» Eğitim Durumu

» Akademik Unvanlar

» Akademik ve İdari Görevler

» Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (Proceedings)

  • OZTEKIN, M. B., AKCAGUNDUZ, E. (2017) "Constituents of Transparency in Turkish Public Administration: A Review of the Law on the Right to Information No. 4982", içinde Proceedings, International Scientific Conference on Economics and Management (EMAN), Ljubljana, Slovenia, ss. 763-776.
  • OZTEKIN, M.B. (2014) “Pension Reform in Turkey: Does it Resemble the Pension Reforms in the European Union?”, International Conference for Academic Disciplines, 15-21 June 2014, International Journal of Arts and Sciences, Barcelona, Spain.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • AKCAGUNDUZ, E., EKEN, M. B. (2022), "Kamu Yönetiminde Etik Kavramının İzini Sürmek: Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üzerine Bir İnceleme", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. (Haziran 2022)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  • OZTEKIN M. B., ZENGIN, G. (2013) “KÖYDES Projesinin Trakya Bölgesi Köylerinin Altyapısı Üzerindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, içinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Küresel ve Yerel Bakış Açıları- Doç. Dr. Süleyman Koçak’a Armağan Kitabı, Ed: Buğra OZER, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celal Bayar Üniversitesi, ss. 55-79.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • OZTEKIN, M. B. (2020) "İsveç Krallığı", içinde Çağdaş Siyasal Sistemler, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları, Cilt 1, Editörler: Prof. Dr. Hasan Buran; Arş. Gör. Mustafa Karaman; Arş. Gör. Mehmet Durgut, Nobel Yayınları, Ankara, ss. 194-215.
  • AKCAGUNDUZ, E., OZTEKIN, M. B. (2016) “Meksika Ombudsmanı”, içinde Karşılaştırmalı Ombudsman İncelemeleri, Editörler: Bekir PARLAK, Kadir Caner DOGAN, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss. 197-220.