney Hayvanlarında Temel Uygulamalar. Deney Hayvanlarında Temel Uygulamalar Konferans Programı)/ 21-22 Nisan 2004/ Edirne (Deney Hayvanı Kullanma Sertifikası). (Nisan 2004)
 • Türk Farmakoloji Derneği ve 17. Ulusal Farmakoloji Kongresi ve 1. Klinik Farmakoloji Sempozyumu Türk-Hollanda Farmakoloji Dernekleri Ortak Toplantısı/ 17-21 Ekim 2003/ Belek-Antalya. (Ekim 2003)
 • 2. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi/ 20-21 Eylül 2003/ Ankara. (Eylül 2003)
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi/ 16-18 Mayıs 2003/ Kayseri. (Mayıs 2003)
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi ‘’ HPLC ve Diğer Separasyon Teknikleri’’/ 25-27 Mayıs 2003/ Ankara. (Mayıs 2003)
 • Ulusal Nörobiyoloji Kış Okulu/ 17-22 Şubat 2003/ İzmir. (Şubat 2003)
 • Türk Farmakoloji Derneği XVI. Ulusal Farmakoloji Kongresi/ 1-5 Ekim 2001/ Kuşadası. (Ekim 2001)

Üye Olunan Kurum ve Kuruluşlar

 • Türk Farmakoloji Derneği

Projeler

 • Araştırmacı (’’Fare, Sıçan ve Kobay İleumlarının Non-Adrenerjik Non-Kolinerjik Yanıtlarında Taşikininlerin Rolü’’, TÜBAP 636 No’lu araştırma projesi)

» Projeler

Ulusal » Diğer » Diğer

Antineoplastik Ajanların, Sağlıklı Hepatosit Hücre Kültüründeki Toksik Etkileri Üzerine (-) Epigallokateşin-3-gallat ve Karvakrol'ün Hepatoprotektif Etkilerinin Araştırılması
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TÜBAP

Ulusal » Diğer » Diğer

NÖROBLASTOM TEDAVİSİNDE KULLANILAN ANTİ-NEOPLASTİK AJANLARIN SİTOTOKSİK ETKİSİ ÜZERİNE BAZI ANTİOKSİDANLARIN KEMOPROTEKTİF ETKİNLİKLERİNİN İN-VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Araştırmacı     Kurum : TÜBAP

Ulusal » Diğer » Diğer

KORONER ARTER BYPASS CERAHİSİNDE SIKLIKLA KULLANILAN İNTERNAL TORASİK, ARTER VE SAFEN VEN GREFTLERİ ÜZERİNE İN-VİTRO AMİTRİPTİLİN , FLUOKSETİN, TRANİLSİPROMİN VE VENLAFAKSİN’İN ETKİSİ
Proje Türü : Akademik     Görev : Yürütücü     Kurum : TÜBAP

» Verdiği Dersler

Antibiyotiklerin ve Antimikrobiyal Maddelerin Akılcı Kullanımı

Besin İlaç Etkileşimi

Bitirme Projesi I

Bitirme Projesi II

Farmakoloji

Farmakoloji I

Farmakoloji II

Farmakoloji III

Farmakoloji IV

Farmakoloji ve Kardiyak Farmakoloji

Farmakoterapi

Madde Suistimali ve Bağımlılığı

Reçetesiz Satılan İlaçlar